Електронний архів-репозитарій
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

ISSN:2310-7731

Вітаємо на цифровій платформі elONUar, що забезпечує накопичення, систематизацію, обробку, зберігання та надання у відкритий доступ електронних версій наукових, науково-дослідних, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт наукових та науково-педагогічних співробітників, аспірантів та студентів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а також електронних версій університетських друкованих видань.


Супровід та підтримка здійснюються Науковою бібліотекою університету

Нові матеріали для розміщення надсилайте на e-mail dspace@onu.edu.ua

 

Нові надходження

Документ
Навчальна практика з зоології
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Трач, В’ячеслав Анатолійович; Підгорна, Світлана Яківна; Делі, Ольга Федорівна; Черничко, Катерина Йосипівна; Trach, Viacheslav A.; Pidhorna, Svitlana Ya.; Deli, Olha F.; Chernychko, Kateryna Y.
Методичне видання з дисципліни «Навчальна практика з зоології. Частина 1. Зоологія безхребетних» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету спеціальностей 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) містить матеріали, присвячені загальним вимогам до здобувачів під час проходження практики, рекомендаціям щодо оформлення щоденника практики, опису основних методів збору безхребетних тварин, їх зберіганню та етикетуванню. Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання біологічного факультету спеціальності 091 Біологія.
Документ
Змочування та адгезія
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Стрельцова, Олена Олексіївна; Волювач, Ольга Вячеславівна; Тимчук, Алла Федорівна; Пуріч, Олександр Миколайович; Streltsova, Olena O.; Voliuvach, Olha V.; Tymchuk, Alla F.; Purich, Oleksandr M.
Методичні вказівки є частиною матеріалу до курсу «Колоїдна хімія», містять теоретичні відомості про когезію, адгезію, змочування, капілярні явища та протоколи виконання лабораторних занять, тестові завдання і завдання для самостійної роботи. Описаний метод вимірювання крайових кутів змочування є базовим при аналізі роботи змочування, адгезії за різних умов проведення експерименту; може бути використаний при формуванні практичних навичок вимірювання крайових кутів натікання. Видання розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання факультету хімії та фармації спеціальностей 102 Хімія (ОПП Хімія, Фармацевтична хімія).
Документ
Фізичні методи дослідження речовини. Розділ «Методи коливаль¬ної молекулярної спектроскопії»
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Стрельцова, Олена Олексіївна; Тимчук, Алла Федорівна; Перлова, Ольга Вікторівна; Пуріч, Олександр Миколайович; Streltsova, Olena O.; Tymchuk, Alla F.; Perlova, Olha V.; Purich, Oleksandr M.
Методичні вказівки рекомендовані здобувачам вищої освіти факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти. Можуть використовуватися здобувачами спеціальностей 102 Хімія, 014 Середня освіта. Хімія, 226 Фармація. Промислова фармація.
Документ
Концептуалізація історії євреїв в історіографічному процесі півдня України наприкінці XIX – на початку XX ст.
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Музичко, Олександр Євгенович; Muzychko, Oleksandr Ye.
Метою цієї статті є дослідження процесу концептуалізації історії євреїв в історіографічному процесі півдня України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на території півдня України були опубліковані праці кількох єврейських істориків. Метою цих праць було намітити основні концептуальні засади єврейської історії. Хоча ці праці не були досконалими з позиції сучасної історіографії, вони закладали фундамент у становлення іудаїки як наукової дисципліни у Східній Європі, й, зокрема, Україні. Поява цих праць була зумовлена загальним розвитком національних рухів у тогочасному світі, зокрема, й руху єврейського народу за своє самоствердження у несприятливих умовах російсько-імперської політики. Головна заслуга авторів полягала у тому, що вони надавали єврейській історії та історіографії контекст світської, аналітичної, наукової. Процес концептуалізації призводив до більш чіткого формулювання понятійного апарату, мети та завдань єврейської історіографії та виводив її на рівень іудаїки як наукової дисципліни.
Документ
Трансформація американо-ефіопських відносин в 1965-1967 роках
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Яговкін, Антон; Yahovkin, Anton
Автор ставить за мету дослідити трансформацію американо-ефіопських відносин в 1965–1967 роках, враховуючи внутрішньополітичні перипетії в Ефіопіїї. Наукова новизна статті полягає у комплексному аналізі впливу американо-ефіопських відносин на східноафриканський регіон в контексті зовнішньої політики США. Методи дослідження. В статті застосований історико-генетичний метод, що дозволив дослідити ґенезу східноафриканської політики США, простежити основні тенденції цього напрямку. Для комплексного аналізу американо-ефіопських відносин в 1965–1967 роках використано системний підхід, що допоміг окреслити економічні та геополітичні інтереси США у Східній Африці, цілі та задачі великих держав щодо Ефіопії, простежити в цьому контексті ставлення США до конфронтації Ефіопії з Сомалі та Еритреєю. Висновки. Незважаючи на орієнтацію зовнішньої політики імператора Ефіопії Хайле Селассіє I на США та його спроби задовольнити їх інтереси (зокрема у розміщенні військової бази на території Ефіопії), йому не вдалося перетворити Ефіопію на один із пріоритетів США. В ході дослідження визначено, що для США Ефіопія не становила зацікавленості не тільки як потенційний економічний партнер (вона залишалася сільськогосподарською країною), а й як військовий союзник. Автор доходить висновку, що США підтримували деякі плани імператора Ефіопії, наприклад, проект з приєд нання Еритреї до Ефіопської імперії, лише з міркувань про неможливість самостійного існування Еритреї та для підтримки стабільності на північному сході Африки, на західному узбережжі Червоного моря. Це мала регулювати Ефіопська імперія, яка потребувала виходу до моря і яка в той момент мала відносно сильну армію, здатну придушити будь-яку внутрішню реакцію і захистити кордони Еритреї, де розташовувалися американські військові бази.
Документ
Неочікуваний союз: політика США щодо утворення лівоцентристської коаліції в Італії
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Самофатов, Михайло Ігорович; Samofatov, Mykhailo I.
Холодна війна стала вагомим фактором впливу не тільки на зовнішню, а й на внутрішню політику Італії. Головною проблемою Італії як члена НАТО в середині XX ст. стала популярність лівих прорадянських партій, і можлива втрата влади правлячою Християнсько-Демократичною партією. Альянс християнських демократів разом із соціалістами став несподіваним засобом вирішення поточних проблем, і США, підтримавши даний союз, продемонстрували здатність до гнучкості у веденні зовнішньої політики щодо своїх союзників.
Документ
З історії впровадження дисципліни «Історія України» у вишах УРСР в 1930-х рр.: методичний аспект
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Левченко, Валерій Валерійович; Левченко, Галина Сергіївна; Levchenko, Valerii V.; Levchenko, Halina S.
У статті на підґрунті вперше введеного до наукового обігу раніше неопублікованого архівного документа досліджено еволюцію радянської державної політики у сфері вищої історичної освіти в УРСР в 1930-х рр. На основі архівних і опублікованих джерел представлено політичні, суспільні та методичні умови впровадження дисципліни «Історія України» у вищій школі УРСР. Продемонстровано вплив динаміки політичного розвитку держави на теорію і практику вивчення історії України. Проаналізовано ідеологічні, політичні й методологічні причини, які призвели до впровадження історії України як спеціального курсу. Історичні сюжети дисципліни «Історія України» в першу чергу були покликані ілюструвати політичні, соціальні та економічні явища минулого на користь актуальних сучасних подій молодої соціалістичної держави. Основну увагу приділено розгляду і аналізу методичного аспекту впровадженої дисципліни. Прослідковано процес відновлення традиційних форм і методів викладання історичної дисципліни у вишах, який супроводжувався збільшенням ролі викладача в навчальному процесі. Простежено заходи партійно-державного керівництва, спрямовані на впровадження дисципліни «Історія України» у вищій історичній освіті. Зазначено, що в результаті багаторічної роботи великого колективу науковців було розроблено навчальну програму, яка стала історичним наративом, в якому було зафіксовано офіційну позицію влади в основних питаннях вітчизняної історії, та одночасно офіційним орієнтиром для вчених, педагогів, освітян, політпрацівників, діячів культури. У документальному додатку розміщено програму з історії України для першого курсу учительських інститутів на літню сесію 1938 р., рівень репрезентативності та археографічного опрацювання якого доволі високий, що в сукупності суттєво збільшує науковий рівень фактологічного підґрунтя проведеного дослідження.
Документ
Роль Тафального ландшафту у формуванні ідентичності євреїв м. Балти
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Чінена, Ольга; Chinena, Olha
Стаття присвячена дослідженню єврейських цвинтарів міста Балти Подільського району Одеської області. Типологізації надгробків за формою, типами декорування та епітафіями. Також у дослідженні була зроблена спроба визначити роль тафального ландшафту у формуванні ідентичності єврейської спільноти міста.
Документ
Низькотемпературна аналітична міцелярна екстракція. Повідомлення 1: протолітичні властивості кислотних ініціаторів у організованих середовищах
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Жуковецька, Олена Михайлівна; Гузенко, Олена Михайлівна; Снігур, Денис Васильович; Zhukovetska, O. M.; Snigur, Denys V.; Guzenko, Olena M.
У даній роботі методом потенціометричного титрування визначені константи іонізації (рK ) бензойної, 4-хлорбензойної, о-нітробензойної, 2,4-дигідроксибензойна, о-, м-, п-толуїлових та саліцилової кислот у водних розчинах та організованих середовищах на основі нейоногенної поверхнево-активної речовини Тритону Х-100 при різних концентраціях останнього в системі. Показано, що на характер та ступінь зміни кислотно-основних властивостей досліджуваних сполук впливають їх природа і фізико-хімічні властивості середовища. Запропоновано критерії вибору ініціаторів міцелярної екстракції, які дозволяють проводити аналітичне концентрування за кімнатної температури.
Документ
Склад та відносна стійкість продуктів взаємодії оксиду сірки(IV) з водними розчинами таурату калію та моноетаноламонію. Хемосорбент пролонгованої дії
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Хома, Руслан Євгенійович; Беньковська, Т. С.; Гельмбольдт, В. О.; Клімов, Д. Г.; Горліченко, М. Г.; Khoma, Ruslan Ye.; Bienkovska, T. S.; Gelmboldt, V. O.; Klimov, D. G.; Horlichenko, M. G.
Здійснено рН-, редокс та кондуктометричне дослідження хемосорбції оксиду сірки (IV) водними 0,1 моль/л розчинами таурату калію (TauK) і моноетаноламонію (TauMEA) в області температур 293 ÷ 313 К. Виявлено склад утворених при цьому сполук. Розраховано йон-молекулярний склад системи SO2 – TauK – H2O, концентраційні та термодинамічні константи утворення сульфітних та гідросульфітних асоціатів. Запропоновано склади просочуючих розчинів на основі MEA та TauK для отримання хемосорбентів пролонгованої дії респіраторного призначення.