Андрагогічна модель навчання в системі професійно-педагогічної освіти дорослих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті наголошено на актуальність освіти дорослих в умовах сьогодення. Обґрунтовано андрагогічну модель навчання та виявлено головну її відмінність від педагогічної. Розкрито роль методу моделювання, який сприяє систематизації знань про досліджуваний об’єкт. Представлено і проаналізовано андрагогічні моделі професійно- педагогічної освіти. Схарактеризовано андрагогічну модель інтерактивного навчання та умови її використання. Окреслено структуру концептуальної моделі, що визначається методологічною базою та логікою дослідження. Обґрунтовано методологічні засади професійної-педагогічної підготовки фахівців. Проаналізовано особливості кожного представленого блоку андрагогічної моделі. Доведено, що специфіка навчання дорослої людини відбувається відповідно до її віку, освітніх та життєвих потреб, реальних можливостей, індивідуальних особливостей і досвіду, психіки і фізіології, уміння пристосуватися до суспільних перетворень, готовність до змін, здатність навчатися впродовж життя. Підкреслено, що модель навчання дорослих побудована на основі інтеграції принципів навчання дорослих, неперервної освіти та професійної підготовки фахівців. Проаналізовано соціально-психологічні установки здобувачів: самосвідомість, досвід, готовність до навчання, мету навчання, використання отриманих знань, умінь, навичок, участь у процесі навчання. Визначено діяльнісні й рольові установки здобувачів та педагогів, специфіку організації процесу навчання, що передбачає самостійне визначення параметрів навчання і формування знань, умінь і навичок, побудову індивідуальної траєкторії навчання. Схарактеризовано педагогічні умови, які забезпечують ефективність процесу підготовки дорослих. Підкреслено основна умова – короткий термін навчання, який вимагає застосування інтенсивних форм навчання.
The article emphasizes the relevance of the adult education currently. The andragogic model of learning is substantiated and its main difference from pedagogical has been revealed. The role of the modeling method is also revealed and it contributes to the systematization of the knowledge concerning the investigated object. Andragogic models of vocational pedagogical education were presented and analyzed. The andragogic model of interactive learning and the conditions of its use are described. The structure of the conceptual model which is determined by the methodological basis and logic of the research is outlined. The methodological principles of professional and pedagogical training of the specialists are substantiated. The features of each presented block of the andragogic model were analised. It has been proven that the specifics of an adult's learning occur in accordance with his/her age, educational and life needs, real opportunities, individual characteristics and experience, psyche and physiology, the ability to adapt to social changes, readiness for changes, a nd the ability to learn throughout life. It is emphasized that the adult education model is built on the basis of the integration of the principles of an adult education, continuous education and professional training of specialists. A greater role in the education of adults is played by the principle of connecting theory with practice. It has been proven that an adult makes sense of his/her own practice, compares new knowledge and skills with what he/she had in his previous experience, and strives to build his/her new practice at a higher theoretical level. The socio-psychological attitudes of the applicants were analised: self-awareness, experience, readiness for learning, the purpose of learning, the use of acquired knowledge, skills, and a participation in the learning process. The activity and role attitudes of students and teachers, the specifics of the organization of the learning process, which involves the independent determination of learning parameters and the formation of knowledge, abilities and skills, and the construction of an individual learning trajectory, are defined. The pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the adult preparation process are determined. The main condition is emphasized and it is a short period of training, which requires the use of intensive forms of training.
Опис
Ключові слова
андрагогічна модель навчання, педагогічна модель навчання, інтерактивне навчання, освіта дорослих, andragogic model of learning, pedagogical model of learning, interactive learning, adult education
Бібліографічний опис
Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Історія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка»).
ORCID:
УДК