Економічна безпека держави в умовах цифровізації економіки та інваріант технологічного укладу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто систему економічної безпеки держави з погляду трансдисциплінарності підходу і теорії струк- турної гармонії систем, згідно з якою будь-яка система може бути представлена у вигляді сукупності взаємопов'язаних між собою інваріантів і варіацій, і її структурний інваріант – систему технологічних укладів. Система розглядається в умовах змін – цифровізації економіки. Уточнено раніше розроблений одним з авторів алгоритм проєктування стійкої системи економічної безпеки держави на основі викорис- тання закону структурно-функціональної стійкості систем і атрактору пропорційного розподілу: числа Фідія (золотого перетину) та його похідних. Недоліки існуючого методологічного підходу обмежують можливості проєктування стійкої до змін і кризових збурень системи економічної безпеки держави й обґрунтування правильності вибору вектору на цифровізацію економіки за умов змін у системі техноло- гічних укладів.
Рассмотрена система экономической безопасности государства с точки зрения трансдисциплинарного подхода и теории структурной гармонии систем, согласно которой любая система может быть представлена в виде совокупности взаимосвязанных между собой инвариантов и вариаций, и её структурный инвариант – система технологических укладов. Система рассматривается в условиях изменений цифровизации экономики. Уточнён ранее разработанный одним из авторов алгоритм проектирования устойчивой системы экономической безопасности государства на основе использования закона структурно-функциональной устойчивости систем и аттрактора пропорционального деления числа Фидия (золотого сечения) и его производных. Недостатки существующего методологического подхода ограничивают возможности проектирования устойчивой к изменениям и кризисным возмущениям системы экономической безопасности государства и обоснования правильности выбора вектора на цифровизацию в условиях изменений в системе технологических укладов.
The system of economic security of the state from the point of view of transdisciplinarity of the approach and the theory of structural harmony of systems according to which any system can be presented in the form of set of interconnected invariants and variations is considered. and its structural invariant – a system of technological systems. The system is considered in the conditions of changes – digitalization of economy. The system of economic security as a complex open system can be structurally represented as a set of invariants and variations. It is obvious that in the structure of the economic security system of any country there is always a subsystem of technological systems and its state significantly affects the system as a whole, ie technological system are formed in the invariant of the economic security system. Technological structures of the state can be represented in terms of regional clusters. Under the conditions of digitalization, the role of money changes, namely the emergence of electronic money and virtual currencies, which indicates the transformation of money as tangible objects, they concentrate both information on technical media, which creates both new opportunities and risks for economic security. Also, such money becomes as if supranational, which can be seen as a new evolutionary stage in the strategy of counteracting the crisis and transferring the crisis to the socio-economic system of the country. Determining the optimal redundancy is a problem of extreme importance, as it is associated with both the quality characteristics of the sustainable system being designed, and the cost of achieving quality sustainability. The properties of optimal redundancy and operational isolation correspond and mutually determine each other. Of particular note is the role of the attractor. The golden section or recurrent series of golden sections (0,500 ...; 0,618 ...; 0,682 ...; 0,725, 0,83 ...) is an attractor to which any self-organizing system tends, because it has an inherent desire to some ideal state for themselves, and self-organizing systems – strive for the optimal development option. The algorithm of designing a stable system of economic security of the state based on the use of the law of structural and functional stability of systems and the attractor of proportional distribution: the number of Phidias (golden section) and its derivatives has been refined earlier. The shortcomings of the existing methodological approach limit the possibilities of designing a resistant to change and crisis disturbances of the economic security system of the state and justification of the correct choice of vector for digitalization of the economy in terms of changes in the system of technological systems.
Опис
Ключові слова
економічна безпека держави, система, самоорганізація, технологічний уклад, інновації, зміни, самоорганізація, інваріанти і варіації, стійкість, экономическая безопасность государства, самоорганизация, технологический уклад, инновации, изменения, самоорганизация, инварианты и вариации, устойчивость, economic security of the state, system, self-organization, technological way, innovations, changes, self-organization, invariants and variations, stability
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
ORCID:
УДК