Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Постійне посилання зібрання

Галузь і проблематика: Журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками: Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори. Проектування і математичне моделювання сенсорів. Сенсори фізичних величин. Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори. Акустоелектронні сенсори. Хімічні сенсори. Біосенсори. Наносенсори (фізика, матеріали, технологія). Матеріали для сенсорів. Технологія виробництва сенсорів. Сенсори та інформаційні системи. Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.). Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 121
 • Документ
  Метод зниження рівня зворотного випромінювання електромагнітних хвиль апертурних антен
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Лепіх, Ярослав Ілліч; Карпенко, А. O.; Lepikh, Yaroslav I.; Karpenko, A. O.
  Запропоновано та розроблено метод, що дозволяє суттєво знизити рівень зворотного випромінювання електромагнітних хвиль антен апертурного типу будь-якої конструкції. Суть методу полягає у збудженні уповільнених поверхневих хвиль на зовнішній стороні кромки апертури антени, що знаходяться у протифазі з електромагнітними хвилями зворотного випромінювання. Уповільнені поверхневі хвилі формуються імпедансною металевою гребінкою, що виконує функцію уповільнюючої системи, розміщеної на зовнішній стороні кромки розкриття антени.
 • Документ
  Наноструктуроване шпаристе силікатне скло як перспективний матеріал для сенсоріки (Огляд)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Дойчо, Ігор Костянтинович; Лепіх, Ярослав Ілліч; Doicho, Ihor K.; Lepikh, Yaroslav I.
  Огляд присвячено дослідженню можливостей використання шпаристих силікатних стекол у сенсориці. Зазначені речовини є перспективними через власну хімічну стійкість, механічну тривкість та значну розгорнутість внутрішньої поверхні шпарин. Завдяки особливостям своєї будови ці стекла можуть використовуватися як матриця для формування ансамблів наночастинок слушних речовин, які здатні утворити всередині шпаристого зразка провідну фазу.
 • Документ
  Природа фотолюмінесценції колоїдних нанокристалів оксиду цинку
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ніцук, Юрій Андрійович; Гусейнова, С. Ф.; Мамойленко, Євгенія Олексіївна; Лепіх, Ярослав Ілліч; Ваксман, Юрій Федорович; Коренкова, Ганна Валентинівна; Nitsuk, Yurii A.; Huseynova, S. F.; Mamoilenko, Ye. O.; Vaksman, Yurii F.; Lepikh, Yaroslav I.; Korenkova, Ganna V.
  Проведено дослідження оптичного поглинання та фотолюмінесценції люмінесценцію колоїдних нанокристалів оксиду цинку. Дослідження спектрів оптичного поглинання показало, що основними факторами, що визначають розмір нанокристалітів є концентрація прекурсорів та наявність стабілізаторів росту. Показано, що окрім добре дослідженої крайової та зеленої люмінесценції для нанокристалів оксиду цинку є притаманним ефективне випромінювання в синьо-блакитній та жовто-помаранчевій областях спектру. Встановлено, що випромінювання в видимій області спектру визначаються випромінювальними переходами в межах донорно-акцепторних пар, утворених власними дефектами.
 • Документ
  УКХ радіотракт з фільтром проміжної частоти і частотним детектором на поверхневих акустичних хвилях
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Лепіх, Ярослав Ілліч; Lepikh, Yaroslav I.
  В статті застосовано новий підхід до мікромініатюризації УКХ радіотракта з суттєвим покращенням його основних характеристик на основі акустоелектронних елементів на ПАХ. Зокрема, замість фільтра проміжної частоти (ПЧ), який у більшості випадків реалі- зується з допомогою «моточних» виробів (LC контурів) – ФЗС (фільтр зосередженої селекції) запропоновано фільтр на ПАХ, а замість такого ж традиційного частотного детектора (ЧД) – ЧД з фазозсувною лінією затримки (ЛЗ). Обидва пристрої на ПАХ інтегровані в УКХ радіотракт, наведені основні характеристики тракта.
 • Документ
  Чутливість до вологи силікатного скла і створення на його основі сенсора
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Лепіх, Ярослав Ілліч; Дойчо, І. К.; Lepikh, Yaroslav I.; Doicho, I. K.
  Стаття присвячена дослідженню адсорбції вологи на шпаристе силікатне скло. Розглянуто способи створення і керування параметрами шпаристості скла. Встановлені опти- мальні процеси формування розмірів шпарин при яких чутливість до вологості є найвищою. Визначено діапазон робочих температур сенсора, який перевищує за цією характеристикою існуючі аналоги. Наведена структурна схема створеного на шпаристому склі сенсора вологості.
 • Документ
  Про можливість використання термохімічних газоаналізаторів в багатокомпонентній суміші
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Черненко, Олександр Сергійович; Калінчак, Валерій Володимирович; Розізнаний, М. В.; Копійка, Олександр Кузьмич; Chernenko, Oleksandr S.; Kalinchak, Valerii V.; Roziznany, M. V.; Kopiika, Oleksandr K.
  В роботі описано метод пошуку кінетичних параметрів гетерогенно-каталітичних реакцій окислення малих домішок горючого газу в повітрі на тонкому платиновому дроті. Він полягає в отриманні з воль-амперної характеристики дроту залежності критичних значень струму, що відповідають каталітичному займанню та погасанню домішки газу, від її масової частки в повітрі. Запропоновано методику визначення вмісту двох горючих газів в повітрі на основі об- робки вольт-амперної характеристики платинового дроту. В залежності від рівня сумарної концентрації газів в повітрі визначальними експериментальними характеристиками є не лише перегрів дроту (каталізатора) відносно інертного дроту в умовах каталітичного займання, але і перегрів дроту при каталітичному погасанні або в умовах само підтримуючого каталітичного горіння (без нагріву електричним струмом).
 • Документ
  Визначення оптимальної фізико-математичної моделі і вагових функцій для розрахунку топології зустрічно-штирьових перетворювачів поверхневих акустичних хвиль
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Лепіх, Ярослав Ілліч; Lepikh, Yaroslav I.
  Стаття присвячена аналізу існуючих фізико-математичних моделей, що опису- ють роботу зустрічно-штирьових перетворювачів (ЗШП) поверхневих акустичних хвиль (ПАХ) Релея, які широко застосовуються в акустоелектрониці при створенні мікроелектронних при- строїв різного функціонального призначення. Аналізуються також вагові функції, за допомогою яких коригується топологія ЗШП з метою зменшення впливу пульсацій Гіббса. Розглянуті також переваги і недоліки кожної з фізико-математичних моделей, а також вагових функцій з позицій досягнення заданих вимог до характеристик пристроїв на ПАХ.
 • Документ
  Синтез наночастинок благородних металів та їх використання у сенсорних пристроях, частина 1: синтез наночастинок Ag, Au
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Скобєєва, Валентина Михайлівна; Сминтина, Валентин Андрійович; Лепіх, Ярослав Ілліч; Skobeeva, Valentyna M.; Smyntyna, Valentyn A.; Lepikh, Yaroslav I.
  Наночастинки благородних металів мають велике значення в області біомедицини завдяки дуже різноманітному застосуванню як противірусні агенти, засоби діагностики, носії ліків, зонди для візуалізації. Ці нанорозмірні матеріали, зокрема наночастинки золота та срібла, є корисними оптичними зондами для виявлення широкого спектру біологічних аналітів, перспективними кандидатами для розробки високонадійних та надчутливих металевих нанобіосенсорів. Успіх практичного застосування наночастинок залежить від розробки безпечних, простих, ефективних, масштабованих та екологічно чистих методів синтезу. Для цього було успішно розроблено різноманітні зелені протоколи з використанням різноманітних видів рослин, водоростей, грибків, бактерій та інших мікроорганізмів. У першій частині цієї статті представлені відомості про традиційні методи синтезу наночастинок з акцентом на, найбільш поширений, хімічний метод, наведено огляд останніх досягнень у галузі зеленого синтезу металевих наночастинок за участю рослин, їх ймовірного синтетичного механізму, методів характеристики та факторів, що впливають на їх синтез. . Визначено проблеми біологічного синтезу та способи їх вирішення у майбутній перспективі.
 • Документ
  Люмінесценція колоїдних нанокристалів CdSe:Cu
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Ніцук, Юрій Андрійович; Карауш, Олександра Вікторівна; Лепіх, Ярослав Ілліч; Ваксман, Юрій Федорович; Коренкова, Ганна Валентинівна; Nitsuk, Yurii A.; Lepikh, Yaroslav I.; Vaksman, Yurii F.; Korenkova, Ganna V.
  Досліджено люмінесценцію колоїдних нанокристалів CdSe:Cu. Встановлено, що легування атомами міді не призводить до помітної зміни розміру нанокристалітів. Зсув ширини забороненої зони при легуванні можна пояснити міждомішковою кулонівською взаємодією між частинками. Показано, що легування міддю призводить до гасіння екситонної люмінесценції CdSe. Встановлено, що довгохвильова люмінесценція CdSe:Cu зумовлена переходами всередині донорно- акцепторних пар, до складу яких входять власні та домішкові дефекти Cu.
 • Документ
  Формування зони виявлення об’єктів лазерними інформаційно-вимірювальними системами на малих відстаннях
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Сантоній, Володимир Іванович; Сантоний, Владимир Иванович; Santonii, Volodymyr I.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Lepikh, Yaroslav I.; Будіянська, Людмила Михайлівна; Будиянская, Л. М.; Budianskaya, L. M.; Янко-Хомбах, Валентина Венедиктівна; Янко-Хомбах, Валентина Венедиктовна; Yanko-Hombach, Valentyna V.
  Проведено оптимізацію методів формування просторово-енергетичного розподілу потужності зондуючого випромінювання і обробки приймального сигналу локаційной лазерной інформаційно-вимірювальной системой (ЛІВС) з урахуванням просторово-часової структури, а також здійснено аналіз існуючих методів їх обробки. Проведена оцінка інтегральних критеріїв функціонування ЛІВС при роботі в умовах дії завад. Проведено розрахунок параметрів основних ланок ЛІВС з урахуванням співвідношення між роздільною здатністю оптичної системи і можливостями виявлення, розпізнавання та класифікації об’єктів. Розроблено метод формування розподілу щільності зондуючого випромінювання та обробки приймального сигналу, з урахуванням його просторово-часової структури, що дозволило визначити оптимальну тривалість лазерного зондуючого імпульсу. Визначена тривалість дозволяє виключити похибки виміру параметрів руху об’єкта в умовах впливу сукупності дестабілізуючих факторів та дефіциту часу обробки сигналу, що забезпечить точність виявлення та розпізнавання цілі.
 • Документ
  Портативні сейсмічни системи (огляд)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Lepikh, Yaroslav I.; Фастиковський, Павло Петрович; Фастыковский, Павел Петрович; Fastykovsky, Pavel P.
  Анотація. В огляді представлено сучасний стан розвитку портативних (переносних) хоронних та розвідувально-сигналізаційних сейсмічних систем. Показано особливості застосування та переваги таких систем над стаціонарними. Описано загальні тенденції в конструюванні переносних охоронних та розвідувально-сигналізаційних систем. Наведено основні конструктивні особливості і характеристики систем, що серійно виготовляються для використання у цивільних та військових цілях.
 • Документ
  Метод збудження квазіпоздовжніх акустичних хвиль у шаруватих структурах
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Lepikh, Yaroslav I.; Бєляєв, О. Є.; Belyaev, O. E.; Оліх, Я. М.; Olikh, Ya. M.
  Досліджено і проведено аналіз методичних можливостей збудження квазіпоздовжніх (QL) акустичних хвиль мегагерцового частотного діапазону у шаруватих структурах GaN‑on-sapphire. Для генерації і детектування QL‑хвиль використано перетворювачі об’ємного типу поляризовані по товщині пластинки. Зроблено висновок, що таким методом можуть бути збуджені квазіпоздовжні хвилі (QL, quasilongitudinalmodes) – так звані хвилі Анісімкіна (AN), площина зміщень для яких локалізується в площині плівки, а напрям зміщення направлений вздовж хвильового вектора.
 • Документ
  Метод розширення динамічного діапазону вимірювальних сигналів оптичних локаторів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Yanko-Hombach, Valentyna V.; Янко-Хомбах, Валентина Венедиктівна; Янко-Хомбах, Валентина Венедиктовна; Lepikh, Yaroslav I.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Сантоній, Володимир Іванович; Сантоний, Владимир Иванович; Santonii, Volodymyr I.; Будіянська, Людмила Михайлівна; Budianskaya, L. M.; Будиянская, Л. М.
  Розроблено метод розширення динамічного діапазону сигналів в оптичних ло- каторах портативного комплексу, які дозволяють збільшити чутливість та здійснити ефективну просторову і спектральну селекцію сигналів на тлі завад, що впливає на якість виконання за- дачі виявлення і супроводу аеродинамічних об’єктів. Проведена оцінка можливості виявлення об’єктів у різній завадовій ситуації, тобто виділення сигналів об’єктів з шумів, фонових або внутрішніх, в залежності від методу обробки сигналу.
 • Документ
  Формування діаграми спрямованості оптико-електронної системи за допомогою оптоволоконних кабелів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Сантоній, Володимир Іванович; Santonii, Volodymyr I.; Сантоний, Владимир Иванович; Лепіх, Ярослав Ілліч; Lepikh, Yaroslav I.; Лепих, Ярослав Ильич; Янко, Володимир Васильович; Janko, Volodymyr V.; Янко, Владимир Васильевич; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Ivanchenko, Iraida O.; Иванченко, Ираида Александровна; Будіянська, Людмила Михайлівна; Budiyanska, Ludmila M.; Будиянская, Людмила Михайловна
  Описано метод формування діаграми спрямованості (ДС) оптико-електронної системи (ОЕС) з можливістю керування нею у просторі. Обґрунтовано та створено спосіб фор- мування зони виявлення об’єкта локації складної форми у приймально-передавальної оптичної системи за допомогою оптоволоконних кабелів (ОВК). Вирішена задача по створенню кругової зони огляду багатоканальної ОЕС, призначеної для випереджувального виявлення високошвид- кісних об'єктів на малих відстанях. За результатами лабораторних випробувань розробленої 6-канальної ОЕС встановлено, що в робочому діапазоні дистанцій локації 0,5...10,0 м досягнуто надійне виявлення швидкісної цілі та високоточна реєстрація об'єкта у всіх напрямках ДС.
 • Документ
  Структурно-фазові перетворення в плівках на границі розділу гетеросистеми «скло – кластери Ag-Pd» – Sn-Pb
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Лепіх, Ярослав Ілліч; Lepikh, Yaroslav I.; Лепих, Ярослав Ильич; Лавренова, Т. І.; Лавренова, Т. И.; Lavrenova, T. I.; Балабан, Андрій Петрович; Balaban, Andrii P.; Балабан, Андрей Петрович
  Досліджено структурно-фазові перетворення у плівках на границі розділу ге- теро системи «скло – кластери Ag-Pd» – Sn-Pb. Встановлено зв’язок цих перетворень з дисперсністю вихідних компонентів матеріалів системи за однакових температурних режимів обробки плівкових елементів. Показано, що структурно-фазові перетворення в контактних елементах мікроелектрон- них пристроїв гібридних інтегральних схем, сенсорів, сонячних елементів тощо виготовлених з функціональних матеріалів на основі вказаної системи можуть призводити до деградаційних процесів і, як наслідок, до зниження надійності радіоелектронних виробів.
 • Документ
  Установка фізичного моделювання процесів лазерної локації
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Сантоній, Володимир Іванович; Сантоний, Владимир Иванович; Santonii, Volodymyr I.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Lepikh, Yaroslav I.; Лепих, Ярослав Ильич; Янко, Володимир Васильович; Янко, Владимир Васильевич; Janko, Volodymyr V.; Будіянська, Людмила Михайлівна; Budiyanska, Ludmila M.; Будиянская, Людмила Михайловна; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Ivanchenko, Iraida O.; Иванченко, Ираида Александровна; Балабан, Андрій Петрович; Balaban, Andrii P.; Балабан, Андрей Петрович
  Розроблено установку фізичного моделювання процесів лазерної локації з урахуванням аерозольних завадових явищ природного і штучного походження та активного фонового засвічення. Установка моделює процеси виявлення і розпізнавання об'єкта лазерною інформаційно-вимірювальною системою (ЛІВС) в умовах зовнішніх дестабілізуючих чинників та перешкод в атмосферному каналі.
 • Документ
  Підвищення ефективності фотолюмінесценції НК CdS, вирощених в желатиновому середовищі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Скобєєва, Валентина Михайлівна; Скобеева, Валентина Михайловна; Skobeeva, Valentyna M.; Сминтина, Валентин Андрійович; Смынтына, Валентин Андреевич; Smyntyna, Valentyn A.; Кіосе, Тетяна Олександрівна; Kiose, Tetiana O.; Киосе, Татьяна Александровна; Малушин, Микола Васильович; Малушин, Николай Васильевич; Malushin, Nikolay V.
  Досліджено оптичні та люмінесцентні властивості наноструктур КТ CdS / ZnS, та КТ CdS легованих літієм, отриманих по золь-гель технології у водному розчині желатини. З спектрів оптичного поглинання наноструктур КТ CdS / ZnS визначено що товщина шару обо- лонки, відповідає товщині одного моношару ZnS. У спектрах люмінесценції виявлено значне зростання інтенсивності світіння наноструктури. Спектри поглинання нелегованих і легованих НК CdS збігаються, що свідчить про відсутність зміни розміру НК та відсутність утворення сполуки літію з сіркою. Спектри люмінесценції КТ, легованих літієм, демонструють збільшення інтенсивності люмінесценції що пов'язано з пасивацією поверхневих станів.
 • Документ
  Вплив шумів на роздільну здатність датчиків на основі магнітотранзисторних структур
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Глауберман, Михайло Абович; Глауберман, Михаил Аббович; Glauberman, Mykhailo A.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Lepikh, Yaroslav I.; Снігур, П. О.; Снегур, П. А.; Snigur, P. O.
  Абсолютна чутливість - параметр, що безпосередньо зв'язує збуджуючу вели- чину з відгуком на неї є визначальною фізичною характеристикою абсолютної більшості пере- творюючої структури незалежно від принципу роботи. Цей параметр вважається і основним критерієм якості виробу при використанні таких структур як датчиків відповідних величин. Тому завдання підвищення чутливості перетворювачів залишається актуальним і в зв'язку зі зростаючою кількістю датчиків, побудованих на нових принципах: нові матеріали, нові функ- ціональні можливості і зростаючі вимоги, що випливають з умов експлуатації датчиків.
 • Документ
  Методи стабілізації характеристик датчиків на основі магніточутливих транзисторних структур
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Глауберман, Михайло Абович; Глауберман, Михаил Аббович; Glauberman, Mykhailo A.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Lepikh, Yaroslav I.; Балабан, Андрій Петрович; Балабан, Андрей Петрович; Balaban, Andrii P.; Снігур, П. О.; Снегур, П. А.; Snigur, P. O.
  Температурна нестабільність основних характеристик напівпровідникових датчиків є перешкодою їх підвищення, зокрема, роздільної здатності. В роботі розглянуті методи усунення цієї нестабільності датчиків на основі магніточутливих транзисторних структур при впливі на них температури. Методика зниження температурної нестабільності реалізується за допомогою включення в схему елементів, параметри яких залежать від температури та метод послаблення (компенсування) цього паразитного ефекту для двоколекторної магніточутливої транзисторної (ДМТ) структури завдяки спеціальному вибору зворотних зв'язків у схемі обробки сигналу.
 • Документ
  Сонячні системи на основі термічних і фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Дорошенко, Олександр Вікторович; Дорошенко, Александр Викторович; Doroshenko Alexandr V.; Глауберман, Михайло Абович; Глауберман, Михаил Аббович; Glauberman, Mykhailo A.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Lepikh, Yaroslav I.; Балабан, Андрій Петрович; Балабан, Андрей Петрович; Balaban, Andrii P.
  В оглядовій статті проаналізовано технічні і експлуатаційні характеристики розроблених на даний час сонячних систем на основі термічних і фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії і основні напрями удосконалення PV/T модулів у складі систем.