Історико-літературний журнал

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 318
 • Документ
  Про контроверсійні питання та проблеми, які не хочуть вирішувати
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Джиджора, Євген Володимирович; Dzhydzhora, Yevhen V.; Джиджора, Евгений Владимирович
  Сліпушко О. Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). — К.: Аконіт, 2002. — 400 с. Сучасна українська медієвістика небагата на ґрунтовні, поглиблені дослідження літературного процесу раннього Середньовіччя. Це доволі кропітка праця, тому до неї неохоче беруться. Як наслідок — за останні роки буквально лічені роботи, серед яких можна виділити лише студії О. Александрова, П. Білоуса, Л. Ушкалова, Б. Яценка. Та є й деякі намагання. Проте — тільки намагання.
 • Документ
  Покаянний зойк неприкаяної зозулі
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Шевченко, Тетяна Миколаївна; Шевченко, Татьяна Николаевна; Shevchenko, Tetiana M.
  Колісниченко А. І. Зозулька з апокаліпсису: Роман. — Одеса: Астропринт, 2003. — 280 с. Література повинна бути щоразу новою, і чим більше розмаїтих форм вона продукує, тим більше в неї можливостей знайти нового читача, чи, навпаки, змінити стереотипи старого, "перевіреного" часом і свідомістю. Все це є запорукою того, що митець здатний "уявити" і "узаконити" себе. Новий роман Анатолія Колісниченка — "Зозулька з апокаліпсису", який побачив світ кілька місяців тому— зайве тому підтвердження.
 • Документ
  Колективний портрет майстра сатири і гумору
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Синявська, Леся Іванівна
  Спогади про Степана Олійника. Видання друге доповнене, розширене.—Одеса: Астропринт, 2002 336 с. В історію пошанування пам’яті Степана Олійника — нашого земляка, відомого українського сатирика і гумориста — 2002-й рік увійшов знаменною віхою. Цього року відбулися ювілейні — уже двадцяті — Олійниківські читання, під час яких у селі Левадівка Миколаївського району, де минало дитинство "академіка сміху", було відкрито пам'ятник талановитому сміхотворцю. Цього ж таки року у видавництві "Астропринт" побачили світ "Спогади про Степана Олійника".
 • Документ
  Системне дослідження мотивів в євангельських українській літературі XX ст.
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна; Saienko, Valentyna P.
  Антофійчук В.І. Євангельські образи в українській літературі XX століття. — Чернівці: Рута, 2001. — 335 с. Сучасна україністика надолужує втрачене за час радянської науки, яка тримала під контролем не лише митців, але й напрями, стилі, літературний процес, втручаючись і в іманентні закони їх розвитку. Через те притаманне українській філології на межі тисячоліть прагнення осмислити наукові проблеми І рух художніх форм без спрямлення, а вирізняючи їх принципове багатоманіття, — питомий збудник у мотиваційній сфері дослідників, які дають раду складним, але актуальним темам, що вимагають високої компетенції в інтерпретації транскультурних образів і їх тисячолітньому функціонуванні в рідному і світовому мистецтві.
 • Документ
  У вимірах сучасної драматургії
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Малютіна, Наталя Павлівна; Харитонова, Марина Михайлівна
  Зайцева И.П. Поэтика современного драматургического дискурса. — М.: Прометей, 2002. — 252 с. Привертає увагу той факт, що сучасний рівень філологічної науки спонукає до органічного поєднання літературознавчих прийомів осягнення художності та лінгвістичних засобів дослідження слова в неосяжному просторі тексту і думки. Цілком природньо, що у працях останніх років все переконливіше демонструється інтегративний підхід до означеного об’єкту. Так, у монографії І. П. Зайцевої “Поэтика современного драматургического дискурса” (2002) відсутнє штучне розмежування на суто мовознавчий або літературознавчий аспекти.
 • Документ
  Пейзаж у малярському мистецтві (До проблеми еволюції жанру)
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Жаборюк, Анатолій Андрійович; Жаборюк, Анатолий Андреевич; Zhaboriuk, Anatolii A.
  Пейзажем прийнято вважати малярський або графічний твір, у якому основним об’єктом зображення є природа – дика або тією чи іншою мірою перетворена людиною. В основі виникнення пейзажу лежить глибоке відчуття людиною природи, яке корінням своїм сягає сивої давнини, коли людина перебувала в найтісніших контактах з природою, вважала себе її невідривною часткою і жила з природою одним життям.
 • Документ
  Особливості вияву східної і західної моделей християнства в Україні (кінець XVI - початок XVII ст.): соціально-релігійний аспект
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Бевзюк, Наталія Петрівна
  Релігія є суттєвим фактором формування соціальних відношень і важливим інструментом впливу на суспільство. Прикладом такої тісної взаємодії може бути християнство. Остаточно християнство виділяється з юдаїзму лише у II столітті, у II—IV ст. відбувається формування світосприйняття, основних постулатів віри. На Вселенських соборах 325 і 381 рр. приймається Символ Віри, основа віровчення. Проте й у VI ст. проходять дискусії, чи є Христос Богом чи людиною.
 • Документ
  Особливості нарації в українській прозі 90-х років XX ст.
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Шевченко, Тетяна Миколаївна; Шевченко, Татьяна Николаевна; Shevchenko, Tetiana M.
  Світ сучасної прози - це частина семіосфери, семіотичного простору нинішньої української культури.на відміну від Арістотелівського тлумачення літературного тексту як мімезису, в сучасній науці існують різні підходи до інтерпретації поняття "текст".
 • Документ
  "Формула щастя" у романістиці Володимира Винниченка еміграційного періоду
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Синявська, Леся Іванівна
  Вагомою, але й досі належним чином не осмисленою складовою частиною прозової спадщини Володимира Винниченка є його романістика. Як слушно зазначають дослідники, "вона виразно розпадається на дві рівновеликі частини. Першу складають соціально-психологічні романи, написані митцем до його еміграції 1920 року. Це романи "Посвій" і "Божки", "Чесність з собою", "Рівновага", "Хочу!", "Записки кирпатого Мефістофеля", "Заповіт батьків" [1, 175]: "Сонячна машина", Поклади золота", "Вічний імператив", "Лепрозорій", "Нова заповідь"’ Слово за тобою, Сталіне!".
 • Документ
  Поетика драматичного жарту: до проблеми родо-жанрових дифузій в українській одноактній комедії кінця XIX - початку XX століття
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Малютіна, Наталя Павлівна
  Суттєві зміни відбуваються наприкінці XIX століття не тільки у змістовому наповненні, структурі, жанрових інтенціях комедії, але і у самому сприйнятті комічного. Процеси дифузії комедіоцентричних жанрів, як-то: водевіль, фарс, трагікомедія, інтермедія, жарт; своєрідного "вживлення" у комедійну структуру елементів ліричної драми, трагедії феєрії та інших несподіваних жанрів та форм, впливали на авторську стратегію і на глядацьку рецепцію, підживлену парадоксами самого тексту.
 • Документ
  Кроки пізнання: рецепція ранніх творів І. Франка
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Ткачук, Олена Єлиферiївна; Ткачук, Елена Елифериевна; Tkachuk, Olena Ye.
  Сучасні науково-критичні розвідки виявляють особливий інтерес до проблеми актуалізації естетичного досвіду класики, нового прочитання віддаленої у часі літератури. "Класика — знову модерна", "Класика — без фальсифікації" — це свого роду творче кредо, критичний демарш і предмет наукового зацікавлення дослідників, теоретиків літературно-критичної думки.
 • Документ
  Шевченкове послання «Гоголю»: самоадресація як жанровий дестабілізатор
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Шупта-В'язовська, Оксана Григорівна; Шупта-Вязовская, Оксана Григорьевна; Shupta-Viazovska, Oksana H.
  Розглядаючи жанрову специфіку поезії Шевченка, не можна не звернути увагу на широку і по суті наскрізну присутність у ній жанрової форми послання. Разом з тим сьогодні уже загальноприйнятою є думка про те, що характерною властивістю жанрового мислення поета була послідовна тенденція жанрового синкретизму; утворення синтетичних жанрових форм.
 • Документ
  "Предисловие’' та "похвальное слово» " в АГІОГРАФІЧНИХ творах ЄПІФАНІЯ ПРЕМУДРОГО (Композиція)
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Джиджора, Євген Володимирович; Джиджора, Евгений Владимирович; Dzhydzhora, Yevhen V.
  Композиційна організація агіографічних творів Єпіфанія Премудрого ("Житие Стефана Пермского" - далі ЖСР) являє собою традиційну єдність трьох частин. Перша з них - риторичне "предисловие"; друга - розширена "основна частина", яка розповідає про земний шлях та духовне зростання святого; третя - "похвальное слово" - риторичне оспівування життєвих подвігів "дивного моужа", якому Бог дарував "спасіння".
 • Документ
  Біблійні паралелі Саваоф — род у давньоруському повчанні "О вдуновеніи духа в человека"
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Зубов, Микола Іванович
  З погляду правдивого розуміння давньоруського рожаничного культу проти якого православна церква протягом кількох століть вела ревну боротьбу, привертає увагу одне цікаве місце давньоруської книжності, де назва Род виявляється як язичницький теонім, а сама фігура Рода постає як язичницький антагоністичний персонаж християнського Бога-Творця.
 • Документ
  Концепція типів літератури і типів художньо-літературної свідомості як концептуальна основа університетської філологічної освіти
  (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003) Черноіваненко, Євген Михайлович; Черноиваненко, Евгений Михайлович; Chernoivanenko, Yevhen M.
  Всі ми, хто присвятив себе викладацькій діяльності, прагнемо того, щоб внаслідок наших зусиль з університету виходили дійсно високоосвічені фахівці і дійсно культурні люди. Досягти цієї високої освітянської мети нам має допомогти наша наукова робота, адже, як давно відомо, наука є фундаментом повноцінної освіти.
 • Документ
  Досвід нового прочитання: книга Т. Бовсунівської “Теорія літературних жанрів: жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману”
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011) Казанова, Ольга Валеріївна; Казанова, Ольга Валерьевна; Kazanova, Olha V.
  Проведення традиційних науково-викладацьких семінарів, участь у міжнародних конференциях, присвячених проблемам розвитку та дослідження сучасної генології, — важлива частина діяльності кафедри української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова. 20 грудня 2010 року відбулося чергове обговорення монографії-підручнику Т. Бовсунівської “Теорія літературних жанрів: жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману” (2009).
 • Документ
  Фінляндський текст у рецепції російських мандрівників. Рец. на кн.: Науменко В. Г. “Здесь на конце России исполинской...”: Финляндия в творческом наследии русских путешественников XVIII — начала XX века / В. Г. Науменко. — Ярославль: Ремдер, 2010. — 840 с., 159 ил.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011) Мусій, Валентина Борисівна; Мусий, Валентина Борисовна; Musiy, Valentyna B.
  “Я бачив країну, близько біля полюсу, яка сусідить з Гіперборейським морем, де природа бідна і похмура, де сонце гріє постійно — тільки протягом двох місяців, але де, як і в країнах благословенних природою, люди можуть знаходити щастя”, — писав К. Н. Батюшков. Історії знайомства Росії з цією суворою, загадковою, абсолютно самобутньою країною, яка ретельно зберігає національний побут, легенди і міфи, і присвячена книга доктора філологічних наук, члена російських асоціацій викладачів англійської літератури, Союзу краєзнавців Росії, автора понад 100 друкованих, рукописних і електронних наукових праць Валентини Георгіївни Науменко. У центрі уваги автора — дискурс, який не часто стає об’єктом наукових праць: література подорожей.
 • Документ
  Високі критерії вченого. Наталя Кузякіна: Автопортрет, інтерв'ю, статті з історії і теорії драми; україністика, лесезнавчі і театрознавчі студії; русистика, компаративістика; рецензії; контроверсійна історія літературного процесу 1950-1990 рр. крізь призму незаангажованої та ідеологічно голобельної критики; спогади/ Упорядник, вступна стаття В. П. Саєнко; науковий редактор С. А. Гальченко. — Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 2010. — 574 с., з іл.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011) Генова, Євгенія
  Обов’язок живих — пам’ять про тих, хто відійшов у засвіти, а обов’язок тих, хто пам’ятає — увічнення спадщини для нащадків, повернення втраченого, спокутування гріховного забуття. У цьому — правда життя кожної людини, особливо ж якщо це — науковець. Тож і добре, що нині повертається до нас постать видатного вченого, літературознавця і театрознавця, члена НСПУ, доктора мистецтвознавства Наталі Борисівни Кузякіної, творчий портрет якої створено у книзі її вибраних праць. Системне наукове видання “Наталя Кузякіна: автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецепції та інтерпретації, memoria”, що нараховує близько 600 сторінок, присвячене багатогранній творчій постаті дослідниці філології і театру, доля якої складалася нелегко, але була прихильною у плані реалізації її талановитої сутності, бо всі випробування лише загартовували характер — мужній і безкомпромісний.
 • Документ
  “Як боляче за муку духу...”: ренесанс українського слова Салига Тарас. Екслібриси Евтерпи. — Львів: НВФ “Українські технології”, 2010. — 326 с.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011) Генова, Євгенія
  Нова книга професора Тараса Салиги “Екслібриси Евтерпи”, безперечно, стала визначною подією у літературознавчому та соціокуль- турному мегапросторі українського духовного буття, несучи не лише світло незаангажованої аналітичної мислі, а й виконуючи до певної міри утилітарну функцію, бо ж повертає українському думаючому читачеві незаслужено забуті імена талановитих митців — поетів і малярів— співців славного “весноярого” часу. Звісно, як і у своїх попередніх автоантологіях, літературознавець і публіцист Тарас Салига філігранно окреслює обриси своїх досліджень, поклавши на другу шальку терезів літературознавчі портрети шістдесятників “...і не тільки...”.
 • Документ
  “Нова” українська драма у дзеркалі наукового та навчально-методичного дискурсу Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця XIX — початку XX ст.: навч. посіб./ Н. П. Малютіна. — К.: Академвидав, 2010. — 256 с.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011) Пащенко, Микола Васильович; Pashchenko, Mykola V.; Пащенко, Николай Васильевич
  Напевне, розмову слід почати з короткої характеристики попередньої праці проф. Малютіної Н. П., присвяченої українській драматургії к.ХІХ — п.ХХ ст., проблемам оновлення, диференціації та інтеграції жанрових форм у межах драми та жанроутворення на рівні міжродового синтезу ( Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця XIX — початку XX ст.: аспекти родо-жанрової динаміки: Монографія. — Одеса: Астропринт, 2006. — 352 с.). Це, по суті, перше фундаментальне дослідження, присвячене всесторонньому розгляду проблематики і поетики українській драми на зламі століть. Віддаючи належне монографії Хороба С. “Українська модерна драма к. XIX — п. XX ст.(неоромантизм, символізм, експресіонізм)”(2002), скажу, що це було одне з кращих досліджень української драми вказаного періоду, разом з тим основним предметом уваги в ньому стали переважно стильові особливості української модерної драми. Предмет розгляду в монографії Малютіної Н. П. дещо інший. Це — поетика жанротворення в українській драмі названого порубіжжя: особливості, модифікаційні процеси і відповідно — різновиди жанрів, що, на погляд автора монографії, зумовлено для кожного з жанрів різними причинами, і в першу чергу, творчого і рецептивного характеру.