Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 249
 • Документ
  Колоїдна хімія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Стрельцова, Олена Олексіївна; Волювач, Ольга Вячеславівна; Streltsova, Olena O.; Voliuvach, Olha V.
  В навчально-методичному посібнику наведено теоретичні виклади найважливіших закономірностей колоїдної хімії, надано інструкції до виконання лабораторних робіт та професійно-орієнтовані завдання до найголовніших розділів курсу «Колоїдна хімія та наносистеми»: дисперсні системи, а також завдання та питання для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. Навально-методичний посібник складено відповідно до програми загального курсу «Колоїдна хімія та наносистеми» та призначений для здобувачів вищої освіти факультету хімії та фармації і спеціалістів, що вивчають колоїдну хімію і наносистеми.
 • Документ
  Основні джерела сировини для органічного синтезу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Шевченко, Ольга Володимирівна; Shevchenko, Olha V.
  У підручнику представлений теоретичний матеріал дисципліни «Основні джерела сировини для органічного синтезу», щодо природної сировини відновлювального та невідновлювального характеру, а також методів її перероблення на базові продукти для важкого органічного синтезу: парафіни, олефіни, ароматичні сполуки, ацетилен і синтез-газ. Підручник рекомендований для аудиторної та самостійної роботи студентів. Видання також може бути корисним здобувачам ЗВО, до області знань і наукових інтересів яких, входить хімія і технологія органічних речовин.
 • Документ
  Типові патологічні процеси
  (Назарчук С. Л., 2024) Макаренко, Ольга Анатоліївна; Makarenko, Olha A.
  «Типові патологічні процеси : конспект лекцій» складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Типові патологічні процеси», яка викладається здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «091 Біологія та біохімія». Конспекти лекцій можуть бути використані при вивченні дисципліни «Патологічна фізіологія» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями «091 Біологія та біохімія», «226 Фармація, промислова фармація», «014.05 Середня освіта. Біологія та охорона здоров'я».
 • Документ
  Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Солдаткіна, Людмила Михайлівна; Soldatkina, Liudmyla M.
  Конспект лекцій підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень» до змістового модуля «Моделювання, планування та оптимізація хімічних досліджень». Містить теоретичний матеріал, контрольні питання та тести для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури. Призначений магістрам ЗВО спеціальності 102 «Хімія» ОНП «Фармацевтична хімія» і ОПП «Хімія». Буде корисними також аспірантам і молодим науковцям при плануванні та організації хімічних досліджень із застосуванням комп’ютерного і математичного моделювання.
 • Документ
  Змочування та адгезія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Стрельцова, Олена Олексіївна; Волювач, Ольга Вячеславівна; Тимчук, Алла Федорівна; Пуріч, Олександр Миколайович; Streltsova, Olena O.; Voliuvach, Olha V.; Tymchuk, Alla F.; Purich, Oleksandr M.
  Методичні вказівки є частиною матеріалу до курсу «Колоїдна хімія», містять теоретичні відомості про когезію, адгезію, змочування, капілярні явища та протоколи виконання лабораторних занять, тестові завдання і завдання для самостійної роботи. Описаний метод вимірювання крайових кутів змочування є базовим при аналізі роботи змочування, адгезії за різних умов проведення експерименту; може бути використаний при формуванні практичних навичок вимірювання крайових кутів натікання. Видання розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання факультету хімії та фармації спеціальностей 102 Хімія (ОПП Хімія, Фармацевтична хімія).
 • Документ
  Фізичні методи дослідження речовини. Розділ «Методи коливальної молекулярної спектроскопії»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Стрельцова, Олена Олексіївна; Тимчук, Алла Федорівна; Перлова, Ольга Вікторівна; Пуріч, Олександр Миколайович; Streltsova, Olena O.; Tymchuk, Alla F.; Perlova, Olha V.; Purich, Oleksandr M.
  Методичні вказівки рекомендовані здобувачам вищої освіти факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти. Можуть використовуватися здобувачами спеціальностей 102 Хімія, 014 Середня освіта. Хімія, 226 Фармація. Промислова фармація.
 • Документ
  Організація наукових досліджень
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Солдаткіна, Людмила Михайлівна; Soldatkina, Liudmyla M.
  Методичні вказівки містять плани практичних занять з дисципліни «Організація наукових досліджень», які складено відповідно до робочих програм навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Наведено контрольні питання та тестові завдання для перевірки рівня опорних знань здобувачів та завдання для самостійного опрацювання. Рекомендується для аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти факультету хімії та фармації.
 • Документ
  Актуальні питання історії та культури України
  (Бондаренко М. О., 2024) Бачинська, Олена Анатоліївна; Юраш, Євгеній Олександрович; Bachynska, Olena A.; Yurash, Yevhenii O.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, надано вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика практичних занять. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, перелік тем для презентацій, форми контролю, критерії оцінювання, перелік контрольних питань. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 – «Середня освіта (Хімія)», 102 – «Хімія» (освітньо-професійні програми «Хімія» та «Фармацевтична хімія»), другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 – «Фармація, промислова фармація».
 • Документ
  Загальна хімія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кіосе, Тетяна Олександрівна; Раскола, Людмила Анатоліївна; Kiose, Tetiana O.; Raskola, Liudmyla A.
  Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Загальна хімія», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 Хімія факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Вони містять лабораторні роботі, задачі, вправи і запитання для самостійної роботи різної складності.
 • Документ
  Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
  (Олді Плюс, 2024) Ведута, Віра Василівна; Ішков, Юрій Васильович; Veduta, Vira V.; Ishkov, Yurii V.
  Методичні вказівки до лабораторного практикуму складені відповідно до програми курсу «Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук», який вивчають здобувачі першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 102 Хімія факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова. Видання містить докладний опис методики синтезу 19 ароматичних сполук карбо- та гетероциклічної природи, а також відомості щодо фізичних констант та фізико-хімічних характеристик, які необхідні для їх ідентифікації. Контрольні запитання, розташовані після опису кожної роботи, дозволяють перевірити засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу та набутих під час практикуму практичних вмінь і навичок. Видання може бути корисним для здобувачів, що навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Хімія) та 226 Фармація. Промислова фармація при вивченні курсу «Органічна хімія».
 • Документ
  Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу. Ч. 2. Оптичні методи аналізу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017) Чеботарьов, Олександр Миколайович; Топоров, Сергій Васильович; Chebotaryov, Aleksandr N.; Toporov, Serhii V.
  Методичний посібник складено відповідно з програмою курсу “Аналітична хімія”. Він містить теоретичні основи з оптичних методів аналізу, питання для самостійної роботи та для самопідготовки до модульного контролю. Рекомендований для самостійної роботи студентів природничих факультетів при підготовці до занять за темами “Фото- і спектрофотометрія”, “Люмінесцентний метод аналізу”, “Спектральні методи аналізу”.
 • Документ
  Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу. Ч. 1. Електрохімічні методи аналізу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016) Топоров, Сергій Васильович; Хома, Руслан Євгенійович; Toporov, Serhii V.; Khoma, Ruslan Ye.
  Методичний посібник складено відповідно з програмою курсу “Аналітична хімія”. Він містить теоретичні основи з електрохімічних методів аналізу, питання для самостійної роботи та для самопідготовки до модульних контролів, призначені студентам хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Може бути рекомендований для самостійної роботи студентів природничих факультетів при підготовці до занять за темами “Потенціометрія”, “Електрогравіметрія та кулонометричні методи аналізу”, “Полярографія й амперометрія” та “Кондуктометрія”.
 • Документ
  Метрологічні основи хімічного аналізу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Чеботарьов, Олександр Миколайович; Снігур, Денис Васильович; Chebotariov, Oleksandr M.; Snigur, Denys V.
  У підручнику розглянуто методи математичної статистики, які застосовуються в аналітичній хімії. Підручник складено для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова при вивченні курсу «Метрологічні основи хімічного аналізу». Підручник буде корисним при вивченні курсів «Аналітична хімія», «Основи стандартизації та сертифікації» та стане у нагоді при підготовці здобувачів рівня Доктор філософії.
 • Документ
  Аналітична хімія. Ч. 1. Хімічні методи якісного та кількісного аналізу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Чеботарьов, Олександр Миколайович; Рахлицька, Олена Михайлівна; Гузенко, Олена Михайлівна; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Chebotariov, Oleksandr M.; Rakhlytska, Olena M.; Guzenko, Olena M.; Shcherbakova, Tetiana M.
  Практикум для самостійної роботи студентів містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Аналітична хімія», робочий план та план самостійної роботи студентів при вивченні теми «Хімічні методи якісного та кількісного аналізу». Розглянуті приклади розв'язання типових задач та вправ, надається перелік питань для підготовки до контрольних, модульних робіт та екзамену. Практикум призначений студентам факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (102 Хімія) при підготовці до занять з навчальної дисципліни «Аналітична хімія».
 • Документ
  Аналітична токсикологія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Чеботарьов, Олександр Миколайович; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Гузенко, Олена Михайлівна; Рахлицька, Олена Михайлівна; Chebotariov, Oleksandr M.; Shcherbakova, Tetiana M.; Rakhlytska, Olena M.; Guzenko, Olena M.
  Практикум складений відповідно до програми курсу «Аналітична токсикологія». Він містить теоретичні основи хімічних і фізико-хімічних методів, методики виконання лабораторних робіт та контрольні питання до них. Може бути рекомендований для студентів природничих факультетів при підготовці до занять з навчальних дисциплін «Аналітична хімія», «Аналітична хімія довкілля з основами броматології», «Токсикологічна хімія», «Фізико-хімічні методи аналізу», «Сорбційно-спектроскопічні та тестметоди в хімічному аналізі» .
 • Документ
  Теоретичні основи аналітичної хімії. Розрахунки хімічної рівноваги
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Чеботарьов, Олександр Миколайович; Топоров, Сергій Васильович; Гузенко, Олена Михайлівна; Рахлицька, Олена Михайлівна; Chebotariov, Oleksandr M.; Toporov, Serhii V.; Guzenko, Olena M.; Rakhlytska, Olena M.
  В основу матеріалу покладено застосування «Закону діючих мас» до чотирьох типів хімічних реакцій: протолітичних, окиснювально-відновних, осадження-розчинення та комплексоутворення. Мета посібника – надати методичну допомогу студентам у закріпленні знань з теоретичних основ аналітичної хімії, зокрема з питань хімічної рівноваги, та набутті навичок з вирішення задач, а також практичного застосування констант рівноваги для того щоб управляти хімічними реакціями. Даний посібник вміщує навчальний матеріал з аналітичної хімії, розрахований на студентів ІІ курсу факультету хімії та фармації.
 • Документ
  Вища математика в прикладах і задачах. Теорія ймовірностей і елементи статистики
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Шарай, Наталія Вікторівна; Білозерова, Марія Олександрівна; Sharai, Nataliia V.; Bilozerova, Mariia O.
  В навчально-методичному посібнику викладені теоретичні відомості, приклади для практичних занять з розв’язанням для самостійної роботи, методичні указівки для розв’язання і оформлення РГР за розділом «Теорія ймовірностей. Елементи статистики», наведені приклади розв’язання задач, які наведені в РГР, і подані варіанти задач для самостійного розв’язання. Наведена контрольна робота для студентів заочного відділення. Надана довідкова інформація може бути корисна при засвоєнні студентами лекційного курсу «Вища математика». Може бути корисний для студентів та спеціалістів, які вивчають теорію ймовірностей та елементи статистики.
 • Документ
  Методи органічного синтезу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011) Ведута, Віра Василівна; Veduta, Vira V.
  У посібнику наведено лекційний матеріал по спецкурсу «Методи органічного синтезу». Перша частина охоплює вступ, основні поняття органічного синтезу та ретросинтезу, а також тематичні блоки, присвячені методам утворення зв’язків С-Н, С-О та С-галоген. Видання призначене для студентів IV курсу хімічного факультету, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії.
 • Документ
  Гетероциклические соединения
  (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2016) Ведута, Вера Васильевна; Ведута, Віра Василівна; Veduta, Vira V.
  Методические указания составлены в соответствии с программой спецкурса «Гетероциклические соединения» и содержат лабораторные работы, которые могут быть включены в практикум. Каждая лабораторная работа включает в себя обсуждение механизма проводимой реакции, подробное описание методики синтеза и необходимые сведения о физических и физико- химических свойствах синтезируемых соединений, полезные для их идентификации. Указания содержат как теоретические, так и практические сведения, что облегчает самостоятельную работу. Указания могут быть полезны студентам естественных специальностей классических университетов, изучающим органическую химию.
 • Документ
  Международная номенклатура органических соединений
  (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2014) Аникин, Валерий Фомич; Анікін, Валерій Фомич; Anikin, Valerii F.
  Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями международной номенклатуры органических соединений и программы курса «Органическая химия». Они содержат правила построения названий органических соединений, рекомендованные IUPAC, и предназначены студентам II и ІІІ курсов (дневного отделения) и III, IV курсов (заочного отделения) химического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова. Могут быть рекомендованы для студентов биологического факультета, изучающих курс «Органическая химия», а также для преподавателей и учащихся средних и высших учебных заведений естественно-научного профиля.