Impact of foreign investment income on public and external debt of the Nordic countries

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The study is devoted to the analysis of the dynamics, structure and special characteristics of the public debt of Northern Europe and the impact of investment income on public and external debt of Norway, Denmark, Finland, Sweden. Empirical analysis based allowed tо assess the relationship between income from foreign investment and the level of public and external debt of these countries. According to the results of the analysis revealed that income from direct, portfolio and other investments affect debt and vice versa. Incomes from portfolio investments received by Norway, affects its external debt. There is an interdependence between the external debt and the income from other investments of Norway. In Denmark, external debt affects the return on direct and other investments. In Finland, a change in income from other investments entails a change in the level of external debt. In Sweden, portfolio investment income affects external debt and vice versa. In turn, Sweden's external debt affects the income of other investments. Thus, it is proved that investment income is one of the main factors influencing the dynamics of public and external debt of Northern Europe.
Необхідною умовою для подальшого прискорення економічного розвитку є підвищення продуктивності в країні, що потребує покращення умов для конкуренції, залучення висококваліфікованих кадрів, а також подальший розвиток інновацій. Як правило, це пов’язано із іноземними інвестиціями, які відіграють важливу роль для будь-якої держави, втім їх вплив на економічний розвиток не завжди є позитивним. Для більшості краін доходи від прямих, портфельних та інших інвестицій впливають на накопичення державного та зовнішнього боргу. В контексті цього, дослідження присвячено аналізу динаміки, структури, особливостей державного боргу країн Північної Європи, та впливу доходів від інвестицій на державний та зовнішній борг цих країн, зокрема Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції. За результатами аналізу доведено, що державний борг країн Північної Європи є помірним у порівнянні з іншими країнами. Найбільшим державний борг характерний для Швеції, а найменший для Данії. Емпіричний аналіз на основі методу авторегресії дозволив оцінити взаємозв’язок між доходами від іноземних інвестицій і рівнем державного та зовнішнього боргу для цих країн. За результатами аналізу виявлено, що доходи від прямих, портфельних, інших інвестицій країн Північної Європи впливають на борг і навпаки. Тест причинності показав, що доходи від портфельних інвестицій, отримані Норвегією, впливають на її зовнішній борг. А між зовнішнім боргом та доходами від інших інвестицій Норвегії існує взаємозалежність. У Данії зовнішній борг впливає на дохід від прямих та інших інвестицій. В Фінляндії зміна доходу від інших інвестицій спричиняє зміну рівня зовнішнього боргу. У Швеції дохід від портфельних інвестицій впливає на зовнішній борг і навпаки. В свою чергу, зовнішній борг Швеції впливає на дохідність інших інвестицій. Отже, за результатами емпіричного аналізу доведено, що, не зважаючи на відмінності у структурі національних економік та фінансових систем, а також економічної та фінансової політики уряду, інвестиційний дохід є одним з основних факторів, що впливає на динаміку державного та зовнішнього боргу всіх країн Північної Європи.
Исследование посвящено анализу динамики, структуры и особенностей государственного долга стран Северной Европы, а также влиянию доходов от инвестиций на государственный и внешний долг Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции. Эмпирический анализ позволил оценить взаимосвязь между доходами от иностранных инвестиций и уровнем государственного и внешнего долга этих стран. По результатам анализа выявлено, что доходы от прямых, портфельных и других инвестиций влияют на долг и наоборот. Тест причинности показал, что доходы от портфельных инвестиций, полученные Норвегией, влияют на ее внешний долг. А между внешним долгом и доходами от других инвестиций Норвегии существует взаимозависимость. В Дании внешний долг влияет на доход от прямых и других инвестиций. В Финляндии изменение дохода от других инвестиций влечет за собой изменение уровня внешнего долга. В Швеции доход от портфельных инвестиций влияет на внешний долг и наоборот. В свою очередь, внешний долг Швеции влияет на доходность иных инвестиций. Итак, доказано, что инвестиционный доход является одним из основных факторов, влияющих на динамику государственного и внешнего долга стран Северной Европы.
Опис
Ключові слова
investment income, public debt, external debt, Nordic countries, інвестиційні доходи, державний борг, зовнішній борг, країни Північної Європи, инвестиционные доходи, государственный долг, внешний долг, страны Северной Европы
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК