Study of the general situation of IT in Ukraine in determining the factors influencing the economic performance of the segment

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2304-0920
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
The article is devoted to analyzing and researching Ukraine's technology segment. This study was conducted due to the importance of the segment for developing countries and the importance of understanding the main factors of influence that allow for improving the economic performance of the segment's entities. The article analyzes the general situation of the technology sector in Ukraine. Various methods of analysis were used. One was the comparison method, which included indicators for the technology and information segments since these segments form the country's ITC sector. The article reflects trends and analyzes specific segment indicators. Hence, an upward trend was analyzed and derived to indicate the number of units involved in the technology segment. The predominance of micro and mini entities in the segment was confirmed, which confirms the previously conducted tests for Central and Eastern Europe when reviewing certain countries. It is noted that the central economic units representing Ukraine's IT segment are individual entrepreneurs. The study demonstrates the dynamics and analysis of economic performance indicators of the segment. Three main groups of factors of possible impact on the performance of economic entities were presented. Hence, the tax burden on the basic taxes in the form of income, profit, and social tax was analyzed. Since individual entrepreneurs represent most entities in the IT segment, the tax base was studied at the general rates and when deriving separate data for the IT segment. The educational component was demonstrated to familiarize and understand the growth trend in the number of students majoring in IT. The third group of factors was represented by the costs of specialists involved in the segment's work, such as the total segment's personnel costs and the average monthly salary. In general, the trend in the indicators in the article is demonstrated as an upward trend. The general analysis presented in the article allowed to derive a model of dependence of the net profit of IT segment entities in Ukraine on the factors of influence when determining only specific indicators of influence using the methods of static base analysis. The final model was obtained by conducting a panel least squares modeling with the test for omitted variables.
Статтю присвячено розгляду та дослідженню технологічного сегмента України. Дане дослідження проводилось внаслідок зазначеної важливості сегмента для розвитку країн та важливості розуміння основних чинників впливу, що дозволяють покращувати економічні показники ефективності діяльності суб'єктів сегмента. У статті проаналізовано загальну ситуацію щодо технологічного сегмента в Україні. При цьому використовувались різноманітні методи аналізу. Одним з них було обрано метод порівняння, при якому зазначались показники як для технологічного сегмента, так і для інформаційного сегмента, оскільки дані два сегменти й утворюють ІТК сектор країни. У статті відбито тенденції та проаналізовано певні показники сегмента. Звідси було проаналізовано та виведено висхідну тенденцію для показника кількості одиниць залучених в технологічний сегмент. Було підтверджено переважання мікро та міні суб'єктів в сегменті, що підтверджує раніше проведені тести для Центральної та Східної Європи при огляді певних країн. Зазначено, що основними економічними одиницями, що репрезентують ІТ сегмент України є ФОПи. В дослідженні продемонстровано динаміку та аналіз економічних показників ефективності сегмента. Було представлено три основні групи чинників можливого впливу на результативність економічних суб'єктів. Звідси, досліджено податкове навантаження за основними податками в вигляді податку на дохід, прибуток та ЄСВ. Оскільки більша частина суб'єктів, що презентує сегмент ІТ відбито ФОПами, то було досліджено податкову базу не лише за загальними ставками, а при виведенні окремих даних для ІТ сегмента. Освітня складова була продемонстрована для знайомства та розуміння тенденції зростання кількості студентів за спеціалізацією ІТ. Третя група чинників була представлена витратами на спеціалістів, що залучені до роботи в сегменті, як загальні втрати сегмента на персонал, середньомісячна заробітна плата по сегменту. Загалом тенденція за показниками в статті продемонстрована як динаміка із висхідною тенденцією. Загальний аналіз представлений в статті дозволив при використанні методів аналізу статичної бази вивести модель залежності чистого прибутку суб'єктів ІТ сегмента в Україні від чинників впливу при визначенні лише конкретних показників впливу. Остаточна модель отримана при проведенні моделювання на основі панельного методу найменших квадратів при врахуванні тесту на пропущені зміни.
Опис
Ключові слова
IT sector, ICT sector, influencing factors, business model, digitalization, profit, IT specialists, tax policy, ecosystem ІТ, education, ІТ-сектор, сектор ІКТ, фактори впливу, бізнес-модель, цифровізація, прибуток, ІТ-спеціалісти, податкова політика, екосистема ІТ, освіта
Бібліографічний опис
Shapoval A. V. Study of the general situation of IT in Ukraine in determining the factors influencing the economic performance of the segment / A. V. Shapoval // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2024. – Т. 29, вип. 1(99). – С. 41-48.
ORCID:
УДК
339.9