Фармацевтичне право та законодавство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» до практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньо-професійної програми «Фармація». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.
Опис
Ключові слова
фармація, фармацевтичне право, фармацевтичне законодавство, правові основи фармацевтичної діяльності, фармацевтичні правовідносини, захист прав людини у сфері фармації, юридична відповідальність у сфері фармації, державна політика у сфері фармації, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Фармацевтичне право та законодавство [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять з навч. дисципліни для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я, спец. 226 Фармація, пром. фармація, освіт.-проф. програми «Фармація» / уклад.: В. І. Труба, Н. С. Василевська, – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 65 с. – 1,5 МБ.
DOI
ORCID:
УДК