Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Постійне посилання зібрання

Галузь і проблематика: дослідження розвитку соціально-економічних систем; формування та розвиток механізмів управлінської діяльності на мікро- та макрорівнях; визначення критеріїв якості організаційно-економічного розвитку суспільства; характеристика та комплексний аналіз ефективності управлінської діяльності; визначення організаційно-правових моделей розвитку економіки та підприємств; видалення механізмів інноваційного розвитку та трансферу сучасних технологій; удосконалення системи економічної, управлінської та юридичної освіти в Україні; розвиток системи професійного навчання управлінських кадрів в Україні. Сайт видання: http://rinek.onu.edu.ua/

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 698
 • Документ
  DevRel strategy for customer relationship management in the context of evangelistic marketing
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Shkeda, Oleksandr O.; Шкеда, Олександр Олександрович
  The article presents a DevRel strategy model for establishing a sustainable relationship between a brand and consumers who play the role of marketing evangelists. Treating brand consumers as developers and creators of an informational product allows the brand to benefit from network effects. This is described both qualitatively and quantitatively based on the laws of Sarnoff, Metcalfe and Reed. Brand network effect and consumer creativity together form a multi-sided platform that serves as an ecosystem for further relationships between the brand, consumer developers and society. The role of the brand in this model is presented in the simultaneous forcing of five processes that allow to keep the formed ecosystem in a state of functioning. The article also describes two DevRel concepts: Dev1st and Dev+, which may be relevant for companies in the B2D, B2B, B2C markets. Recommendations on management for the implementation of the DevRel-concept are given.
 • Документ
  Напрями модернізації економічних функцій держави в контексті інвестиційно-інноваційного розвитку
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ракитська, Анна Олегівна; Rakytska, Anna O.
  Досліджено напрями модернізації економічних функцій держави в контексті інвестиційно-інноваційного розвитку. Визначені економічні функції держави. Виокремлені інструменти та ключові заходи інституційного регулювання. Обґрунтовано, що державна інвестиційно-інноваційна політика візуалізує вектор та стратегію дій, які спрямовані на результативність й ефективність функціонування ринку інвестицій та інновацій з метою створення інноваційного продуту та задоволення потреб стейкхолдерів. Запропоновано загальну парадигму ефективної стратегії інвестиційно-інноваційної політики держави. Визначені основні вектори створення ефективної стратегії інвестиційно-інноваційної політики у національному макроекономічному середовищі. Розроблено організаційну структуру інституційного регулювання в контексті інвестиційно-інноваційного розвитку. Запропоновані принципи процесу модернізації економічних функцій держави в контексті інвестиційно-інноваційного розвитку. Визначені напрями оцінки інвестиційного й інноваційного потенціалу національної економіки. Доведено, що функції держави в епоху Індустрії 4.0 стають набагато складнішими, збільшуються масштаби проблемних питань, які вимагають регулюючого впливу, виникає необхідність пошуку нових джерел інвестування, а також розвитку національного людського капіталу.
 • Документ
  Роль України в системі глобальної продовольчої безпеки, перспективи та виклики
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Радченко, Олександр Петрович; Radchenko, Oleksandr P.
  У даній статті досліджується економічний, соціальний та політичний вимір глобалізації, як процесу. Проведено глибокий аналіз природи та характерних рис глобальних економічних трансформацій, структуруються та типологізуються їх головні протиріччя в розрізі рівнів і темпів розвитку національної економіки, її галузевої та інституційної організаційної структури, розвитку ринку аграрного сектору, розподілу доходів між різними категоріями тощо. Розглянуто різні аспекти та парадигми сучасної системи глобальних соціально-економічних відносин, в рамках яких працюють відповідні наукові школи. Виявлено та систематизовано основні структурні диспропорції між галузями та іншими категоріями, надано рекомендації щодо викривлення та їхні причини, які пов’язані не лише з інституційними недосконалостями, а й браком стратегічних підходів до економічного розвитку та інноваційною пасивністю. Детально розглянуті та проаналізовані основні виклики, що з’являються для національної економіки у контексті сучасних подій, які розгорнулися на території України та світі. У цьому контексті виявлені серйозні перекоси в політиці розвитку науки, освіти та інновацій в Україні. Сформульовані головні принципи та задачі, на яких має будуватись стратегія пріоритетного розвитку країни в умовах глобальних економічних і технологічних трансформацій. Здійснений порівняльний аналіз структурних змін в економіці України, світовій економіці в цілому та в окремих групах країн світу.
 • Документ
  Ефективна податкова система як фактор розвитку інноваційних процесів у державі: досвід Фінляндії та України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Побережець, Ольга Валеріївна; Філатова, М. О.; Poberezhets, Olha V.; Filatova, M. O.
  У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти податкової системи країни в аспекті її впливу на розвиток інноваційних процесів. Визначено роль податкових надходжень у економічному та інноваційному розвитку держави, які є основним джерелом фінансування секторів суспільних послуг. Значну увагу приділено ролі податкової політики в розвитку національної інноваційної системи. Елементами бізнес-екосистеми сьогодні є стартапи, венчурний бізнес, інкубатори, акселератори, технопарки та інші структури, розвиток яких забезпечує впровадження нових ідей та технологій. Податкова система визначається як ключовий елемент функціонування держави та регулювання економіки і має враховувати потреби інноваційних структур для забезпечення розвитку держави. Для аналізу впливу податкової системи на інноваційні процеси обрано Україну та Фінляндію як представників Східної та Північної Європи відповідно. Проаналізовано пропорційне оподаткування в Україні з можливістю вибору спрощеної системи та прогресивний метод оподаткування у Фінляндії зі зростанням ставки у міру зростання доходів. В роботі визначено значну різницю в рівні культури сплати податків між країнами: у Фінляндії високий рівень культури, що підтримується ефективним використанням бюджетних коштів для створення суспільних благ, а в Україні достатньо низький через відповідно низький рівень довіри населення до влади та задоволення їх суспільних потреб. Аналіз податкових систем обох країн допоміг визначити роль податкової політики в інноваційному розвитку держави та підтримці інноваційного середовища, включаючи реалізацію стартап-проєктів. Дослідження включає аналіз глобальних рейтингів стартап-екосистем та порівняння місця Фінляндії і України в них, що аргументує важливий вплив податкової системи на інноваційний розвиток держави.
 • Документ
  Стратегія сталого розвитку суб’єкта господарської діяльності на основі ефективного використання ресурсного та управлінського потенціалу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Масленніков, Євген Іванович; Доброва, Т. Г.; Кіртока, Руслан Гордійович; Maslennikov, Yevhen I.; Dobrova, T. Н.; Kirtoka, Ruslan H.
  Досліджено напрями стратегії сталого розвитку суб’єкта господарської діяльності на основі ефективного використання ресурсного та управлінського потенціалу. Обґрунтовано, що стратегічна концепція сталого розвитку розвитку суб’єкта господарської діяльності реалізується на практиці за допомогою ефективного вибору цілей і засобів їхнього досягнення, набору правил поведінки на ринках факторів виробництва, партнерів і шляхів оптимізації споживання ресурсів, а також вибору конкурентної переваги в країні й на світовому ринку. Запропоновано основні принципи формування стратегії сталого розвитку суб’єкта господарської діяльності на основі ефективного використання ресурсного та управлінського потенціалу. Запропонована концептуальна основа ресурсного та управлінського потенціалу розвитку суб’єкта господарської діяльності, яка створює певні передумови для досягнення відповідного рівня і сукупності витрат, пов’язаних з реалізацією суб’єктом господарювання його цілей і завдань. Запропоновано застосування ринкового та ресурсного підходу при формуванні стратегії сталого розвитку суб’єкта господарської діяльності. Розроблено концептуальну основу моделі процесу стратегічного аналізу й планування діяльності суб’єкта господарської діяльності в умовах глобальних викликів. Доведено, що інтеграція ресурсного і ринкового підходів дозволяє поліпшити аналіз фактичної стратегічної позиції суб’єкта господарської діяльності та забезпечує прийняття рішення щодо надлишкових потужностей на основі більш широкої інформаційної бази.
 • Документ
  Формування концепту соціального інвестування у контексті сучасних глобальних викликів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Супруненко, М. Д.; Lomachynska, Iryna A.; Suprunenko, M. D.
  Визначено, що у результаті пандемії, економічних потрясінь, військових конфліктів, високих відсоткових ставок, рецесії на окремих ринках, зростання розриву між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, посилюються соціальні проблеми, що ще більше знижує рівень та якість життя населення. Відповідно, зростає роль соціальних інвестицій у вирішенні глобальних проблем сучасності та забезпеченні сталого розвитку. З’ясовано, що відбувається трансформація соціального інвестування від державного фінансування соціальної сфери до соціальної відповідальності економічних організацій, індивідів, інституційних інвесторів. Запропоновано визначити соціальні інвестиції як вкладення матеріальних, нематеріальних, фінансових активів у об’єкти соціальної сфери та вирішення соціальних проблем з метою отримання фінансової вигоди (прибутку) та позитивного соціального ефекту. Запропоновано базові характеристики концепту соціального інвестування у контексті сучасних глобальних трансформацій. Відзначено, що подальший розвиток соціального інвестування пов’язаний із їх інституціалізацією та інтернаціоналізацією.
 • Документ
  The impact of online reviews on consumer decision-making: a survey in the Ukrainian market
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Karamad, Elnaz; Карамад, Ельназ
  Online reviews are a powerful source of information for consumers, especially in emerging markets such as Ukraine. However, little is known about how online reviews affect consumer behavior in this context. This paper aims to fill this gap by conducting a survey of 321 Ukrainian consumers who have used online reviews for their purchase decisions. The paper explores the impact of online reviews on consumer decision-making, the motivations and barriers for writing and reading reviews, the elements of convincing and suspicious reviews, and the trustworthiness of online reviews compared to other sources of information. The paper also examines the cultural and social factors that shape consumer preferences and expectations, such as the war situation, ethical behavior, and CSR initiatives. The paper provides valuable insights for businesses that want to leverage online reviews to enhance their online presence and customer relationships in the Ukrainian market. The paper also contributes to the literature on consumer behavior and online reviews, and suggests directions for future research.
 • Документ
  Керівництво та лідерство: побудова особистісного та професійного зростання для керівників
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гайворонська, Інна Віталіївна; Алексєєнко, E .C.; Haivoronska, Inna V.; Aleksieienko, E. S.
  Висвітлено проблематику щодо професійних перспектив зростання управлінської компетенції як запоруки формування ефективної кар'єри управлінця. Визначається, що специфіка управління в процесі керівної діяльності найбільше розкриває вплив на розвиток професійних та індивідуальних аспектів діяльності керівника. Встановлено, що процес професійного зростання передбачає самовдосконалення керівника. Наголошено, що керівна діяльність обумовлює єдині напрями особистісного розвитку і може виражатися у вигляді сталого розвитку професійних компетенцій.
 • Документ
  Міждисциплінарні технології теорії і практики маркетингу та психології управління
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Шмагіна, Вероніка Валеріївна; Shmagina, Veronika V.
  Устатті досліджуються наявність міждисциплінарних технологій теоріїі практики маркетингу та психології управління. Обґрунтовано, що міждисциплінарні технології використовуються у практичній діяльності з використанням міждисциплінарних теоретичних знань на стику наук, які мають точки дотику, та спрямовані на досягнення єдиних стратегічних цілей.Обґрунтовано,що інтеграція теоретичних знань та практичних навичок в рамках маркетингу та психології управління всебічно розкриває сенс одних і тих же понять, методів, інструментарію, та дозволяє створювати сучасні міждисциплінарні маркетингові технології. Доведена наявність міждисциплінарних зв’язків, які ґрунтуються на міждисциплінарному підході та комплексності знань з окремих навчальних дисциплін або елементів дисциплін, та активно використовуються різними науками, які мають єдиний інтерес у декількох напрямах. Такий підхід дозволяє використовувати різні інтегральні теоретичні підходи, та практичні методи у маркетингу та психології управлінні. З’ясовано, що міждисциплінарний зв'язок теорії та практики маркетингу та психології управління формується на підставі традиційних та сучасних концепцій: стратегічного маркетингу, маркетингу, емоційного маркетингу, психології управління, управління взаємодію зі споживачами, просування компанії та ії продукту на споживчі ринки. Обґрунтовано, що в усіх сучасних маркетингових функціях присутні міждисциплінарні зв’язки маркетингу та психології управління. Доведено, що сучасний маркетинг на практиці активно використовує технології засновані на міждисциплінарних зв’язках та міждисциплінарних підходах з маркетингу та психології управління, що знаходить своє відображення у емоційному маркетингу. Розглянуто поняття бізнесових та маркетингових технологій. Запропоновано запровадити поняття міждисциплінарні технології, та маркетингові міждисциплінарні технології, які базуються на міждисциплінарних технологіях, маркетингу та психології управління.
 • Документ
  Теоретичні аспекти ефективності управлінської діяльності
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Масленніков, Євген Іванович; Кіртока, Р. Г.; Музиченко, Т. О.; Maslennikov, Yevhen I.; Kirtokа, R. G.; Muzychenko, T. O.
  У статті досліджуються теоретичні аспекти ефективності управлінської діяльності. Обґрунтовано, що поняття ефективності є важливим і актуальним для управлінської діяльності в будь-якій сфері національної економіки. В сучасних умовах зростання конкуренції та обмеженості ресурсів, ефективність управління стає вирішальним чинником успіху підприємства. Дослідження поняття ефективності управлінської діяльності є важливим для розуміння того, як оцінювати та підвищувати результативність діяльності підприємства. З’ясовано, коли підприємства занадто фокусуються на збільшенні обсягів продажів або виробництва, ігноруючи ефективність витрат, що може призвести до зниження прибутковості та ризику банкрутства. Встановлено, що розуміння поняття «ефективності» є необхідним для прийняття обґрунтованих рішень в управлінні. Доведено, що дослідження поняття ефективності також може допомогти у визначенні кращих практик управління та розробці стратегій підвищення ефективності діяльності організації. Особливо це стосується сфери державного управління, де забезпечення ефективності діяльності органів влади є ключовим фактором успіху реформ та розвитку країни. Обґрунтовано, що ефективність управлінської діяльності полягає в досягненні поставлених цілей та завдань з оптимальним використанням ресурсів. Оцінка ефективності управлінської діяльності може здійснюватись як кількісними, так і якісними методами. Кількісні методи оцінки ефективності управлінської діяльності засновані на вимірюванні показників, таких як фінансові результати, продуктивність, часові та витратні показники тощо. У свою чергу, якісні методи оцінки ефектив ності управлінської діяльності базуються на аналізі якості процесів, залучення співробітників, забезпечення якості продукції та задоволення потреб клієнтів. З’ясовано, що для досягнення ефективної управлінської діяльності необхідно враховувати вплив зовнішніх тавнутрішніх факторів на діяльність підприємства. Таких як, макроекономічні (економічна політика держави, рівень безробіття, інфляція), мікроекономічні (конкуренція на ринку, технологічні нововведення, дії постачальників та покупців), соціальні (демографічні зміни, зміни у споживацьких уподобаннях), політичні (законодавство,політичнастабільність),фінансові(бюджетпідприємства,витратинавиробництво), операційні (процеси виробництва, якість продукції), кадрові (кількість та якість персоналу, їх мотивація) тастратегічні (наприклад, розробка нових продуктів, ефективність маркетингових стратегій).
 • Документ
  Операційний леверидж в управлінні прибутком аптечного підприємства
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Мазур, Олена Євгеніївна; Mazur, Olena Ye.
  Статтяприсвяченаможливостямплануванняприбуткуаптечногопідприємства на основі показника операційного левериджу. В статті наведено методику управління прибутком аптечного підприємства за допомогою використання показника операційного левериджу. Представлено методичні підходи для прогнозування прибутковості аптеки в цілому і прибутковості конкретних груп лікарських засобів. Описано фактори вибору методу розрахунку операційного левериджу для аптечних установ. Надаються рекомендації аптечним установам щодо моніторингу та регулювання рівня операційного левериджузалежновідобставинекономічногосередовища,життєвогоциклуаптеки, особливостей структури витрат.
 • Документ
  Forms and instruments of internalization strategies for emerging market multinationals: the case of China
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Hrinchenko, Yurii L.; Грінченко, Юрій Леонідович
  The international presence of multinational companies from emerging countries presents new issues and challenges existing theories. The internationalization of multinationals from emerging countries (ECMNC) has undoubtedly become a real challenge for the existing knowledge of multinational companies. However, studies of ECMNC are be limited to reasoning on the difference by compared to multinationals in developed countries (DCMNC), but rather seek opportunities to develop a more comprehensive theory of internationalization. Among these ECMNCs, those of China seem to be the most active at presentininternationalization. Linking the flow of FDI and international management help to understand how Chinese multinationals go international without possessing the necessary resources or at least, conventionally considered necessary with regard to existing theories. The strategic choice plays a vital role in successful development of the internalization of Chinese companies.
 • Документ
  Постіндустріальний контекст розвитку принципів менеджерського конституціоналізму
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кузнєцов, Едуард Анатолійович; Кузнєцова, Зоя Вікторівна; Kuznietsov, Eduard A.; Kuznietsova, Zoia V.
  У статті розглядаються проблеми формування і розвитку принципів менеджерського конституціоналізму. Представлена позиція щодо необхідності дослідження і практичного впровадження принципів менеджерського конституціоналізму. Пропонується перелік принципів менеджерського (управлінського) конституціоналізму. Визначаються особливості і стратегічні напрямки розвитку цього процесу. Аналізуються ключові параметри кожного принципу з визначенням головної ознаки і особливостей їх подальшого практичного впровадження. Представлено обґрунтування необхідності терміну «менеджерський конституціоналізм». Особлива увага приділяється розгляду смислової динаміки процесу формування і практичного використання десяти базових принципів менеджерського конституціоналізму. Звертається увага на необхідність системних змін у підготовці кадрів менеджменту в умовах постмодерністського розвитку інноваційного суспільства. Показана важливість інноваційної динаміки в системі кадрової політики щодо кожного принципу менеджерського конституціоналізму. Визначається об’єктивна необхідність фундаментальної та інноваційної підготовки менеджерів як основи для їх орієнтації на системність розвитку професії менеджера. Розглядаються підходи щодо впровадження принципів менеджерського конституціоналізму в Україні. Доказується необхідність трансформації професійних якостей кадрів менеджменту з акцентом на кожний принцип менеджерського конституціоналізму. Акцентується увага на необхідності розвитку соціокультурних показників професіоналізації менеджменту. Доводиться необхідність створення умов для формування інтегральної якості професійної системи менеджменту. Представлена позиція щодо ролі управлінської еліти в розвитку інноваційного суспільства.
 • Документ
  Design and dynamics of business ecosystems in the context of «Industry 4.0» concept
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Hrinchenko, Yurii L.; Грінченко, Юрій Леонідович
  The development of technological cooperation alongside with customer valuecreation value chain led to development of a business ecosystem concept. Originally developed for innovation industries this concept spread around many industries but has been keeping its focus on the innovation. The design of a business ecosystem is mostly defined by the structure of the technological cooperation and technological solutions which are core for customer value. Information and Communication Technologies served as a model for developing different designs of a business ecosystem, as high-tech industries pioneered the business ecosystem approach to build competitive advantages. But within other industries along with technological factors economic, financial, strategic factors also contribute to the shaping of the business ecosystem structure. The design of business ecosystems is crucial for their developments. As the concept “Industry 4.0” marks the fifth industrial revolution, many industries adopted strategies and approaches from innovative industries. Five distinctive designs of business ecosystems were distinguished, which differ on the core platform types, levels of cooperation, paths of development and distribution of competences.
 • Документ
  Підвищення ефективності економіки держави з урахуванням етнонаціональних особливостей
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Садченко, Олена Василівна; Литвиненко, Катерина Олександрівна; Гайворонська, Інна Віталіївна; Sadchenko, Olena V.; Lytvynenko, Kateryna O.; Haivoronska, Inna V.
  У статті розглядаються питання підвищення ефективності економіки держави з урахуванням етнонаціональних особливостей. Метою є досягнення сталого розвитку суспільства, використовуючи традиційне природокористування. Зміст, форми та методи управління традиційним природокористуванням визначаються історичними умовами економічного, соціо-екологічного та культурно-національного розвитку суспільства, особливостями правової культури народу, формою державного устрою. Виділено шість різних концепцій маркетингу, кожна з яких стосується проблеми впровадження традиційних форм природокористування в Україні. Традиційні форми господарювання є в основному екстенсивними та трудомісткими, що потребує використання спеціальних маркетингових механізмів для їх впровадження та підтримки.
 • Документ
  Механізм використання РРО та ПРРО в умовах підвищення рівня податкового адміністрування
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Побережець, Ольга Валеріївна; Шмагіна, Вероніка Валеріївна; Конопля, О. І.; Poberezhets, Olha V.; Shmagina, Veronika V.; Konoplya, A. I.
  У статті досліджено теоретичні і методичні засади механізму використання РРО та ПРРО в умовах підвищення рівня податкового адміністрування. Сформовано та проаналізовано трирівневу систему нормативно-правового регулювання використання в діяльності суб’єктів господарювання реєстраторів розрахунків операцій. Виокремлено загальну тенденцію розвитку касових апаратів в Україні, яка полягає в поступовій, починаючи з 2015 року, фіскалізації розрахункових операцій представників малого бізнесу – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Виявлено, що головною передумовою початку процесу фіскалізації розрахункових операцій в Україні став занадто високий рівень тіньової економіки, який призводить до недоотримання значної частки доходів бюджету. Визначено мету фіскалізації розрахункових операцій, яка полягає у зниженні рівня тіньової економіки та захисті прав споживачів. Обґрунтовано позицію в питаннях необхідності використання касових апаратів при отриманні розрахунків через онлайн-банкінг з використанням мобільних додатків,при отриманні розрахунків на картку-ключ та у випадку отримання оплати за реалізовані товари через платіжного посередника Nova Pay. Здійснено класифікацію та порівняльну характеристику реєстраторів розрахункових операцій з визначенням переваг та недоліків класичних і програмних РРО з метою сприяння прийняттю якісних управлінських рішень при виборі типу касових апаратів.
 • Документ
  Регіональні зони розвитку інновацій як чинник впливу на розвиток економіки
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Залюбінська, Людмила Миколаївна; Кіріліна, Марина Андріївна; Zaliubinska, Liudmyla M.; Kirilina, Maryna A.
  Сьогодення характеризується бурхливою появою майже в усіх сферах людського життя новітніх технологій, які кардинально й докорінно їх змінюють. Цифрові технології сьогодні визначаються одними з найпотужніших чинників зростання економічної активності не тільки з точки зору окремого підприємства, локальної країни, а й з точки зору глобальної економіки. Технологічний прогрес у рамках використання цифрових технологій проявляється не тільки у процесі виробництва та використання технологій, як це відбувалося під час перших науково-технічних революцій, а й розвитком людського і соціального капіталу, що призводить до змін майже в усіх прошарках економіки та її структури. Безперечно, таке зростання цифрових технологій пов’язано в першу чергу з розвитком науки та технологій у виробництві, новітніми підходами в управлінні, але основним чинником стає здебільшого збільшення інвестування в науку, освіту та людину взагалі. Економічне зростання неможливе без розвитку науки, техніки та соціальних наук. В свою черг створення нових знань потребує не тільки чималої кількості професійних людських ресурсів, а й чималого фінансування та інвестування саме в ці ресурси. Виникає структурована взаємозалежність між освітою(знаннями) та появою нових технологій: без технологій немає розвитку в жодній галузі економіки (в тому числі й в науці); без науки немає зрушень в технологіях. Сучасна теорія поведінки економічних суб’єктів остаточно перейшла від моделей максимізації корисності до розгляду підприємств як самостійних систем з власною культурою та знаннями, направленими на впровадження постійно оновлюваних (інноваційних) технологій. Конкуренція прийняла ще більш жорсткі форми. Використання інформаційних технологій усуває потребу фізичної близькості як виробників, так і споживачів, внаслідок чого ринки перетворюються в глобальні. В роботі пропонується створення регіональних зон інноваційного розвитку, як шлях до відродження економіки України.
 • Документ
  Сучасні тренди розвитку страхового ринку України в умовах посилення професійної відповідальності
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Маслій, Наталя Дмитрівна; Demianchuk, Maryna A.; Maslii, Natalia D.
  Стаття спрямована на визначення основних трендів розвитку страхового ринку України в умовах посилення професійної відповідальності. Обґрунтовано, що законодавство та стратегічні документи щодо організації діяльності та провадження страхування в Україні є основними передумовами розвитку такого ринку. Проаналізовано динаміку зміни кількості банків, небанківських фінансових установ і страхових компаній в Україні та обсягів їх активів протягом останніх трьох років. На основі аналізу структури ринку страхування визначено найпоширеніші види страхового портфелю. Відзначено, що особливої уваги з боку страхування потребують різні види професійної діяльності, які стрімко розвивають в умовах цифровізації діяльності, інформатизації, конвергенції та невизначеності, що обумовлено зростанням ризиків ненавмисної помилки або недбалості співробітників організації, внаслідок яких може бути завдано шкоди життю, здоров’ю, майну та майновим інтересам клієнтів чи бізнес-партнерів. Розглянуто закордонний досвід розвитку страхування професійної відповідальності медичних працівників, що дозволило обґрунтувати необхідність розвитку в Україні відносин захисної медицини з урахуванням досвіду інших країн для підвищення економічної стабільності крани та безпеки членів економічної спільноти.
 • Документ
  Оцінка ринкової вартості транспортного засобу в умовах обмеженої інформації
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Мазур, Олена Євгеніївна; Золотарьов, О. М.; Mazur, Olena Ye.; Zolotarov, O. M.
  В статті розкриваються питання оцінювання ринкової вартості колісних транспортних засобів в умовах обмеженої інформації. Якщо спостерігається дефіцит даних щодо бази оцінки, то потрібно грамотно врахувати різнофакторні розбіжності між базовим і оціночним об’єктами. Авторами здійснено оцінювання ринкової вартості транспортного засобу спеціального призначення (екскаватора). Проведене оцінювання дало змогу отримати узагальнену схему оцінки транспортного засобу в умовах обмежених даних, яка складається з п’яти етапів – аналіз ринку, збір ринкової інформації, відсів аномальних об’єктів, формування вибірки однорідних транспортних засобів, внесення цінових корегувань. Під час оцінювання показано підходи до внесення цінових коригувань до базових моделей (зокрема за фактором часу та наявністю податків). Використано статистичний метод цінових коригувань. Наголошено на необхідності розрізняти ціни пропозиції та ціни продажу транспортних засобів.
 • Документ
  Особливості державного фінансування соціальної сфери в Україні
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Мельник, Віктор Миколайович; Чуркіна, Ірина Євгенівна; Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Melnyk, Viktor M.; Churkina, Iryna Y.; Lomachynska, Iryna A.
  Досліджено передумови та принципи формування та розвитку соціальної сфери в Україні. Визначено, що основним джерелом фінансування соціальної сфери є пряме бюджетне фінансування. З’ясовано, що бюджетні видатки фінансування соціальної сфери досить різнопланові, мають як державне, так і місцеве джерело фінансування, відрізняються за функціональним, відомчим, цільовим призначенням. Це ускладнює систему фінансування соціальної сфери, знижує рівень узгодженості між окремими інституційними складовими та рівнями, підвищує витрати на утримання та управління закладами соціальної сфери. З’ясовано, що пріоритетні напрямки державної політики та їх фінансування визначаються поточними фінансовими можливостями. Найбільш проблемним аспектом фінансування соціальної сфери залишається система міжбюджетних трансфертів. Узагальнено, що доречно створити умови для інтеграції всіх видів соціальної підтримки в єдину комплексну систему; дотримуватися програмно-цільового методу бюджетного планування і фінансування соціальної сфери; забезпечити перехід від моделі фінансування установ до моделі фінансування послуг; диверсифікувати джерела фінансування соціальної сфери; запровадити практики соціального замовлення та механізми державно-приватного партнерства; розширити автономію органів місцевого самоврядування з надання соціальних послуг відповідно до принципів фінансової децентралізації; сприяти розвитку ринку соціальних послуг правовими та економічними інструментами тощо.