Статистична звітність підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Статистична звітність підприємства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 – Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, статистична звітність, підприємства
Бібліографічний опис
Гоголь М. М. Статистична звітність підприємства: метод. вказівки та рекомендації для вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування». / М. М. Гоголь. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 34 с.
DOI
ORCID:
УДК