Вісник Одеського національного університету. Економіка

Постійне посилання зібрання

Галузь і проблематика: висвітлення питань теоретичної та прикладної економіки і суміжних дисциплін Сайт видання: www.visnyk-onu.od.ua

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 172
 • Документ
  Study of the general situation of IT in Ukraine in determining the factors influencing the economic performance of the segment
  (Гельветика, 2024) Shapoval, Anastasiia V.; Шаповал, Анастасія Віталіївна
  The article is devoted to analyzing and researching Ukraine's technology segment. This study was conducted due to the importance of the segment for developing countries and the importance of understanding the main factors of influence that allow for improving the economic performance of the segment's entities. The article analyzes the general situation of the technology sector in Ukraine. Various methods of analysis were used. One was the comparison method, which included indicators for the technology and information segments since these segments form the country's ITC sector. The article reflects trends and analyzes specific segment indicators. Hence, an upward trend was analyzed and derived to indicate the number of units involved in the technology segment. The predominance of micro and mini entities in the segment was confirmed, which confirms the previously conducted tests for Central and Eastern Europe when reviewing certain countries. It is noted that the central economic units representing Ukraine's IT segment are individual entrepreneurs. The study demonstrates the dynamics and analysis of economic performance indicators of the segment. Three main groups of factors of possible impact on the performance of economic entities were presented. Hence, the tax burden on the basic taxes in the form of income, profit, and social tax was analyzed. Since individual entrepreneurs represent most entities in the IT segment, the tax base was studied at the general rates and when deriving separate data for the IT segment. The educational component was demonstrated to familiarize and understand the growth trend in the number of students majoring in IT. The third group of factors was represented by the costs of specialists involved in the segment's work, such as the total segment's personnel costs and the average monthly salary. In general, the trend in the indicators in the article is demonstrated as an upward trend. The general analysis presented in the article allowed to derive a model of dependence of the net profit of IT segment entities in Ukraine on the factors of influence when determining only specific indicators of influence using the methods of static base analysis. The final model was obtained by conducting a panel least squares modeling with the test for omitted variables.
 • Документ
  Дитяча бідність: масштаби та ризики в контексті повоєнного відродження України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Доброва, Т. Г.; Кіртока, Р. Г.; Dobrova, Tatiana; Kirtoka, Ruslan
  На підставі аналізу статистичних та соціологічних даних про умови життя домогосподарств України проведено дослідження феномену дитячої бідності. Дано оцінку масштабів та динаміки проблеми за міжнародно визнаними критеріями. На основі здійсненого аналізу визначені основні ризики для соціально-економічного розвитку суспільства та післявоєнного відродження України, а саме різке падіння народжуваності та загострення демографічної кризи; зниження масштабів та якості освіти внаслідок депривації бідного населення; соціальне відторгнення підлітків, що належать до вразливих верств населення, та їх маргіналізація; зроблено акцент на проблемі поселенської бідності, наслідком якої є вимирання українського села. За результатами дослідження визначені пріоритетні завдання соціально-економічної політики держави, спрямованої на послаблення негативного прояву матеріальних та соціальних депривацій дітей та запобігання ризиків, що вони породжують.
 • Документ
  Формування інститутів децентралізації економічної влади
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Горняк, Ольга Василівна; Котелевська, Я. В.; Horniak, Olha V.; Kotelevska, Yana V.
  У статті розглянуто процес формування інститутів децентралізації економічної влади в Україні, розкрита сутність економічної влади як інституту сучасного соціально-економічного розвитку, її еволюція та соціально-економічні наслідки, зв'язок з монополією та власністю. Економічна влада передбачає підпорядкування інтересам власника інтересів усіх учасників суспільного виробництва. З'ясовано, що взаємозв'язок економічної влади, монополії, власності та управління розкриває економічний зміст влади і, в той же час, визначає зміни і напрями її розвитку, одним із яких в сучасних умовах є її децентралізація. Обґрунтовано, що децентралізація економічної влади передбачає передачу владних повноважень, ресурсів та відповідальності. Вона здійснюється за допомогою формування відповідних інститутів, які забезпечують її реалізацію, і проходить відповідні етапи. На сучасному етапі в умовах російської агресії децентралізація економічної влади знаходиться на першому (базовому) етапі, сформовано такі інститути як об'єднана територіальна громада та старостат, які відіграють важливу роль у соціально-економічних процесах в умовах війни, забезпечуючи життєдіяльність економічних суб'єктів та громадян України.
 • Документ
  Теорія поведінкової економіки: методологічні перспективи і напрями розвитку
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Горняк, Ольга Василівна; Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Horniak, Olha V.; Lomachynska, Iryna A.
  У статті розкриваються фундаментальні засади одного із сучасних напрямів розвитку економічної тео- рії, який досліджує психологічні основи економічної поведінки, причини відхилень від раціональних рішень, які пов’язані з когнітивними обмеженнями людини і труднощами аналізу складної інформації. Обґрунтовано, що головною методологічною особливістю даного напряму є відхід від моделі раціональ- ного вибору і використання методів лабораторних поведінково-економічних експериментів. Методологію економічної поведінки також формують такі компоненти, як ірраціональність поведінки та ірраціональні рішення, евристика, фреймінг, соціальний контекст. Розвиток теорії поведінкової економіки пов'язаний з аналізом реальної поведінки виробників та споживачів і дослідженням відповідних інститутів сучасної ринкової економіки, які сприяють розвитку таких концепцій як теорія споживчого вибору, економіка права, теорія економічного розвитку, теорія ігор тощо.
 • Документ
  Цифровізація тапандемія як сучасні чинники розвитку економіки України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Горняк, Ольга Василівна; Стемблер, Д. В.; Черкез, С. І.; Горняк, Ольга Васильевна; Стемблер, Д. В.; Черкез, С. И.; Horniak, Olha V.; Stembler, Diana; Cherkez, Sergey
  Статтю присвячено аналізу впливу таких чинників як цифровізація та COVID-19 на структуру і динаміку національної економіки. Визначено теоретичні та практичні аспекти, а також проблеми, пов’язані з особливостями формування і трансформації структури національної економіки і забезпечення її розвитку в умовах нових викликів, внутрішніх та зовнішніх впливів. Цифрові технології складаючи об’єктивну основу четвертої промислової революції, забезпечують необхідну динаміку економічного розвитку, але при цьому вони повинні комплексно впроваджуватися в усі сфери і галузі національної економіки та життєдіяльність суспільства, що потребує, з одного боку, змін у їх структурі, а з іншого, – сприйняття цих змін суспільством і адекватної реакції на них. Цифровізація економіки України відбувається в складних умовах воєнної агресії, високої корумпованості, невизначеності національної стратегії, жорстких карантинних обмежень. В той же час застосування цифрових технологій надає можливість поступово розв’язувати складні проблеми національної економіки, формувати її сучасну структуру, розкривати потенціал економічного розвитку країни і забезпечувати зростання добробуту.
 • Документ
  Фінансовий форсаж як стратегія модернізації фінансової системи України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Ломачинская, Ирина Анатольевна; Lomachynska, Iryna A.; Чуркіна, І. Є.; Churkina, Iryna; Ду, Чуньбу; Du, Chunbu
  Здатність фінансової системи ефективно виконувати свої власні функції є одним із головних чинників зростання соціально-економічного добробуту країни. Особливо актуальним це є сьогодні, коли посилюється невизначеність і нестабільність національних фінансових систем, глобального фінансового середовища в цілому. Важливим питання формування і розвитку фінансових механізмів економічного зростання, зростання рівня та якості життя населення є і для України. Для його вирішення було обґрунтовано модернізацію фінансової системи України на основі застосування стратегії фінансового форсажу, яка успішно була реалізована у багатьох країнах світу у різні часи. Визначено, що стратегія фінансового форсажу – це режим фінансової системи, створений для того, щоб простимулювати багатократне економічне зростання; це зростаюча фінансіалізація, фінансовий розвиток національної економіки; налаштування ключових параметрів, механізмів фінансової системи на соціально-економічне зростання. За результатами кореляційного аналізу виявлено фактори «фінансового форсажу», які мають найбільший вплив на динаміку ВВП в Україні. На основі регресійного аналізу спрогнозовано вплив значущих факторів «фінансового форсажу» на динаміку ВВП України. У контексті результатів дослідження розроблено рекомендації щодо подальшої модернізації фінансової системи України.
 • Документ
  Людський капітал як складова інноваційно-орієнтованої економіки
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Мумладзе, Анзор Олександрович; Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Мумладзе, Анзор Aлександрович; Ломачинская, Ирина Анатольевна; Mumladze, Anzor O.; Lomachynska, Iryna A.
  У статті досліджено людський капітал як персоніфікований та інтегрований ресурс соціально-економічного розвитку країни, який впливає на рівень і якість життя у суспільстві, можливості галузевого та міжгалузевого розвитку економіки, враховуючи сучасні глобальні тренди та національний потенціал. Визначено що людський капітал формується в результаті інвестицій та накопичення певного запасу здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які доцільно використовуються в певній сфері суспільного відтворення, сприяють зростанню продуктивності праці та ефективності виробництва. В інноваційно-орієнтованій економіці важливим є створення відповідних умов формування та відтворення людського капіталу з метою трансформації базових людських ресурсів щодо формування стимулів до продуктивної праці, зростання добробуту населення, збалансування соціальних витрат, забезпечення стійкого зростання національної економіки й ін. Це потребує відповідного державного регулювання та інвестування саме у ті форми людського капіталу, що відповідають сучасним умовам суспільного розвитку, зокрема, глобалізації, Індустрії 4.0, цифровізації, соціалізації.
 • Документ
  Особливості аналізу фірми в теорії трансакційних витрат
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Горняк, Ольга Василівна; Горняк, Ольга Васильевна; Horniak, Olha V.
  У статті розкриваються особливості аналізу сучасної фірми теорією трансакційних витрат, яка досліджує фірму за такими напрямами: фірма як мережа контрактів, як управлінська структура, як зосередження матеріальних активів. Контрактні відносини, що складають економічну основу фірми, розвиваються під впливом загальних тенденцій розвитку економіки і внутрішніх процесів, які відбуваються всередині фірми. При цьому особливого значення набувають шляхи зниження трансакційних витрат. Серед них важливу роль відіграють організаційні форми економічної діяльності, тому управлінські структури повинні бути більш гнучкими і змінюватися у відповідності до змін у процесах виробництва та в уподобаннях споживачів. Структура конфігурації прав власності на активи регулює відносини фірми з постачальниками і забезпечує зниження рівня трансакційних витрат.
 • Документ
  Економічна безпека держави в умовах цифровізації економіки та інваріант технологічного укладу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Єгорова-Гудкова, Тетяна Ігорівна; Шепітко, Г. І.; Егорова-Гудкова, Татьяна Игоревна; Yehorova-Hudkova, Tetiana I.
  Розглянуто систему економічної безпеки держави з погляду трансдисциплінарності підходу і теорії струк- турної гармонії систем, згідно з якою будь-яка система може бути представлена у вигляді сукупності взаємопов'язаних між собою інваріантів і варіацій, і її структурний інваріант – систему технологічних укладів. Система розглядається в умовах змін – цифровізації економіки. Уточнено раніше розроблений одним з авторів алгоритм проєктування стійкої системи економічної безпеки держави на основі викорис- тання закону структурно-функціональної стійкості систем і атрактору пропорційного розподілу: числа Фідія (золотого перетину) та його похідних. Недоліки існуючого методологічного підходу обмежують можливості проєктування стійкої до змін і кризових збурень системи економічної безпеки держави й обґрунтування правильності вибору вектору на цифровізацію економіки за умов змін у системі техноло- гічних укладів.
 • Документ
  Концептуальні основи фінансіалізації в контексті нової парадигми економічного розвитку
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Ломачинская, Ирина Анатольевна; Lomachynska, Iryna A.
  Узагальнено теоретичні основи фінансіалізації як закономірного продукту постіндустріального розвитку та глобалізації. Визначено, що лібералізація, глобалізація, цифровізація, Industry 4.0 надали фінансам нових організаційних, управлінських, інституційних, інформаційно-комунікаційних технологій, які дозволяють їм не лише ефективно вирішувати фінансові завдання, а і створювати нові економічні про- стори і системи, бізнес-моделі, виступати в якості каталізатора соціально-економічних змін, трансформації економічних і соціальних параметрів та інститутів. Узагальнено основні фактори, характеристики фінансіалізації та процеси і явища, що її супроводжують. Визначено, що результатом фінансіалізації стало посилення невизначеності та нестабільності. У контексті цього обґрунтовано напрями координації соціально-економічного розвитку в умовах посилення фінансіалізації.
 • Документ
  Стратегічні аспекти екологічного податку в національній економіці
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Рогачевський, О. П.; Панчева, Юлія Сергіївна; Масленніков, Євген Іванович; Maslennikov, Yevhen I.; Масленников, Евгений Иванович; Рогачевский, А. П.; Панчева, Юлия Сергеевна; Pancheva, Julia S.; Rogachevskyi, Olexander P.
  У статті досліджено стратегічні аспекти екологічного податку в національній економіці. Доведено, що чим вище рівень невизначеності, викликаний нестабільністю в суспільстві, тим більше значення стра- тегічного планування, а одним з основних інструментів регулювання соціально-економічного зростання суб’єктів господарювання є податки та збори. Проаналізовано сучасні проблеми, пов’язані з екологіч- ним податком в Україні, та основні соціально-економічні аспекти, які впливають на надходження від цього виду податку та на дисципліну сплати податку. Запропоновано напрями удосконалення системи екологічного оподаткування, за допомогою впровадження яких з’являється можливість підвищити ефек- тивність та дієвість екологічного податку. Основною невирішеною частиною проблеми дослідження є відсутність єдиної концепції щодо оптимізації екологічного податку в національній економіці.
 • Документ
  Impact of foreign investment income on public and external debt of the Nordic countries
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Yakubovskyi, Serhii O.; Якубовський, Сергій Олексійович; Якубовский, Сергей Алексеевич; Lomachynska, Iryna A.; Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Ломачинская, Ирина Анатольевна; Ivaniv-Dubna, Maryna V.; Іванів-Дубна, М. В.; Иванив-Дубна, М. В.
  The study is devoted to the analysis of the dynamics, structure and special characteristics of the public debt of Northern Europe and the impact of investment income on public and external debt of Norway, Denmark, Finland, Sweden. Empirical analysis based allowed tо assess the relationship between income from foreign investment and the level of public and external debt of these countries. According to the results of the analysis revealed that income from direct, portfolio and other investments affect debt and vice versa. Incomes from portfolio investments received by Norway, affects its external debt. There is an interdependence between the external debt and the income from other investments of Norway. In Denmark, external debt affects the return on direct and other investments. In Finland, a change in income from other investments entails a change in the level of external debt. In Sweden, portfolio investment income affects external debt and vice versa. In turn, Sweden's external debt affects the income of other investments. Thus, it is proved that investment income is one of the main factors influencing the dynamics of public and external debt of Northern Europe.
 • Документ
  Кластери у структурі сучасної мережевої економіки
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Горняк, Ольга Василівна; Горняк, Ольга Васильевна; Horniak, Olha V.
  У статті розкриваються особливості функціонування і розвитку кластерів, їх місце і роль у мережевій економіці. Особливу увагу приділено міжорганізаційній взаємодії в рамках кластерів, яка забезпечує реа- лізацію їх переваг і економічний розвиток регіонів, територій, міст. Чим вищий рівень взаємодії учасників кластера, тим більші результати їхньої спільної діяльності. Кластери являють собою своєрідну мережу, яка забезпечує синергічні ефекти на різних рівнях, перш за все на рівні фірм та організацій, економіки міста, території, регіону, а також національної економіки. Розвиток спеціалізації і на її основі зростання специ- фічності активів доповнюються відповідною інфраструктурою та інноваціями, що забезпечує не лише еко- номічні, а й соціальні ефекти. Сучасні кластерні утворення забезпечують досягнення відповідних ефектів за рахунок урізноманітнення ресурсних стратегій, таких як аутсорсинг, інсорсинг, фоловерсорсинг. При цьому роль владних структур зменшується, а кластери розвиваються в напрямі формування стратегічної мережі.
 • Документ
  Сучасний банківський сектор України та його вплив на розвиток національної економіки
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Ломачинская, Ирина Анатольевна; Lomachynska, Iryna A.; Мумладзе, Анзор Олександрович; Кесарь, Яна Петрівна; Kesar, Yana P.; Кесарь, Яна Петровна; Mumladze, Anzor O.; Мумладзе, Анзор Aлександрович
  У статті досліджено окремі аспекти впливу банківського сектору на розвиток національної економіки України в сучасних умовах. Узагальнено, що банки сприяють економічному розвитку, оскільки створю- ють умови для накопичення та інвестиційної підтримки економічної діяльності, впливають на рівень і темпи зростання національного доходу, сприяють реалізації найбільш ефективних проектів, зростанню продуктивності праці й технологічних змін тощо. На основі оцінки ролі банків у розвитку національ- ної економіки України узагальнено, що інституціональна, структурна, функціональна неефективність банкінгу стримує зростання конкурентоспроможності національної економіки України та її стійке зрос- тання. Виявлено позитивний вплив на економіку України вкладів населення і суб’єктів господарювання у банках, банківських кредитів нефінансовим корпораціям в довгостроковій перспективі та негативний вплив кредитів домогосподарствам, кредитування суб’єктів господарювання в період кризи та посткри- зовий період. Саме це має бути враховано при подальшому реформуванні банківського сектору країни та реалізації економічної політики щодо забезпечення конкурентних переваг національної економіки.
 • Документ
  Концептуалізація цифрового маркетингу як маркетингової системи
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Робул, Юрій Володимирович; Робул, Юрий Владимирович; Robul, Yuriy V.
  Статтю присвячено концептуалізації розвитку цифрового маркетингу на макрорівні та визначенню передумов і результатів такого розвитку на рівні економічної системи. Цифровий маркетинг розглядається як маркетингова система, яка перебуває під впливом соціоекономічних умов, зокрема рівня знань та компетенцій учасників, доступу до цифрових технологій, ринкових та соціальних інститутів, рівня та характеру розвитку ІТ-сектору. Система цифрового маркетингу розглядається як сервісна система, основу якої становлять цифрові платформи. Маркетингова система забезпечує економічний результат у вигляді збільшення цінності та зростання рівня добробуту через підтримання різноманітності пропозицій цінності і забезпечення доступності цих пропозицій через поліпшення ефективності маркетингових процесів.
 • Документ
  Формування інтегрованих корпоративних структур, що орієнтовані на створення доданої цінності для споживача
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Нєнно, Ірина Михайлівна; Грінченко, Юрій Леонідович; Ненно, Ирина Михайловна; Гринченко, Юрий Леонидович; Nyenno, Iryna M.; Hrinchenko, Yurii L.
  У статті розглянуто методичні підходи до створення доданої цінності для споживача послуг авіаційної галузі. Визначено ключові аспекти діяльності аеропорту, а саме аспекти фінансової ефективності у вигляді досягнення цільових показників рентабельності, аспекти виробничої ефективності у вигляді показників діяльності в розрахунку на одиницю активів, аспекти ефективного управління витратами у вигляді забезпечення цільового рівня витрат на одного пасажира та аспекти якості послуг у вигляді задоволення потреб споживача під час користування послугами аеропорту, в контексті внеску кожного виду діяльності у створення клієнтської цінності. Окреслено десять ключових змінних, які характеризують ці види діяльності, та обґрунтовано використання бенчмаркінгу як методичної основи дослідження. Обґрунтовано концепцію створення цінності в умовах інституціонального дизайну регулювання авіаційної галузі. Досліджено найкращі практики структурного об’єднання для створення клієнтської цінності за виробничим, витратним, фінансовим та сервісним складниками.
 • Документ
  Особливості розвитку соціального підприємництва в Україні
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Скороход, Ірина Петрівна; Рижов, О. А.; Бондар, А. В.; Скороход, Ирина Петровна; Рыжов, А. А.; Бондарь, А. B.; Skorokhod, Iryna P.; Ryzhov, Oleksii; Bondar, Anastasiia
  Досліджено теоретичні питання виникнення категорії соціальне підприємство, соціальне підприємництво, корпоративна соціальна відповідальність. Соціальне підприємництво виникло як відгук на хронічні соціальні проблеми, зокрема безробіття, бідність, роз’єднаність громади тощо. Соціальні підприємства покликані задовольнити нові потреби в саморозвитку, самоідентифікації, самореалізації. Визначено, що основною метою соціального підприємства є соціальний вплив, а не отримання прибутку для власників або акціонерів. Така модель бізнесу надає товари і послуги по підприємницькій моделі, але прибуток використовує, перш за все, для досягнення соціальної мети. В сучасних умовах розвиток соціального підприємництва є пріоритетом для України, що обумовлює, в свою чергу, певні зміни в законодавстві, впровадження механізмів активізації відповідної системи інститутів та інституцій.
 • Документ
  Особливості реформування економіки Румунії: досвід для України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Якубовський, Сергій Олексійович; Кифак, Андрiй Олександрович; Тафінцева, Ольга Володимирівна; Якубовский, Сергей Алексеевич; Кифак, Андрей Александрович; Тафинцева, Ольга Владимировна; Yakubovskyi, Serhii O.; Kyfak, Andrii O.; Tafintseva, Olha V.
  У статті проаналізовано основні напрями реформування економіки Румунії на шляху її євроінтеграції. Оцінено причини та ефективність створення у Румунії «Фонду майна». Вивчено особливості функціонування національної банківської системи. Побудовано регресійну модель впливу рівня інфляції, процентної ставки Національного банку, обсягів державного боргу та залучених іноземних інвестицій на валовий внутрішній продукт Румунії. Доведено, що зменшення відсоткової ставки, обсягів державного боргу та інфляції стимулює зростання валового внутрішнього продукту Румунії. Запропоновано такі шляхи використання в Україні успішного досвіду Румунії: приведення податкового законодавства до стандартів Європейського Союзу; приватизація державних підприємств і банків; реальна боротьба з корупцією.
 • Документ
  Стратегічні фактори конкурентоспроможності професійної системи менеджменту
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Павлович, Олександра Романівна; Павлович, Александра Романовна; Pavlovych, Oleksandra R.
  В даній статті проведено аналіз базових стратегічних факторів конкурентоспроможності професійної системи менеджменту, які проявляються в результаті розвитку процесів професіоналізації та інтелектуалізації управлінської діяльності. Звертається увага на зростання інтелектуальності управлінської праці та на процеси капіталізації інтелектуальних людських ресурсів, що приводить до необхідності формування інтелектуального і управлінського капіталів, які стають основними стратегічними факторами конкурентоспроможності організації у сучасному ринковому середовищі. Звертається особлива увага на те, що процеси капіталізації інтелектуальних людських ресурсів стають головними процесами управлінської діяльності, а їх якість (ефективність і результативність) створюють ринкову конкурентоспроможність організації в цілому. Проводиться аналіз факторів конкурентоспроможності професійного менеджменту. Визначаються особливості процесу, який формує фактори конкурентоспроможності менеджменту. Досліджується корпоративне середовище розвитку професійного менеджменту. Приводиться актуальна характеристика впливу на управлінський процес диверсифікації в системі холдингової організації. Визначається вплив дії механізму корпоративного самофінансування на процеси професіоналізації менеджменту. Звертається особлива увага на стратегічні фактори менеджменту як професіоналізації управлінської діяльності, управлінський капітал та управлінська наука. Дія даних факторів створює умови для досягнення конкурентоспроможності професійної системи менеджменту. Доводиться необхідність розширення спектру управлінської діяльності до макрорівня з визначенням базових факторів конкурентоспроможності професійної системи менеджменту та організації в цілому. Звертається увага на умови трансформації менеджменту в умовах сингулярності. Визначаються параметри конкурентоспроможності управлінської науки і освіти та їх вплив на розвиток процесу професіоналізації сучасного менеджменту.
 • Документ
  Особливості відтворення людського капіталу в аграрному секторі України в умовах інтеграції
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Радченко, Олександр Петрович; Радченко, Александр Петрович; Radchenko, Oleksandr P.
  У статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку відтворення людського капіталу в агропромисловому комплексі в умовах глобалізації та інтеграції країни у світовий економічний простір. Визначено найбільш оптимальні та дієві механізми й інструменти розширеного відтворення трудових ресурсів аграрного сектору національної економіки в умовах її реформування. Дано обґрунтування основних видів знань як важливої компоненти освітнього потенціалу. Розроблено та обґрунтовано першочергові кроки перетворень у політиці щодо відновлення людського капіталу аграрного сектору та визначено основні властивості, притаманні цій економічній категорії. Проаналізовано та визначено основні можливі тенденції розвитку процесу розширеного відтворення людського капіталу, його основні концептуальні засади тощо. Розглянуто зарубіжний досвід ефективного відновлення людського капіталу в країнах із найбільш розвинутим агарним сектором. Виявлено основні чинники впливу на процес розширеного відтворення людського капіталу в аграрному секторі та на їх основі розроблено першочергові заходи нівелювання негативних тенденцій руйнування соціальної сфери села.