Статті та доповіді ФПСР

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 878
 • Документ
  Сексуальне благополуччя: психологічні підходи до концептуалізації феномена
  (2021) Чернявська, Тетяна Павлівна; Chernyavska, Tetyana P.
  Актуальність дослідження феномену сексуального благополуччя пов’язана з тим, що сексуальність є важливою та позитивною частиною сексуальної поведінки, сексуального здоров’я, сексуального благополуччя людини. Феномен сексуальності вивчають представники різних наукових напрямів медики, біологи, психологи, соціологи та інших спеціалістів до феномену сексуальності. Сексуальність людини, сексуальне здоров’я, сексуальне благополуччя особистості сучасними вченими, фахівцями та іншими людьми розуміються як важливі життєві потреби, які мають велике значення на протязі усього життя.
 • Документ
  Исследование копинг-поведения как составляющей психологического здоровья личности
  (2021) Родина, Наталия Владимировна; Фокин, Артем Сергеевич; Родіна, Наталія Володимирівна; Rodina, Nataliia V.
  Актуальность исследования данной проблемы обусловлена специфическими условиями современной человеческой жизнедеятельности, в рамках которых становится заметна всё возрастающая сила воздействия разнообразных стресс-факторов, с которыми сталкивается индивид. Это приводит к тому, что его адаптационные возможности начинают подвергаться постоянным испытаниям, в процессе которых он начинает испытывать такие эмоции, как: тревога, уныние, страх, гнев и т. п., что приводит к повышению общего уровня стресса и нарушению психологического здоровья. В связи с этим необходимым является исследование копинг-поведения личности, как формы активности человека, способствующей преодолению трудных жизненных событий, и тем самым обеспечивающей положительный уровень его психологического здоровья. В качестве же концепции, в рамках которой хотелось бы рассмотреть данную проблему, предлагается использовать именно психодинамический подход, так как на наш взгляд важную роль в преодолении стресса играет взаимосвязь между защитными механизмами и копингповедением.
 • Документ
  Розвиток наукової школи системного моделювання психологічних феноменів у дослідженнях психологічного здоров’я особистості
  (2021) Родіна, Наталія Володимирівна; Rodina, Nataliia V.
  Сьогодні в сучасній науці системні дослідження є одним із найважливіших аспектів науково-технічної революції, яка однаково стосується як наукових досліджень, так і практичних розробок. Системний підхід є міждисциплінарним філософсько-методологічним і науковим напрямком системних досліджень. Для психологічної теорії та практики вже недостатньо простого виявлення властивостей, причин і наслідків окремих когнітивних і поведінкових актів з подальшим співвіднесенням їх одне з одним, тому важливим є саме цілісне розуміння й осмислення психологічного здоров’я особистості в умовах нестабільної соціальної, економічної та політичної обстановки в країні та активного реформування всіх сфер суспільного життя. Необхідність системних досліджень психологічного здоров’я особистості на сучасному етапі розвитку психологічної науки потребує системного підходу, за допомогою якого можливо розвинути уявлення про застосування у психологічних дослідженнях математичних моделей та запропонувати системні моделі, тобто системне моделювання.
 • Документ
  Нейропсихологічна діагностика і корекція порушень читання у дітей з вадами зору
  (2022) Кременчуцька, Маргарита Костянтинiвна; Кіпаренко, Олена Леонідівна; Чикур, Лілія Дмитрівна; Пундєв, Володимир Васильович; Добриніна, Ірина Вікторівна; Kremenchutska, Margaryta K.; Chykur, Liliia D.; Pundiev, Volodymyr V.
  Вступ. Кожен рік кількість дітей з порушеннями навичок читання збільшується. У статті акцентовано увагу на нейропсихологічному підході до дослідження порушень оволодіння навичкою читання у дітей з вадами зору. Мета роботи. Дослідити впчив нейропсихологічних показників на порушення читання у дітей з вадами зору. Матеріали і методи. Вибірку дослідження склали 72 дитини віком від 8 до 12 років, з яких 36 дітей мат різні вади зору. В дослідженні використано батарею нейропсихологічних тестів О.Р. Лурії (дитяча версія Ж.М. Глозман). Статистичний аначіз проводився за допомогою IBM SPSS Statistics 23. Результати. Аналіз нейропсихологічних проб виявив достовірні відмінності (р<0,050) між експериментальною та контрольною групами. Нейропсихоло- гічний симптамокомплекс (кластер) для дітей з вадами зору містить певні маркери, що відповідають за регуляцію та контроль: незапам’ятовування послідовності елементів, незапам’ятовування смислових елементів тексту, не- сформованість холістичного читання, низький темп читання, неможливість скласти програму розв ’язання задачі, труднощі}’ знаходженні узагальненого поняття, конкретно-ситуативне узагальнення. Висновки. Встановлено, що на порушення читання у дітей з вадами зору вшиває рівень сформованості нейропсихологічних показників, а саме регуляторні механізми, яку руховій так й у інтелектуальній сферах. Розуміння нейропсихологічних механізмів порушень читання у дітей з вадами зору має вирішальне значення для диференціачьної нейропсихологічної діагностики та подальшого правильно збудованого корекційного маршруту роботи нейропсихолога.
 • Документ
  Formation of Professional Readyness of the Future Healthcare Specialist
  (2021) Humeniuk, Olha; Humeniuk, Vasyl; Yefremova, Oksana; Vasyuk, Oksana; Yashchuk, Sergiі; Nahorna, Nataliia V.; Нагорна, Наталія Володимирівна
  The article substantiates the content and develops a model of professional training of assistant dentist, as well as his educational and qualification characteristics and educational and professional program and, through experiment, introduced the training of such a specialist in seven higher medical schools in Ukraine. Theoretical concretization and experimental testing of organizational and pedagogical conditions of professional training of junior specialists of dental profile in the line of general requirements of the personal approach to the organization of process of professional training are carried out. Factor analysis of trends in the development of education and environmental systems and analysis of the experience of professional training of auxiliary specialists in the field of dentistry abroad revealed the conditionality and necessity of professional training in Ukraine for junior dentists. The organizational and pedagogical conditions that will ensure the effectiveness of professional training of a dental assistant in a higher medical educational institution, namely: the system of three-subject interaction of the educational institution, the student as a future specialist and potential employer and pedagogical opportunities for self-realization of the student as a subobject of his/her own professional training. Through the experiment, the effectiveness of the introduction of organizational and pedagogical conditions for the professional training of an assistant dentist was proved. During the study, the experimental group eventually rethought the “object” of its activities and crossed the previously opaque boundaries between medical care and student supervision for the benefit of all parties.
 • Документ
  Андрагогічна модель навчання в системі професійно-педагогічної освіти дорослих
  (2022) Нагорна, Наталія Володимирівна; Павлова, Валерія Валеріївна; Nahorna, Nataliia V.; Pavlova, Valeriia V.
  У статті наголошено на актуальність освіти дорослих в умовах сьогодення. Обґрунтовано андрагогічну модель навчання та виявлено головну її відмінність від педагогічної. Розкрито роль методу моделювання, який сприяє систематизації знань про досліджуваний об’єкт. Представлено і проаналізовано андрагогічні моделі професійно- педагогічної освіти. Схарактеризовано андрагогічну модель інтерактивного навчання та умови її використання. Окреслено структуру концептуальної моделі, що визначається методологічною базою та логікою дослідження. Обґрунтовано методологічні засади професійної-педагогічної підготовки фахівців. Проаналізовано особливості кожного представленого блоку андрагогічної моделі. Доведено, що специфіка навчання дорослої людини відбувається відповідно до її віку, освітніх та життєвих потреб, реальних можливостей, індивідуальних особливостей і досвіду, психіки і фізіології, уміння пристосуватися до суспільних перетворень, готовність до змін, здатність навчатися впродовж життя. Підкреслено, що модель навчання дорослих побудована на основі інтеграції принципів навчання дорослих, неперервної освіти та професійної підготовки фахівців. Проаналізовано соціально-психологічні установки здобувачів: самосвідомість, досвід, готовність до навчання, мету навчання, використання отриманих знань, умінь, навичок, участь у процесі навчання. Визначено діяльнісні й рольові установки здобувачів та педагогів, специфіку організації процесу навчання, що передбачає самостійне визначення параметрів навчання і формування знань, умінь і навичок, побудову індивідуальної траєкторії навчання. Схарактеризовано педагогічні умови, які забезпечують ефективність процесу підготовки дорослих. Підкреслено основна умова – короткий термін навчання, який вимагає застосування інтенсивних форм навчання.
 • Документ
  Проблеми та переваги дистанційного навчання іноземної мови
  (2022) Коврига, О. О.; Нагорна, Наталія Володимирівна; Nahorna, Nataliia V.
  Одним з основних напрямів, здатних здійснити модернізацію освітнього процесу в Україні, є впровадження в нього нових форм і методів викладення навчального матеріалу, а також поглиблення певної комунікації між тим, хто навчає та тим, хто навчається. З цією метою, особливу увагу доцільно звернути на дистанційне навчання. Кожний заклад освіти України з 2020 року активно використовує таку форму навчання. За 2 роки активного користування даної форми, можна провести певний аналіз і виокремити проблеми та переваги цього навчання. Дистанційне навчання – реалії нашого часу.
 • Документ
  Професійна культура викладача-філолога як чинник формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі
  (2022) Нагорна, Наталія Володимирівна; Якубова, Поліна Вячеславівна; Nahorna, Nataliia V.
  Шляхи підвищення професійної культури майбутніх фахівців-філологів – найважливіше завдання підготовки сучасних спеціалістів у закладі вищої освіти. Перспективи формування професійної культури майбутніх фахівців освіти повинні вбудовуватись у систему науково обґрунтованих прийомів та технологій, що сприяють такій організації навчально-виховного процесу, при якому досягається подальша реалізація професійного потенціалу кожного студента як конкурентного на ринку праці сучасного керівника.
 • Документ
  Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в процесі магістерської підготовки
  (2022) Павлова, Валерія Валеріївна; Нагорна, Наталія Володимирівна; Pavlova, Valeriia V.; Nahorna, Nataliia V.
  У статті розглянуто проблему формування методичної компетентності майбутнього викладача вищої школи, яка вимагає вирішення через реформування освіти та передбачає оновлення змісту навчання, зорієнтованого на формування ключових компетентностей. Визначено, що методична компетентність майбутнього викладача вищої школи – це інтегративна характеристика особистості, яка відображує рівень володіння методичними знаннями, вміннями діагностувати, проектувати, освоювати, відбирати зміст навчання, результати досягнення мети навчання, використовувати набутий досвід для вирішення широкого кола методичних завдань. Проаналізовано сутність поняття «педагогічні умови», під якими розуміємо таке поєднання об’єктивних і суб’єктивних чинників, які позитивно впливають на ефективність і результативність навчального-виховного процесу та дають змогу досягати здобувачам вищої освіти необхідного рівня сформованості певного виду професійної компетентності. Визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. А саме: формування стійкої мотивації через наближення навчального процесу до умов майбутньої професійної діяльності; розвиток творчих здібностей через активізацію самостійної роботи; надання навчальній роботі творчого та дослідницького характеру через включення здобувачів вищої освіти в проєктну діяльність; набуття первинного досвіду педагогічної діяльності, формування власного ставлення до обраної професії та відповідальності за свою роботу через практичну підготовку майбутніх викладачів вищої школи підчас педагогічної (асистентської) практики у ЗВО. Підкреслено, що формування методичної компетентності сприятиме розвитку творчих здібностей майбутніх викладачів вищої школи, дозволить максимально наблизити умови навчання до умов майбутньої діяльності, зорієнтує на самоосвіту і свідомий саморозвиток включення до дослідницької і проектувальної роботи.
 • Документ
  Сторітелінг як ефективна інноваційна технологія навчання студентів іноземної мови
  (2022) Коврига, О. О.; Нагорна, Наталія Володимирівна; Nahorna, Nataliia V.
  Прогрес не стоїть на місці і з кожним роком зацікавити студентів у чомусь стає ще важче. Сторітелінг – інноваційна технологія, яка повністю залучає до навчального процесу. Інновація у педагогічному розумінні є нововведенням, а отже є ефективним, сучасним, цікавим та позитивним. У століття технологій люди розучилися спілкуватися поза соціальних мереж. І саме сторітелінг є шляхом вирішення цієї проблеми. Багато вчених досліджували ключові моменти, особливості та ефективність використання даної технології. Зокрема, Н.Бондаренко, Г.Гич, С.Паламар, К. Лукаревші та інші.
 • Документ
  Mind maps як інноваційна технологія навчання іноземної мови під час професійної підготовки здобувачів вищої освіти
  (2023) Коврига, О. О.; Нагорна, Наталія Володимирівна; Nahorna, Nataliia V.
  ХХІ століття – століття інновацій. Стрімкий розвиток освіти, науки та усіх сфер життя вимагає створення чогось унікального. З кожним роком зацікавлювати студентів вивченню іноземних мов стає важче і важче. Але Mind maps – є чудовим прикладом повного занурення у мову, що викликає інтерес у здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Характеристика умов щодо вдосконалення процесу навчання дорослих
  (2020) Нагорна, Наталія Володимирівна; Nahorna, Nataliia V.
  Неперервна освіта в Україні набуває виняткового значення в умовах ринкових відносин, своєрідної політичної, економічної та соціокультурної ситуації, за якої гнучкість і мобільність стають як соціальною, так і особистісною проблемою, і безпосередньо відбиваються на сфері освіти, особливо стосовно освіти дорослих. Оскільки зміна професійної структури, відмирання одних та створення інших професій, що загалом вимагає значної професійної мобільності, а відтак постійного навчання, перенавчання, й підвищення кваліфікації призвели до того, що трансформацію ринку праці вважають важливим зовнішнім фактором участі дорослих у вищій освіті.
 • Документ
  Стратегічне планування в освітньому менеджменті
  (2021) Нагорна, Наталія Володимирівна; Nahorna, Nataliia V.
  На розвиток системи освіти впливають демографічні та етнічні чинники, оновлення філософії й парадигми освіти, освітні технології, інтеграція України в європейський освітній простір, розробка нових концепцій управління, змісту і структури навчання тощо. Багато вимог до закладу освіти з боку соціуму виникають спонтанно і потребують миттєвої реакції суб’єктів управління. Доводиться докладати максимум зусиль, аби задовольнити різні запити замовників освітніх послуг і вимоги суспільства. Це спонукає освітні заклади до самостійного визначення стратегічних дій, які відповідатимуть актуальним запитам споживачів і замовників освіти.
 • Документ
  Шляхи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи
  (2022) Павлова, Валерія Валеріївна; Pavlova, Valeriia V.
  Потреба у розробленні та впровадженні нових принципів, методів навчання та форм організації освітнього процесу у вищій школі, ефективність професійної діяльності викладача вищої школи визначається рівнем його професійних знань та психолого-педагогічної підготовки, а реалізувати їх можна в ході удосконалення змісту та методики підготовки фахівців різного профілю для роботи у вищій школі через впровадження інноваційних технологій, особистісно орієнтованого та компетентісного підходів. За таких умов актуальності набула проблема формування методичної компетентності майбутнього викладача вищої школи.
 • Документ
  Педагогічні умови використання андрагогічної моделі навчання дорослих
  (2022) Нагорна, Наталія Володимирівна; Nahorna, Nataliia V.
  Постановка проблеми. Новий час визначає нові цілі освіти. Досягнення відповідності результатів освіти потребам всіх цільових груп, на які працює освітня галузь, визначає якість освіти в цілому. Проблеми освіти дорослих в багатьох економічно-розвинених країнах розглядаються серед стратегічних цілей розвитку суспільства. Глобалізаційні процеси у світі на початку ХХI ст., соціально-економічні трансформації, що відбуваються нині в українському суспільстві, розвиток ринкових відносин, прискорення науково-технічного прогресу вимагають розробки андрагогічних засад неперервного оновлення знань, необхідних для успішного професійного та особистісного розвитку фахівця. Здійснюється перехід від «освіти на все життя» до «освіти впродовж життя». Тому актуалізується проблема розробки педагогічних умов використання андрагогічної моделі навчання дорослої людини.
 • Документ
  Академічна доброчесність як основа розвитку сучасної науки
  (2019) Нагорна, Наталія Володимирівна; Гуща, Павло; Nahorna, Nataliia V.; Hushcha, Pavlo
  У статті проаналізовано численні проекти з розвитку наукової етики та академічної доброчесності, окреслено актуальність і сучасність постановки проблеми щодо академічної доброчесності, обґрунтовано сутність поняття «академічна доброчесність», визначено зарубіжні та українські підходи щодо визначення академічної чесності, виокремлено основні принципи академічної доброчесності та види академічної нечесності. Доведено, що доброчесність – це процес самопізнання, який підпорядковано самоконтролю під час науково-педагогічної творчості та який є необхідним для створення єдиного академічного середовища, яке б дотримувалося стандартів академічної доброчесності та було б відкритим для кожної людини.
 • Документ
  Higher legal education in Ukraine in the 21st century: current situation and development issues
  (2020) Kostova, Nataliia; Annienkova, Iryna; Nahorna, Nataliia V.; Hushcha, Pavlo; Нагорна, Наталія Володимирівна
  Importance of the given topic is explained not only by international cooperation, globalization, informatization, changes of priorities in social, economic and educational policies, but also various transformations in higher legal education in the international context. The purpose of the given study is to examine the current condition of Ukrainian higher legal education and to analyze its statistical indicators, actual features and development issues. The following methods of scientific research were used in the present study: interpretative and comparative-historical analysis, methods of chronology, comparison, research and historical retrospection. As a result thereof, some peculiarities of Ukrainian higher legal education were determined. Firstly legal studies degree programs are offered by classic universities, legal higher education establishments and non-dedicated higher education establishments. Secondly there is an uneven regional distribution of higher education establishments and licensed number of future students in legal studies degree programs. Thirdly higher legal education has been commercialized. Moreover the legal studies degree programs are chosen most often by future students, although the majority of graduates is not employed in the obtained occupation. Furthermore the European and national approaches to the legal higher education are combined. Additionally learning standards in higher legal education are defined by state and self-governing professional establishments. Lastly, it can be concluded that not only a dynamic pattern analysis in higher legal education quality, but also anticipation and definition of development tendencies in higher legal education are affected by constant changes in the procedure of the unified proficiency admission test for the legal studies degree programs.
 • Документ
  Готовність майбутнього фахівця до інформаційно-управлінської діяльності в сфері освіти
  (2023) Нагорна, Наталія Володимирівна; Nahorna, Nataliia V.
  Соціокультурні й інформаційні зрушення в суспільстві на початку ХХІ ст. детермінували радикальні зміни системи освіти, які актуалізували необхідність перетворення педагогічної освіти на соціальну інституцію, зорієнтовану на розвиток комунікаційних навичок, усвідомлення педагогічної діяльності, пошук шляхів професійного самовдосконалення, готовності до інформаційно-управлінської діяльності.
 • Документ
  Психологічні аспекти впливу засобів масової інформації на свідомість громадян
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015) Коваль, Ганна Шамілівна; Koval, Hanna Sh.
  Постановка проблеми. Масова інформація завжди є результатом взаємодії конкретних людей, тому в її розвитку та в аналізі її впливу на свідомість громадян не можливо обійтися без сучасного психологічного знання про особистість.Основна складність проблеми полягає в тому, що реальність, яку пропонують сьогоднішні ЗМІ, часто буває опосередкована чиєюсь думкою, спрощена і не завжди надає людині можливості роздуму, аналізу.
 • Документ
  Фізкультурно-спортивна діяльність як фактор легітимізації агресивності у період юності
  (2020) Koval, Hanna Sh.; Rosenberg, Irina; Braslavsky, Igor; Коваль, Ганна Шамілівна
  According to the General Prosecutor's Office, in 2019-2020 in Ukraine, the total number of crimes decreased, but at the same time the number of some grave and especially grave ones increased, for which prison terms are provided up to life imprisonment. Law enforcers also note an increase in juvenile delinquency with a tendency to particular cruelty. Obviously, the types of these serious crimes are associated with the level of the general index of aggression of offenders. Considering, also, the high rate of relapse of crimes related to aggressive behavior, we should talk about the special relevance and acuteness of this socio-psychological problem. In the article, the authors cite research data on the legalization of aggressiveness, taking into account the individual psychological characteristics of the individual and mesofactors: joint physical culture and sports activities at the level of a close social environment. An analysis of the results of the study indicates that the main group of students engaged in physical education and sports sections during 4 years of study at a university demonstrates significantly lower indicators of psychological and psychological characteristics indicating potential aggressiveness than the control group of students who did not engage in physical education / sports during the specified period.