Дослiдження операцiй

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Навчальний посiбник призначений для для здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищої освiти спецiальностей 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютернi науки, 126 Iнформацiйнi системи i технологiї. У посiбнику викладено методику проведення дослiдження операцiй. Дослiджується аналiз лiнiйних моделей на чутливiсть за допомогою симплекс-методу, двоїстого симплекс-методу i параметричного програмування. Розглядаються транспортна задача, задача про призначення, задача комiвояжера. Також представленi моделi керування запасами, моделi систем масового обслуговування та iмiтацiйного моделювання. Кожна тема мiстить задачi для самостiйного розв’язання, питання для самоконтролю.
Опис
Ключові слова
математичнi методи дослiдження операцiй, методики постоптимального аналiзу, симплекс метод, аналiз моделi на чутливiсть, параметричне лiнiйне програмування, класичнi задачi дослiдження операцiй, транспортна задача, задача про призначення, задача комiвояжера, моделi цiлочисельного програмування, моделі управлiння запасами, задачi систем масового обслуговування, методи iмiтацiйного моделювання, 111 Математика, 113 Прикладна мате¬матика, 122 Комп’ютернi науки, 126 Iнформаційні системи i технологiї
Бібліографічний опис
Кiчмаренко О. Д. Дослiдження операцiй : навч. посiб. для здобувачів першого (бакалавр.) рiвня вищ. освiти спец. 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютернi науки, 126 Iнформ. системи i технологiї / О. Д. Кiчмаренко, А. О. Стехун, А. Т. Яровий. – Одеса : Одес. нац. ун-т. iм. I. I. Мечникова, 2024. – 172 c.
DOI
ORCID:
УДК
519.8