Розвиток наукової школи системного моделювання психологічних феноменів у дослідженнях психологічного здоров’я особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сьогодні в сучасній науці системні дослідження є одним із найважливіших аспектів науково-технічної революції, яка однаково стосується як наукових досліджень, так і практичних розробок. Системний підхід є міждисциплінарним філософсько-методологічним і науковим напрямком системних досліджень. Для психологічної теорії та практики вже недостатньо простого виявлення властивостей, причин і наслідків окремих когнітивних і поведінкових актів з подальшим співвіднесенням їх одне з одним, тому важливим є саме цілісне розуміння й осмислення психологічного здоров’я особистості в умовах нестабільної соціальної, економічної та політичної обстановки в країні та активного реформування всіх сфер суспільного життя. Необхідність системних досліджень психологічного здоров’я особистості на сучасному етапі розвитку психологічної науки потребує системного підходу, за допомогою якого можливо розвинути уявлення про застосування у психологічних дослідженнях математичних моделей та запропонувати системні моделі, тобто системне моделювання.
Опис
Ключові слова
наукова школа, системне моделювання, психологічні феномени, психологічне здоров’я, особистість
Бібліографічний опис
Родіна Н. В. Розвиток наукової школи системного моделювання психологічних феноменів у дослідженнях психологічного здоров’я особистості / Н. В. Родіна // Людина як цілісність: соціально-гуманітарний та природничо-науковий полілог : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук. конф. (Одеса, 20 трав. 2021 р.) / Одес. нац. мед. ун-т, каф. філософії та біоетики, психол. служба, НВК ІТНІБО ; Міжнар. академія психосінергетики та альфології та ін. ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, каф. філософії, каф. заг. психології та психології розвитку особистості ; ред. кол.: В. Б. Ханжи (відп. ред.) та ін. – Одеса, 2021. – С. 177-182.
DOI
ORCID:
УДК