Навчальна практика

Анотація
Методичні вказівки містять теоретичний і практичний матеріал до виконання практичних завдань, передбачених програмою учбової практики, а також: опис мети і задач навчальної практики, етапів її проведення, вимог до змісту і оформлення звіту з практики, форми та методи контролю, критерії оцінювання, та індивідуальні завдання. Наведені приклади завдань, довідкові матеріали та список рекомендованої літератури.
Опис
Ключові слова
навчальна практика, 122 Комп'ютерні науки, інформаційні технології, операційні системи, системне програмування, об'єктно-орієнтоване програмування
Бібліографічний опис
Навчальна практика : метод. вказівки до навч. практики студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / уклад.: Г. В. Коренкова, Л. Я. Мартинович, О. А. Недєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 34 с.
DOI
ORCID:
УДК
37.091.33:004(076.5)