Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в процесі магістерської підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто проблему формування методичної компетентності майбутнього викладача вищої школи, яка вимагає вирішення через реформування освіти та передбачає оновлення змісту навчання, зорієнтованого на формування ключових компетентностей. Визначено, що методична компетентність майбутнього викладача вищої школи – це інтегративна характеристика особистості, яка відображує рівень володіння методичними знаннями, вміннями діагностувати, проектувати, освоювати, відбирати зміст навчання, результати досягнення мети навчання, використовувати набутий досвід для вирішення широкого кола методичних завдань. Проаналізовано сутність поняття «педагогічні умови», під якими розуміємо таке поєднання об’єктивних і суб’єктивних чинників, які позитивно впливають на ефективність і результативність навчального-виховного процесу та дають змогу досягати здобувачам вищої освіти необхідного рівня сформованості певного виду професійної компетентності. Визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. А саме: формування стійкої мотивації через наближення навчального процесу до умов майбутньої професійної діяльності; розвиток творчих здібностей через активізацію самостійної роботи; надання навчальній роботі творчого та дослідницького характеру через включення здобувачів вищої освіти в проєктну діяльність; набуття первинного досвіду педагогічної діяльності, формування власного ставлення до обраної професії та відповідальності за свою роботу через практичну підготовку майбутніх викладачів вищої школи підчас педагогічної (асистентської) практики у ЗВО. Підкреслено, що формування методичної компетентності сприятиме розвитку творчих здібностей майбутніх викладачів вищої школи, дозволить максимально наблизити умови навчання до умов майбутньої діяльності, зорієнтує на самоосвіту і свідомий саморозвиток включення до дослідницької і проектувальної роботи.
In the article there is examined the problem of formation the methodological competence of a future higher education teacher. The mentioned problem requires a solution throughout education reform and anticipates updating the content of training, consequently focused on the formation the key competences. It was determined that the methodical competence of a future higher education teacher is an integrative characteristic of an individual, which reflects the level of methodical knowledge, the ability to diagnose, design, master, select the content of training, the results of achieving the goal of training, and employment of the acquired experience to solve a wide range of methodical tasks. The essence of the concept of "pedagogical conditions" has been analyzed, by that is understood such a combination of objective and subjective factors which effect in a positive way on the efficiency and results of the educational process, as well they enable students of higher education to achieve the necessary level of maturity in a certain type of professional competence. Pedagogical conditions of formation the methodical competence of future higher education teachers while acquiring master's degree have been defined and substantiated. Namely: formation of sustainable motivation through bringing the educational process closer to the conditions of future professional activity; development of creative abilities through activation of independent work; providing educational process with a creative and research characteristics with the help of inclusion the higher education students in project types of activities; gaining primary teaching activities experience, forming their own attitude to the chosen profession and responsibility to work through experimental training of the future higher education teachers during pedagogical (assistant) internship at a higher education institution. It is emphasized that the formation of methodical competence will contribute to the development of creative abilities of the future higher education teachers, will make it possible to bring the learning conditions as close as possible to the conditions of future performance, will direct on self-education and conscious self-development, will involve in research and designing work.
Опис
Ключові слова
методична компетентність, педагогічні умови, формування методичної компетентності майбутнього викладача вищої школи, methodical competence, pedagogical conditions, formation of methodical competence of a future higher education teacher
Бібліографічний опис
Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»).
ORCID:
УДК