Педагогічні умови використання андрагогічної моделі навчання дорослих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Постановка проблеми. Новий час визначає нові цілі освіти. Досягнення відповідності результатів освіти потребам всіх цільових груп, на які працює освітня галузь, визначає якість освіти в цілому. Проблеми освіти дорослих в багатьох економічно-розвинених країнах розглядаються серед стратегічних цілей розвитку суспільства. Глобалізаційні процеси у світі на початку ХХI ст., соціально-економічні трансформації, що відбуваються нині в українському суспільстві, розвиток ринкових відносин, прискорення науково-технічного прогресу вимагають розробки андрагогічних засад неперервного оновлення знань, необхідних для успішного професійного та особистісного розвитку фахівця. Здійснюється перехід від «освіти на все життя» до «освіти впродовж життя». Тому актуалізується проблема розробки педагогічних умов використання андрагогічної моделі навчання дорослої людини.
Опис
Ключові слова
андрагогічна модель навчання, професійно-педагогічна освіта дорослих, педагогічні умови
Бібліографічний опис
Благословенний Григорій Сковорода – світовий геній мудрості та гуманного духу : зб. матеріалів регіон. наук.-практ. інтернет-конф. / за ред. проф. Голубенко Л. М., проф. Цокур О. С., доц. Вєйландє Л. В.-В. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2022.
DOI
ORCID:
УДК