Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ, інформаційні технології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Експертні системи
  (Олді плюс, 2024) Шаріпова, Ільнара Вільївна; Sharipova, Ilnara V.
  У методичних вказівках розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом. Розглянуто зміст, завдання, наведено приклади розробки програм, порядок їх виконання. Рекомендовано вимоги до оформлення протоколів, правила захисту та оцінки. Наведено перелік завдань з темами лабораторних робіт, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Архітектура комп’ютерів та низькорівневе програмування
  (Олді плюс, 2024) Гунченко, Юрій Олександрович; Шаріпова, Ільнара Вільївна; Берков, Юрій Миколайович; Gunchenko, Yurii O.; Sharipova, Ilnara V.; Berkov, Yurii M.
  У методичних вказівках розглянуто структуру проєкту, обсяг, порядок його виконання, вимоги до оформлення пояснювальної записки, правила захисту та оцінки курсового проєкту. Наведені перелік завдань з темами завдань, довідкові матеріали, необхідні для виконання окремих частин та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Об’єктно-орієнтоване програмування
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Рачинська, Алла Леонідівна; Недєва, Ольга Анатоліївна; Палій, Катерина Сергіївна; Rachynska, Alla L.; Nedieva, Olha A.; Palii, Kateryna S.
  Пропонований методичний посібник стане у нагоді при вивченні обов’язкової дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Він включає в себе лабораторні роботи та лекційний матеріал, що охоплює ключові аспекти об’єктно-орієнтованого програмування. Посібник також може бути використаний у навчанні здобувачами першого бакалаврського рівня спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».
 • Документ
  Дослiдження операцiй
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кічмаренко, Ольга Дмитрівна; Стехун, Анжела Олексіївна; Яровий, Анатолій Трохимович; Kichmarenko, Olha D.; Stekhun, Anzhela O.; Yarovyi, Anatoliy T.
  Навчальний посiбник призначений для для здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти спецiальностей 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютернi науки, 126 Iнформацiйнi системи i технологiї. У посiбнику викладено методику проведення дослiдження операцiй. Дослiджується аналiз лiнiйних моделей на чутливiсть за допомогою симплекс-методу, двоїстого симплекс-методу i параметричного програмування. Розглядаються транспортна задача, задача про призначення, задача комiвояжера. Також представленi моделi керування запасами, моделi систем масового обслуговування та iмiтацiйного моделювання. Кожна тема мiстить задачi для самостiйного розв’язання, питання для самоконтролю.
 • Документ
  Алгоритмізація та програмування
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Косирева, Ліаліна Анатоліївна; Палій, Катерина Сергіївна; Недєва, Ольга Анатоліївна; Kosyreva, Lialina A.; Palii, Kateryna S.; Nedieva, Olha A.
  Методичні вказівки складено відповідно до програми з курсу «Алгоритмізація та програмування» для студентів факультету МФІТ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки». У методичному матеріалі сформовано завдання та вказівки для лабораторних робіт та наведено методичні вказівки по їх виконанню. Надані лабораторні роботи призначені для набуття практичних навичок програмування при засвоєні студентами лекційного курсу з дисципліни «Алгоритмізація та програмування». Методичні вказівки до лабораторних робіт можуть бути корисними для студентів та спеціалістів, які вивчають програмування.
 • Документ
  Чисельні методи. Модуль 1. Елементарні обчислення
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Царенко, Олексій Павлович; Недєва, Ольга Анатоліївна; Tsarenko, Olexiy P.; Nedieva, Olha A.
  Пропонований методичний посібник стане у нагоді при виконанні лабораторних робіт з обов’язкових дисциплін «Чисельні методи» та «Методи обчислень», які викладаються студентам першого (бакалаврського рівня вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Інженерна психологія та ергономіка програмних систем
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гудімова, Алісар Халєдівна; Hudimova, Alisar H.
  Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» і 122 «Компʼютерні науки» містять передмову, зміст самостійної роботи з дисципліни, питання для самоконтролю знань, завдання, список літератури для роботи з першоджерелами. Методичні рекомендації допоможуть у засвоєнні теоретичних знань у сфері сучасних ІТ технологій та розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та 122 «Компʼютерні науки», аспірантів, викладачів та всіх тих, хто вивчає інформаційні системи та технології, комп’ютерні науки та психологію організацій.
 • Документ
  Комп'ютерний зір та навігація робототехнічних систем : Змістовний модуль 2 "Системи технічного зору"
  (Олді плюс, 2023) Шаріпова, Ільнара Вільївна; Sharipova, Ilnara V.
  У методичних вказівках розкривається програма курсу, даються рекомендації для опанування лекційним матеріалом. Розглянуто зміст, завдання, наведено приклади розробки програм, порядок їх виконання. Рекомендовано вимоги до оформлення протоколів, правила захисту та оцінки. Наведено перелік завдань з темами лабораторних робіт, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Комп'ютерний зір та навігація робототехнічних систем : Змістовний модуль 1 "Навігація мобільних роботів"
  (Олді плюс, 2023) Шаріпова, Ільнара Вільївна; Sharipova, Ilnara V.
  У методичних вказівках розкривається програма курсу, даються рекомендації для опанування лекційним матеріалом. Розглянуто зміст, завдання, наведено приклади розробки програм, порядок їх виконання. Рекомендовано вимоги до оформлення протоколів, правила захисту та оцінки. Наведено перелік завдань з темами лабораторних робіт, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 12 – Інформаційні технології
  (ОЛДІ+, 2023) Малахов, Євген Валерійович; Гунченко, Юрій Олександрович; Волощук, Людмила Арнольдівна; Розновець, Ольга Ігорівна; Трубіна, Наталія Федорівна; Malakhov, Eugene V.; Roznovets, Olga I.; Trubina, Nataliya F.
  Методичні вказівки розроблені з метою ознайомлення студентів з вимогами щодо написання кваліфікаційних робіт. В методичних вказівках містяться зразки необхідної супровідної документації, розкрито основні етапи написання кваліфікаційної роботи, відображено порядок підготовки до захисту кваліфікаційних робіт Методичні рекомендації призначені для здобувачів освіти освітньо- професійних програм галузі «Інформаційні технології».
 • Документ
  Системне програмування
  (2023) Трубіна, Наталія Федорівна; Trubina, Nataliya F.; Лісіцина, І. М.
  Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з обов’язкової дисципліни «Системне програмування», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна iнженерiя» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Проектування інформаційних систем
  (2023) Малахов, Євген Валерійович; Розновець, Ольга Ігорівна; Malakhov, Yevhen V.; Roznovets, Olga I.
  Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні курсових проектів з обов’язкової дисципліни «Проектування інформаційних систем», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Методичні вказівки можуть бути корисні для студентів ІТ-спеціальностей закладів вищої освіти при опануванні ними дисциплін з проектування баз даних та інформаційних систем.
 • Документ
  Операційні системи і середовища
  (2023) Розновець, Ольга Ігорівна; Трубіна, Наталія Федорівна; Roznovets, Olga I.; Trubina, Nataliya F.
  Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з обов’язкової дисципліни «Операційні системи і середовища», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Методичні вказівки можуть бути корисні для студентів ІТ-спеціальностей закладів вищої освіти, які вивчають операційні системи.
 • Документ
  Комп’ютерні мережі. Ч. 2
  (2023) Волощук, Людмила Арнольдівна; Антоненко, Олександр Сергійович; Шпінарева, Ірина Михайлівна; Antonenko, Oleksandr S.; Shpinareva, Iryna M.
  Методичні вказівки складено відповідно з програмою з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія. У вказівках наведено теоретичні відомості, завдання та порядок виконання лабораторних робіт, які виконуються в рамках четвертого та п’ятого змістовних модулів дисципліни. Методичні вказівки містять інформацію щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі» і відносяться для студентів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія.
 • Документ
  Комп’ютерні мережі. Ч. 1
  (2023) Волощук, Людмила Арнольдівна; Трубіна, Наталія Федорівна; Trubina, Nataliya F.
  Методичні вказівки складено відповідно з програмою з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія. У вказівках наведено теоретичні відомості, завдання та порядок виконання лабораторних робіт, які виконуються в рамках першого. Другого та третього змістовних модулів дисципліни. Методичні вказівки містять інформацію щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі» і відносяться для студентів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія.
 • Документ
  Теорія алгоритмів
  (2023) Коренкова, Ганна Валентинівна; Мартинович, Лариса Ярославівна; Зуй, Оксана Миколаївна; Korenkova, Ganna V.; Martynovych, Larysa Ya.; Zuj, Oksana N.
  Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з дисципліни базової підготовки за спеціальністю «Теорії алгоритмів», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова.
 • Документ
  Навчальна практика
  (2023) Коренкова, Ганна Валентинівна; Мартинович, Лариса Ярославівна; Недєва, Ольга Анатоліївна; Korenkova, Ganna V.; Martynovych, Larysa Ya.; Nedieva, Olha A.
  Методичні вказівки містять теоретичний і практичний матеріал до виконання практичних завдань, передбачених програмою учбової практики, а також: опис мети і задач навчальної практики, етапів її проведення, вимог до змісту і оформлення звіту з практики, форми та методи контролю, критерії оцінювання, та індивідуальні завдання. Наведені приклади завдань, довідкові матеріали та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Паралельне програмування з використанням технології OpenMP
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Вербіцький, Віктор Васильович; Verbitskyi, Viktor V.
  У методичних рекомендаціях приведено основні відомості щодо створення паралельних додатків для комп’ютерних систем з загальною пам’яттю за технологією написання паралельних програм OpenMP . Методичні вказівки містять завдання та варіанти для лабораторних робіт. Розраховано для студентів факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, що вивчають дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення», «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Паралельні алгоритми обчислювальної математики».