Електронний архів-репозитарій
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

ISSN:2310-7731

Вітаємо на цифровій платформі elONUar, що забезпечує накопичення, систематизацію, обробку, зберігання та надання у відкритий доступ електронних версій наукових, науково-дослідних, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт наукових та науково-педагогічних співробітників, аспірантів та студентів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а також електронних версій університетських друкованих видань.


Супровід та підтримка здійснюються Науковою бібліотекою університету

Нові матеріали для розміщення надсилайте на e-mail dspace@onu.edu.ua

 

Нові надходження

Документ
Інтернет та психічне здоров’я
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Тягній, О. Ю.; Уханова, Анастасія Ігорівна; Ukhanova, Anastasiya I.
Актуальність теми: ера розвитку інформаційних технологій кожного дня набирає обертів. Безумовно, сайти соціальних мереж мають безліч переваг, адже дозволяють індивідам спілкуватись на відстані, виражати себе, знаходити однодумців і т. п.. Однак, негативних аспектів теж чимало: виникнення залежності від соціальних мереж, нереалістичне сприйняття свого тіла, тривожність, депресія, страх пропустити щось важливе.
Документ
Тривожність особистості в умовах невизначеності
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Теленга, І. О.; Амплєєва, Ольга Михайлівна; Amplieieva, Olha M.
Актуальність дослідження: проблема тривожності займає особливе місце у сучасному науковому знанні. Існує не так багато психологічних явищ, значення яких оцінюється одночасно і надзвичайно високо, і достатньо вузько, навіть функціонально. Нині їй надається значення основного «життєвого переживання сучасності». Тому, не дивно, що цій проблемі присвячена велика кількість досліджень, причому не тільки у психології та психіатрії, але й в біохімії, фізіології, філософії та соціології.
Документ
Мотиваційні фактори конкурентоспроможності менеджменту
(Фенікс, 2024) Корець, Катерина Володимирівна; Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Kuznietsov, Eduard A.
Дослідження системи мотиваційних факторів конкурентоспроможності менеджменту, при усій очевидній важливості цього завдання, залишається досить слабким місцем теорії і практики менеджменту. Активно розглядається проблематика мотивації конкурентоспроможності товару, товаропровідної системи, технології виробництва, усього виробництва в цілому, конкурентоспроможність персоналу тощо, але дослідження саме мотиваційних факторів конкурентоспроможності менеджменту залишається питанням, яке, в силу різних причин, залишається поза увагою дослідників, хоча пропонується акцентувати на цьому увагу. Серед причин такого стану є певна диспозиція в розумінні базових концептів менеджменту, якісної ефективності і результативності управлінської праці та менеджменту в цілому, традиційне змішування економічних показників діяльності організації і показників її менеджменту. Цей перелік можна продовжити, де використовується підхід комплексності і багатоаспектної концепції менеджменту, але немає прямого визначення менеджменту як специфічної науки, аналітики і практики. Розглянемо деякі аспекти цієї проблеми.
Документ
Еволюція факторів виробництва в умовах глобальних викликів
(Фенікс, 2024) Кіртока, Руслан Гордійович; Kirtoka, Ruslan H.
Глобальні виклики сьогодення визначили особливу актуальність рішення проблеми підвищення ефективності використання економічних ресурсів (факторів виробництва) суб’єкта господарювання для виробництва матеріальних благ і послуг з метою задоволення людських і суспільних потреб. Розвиток виробництва дуже тісно пов’язаний з використанням таких понять, як «економічні ресурси», «фактори виробництва», «економічний потенціал», «ресурсний потенціал». До факторів виробництва суб’єкта господарювання, звичайно, відносять все те, що, беручи участь у виробничому процесі, створює, виробляє, товари й послуги; до ресурсів – основні й допоміжні засоби, запаси сировини, можливості, джерела чого-небудь. Економічні ресурси суб’єкта господарювання стають факторами виробництва, лише попередньо перетворившись у товар або в послугу, в об’єкт ринкового обміну; до факторів виробництва відносяться всі види ресурсів, які використовуються суб’єктом господарювання у виробництві, і які впливають на можливість і результативність господарської діяльності.
Документ
Державний менеджмент як механізм управління макроекономічними процесами в умовах Індустрії 4.0
(Фенікс, 2024) Гусєв, Артем Олександрович; Побережець, Ольга Валеріївна; Poberezhets, Olha V.
Індустрія 4.0 є новою промисловою революцією, що спричиняє глибокі трансформації у структурі економічної системи країни. Через істотні зміни економічної системи виникають принципово нові макроекономічні проблеми, які не вважалися актуальними до періоду четвертої промислової революції. Вирішення таких проблем потребує розробки нових підходів щодо управління макроекономічними процесами на рівні держави, що є можливим лише за умови ефективної системи державного менеджменту. Дослідження впливу державного менеджменту на ефективність управління макроекономічними процесами на сучасному етапі поставлено за мету в даних тезах.
Документ
Імітаційниі моделі в управлінні запасами
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) М'ясоєдов, Іван Ігорович
У системі виробництва та постачання виникає необхідність утворення матеріальних запасів – сировини, напівфабрикатів, готової продукції. Серед матеріальних запасів виділяють запаси засобів виробництва та запаси предметів споживання. Наявність запасів, з одного боку, послаблює напруженість в системі виробник (постачальник) - споживач, з іншого – може призвести до витрат на зберігання цих запасів. Тому в умовах організації виробництва та торгівлі економічно невигідно мати як надто великий, так і замалий запас. Отже, управлiння запасами - це важливий аспект управлiння бiзнесом, який дозволяє зменшувати витрати та забезпечувати стабiльну роботу пiдприємства. Саме це окреслює актуальність кваліфікаційного дослідження. Проблема управління запасами складається у визначенні розміру утворюваного запасу та визначенні моменту поповнення запасу, при яких сумарні витрати на придбання, утримання запасів, а також втрати від наявності дефіциту, були мінімальними. Для розв’язання проблем, пов’язаних з управлiнням запасами, застосовуються математичнi методи та моделi. Мета кваліфікаційного дослідження – вивчення основних моделей задач управлiння запасами, методів їх розв’язання та їх застосування для конкретних прикладів задач управління запасами. Об’єктом дослідження є проблема управління запасами. Предметом дослідження є різні моделі управління запасами. Методи дослідження – методи математичного моделювання, методи дослідження операцій та методи розв’язання оптимізаційних задач.
Документ
Застосування алгоритмів природних обчислень в оптимізації рекурентних нейронних мереж
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Литвиненко, Інна Анатоліївна
Мaшинне нaвчaння — це гaлузь штучного iнтелекту, якa спрямовaнa нa використaння дaних i aлгоритмiв для iмiтaцiї нaвчaння людини, поступо- во пiдвищуючи точнiсть. Сферa мaшинного нaвчaння вирослa iз трaдицiйних спiльнот стaтистики тa штучного iнтелекту. ML може вiдiгрaвaти ключову роль у широкому спектрi вaжливих додaткiв, тaких як iнтелектуaльний aнaлiз дaних, обробкa природної мови, розпiзнaвaння зобрaжень, експертнi системи тощо.
Документ
Принципи адаптаційного навчання кадрів менеджменту
(Фенікс, 2024) Аль-Дхейм, Даніел; Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Kuznietsov, Eduard A.
Сучасні умови розвитку багатьох розвинутих країн світу показують глибоку кризу в професійній підготовці менеджерського корпусу, який, на протязі досить довгого періоду часу, показує свою слабку дієвість щодо прийняття рішень, які дають необхідний позитивний результат. І справа тут не поганій підготовці кадрів менеджменту, яку більшість з них активно засвоїли в свій час, а головна проблема –у відсутності адаптаційної підготовки кадрів менеджменту та її необхідної відповідності до виникаючих тактичних і стратегічних проблем розвитку конкретної організації, економіки і суспільства в цілому. Зрозуміло, що цей, насправді, шокуючий факт сприймається самими менеджерами досить негативно, оскільки, в більшості випадків, вони думають про себе як про професіоналів вищого гатунку. Але правда в тому, що свою високу якість професійної менеджерської підготовки вони сприймають через призму своєї статусної посади, а не результативності своєї діяльності. Професійний менеджмент, який не дає результату своєї діяльності, стає баластом, який потрібно якомога швидше замінити. Менеджмент без позитивного і значимого для організації, суспільства і конкретних людей цього суспільства не потрібен. Люди мають право на результативне керівництво країною, регіоном, окремою організацією. І вони цього чекають від професійних кадрів менеджменту, хоча потрібно зазначити, що ця потреба ще не стала їх мотиваційною цінністю і для сучасного цивілізованого і розвинутого суспільства цей факт повинен стати нормою.
Документ
Побудова апостеріорних оцінювачів скінченно-елементарних апроксимацій на основі локальної задачі Діріхле
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Лозинський, Дмитро Костянтинович
Багато часу тому було вiдзначено необхiднiсть використання методiв для ефективного контролю похибки наближених розв’язкiв крайових задач елiптичного типу. Ця необхiднiсть стала очевидною, коли стало зрозумiло, що якiсть наближеного розв’язку великою мiрою залежить вiд вибору дискретизацiї, i отримання "добрих"аппроксимацiй вимагає адаптацiї сiтки до точної структури розв’язку. Таким чином, в сучаснiй обчислювальнiй практицi широко використовуються адаптивнi алгоритми для розв’язання крайових задач. Цi алгоритми вдосконалюють сiтку на основi iнформацiї, отриманої пiсля розв’язання задачi на попереднiй, зазвичай бiльш грубiй, сiтцi. Це викликало iнтерес до побудови апостерiорних оцiнювачiв похибки, якi вiдрiзняються вiд вже вiдомих апрiорних оцiнок збiжностi, що зазвичай вказують тiльки на асимптотичний порядок збiжностi. Потреба в таких оцiнках виникла також при проведеннi "доказових обчислень". Один з таких пiдходiв полягає в порiвняннi градiєнта наближеного розв’язку i його середнього значення, яке може бути обчислене рiзними способами. Якщо точний розв’язок має пiдвищену гладкiсть, ця рiзниця може служити iндикатором похибки. Спочатку цей метод був виявлений експериментальним шляхом, а пiзнiше були розробленi формальнi обґрунтування методу усереднення градiєнта, заснованi на ефектi суперсходженостi. Головною перевагою цього методу є його простота. Проте вiн обмежений застосуванням до досить регулярних точних розв’язкiв i зазвичай надає лише оцiнку похибки, не гарантуючи її абсолютної величини.
Документ
Методологія інноваційної природи менеджменту
(Фенікс, 2024) Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Kuznietsov, Eduard A.
Дослідження методологічних аспектів розвитку менеджменту стало необхідним елементом розуміння стратегічних і тактичних тенденцій розвитку інноваційних процесів сучасного суспільства. Такі обставини сформовані пріоритетною роллю менеджменту в системі інноваційних змін, які проходять в умовах четвертої промислової революції і становлення епохи сингулярності. Крім того, виникають наукові дискусії щодо розвитку менеджерської науки, яка характеризується сьогодні процесами деякої системної невизначеності та, навіть, професійної відсталості від розвитку технологічного прогресу в питаннях їх менеджерського супроводу. Тому дослідження методологічних проблем професійної системи менеджменту саме в контексті її інноваційної динаміки розвитку є особливо актуальними.