Статті та доповіді ЕПФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 4839
 • Документ
  Аналіз трансфертного ціноутворення у сучасних умовах
  (2023) Бутенко, Вікторія Василівна; Злобін, Г. О.; Butenko, Viktoriia V.
  У статті висвітлені актуальні питання трансфертного ціноутворення, досліджується податкова теорія впливу на трансфертне ціноутворення у сучасних умовах в міжнародних організаціях.
 • Документ
  Особливості застосування нових підходів до управління підприємством та їхній вплив на контролінг компаній
  (2022) Бутенко, Вікторія Василівна; Попков, В. М.; Butenko, Viktoriia V.
  Управління є постійним процесом дії на об’єкт управління для досягнення поставленої мети та при цьому зменшити витрати ресурсів і часу. Сучасний менеджмент оснований на трьох основних принципах управління: лінійному, функціональному і процесному. Тaка важлива управлінська функція – як організація – реалізується в єдності двох процесів – фoрмування структури (структуризація процесів) і організації процесів (виробничих, управлінських).
 • Документ
  Вплив інформаційних технологій на діяльність сучасного бізнесу
  (2023) Максимова, Юлія Олександрівна; Максимов, Олександр Семенович; Maksymova, Yuliia O.; Maksymov, Oleksandr S.
  Сучасні цифрові технології вже змінили те, як люди живуть, працюють і спілкуються, але це все тільки початок. Інформаційні технології, які можуть допомогти спростити життя мільярдам людей, також створюють нові виклики для бізнесу по всьому світі. Їх використовують при виробництві, обробці даних, прогнозуванні діяльності, все це дає можливість підприємствам працювати краще. Але існує багато проблем з якими можуть стикнутися підприємці починаючи від втручання у виробничі процеси до витоку даних і кібератак, сучасні технології змінюють наше уявлення про конфіденційність та національну безпеку.
 • Документ
  Отримання статусу кандидата та його вплив на подальшу інтеграцію України до ЄС
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Саракуца, Марія Олександрівна; Sarakutsa, Mariia O.
  Протягом 2022 р. наша країна зробила великий крок на шляху подальшої євроінтеграції. На думку європейських дослідників, останні декілька років політика щодо України в ЄС характеризувалася двома довготривалими тенденціями. По-перше, укладення Угоди про асоціацію у 2014 р. призвело до «прагматизації» позиції ЄС, у якому тривалий час домінували символічно-нормативні дебати щодо майбутнього членства. Другою тенденцією стало посилення критики ЄС з боку українського керівництва, яке, незважаючи на успіхи реформ у країні після 2014 р., не бажало серйозно розглядати пропозиції щодо оновлення формату Східного партнерства.
 • Документ
  Правова політика України: актуальні проблеми та перспективи в умовах глобальної правової інтеграції
  (2022) Прієшкіна, Ольга Василівна; Priieshkina, Olha V.
  З набуттям Україною незалежності, утвердженням повноцінного членства в Організації Об’єднаних Націй та визначенням євроінтеграційного курсу розвитку у якості пріоритетного, намічено орієнтири щодо подальшого процесу демократизації в країні, визначено юридичні зобов’язання України відносно членів європейської спільноти.
 • Документ
  Роль і місце міського голови: проблеми та перспективи
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Постна, Д. А.; Прієшкіна, Ольга Василівна; Priieshkina, Olha V.
  Місцеве самоврядування є одним з елементів реалізації принципу народовладдя у державі. Саме самоврядування як і будь-яке утворення потребує чіткої внутрішньої організації, що, зокрема, забезпечується завдяки посаді міського голови. Посилення процесів децентралізації у державі зумовлює посилення уваги до місцевого самоврядування в цілому і міського голови, зокрема.
 • Документ
  Актуальні проблеми міграційної політики ЄС на тлі війни в Україні
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Петько, О. С.; Саракуца, Марія Олександрівна; Sarakutsa, Mariia O.
  Війна в Україні спровокувала найбільш масову хвилю міграції з часів Другої Світової Війни. За статистичними даними наразі у різних країнах Європи перебуває близько 5 мільйонів українських біженців, 90% з яких становлять жінки та діти. Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту зареєстровано в Польщі – 1 169 500 осіб, Німеччині – 641 390 та Чехії – 373 820 осіб.
 • Документ
  До проблеми визначення конституційного ладу України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Люлько, В. Р.; Левенець, Анжела Вікторівна; Levenets, Anzhela V.
  Складні історичні процеси, які супроводжували конституційний розвиток нашої держави, знаходять свій прояв і у сучасних подіях. Процес розробки та прийняття Конституції України у 1996 р. відбувався на тлі глибоких політичних протистоянь різних груп та еліт, що вплинуло своєю чергою на зміст багатьох конституційних положень та конструкцій, на підставі яких мала формуватись та функціонувати молода незалежна українська держава.
 • Документ
  Роль Конституційного Суду України у реформуванні виборчої системи
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Левенець, Анжела Вікторівна; Levenets, Anzhela V.
  Вибори є найголовнішим інститутом демократичної держави, єдиним легітимними способом формування вищих представницьких органів влади. Забезпечення реального волевиявлення громадян можливе лише шляхом проведення чесних, прозорих, альтернативних, періодичних виборів, організованих із дотриманням всіх вимог національного та міжнародного права. Одним з найскладніших питань виборчого права вже довгий час залишається проблема визначення оптимальної виборчої системи, яка б відображала політичні уподобання громадян та забезпечувала максимальне врахування всіх голосів виборців.
 • Документ
  Підрозділ "Цивільне законодавство"
  (2009) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - сукупність нормат. актів, які мають різну юрид силу. При цьому, більшість норм, які входять у систему Ц. з. мають комплексну, міжгалузеву природу та в силу своїх об’єктивних юрид. особливостей поділяються на публ.-прав. та приватноправ. Принциповою особливістю Ц з. є велика кількість диспозитивних правил які діють тільки в тому випадку, якщо учасники особисто не передбачають ін. варіанту поведінки.
 • Документ
  Встановлення режиму окремого проживання подружжя (проблеми правового регулювання)
  (2008) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  Однією з новел сімейного законодавства, які з'явилися з прийняттям нового Сімейного кодексу України, стала норма про встановлення режиму окремого проживання подружжя. Інститут окремого проживання подружжя (сепарація) має давню історію. Так, в Російській Імперії не допускалося укладення жодних зобов'язань чи вчинення актів між подружжям, які б розривали шлюб без суду, тільки за взаємною згодою подружжя Цивільним відомствам, а також священнослужителям заборонялося затверджувати, посвідчувати таки зобов'язання чи акти та писати розлучні листи.
 • Документ
  Визначення походження дітей за законодавством України
  (2008) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  Народження фізичної особи з правової точки зору є юридичним фактом, з яким правові норми пов'язують виникнення різноманітних правовідносин. Факт народження дитини породжує виникнення біологічного та морального зв'язку між нею та її батьком і матір'ю. Юридичне значення факт народження набуває тільки з моменту його державної реєстрації в органах РАЦС. Саме тоді діти визнаються дітьми своїх батьків не тільки біологічно, а й юридично.
 • Документ
  Окремі проблеми вирішення правового режиму майна подружжя при розірванні шлюбу
  (2009) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  Сучасне правове регулювання розірвання шлюбу є надбанням правознавства та інших суспільних наук. Не заперечуючи роль сім’ї як для її членів, так і для суспільства і держави в цілому, на сьогодні вкрай важливим є вирішення проблем, пов’язаних з розірванням шлюбу, цивілізованим вирішенням сімейних конфліктів правовими засобами.
 • Документ
  «Мораторій» на розірвання шлюбу
  (2010) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  Згідно з чинним сімейним законодавством шлюб може бути розірвано в органі РАЦСу або за рішенням суду. Можливість припинення шлюбу на підставі волевиявлення одного чи обох з подружжя є проявленням принципів рівності подружжя, вільності шлюбу та його розірвання. «Оскільки укладення шлюбу здійснюється на вільних та добровільних засадах, ніхто не може бути примушений до збереження подружніх відносин, якщо втрачена їх основа. Тому правом пред’явлення позову про розірвання шлюбу СК України наділяє обох з подружжя».
 • Документ
  Семейные правоотношения как вид общественных отношений и их место в правовом регулировании
  (2015) Труба, Вячеслав Иванович; Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  Статья посвящена определению понятия семейного правоотношения как общественного отношения, рассмотрение видов семейных правоотношений, границам законодательной регламентации отношений в семье. Особое внимание уделено необходимости конкретизации действующего законодательства о браке и семье. Сформулированы предложения по усовершенствованию законодательства. Основываясь на работах по теории права и теории семейного права, автор сформулировал теоретические выводы, в частности в отношении участников семейных правоотношений, квазисемейных отношений.
 • Документ
  Сімейне право в системі галузей приватного права
  (2014) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  Питання місця сімейного права в системі права непокоїло і продовжує непокоїти вчених. І якщо серед вчених дореволюційного періоду велися суперечки щодо належності сімейних правовідносин до права приватного чи до права публічного, або ж щодо неетичності унормування окремих сторін сімейних відносин, то вчені радянського часу і сучасності ведуть спір щодо місця сімейних правовідносин у системі права з точки зору самостійності сімейного права як галузі чи залежності сімейного права від права цивільного.
 • Документ
  Сімейні правовідносини як вид суспільних правовідносин
  (2012) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  Сучасні науковці, формуючи свої позиції з певних питань, досить часто відмовляються від висловленого колегами раніше. Однак, накопичений досвід становлення основоположних інститутів сімейного права полягає в тому, що раніше висловлені думки і видані праці проклали шлях до сьогоднішнього розуміння явищ і процесів, що відбуваються в правовій науці і законодавстві. Це зауваження стосується багатьох спірних й на сьогодні проблем. Однією з таких є проблема сімейних правовідносин.
 • Документ
  Цивільний кодекс України та господарський кодекс України: проблеми систематизації
  (2020) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.
  Концепція чинного ЦК України напрацьовувалась видатними цивілістами України у 1992–1996 роках, 5 червня 1997 року проект Кодексу був прийнятий в першому читанні і лише 16 січня 2003 року ЦК України був ухвалений Верховною Радою України остаточно. При розробленні Кодексу було використано законотворчий досвід європейських країн, зокрема, Нідерландів, Німеччини, Франції. ЦК України, як і цивільні кодекси інших країн Європи, закріплює у свідомості людей основні права на рівність людини і громадянина у приватних правовідносинах, свободу договору і підприємницької діяльності, охорони і захисту прав людини та її власності.
 • Документ
  Модерне дослідження з історії юридичної освіти та науки : [рец. на кн. Міхневич Л. В. Юридична освіта та наука в Україні поза класичними університетами (ХІХ ст. - 30-ті роки ХХ ст.)]
  (2020) Труба, Вячеслав Іванович; Шимон, Світлана Іванівна; Truba, Vyacheslav I.
  Увагу вітчизняних правників дедалі більше привертає історія юридичної освіти та науки, що засвідчує прагнення до пізнання власної минувшини, переосмислення предтечі української правознавчої школи. Сучасна українська наука покликана відповідати на виклики епохи та розв’язувати нагальні проблеми сус- пільного буття, зокрема, реформування вищої юридичної освіти, що неможливо без пізнання історичного досвіду. Праця Людмили Володимирівни Міхневич, що вийшла друком наприкінці 2019 р., присвячена вивчен- ню та узагальненню досвіду становлення юридичної освіти та науки в найрізноманітніших навчальних закладах поза класичними університетами, що функціонували на теренах України і здійснювали високопро- фесійну підготовку юридичних кадрів. Авторка розглядає діяльність привілейованих ліцеїв, вищих училищ, гімназій вищих наук – у ХІХ ст., вищих жіночих курсів, спеціалізованих, зокрема юридичних, дипломатич- них та комерційних інститутів – на початку ХХ ст.; юридичних факультетів інститутів народного господар- ства та відомчих юридичних курсів – у 20-ті роки минулого століття. Ці заклади за своїм значенням у роз- витку правничої освіти, за визначенням авторки, посідали провідні місця серед вишів держави. Численні інноваційні освітянські методики та навчальні комплекси з правознавчих дисциплін, які розроблялися про- фесорами цих закладів, як це не прикро, або втрачені, або приховані в архівах. Водночас серед викладачів цих закладів були відомі вчені, надбаннями яких і нині пишається вітчизняна юридична наука. Ці науковці, як підтверджує цей фундаментальний твір, творчо і плідно розробляли актуальні проблеми правознавства нарівні з ученими-юристами країн Західної Європи і внесли помітний вклад у скарбницю світової юридич- ної доктрини.
 • Документ
  Розвиток концесійного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів
  (2018) Труба, Вячеслав Іванович; Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна; Truba, Vyacheslav I.; Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A.; Труба, Вячеслав Иванович; Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна
  У статті проведено аналіз запропонованих у проекті Закону України «Про концесії» норм щодо вдосконалення концесій- ного законодавства в контексті євроінтеграційних та гармонізаційних процесів в Україні до законодавства ЄС, а також надано авторські пропозиції з удосконалення підходів до правового забезпечення концесійного законодавства.