Проблеми сучасного літературознавства

Постійне посилання зібрання

Галузь і проблематика: літературознавство; проблеми історії та теорії літератури, поетики, порівняльного літературознавства. Сайт видання: http://psl.onu.edu.ua

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 364
 • Документ
  Традиції Одеської філологічної школи: VІІІ Фащенківські читання
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Шупта-В'язовська, Оксана Григорівна; Шупта-Вязовская, Оксана Григорьевна; Shupta-Viazovska, Oksana H.
  20–21 червня 2019 року на філологічному факультеті ону імені І. І. Мечникова відбулись VІІІ Фащенківські читання. Це — регулярна наукова акція кафедри української літератури, присвячена пам’яті професора василя васильовича Фащенка, життєва та науково-педагогічна доля якого пов’язана з одеським університетом. Заглавна тема цьогорічних читань «Сучасна українська література: пошуки, відкриття, дискусії» знайшла свою конкретизацію в роботі чотирьох секцій:«Літературні канони у вирі сучасних творчих практик», «Поетика есеїстичного тексту», «Література про російсько-українську війну та українська мілітарна культурна традиція», «Лінгвістичні аспекти аналізу художнього тексту». Приємно відзначити, що участь у роботі конференції взяли не тільки викладачі і магістранти філологічного факультету ОНУ, але й дослідники з інших ВНЗ України; географія учасників досить широка — це Львів, Горлівка, Бахмут, Харків, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький, Суми, Полтава, Рівне, Ізмаїл.
 • Документ
  Самобытность диалога в поэтической «Camera» молодых поэтов Данилы Демяненко и Анастасия Прикладова
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Фокина, Светлана Александровна; Фокіна, Світлана Олександрівна; Fokina, Svitlana O.
  Рецензия: Демяненко Д., Прикладов А. Camera: [поетична збірка] / Данило Демяненко, Анастасій Прикладов. – Одеса: Астропринт, 2019. – 80 с. Авторам книги стихов «Camera» Даниле Демяненко и Анастасию Прикладову удалось создать диалог двух поэтических голосов, из которых один (Анастасий Прикладов) ближе к авангардной эстетике, другой (Данила Демяненко) во многом укоренен в есениновские традиции и особенности поэтического мироощущения серебряного века.
 • Документ
  Іван Михайлович Дузь: у безмежжі талантів і відданості філологічній справі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V.
  Рецензія: Полтавчук Василь Григорович. Іван Дузь: літературно-критичний нарис / Василь Полтавчук. — Одеса: Астропринт, 2019. — 120 с.: іл. — (Серія «Одеса літературна»). Вийшла у світ ще одна книжечка Василя Полтавчука із авторської серії «одеса літературна», заснованої у 2012 році, власне літературно-критичних нарисів, присвячених видатним літературознавцям одеської філологічної школи 50– 90-х років ХХ століття. в ній представлений науково-літературний портрет відомого філолога-літературознавця, доктора філологічних наук, професора, члена спілки журналістів, члена спілки письменників України Івана Михайловича Дузя.
 • Документ
  «Євпраксія» П. Загребельного: до питання психологічного живопису словом
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Мізінкіна, Олена Олексіївна; Мизинкина, Елена Алексеевна; Mizinkina, Olena O.
  У статті доводиться думка про велику міру психологізованості образів природи у романі П. Загребельного. У процесі аналізу констатується тісний взаємозв’язок пейзажів з образом Євпраксії. Відстежено, що краєвиди постають у художньому світі твору, ілюструючи поворотні, ключові моменти життя головної героїні. Встановлено прийоми творення психологічних пейзажів у «Євпраксії»: співвіднесення описів ландшафтів з настроями героїв, зіставлення «своїх» та «чужих» образів природи, введення у крайобраз символічних деталей (дерев, сонця, землі, неба, каменю), надання особливих значень колористичності зображуваного, накладання різних форм відчуття (зору, слуху, нюху, тактильних), вибудова асоціативних рядів, створення сугестії.
 • Документ
  Об’єкти висміювання у творчості Дітера Нура
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Усенко, Руслан Юрійович; Усенко, Руслан Юрьевич; Usenko, Ruslan Yu.
  Стаття присвячена вивченню об’єктів висміювання у творі німецького автора Дітера Нура «Das Geheimnis des perfektenTages», який є сучасним письменником-коміком; він був удостоєний декількох нагород у сфері гумору. Були відібрані і проаналізовані уривки, що містять комічний ефект.В таблиці дається пояснення кожному обраному з тексту прикладу, так само визначається частотність об’єктів, над якими автор твору іронізує.
 • Документ
  Проза Лесі Українки в контексті жіночої прози к. ХІХ — поч. ХХ століття
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Подлісецька, Ольга Олегівна; Подлисецкая, Ольга Олеговна; Podlisetska, Olha O.
  Простежено концепції сприймання творчості українських письменниць кінця ХІХ — початку ХХ століття сучасниками та літературознавцями. Проаналізовано рецепції феномену жінок-письменниць у світовому та національному культурно-мистецькому контекстах. Здійснена спроба прослідкувати докорінні зміни в рецептивно-когнітивному аспекті літератури зламу століть. Досліджено, що в сучасному методологічному прочитанні творчість Лесі Українки, Ольги Кобилянської набуває неоприявлених досі смислових аспектів та інтерпретацій.
 • Документ
  Письменницька есеїстика в літературному процесі сучасності, або про причини популярності жанру
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Шевченко, Тетяна Миколаївна; Шевченко, Татьяна Николаевна; Shevchenko, Tetiana M.
  У статті розглядаються причини надпопулярності письменницької есеїстики в літературному процесі сучасності. Акцентується увага на письменницькій есеїстиці як індикаторі мультилітературності, відкритої множини процесів письма. Предметно осмислюються зовнішньолітературні і внутрішньолітературні чинники популярності есею. Здійснено спеціальний акцент на сучасних варіаціях монтенівського твору в епоху Web 2.0.
 • Документ
  Путь к антропоцентризму. Критическая рефлексия 70–80 Х гг. ХІХ в.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Раковская, Нина Михайловна; Раковська, Ніна Михайлівна; Rakovska, Nina M.
  В статье актуализируется необходимость переоценки этико-эстетической парадигмы литературной критики 70–80-х годов XIX в. Делается акцент на своеобразии критических текстов Н. К. Михайловского, соединившего философское видение мира с познанием литературы как значимого явления в европейской и русской культурах. Указывается, что критику свойственно рассмотрение творчества писателя с точки зрения авторской модели мира и человека. Н. К. Михайловский стремится к определению доминант в художественных текстах, опираясь на различные области знания: социокультурные, философские, исторические. Рассматривается психологизм в литературе как ее родовое свойство во II половине XIX в. Особый интерес представляет обращение критика к проблемам сознательного и бессознательного, гипноза. Н. К. Михайловский создает концепцию личности писателя, ощутившего приближающееся время катастроф и катаклизмов, в связи с чем, меняются представления о гармонии и дисгармонии, добре и зле, космосе и хаосе. В статье указывается на значимость идей критика в области создания теории индивидуальности, автора и героя, в контексте культурного пространства.
 • Документ
  Літопис подій
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V.
  До 100-річчя Григорія Андрійовича В’язовського Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, філологічний факультет, кафедра теорії літератури та компаративістики 4–5 квітня 2019 року провели Всеукраїнську наукову конференцію «Орбіти художнього слова», присвячену 100-річчю доктора філологічних наук, професора Григорія Андрійовича В’язовського.
 • Документ
  Про життєвий і науково-творчий портрет Григорія В’язовського
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V.
  Василь Григорович Полтавчук — кандидат філологічних наук, в минулому — доцент кафедри української літератури, заступник декана філологічного факультету, автор слів Гімну філологічного факультету (автор мелодії — знаменитий музикант і співак Микола Свидюк) започаткував авторську серію «Одеса літературна» (2012 рік) і в одному із останніх літературно-критичних нарисів пише про Григорія В’язовського (1919–1996), доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методики викладання літератури (нині — кафедра теорії літератури та компаративістики).
 • Документ
  Інонаціональні інтер’єри доби середньовіччя в художньому просторі українських романістів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Мізінкіна, Олена Олексіївна; Мизинкина, Елена Алексеевна; Mizinkina, Olena O.
  Проблему інтер’єру в літературі розглянуто на матеріалах української історичної романістики. Оскільки в таких текстах відтворено чимало фактів історії, то звернуто увагу і на наявність «чужих», інонаціональних описів внутрішнього простору будівель епохи середніх віків. Шляхом порівняння художньої інтерпретації оздоблення приміщень, з використанням свідчень дослідників, доведено значну міру реалістичності їх змалювання. Відстежено прийоми появи інтер’єрів у художньому світі твору; встановлено їх типи та функції.
 • Документ
  Художественные поиски в русской и английской прозе рубежа ХIХ–ХХ вв. (А. И. Куприн, Т. Гарди)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Абабина, Наталия Васильевна; Абабіна, Наталія Василівна; Ababina, Nataliia V.
  В статье исследуются трансформации малых жанров на рубеже ХІХ–ХХ вв. на материале русской (А. И. Куприн) и английской (Т. Гарди) литератур. Рассказ и новелла ярко демонстрируют поиски новых художественных приемов и способствуют переходу в новую эпоху, отражают формирование мировидения, связанного с активной перестройкой общественной жизни. Изучается проблема отображения общих и различных переходных тенденций в творчестве представителей разных по своей национальной специфике стран. На основе этого делается вывод о том, что в рассказах обоих авторов проявлена модель синкретического типа, сформированная под влиянием переходного времени.
 • Документ
  Топос митця у сучасній українській есеїстиці (за матеріалами збірки В. Неборака «Лексикон А . Г .»)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Шевченко, Тетяна Миколаївна; Шевченко, Татьяна Николаевна; Shevchenko, Tetiana M.
  У статті йдеться про дослідження портретної есеїстики В. Неборака (збірка «Лексикон А. Г.») із застосуванням топологічної рефлексії — підходу, запропонованого філософом В. Савчуком. Зроблено спеціальний акцент на образі творчої особистості, яка є центром буття певного топосу. Зосереджено увагу на тому, як митець цей топос уналежнює, окреслює, іншими словами, онтологізує. Виділено низку есеїстичних технік у збірці «Лексикон А. Г.»: одноосібне портретування, портретування митців крізь їхні твори, подвійне портретування, автопортретування, колективне портретування.
 • Документ
  Авангардні експерименти в українській нарисистиці 1930-х рр. (на прикладі подорожнього нарису Д. Бузька та Гео Шкурупія «старим Дніпром в останній раз »)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Коваленко, Алла Федосіївна; Коваленко, Алла Федосеевна; Kovalenko, Alla F.
  У статті проаналізовано подорожній нарис Д. Бузька та Гео Шкурупія «Старим Дніпром в останній раз», який став результатом експериментів футуристів на межі журналістики й публіцистики, «фактової літератури» й художньої літератури. В досліджуваному нарисі продемонстровано погляд щодо функціональності тексту, гібридизації нерозвиненого на той час жанру репортажу й подорожнього нарису, використання факту в літературі, способів його інтерпретації, співвідношення документалізму й образності, використання нових формальних засобів.
 • Документ
  L’héritage littéraire de Victor Hugo dans le contecste du romantisme français
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Romanets, Valentyna M.; Романець, Валентина Михайлівна
  L’article est consacre a l’etude des l’æuvre de Victor Hugo grand poete, dramaturge, romancier, essayiste et activiste social. Victor Hugo occupe une place marquante dans l’histoire des lettres françaises au XIXe siècle, dans des genres et des domaines d’une remarquable variété. Il est poète lyrique avec des recueils comme Odes et Ballades, Les Feuilles d’automne ou Les Contemplations mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments ou encore poète épique avec La Légende des siècles. Il est également un romancier du peuple qui rencontre un grand succès populaire avec par exemple Notre-Dame de Paris, et plus encore avec Les Misérables. Au théâtre, il expose sa théorie du drame romantique dans sa préface de Cromwell en 1827 et l’illustre principalement avec Hernani en 1830 et Ruy Blase n 1838.
 • Документ
  Жанровые трансформации в литературе периодов «рубежа» и «переходности» (немецкая литература конца ХХ––начала ХХI вв.)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Помогайбо, Юлия Александровна; Помогайбо, Юлія Олександрівна; Pomohaibo, Yuliya O.
  В статье рассматривается современная немецкая литература рубежа ХХ–ХХI веков, представляющая эпоху переходного типа. Цель: выявить и про- комментировать процесс жанровой переориентации в немецкой литературе последних десятилетий. Объектом исследования являются новые жанровые формы — роман Поворота, роман поколений, поп-роман. В работе доказывается, что процесс жанровой трансформации 1990–2000-х гг. можно комментировать: а) как показатель «рубежного сознания»; б) как подведение итогов прошлого и «поиск новых форм». Главными признаками новых жанров является «расплывчатость» жанровых дефиниций; связь с немецкой историей, активное переосмысление или игнорирование прошлого; конъюнктурность, «брендовость» жанров; активное взаимодействие с другими жанрами и видами искусства.
 • Документ
  Аспекти дослідження генологічної природи ліричної прози
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Казанова, Ольга Валеріївна; Казанова, Ольга Валерьевна; Kazanova, Olha V.
  У статті досліджується специфіка родо-жанрових модифікацій прози в контексті жанрової динаміки, зумовленої ліризацією епічних текстів. Окреслено основні методологічні підходи до вивчення неоднорідних за своєю родо-жанровою природою текстів. Розглянуто композиційну структуру прямого мовлення, особливості прагматики висловлювань, засоби мовленнєво-психологічної характеристики героїв, часопросторову організацію тексту.
 • Документ
  Ars-poetica в києворуській гімнографії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Джиджора, Євген Володимирович; Джиджора, Евгений Владимирович; Dzhydzhora, Yevhen V.
  У статті проаналізовано такий компонент літературно-естетичного цілого в середньовічній києворуській гімнографії, як ars-poetica. Йдеться про особливу естетичну установку автора, обумовлену пошуками відповідного слова, придатного для літературної діяльності. Зазначено, що у києворуській гімнографії ars-poetica, зазвичай, реалізується у першому тропарі першої пісні і концептуально перегукується із «топосом скромності». У п’яти розглянутих пам’ятках ars-poetica зустрічається у двох варіантах: авторській мольбі до Бога та авторській мольбі до святого / святих.
 • Документ
  Четверта Міжнародна конференція з україно-польського циклу (Одеса, 10–11 вересня 2018 року)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Малиновський, Артур Тимофійович
  10–11 вересня в Одеському літературному музеї відбулася міжнародна наукова конференція з циклу «Українсько-польське пограниччя. Одеський культурний простір». Цього разу зустріч науковців передбачала широкоформатний діалог навколо актуальної проблематики під доволі містким титулом «Поляки в Одесі та українському Причорномор’ї. Історія — сучасність — співіснування в мультикультурному середовищі міста». Конференція була організована спільними зусиллями кафедри української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова та Інституту польської філології Білостоцького університету. Модератори — відомі науковці, професори Наталя Малютіна та Ярослав Лавський, вже вчетверте збирають на спільній українсько-польській інтелектуальній платформі літературознавців, мовознавців, істориків, культурологів, філософів.
 • Документ
  Шляхами наукового пошуку (Одеса , 4–5 жовтня 2018 року)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Коробкова, Наталія Костянтинівна; Korobkova, Nataliia K.
  2018 року виповнилося б 85 років доктору філологічних наук, професору Шляховій Нонні Михайлівні. Кафедра теорії літератури та компаративістики, безперечним лідером якої 26 років була Нонна Михайлівна, стала ініціатором проведення Наукових читань, які відбулися 4–5 жовтня 2018 року у приміщенні Культурного центру Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.