Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 201
 • Документ
  Фармацевтичне право та законодавство
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.; Василевська, Надія Станіславівна; Vasylevska, Nadiia S.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» до практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньо-професійної програми «Фармація». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.
 • Документ
  Виробнича практика з організації та економіки фармації
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Труба, Вячеслав Іванович; Truba, Vyacheslav I.; Василевська, Надія Станіславівна; Vasylevska, Nadiia S.; Дроздова, Олена Геннадіївна; Drozdova, Olena G.
  Методичні рекомендації призначені для організації проходження виробничої практики та містять графік, програму проходження виробничої практики в аптеці, права і обов’язки здобувачів вищої освіти, керівників практики від навчального закладу та від аптечного закладу, порядок оформлення щоденника практики й інших звітніх документів. Матеріали подано відповідно до робочої програми з виробничої практики з організації та економіки фармації для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.
 • Документ
  Навчальний посібник з дисципліни «Виконавче провадження» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»
  (2022) Токарчук, Людмила Михайлівна; Голоденко, Iрина Олександрiвна; Булат, Наталія Миколаївна; Tokarchuk, Liudmyla M.; Holodenko, Iryna O.; Bulat, Nataliia M.
  У навчальному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогамдисципліни «Виконавче провадження»: перелік знань і вмінь, яких набуде здобувач у результаті вивчення кожної теми, розкриття основних питань кожної теми, питання для самоконтролю, перелік використаної та рекомендованої літератури.Навчальний посібник розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» денного (заочного) відділення.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра
  (2022) Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Колесник, Ольга Олексіївна; Савастєєва, Оксана Миколаївна; Бутенко, Вікторія Василівна; Demianchuk, Maryna A.; Kolesnyk, Olha O.; Savastieieva, Oksana M.; Butenko, Viktoriia V.
  У методичних вказівках наведено основні положення з організації виконання кваліфікаційної роботи магістра, вимог до структури, її обсягу та оформлення, рекомендації щодо підготовки до захисту та порядку захисту роботи, а також відповідні приклади. Методичні вказівки призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти в організації науково- дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення кваліфікаційної роботи магістра.
 • Документ
  Міжнародний страховий бізнес
  (2022) Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Маслій, Наталя Дмитрівна; Demianchuk, Maryna A.; Maslii, Natalia D.
  Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації само- стійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальнос- ті 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з навчальної дисципліни «Між- народний страховий бізнес» містить передмову, матеріали до кожної практичної роботи, які складаються із переліків питань до обговорення, практичних завдань, тестових завдань, тематики рефератів та рекомендованої літератури. Методичні ре- комендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний страховий бізнес» допоможуть у засвоєнні теоретичних знань у сфері міжнародного страхового бізнесу та розрахований на здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінан- си, банківська справа та страхування», аспірантів, викладачів, керівників підпри- ємств та всіх тих, хто вивчає міжнародний страховий бізнес.
 • Документ
  Страхування зовнішньоекономічної діяльності
  (2022) Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Demianchuk, Maryna A.
  Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фі- нанси, банківська справа та страхування» з навчальної дисципліни «Страхування зовнішньо- економічної діяльності» містить передмову, матеріали до кожної практичної роботи, які складаються із переліків питань до обговорення, практичних завдань, тестових завдань, те- матики рефератів та рекомендованої літератури. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Страхування зовнішньоекономічної діяльності» допоможе у засвоєнні теоретичних знань у сфері страху- вання зовнішньоекономічної діяльності та розрахований на здобувачів першого (бакалаврсь- кого) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ас- пірантів, викладачів, керівників підприємств та всіх тих, хто вивчає ринок страхових послуг
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни «Финанси» для здобування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
  (2022) Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Маслій, Наталя Дмитрівна; Demianchuk, Maryna A.; Maslii, Natalia D.
  У методичних рекомендаціях наведено вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси», її тематику, склад, обсяг та структуру, вказівки до виконання, правила оформлення, порядок захисту, список рекомендованої літератури та відповідні приклади. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу студентам в організації науково-дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення курсової роботи з дисципліни «Фінанси».
 • Документ
  Основи комунікацій в управлінні
  (2023) Гайворонська, Інна Віталіївна; Haivoronska, Inna V.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Основи комунікацій в управлінні» для здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Лідерство
  (2023) Гайворонська, Інна Віталіївна; Haivoronska, Inna V.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Лідерство» для здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Бренд-менеджмент
  (2023) Гайворонська, Інна Віталіївна; Haivoronska, Inna V.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент» для здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Економіка і організація інформаційного бізнесу
  (2022) Чайковська, Марина Петрівна; Chaikovska, Maryna P.
  У методичних вказівках наведено основні положення для підготовки до практичних занять при вивченні дисципліни «Економіка і організація інформаційного бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці до практичних занять при вивченні дисципліни та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Кримінальне право. Загальна частина
  (2022) Павлова, Тетяна Олександрівна; Дришлюк, Ігор Анатолійович; Pavlova, Tetiana O.; Dryshliuk, Ihor A.
  У методичному посібнику наведено основні положення до вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Основна мета посібника – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні навчальної дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійній роботі. Методичний посібник містить рекомендації для підготовки до практичних занять, питання для самостійної перевірки знань, задачі, тести, а також завдання та еркомендації для виконання контрольних робіт.
 • Документ
  Загальні основи процесуального права у схемах
  (2022) Степанова, Тетяна Валеріївна; Stepanova, Tetiana V.; Степанова, Татьяна Валерьевна
  У навчальному посібнику у вигляді схем висвітлені основні теми навчального курсу «Загальні основи процесуального права», що є фактично вступом до вивчення дисцип- лін процесуального напряму. Даний посібник може бути використаний здобувачами вищої освіти та викладачами юридичних ЗВО, практикуючими юристами, широким колом читачів.
 • Документ
  Фінансова звітність підприємств за національними стандартами
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Гоголь, Марина Миколаївна; Гоголь, Марина Николаевна; Gogol, Marina M.
  У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Фінансова звітність підприємств за національними стандартами» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 – Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Управлінський облік
  (2022) Гоголь, Марина Миколаївна; Гоголь, Марина Николаевна; Gogol, Marina M.
  У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Управлінський облік» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 – Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Статистична звітність підприємства
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Гоголь, Марина Миколаївна; Гоголь, Марина Николаевна; Gogol, Marina M.
  У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Статистична звітність підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 – Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Аудит
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Гоголь, Марина Миколаївна; Гоголь, Марина Николаевна; Gogol, Marina M.
  У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Аудит» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 – Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
  (2022) Савастєєва, Оксана Миколаївна; Савастеева, Оксана Николаевна; Savastieieva, Oksana M.
  У Програмі та Методичних вказівках наведено основні положення з організації виробничої практики, вимог до структури, обсягу та оформлення звіту про проходження виробничої практики, рекомендації щодо підготовки до захисту та порядку захисту звіту, а також відповідні приклади. Програма та методичні вказівки призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам в проходженні практичної підготовки та забезпечити єдині критерії оформлення звіту про проходження виробничої практики.
 • Документ
  Фінанси публічного сектору: українські реалії та світовий досвід
  (2022) Маслій, Наталя Дмитрівна; Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Маслий, Наталья Дмитриевна; Демьянчук, Марина Афанасьевна; Maslii, Natalia D.; Demianchuk, Maryna A.
  Навчальний посібник містить теоретичні матеріали, методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи. Він сприятиме засоєнню теоретичних знань і формуваннню практичних навичок щодо діагностики стану фінансових систем, визначення їх тенденцій, спостереження за дією економічних законів та ефективного застосування різних методів управління фінансами публічного сектору. Буде корисним здобувачам вищої освіти, аспірантам, викладачам, керівникам організацій всіх форм власності та іншим.
 • Документ
  Теорія та практика міжнародної правотворчості
  (2022) Нігреєва, Олена Олександрівна; Нигреева, Алена Александровна; Nihreieva, Olena O.
  У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Теорія та практика міжнародної правотворчості» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.