Статті та доповіді ГГФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 484
 • Документ
  Features of the current development of the tourist insurance market in Ukraine
  (2021) Hetmanenko, Anastasiia; Ulianova, Viktoriia; Yavorska, Viktoriia V.; Яворська, Вікторія Володимирівна
  The article deals with the tourism insurance as a universal mean of securing the safety of tourists. The current state of the functioning of the insurance market of services related to tourism activities in Ukraine was analyzed; problems and prospects for the development of tourism insurance were described; tourism insurance leaders have been identified in the article.
 • Документ
  Methodological scheme of qualimetric assessment of recreational clusters
  (2022) Topchiiev, Oleksandr H.; Sych, Vitalii A.; Yavorska, Viktoriia V.; Kolomiiets, Kateryna V.; Hevko, Ihor V.; Murkalov, Olexandr B.; Smochko, Nataliia M.; Топчієв, Олександр Григорович; Сич, Віталій Андрійович; Яворська, Вікторія Володимирівна; Коломієць, Катерина Володимирівна
  The article deals with the application of qualimetric methods for assessing recreational and tourist potential on the example of an ecotourism cluster developed for natural and geographical and socio-economic conditions and resources of the Ukrainian Black Sea region. The properties of recreational and tourist potential can have different nature, different definitions, and be qualitative-descriptive, verbal, or quantitative (numerical). In qualimetric developments, properties should be comparable in the form of representation and magnitude of evaluation scales. The aim of the study is to develop a methodology for qualimetric assessment of recreational clusters. The theoretical and methodological basis is the fundamental principles and developments of recreational geography, tourism studies and qualimetry, as well as the author’s own developments. In the process of writing, general geographical methods were used, such as descriptive, comparative geographical, and qualimetric assessment methods. Characteristics and properties presented in verbal form can be shown as structural combinations and compounds of simpler indicators. Factors that form the recreational and tourist potential have different weights (significance), which requires an appropriate assessment. The overall assessment of recreational and tourist potential is a weighted average value of all its components, taking into account their weight. The available absolute natural indicators of conditions and resources of recreational and tourist potential are also transformed into qualimetric estimates. The general methodological scheme for assessing recreational clusters, specified according to the conditions and resources of ecotourism of the Black Sea region is represented by seven stages – from structuring a recreational cluster according to its components and levels of hierarchical organization, calculating indicators of the weight of properties and calculating criteria for properties that form the corresponding quality, calculating qualimetric estimates for all primary units of recreational and tourist potential; a meaningful interpretation of the assessment of the recreational and tourist potential of a recreational cluster based on the criteria of properties and scales of the corresponding features and characteristics, as well as indicators of the weight of properties in the formation of recreational and tourist potential. The developed scheme should be considered as a methodological approach for the practical application of qualimetric assessments of recreational and tourist potential in recreational geography and tourism studies.
 • Документ
  Польові практики для підготовки географів-краєзнавців
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Шуйський, Юрій Дмитрович; Shuiskyi, Yurii D.
  Серед кількох головних призначень географії є наявність філософського світосприймання, як нам про це сповіщає започаткування, подальший розвиток éзміст історії та методології географічної науки у всьому її різноманітті та розгалуженності. Перші трактати з географії в Європі зароджувалися в VIII-VII столітті до РХ, тоді з’явилася і перша методика географічних спостережень. В їх основі затвердилося просте спостереження на підставі наочності навколишнього довкілля [1]. Недаремно античні мислителі, спостерігачі, мандрівники, філософи будували власний світогляд на природних навколишніх прикладах. Найвідоміші філософи Античного світу (зокрема, Аполоній Ефеський, Зенон Еленський, Платон Афінський, Арістотель, Геродот та ін.) у власній творчості, майже кожний з них, здавна мали трактати з назвами «Про природу», «Риси природи», «Естественная история», «Руководство по географии» и т.п. Трохи пізніше, в Античній Греції, такі трактати почали називатися «Описи Землі» (грецькою «Географія» – γεογραφίυα). Кожна просвіщенна людина повинна була знатися в навколишньому довкіллі. Відтак, з того часу на кожному симпозиумі знавців і мислителів учасники повинні були розбиратися в довкіллі на підставі власних думок. Античні філософи-детерменісти стверджували: «Природа знає краще — що, де і як».
 • Документ
  Міждисциплінарний підхід під час краєзнавчої роботи зі школярами
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Адобовська, Марія Володимирівна; Попельницька, Наталія Олександрівна; Adobovska, Mariya V.; Popelnytska, Nataliia O.
  Розвиток будь-якої науки зумовлено як її внутрішньою логікою, так і зовнішніми викликами, які вимагають вироблення нових підходів. Міждисциплінарний підхід є найважливішою ознакою сучасного географічного знання. Аналіз міждисциплінарних дослідницьких практик може сприяти розкриттю сенсу змін, що відбуваються в інтелектуальній сфері та розвитку краєзнавства як науки, яке традиційно розглядається як вивчення природи, населення, господарства, історії і культури будь-якої частини країни, адміністративного або природного району, населених пунктів, головним чином, силами місцевого населення.
 • Документ
  Електронні додатки – можливості використання під час дистанційного навчання
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Адобовська, Марія Володимирівна; Моц, Олександра Сергіївна; Adobovska, Mariya V.
  Дистанційне та змішане навчання стали невід’ємними формами організації навчання та повсякденної роботи з учнями в нових умовах. Ми бачимо, що для належної організації навчання необхідні не лише якісне інтернет-підключення і технічне забезпечення, але й опанування та вдосконалення педагогами власних цифрових компетентностей, щоб повноцінно й уміло використовувати можливості цифрових платформ та інструментів для роботи з учнями.
 • Документ
  Міждисциплінарні освітні програми, перспективи впровадження в ЗВО України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Яворська, Вікторія Володимирівна; Нефедова, Ніна Євгенівна; Соколовський, В. А.; Yavorska, Viktoriia V.; Nefedova, Nina Ye.
  На сучасному етапі розвитку освіти та науки набуває особливої актуальності проблема загальнонаукової методології, де поряд із процесами диференціації наукового знання за галузями, важливою стає його інтеграція. Cучасні вимоги до якості освіти безпосередньо пов’язані з необхідністю досягнення результатів в пріоритетних напрямках розвитку науки. Відомо, що наукові та технологічні прориви припадають, як правило, на стики наук, в результаті комплексних досліджень об’єктів і пов’язаних з ними проблем. Висока насиченість змісту освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців предметами, що вивчають досить різні галузі знань, породжують проблему неузгодженості різних сфер пізнання. Особливо гостро це виявляється при вивченні профільних та вибіркових дисциплін.
 • Документ
  Розробка та впровадження міждисциплінарної освітньої програми «Ґрунтознавство та оцінка земель»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Буяновський, Андрій Олександрович; Buianovskyi, Andrii O.
  Актуальність підготовки спеціалістів-ґрунтознавців у контексті сучасних викликів, які нагально стоять перед суспільством, є беззаперечною. Оцінка ґрунтово-земельних ресурсів, практичні рекомендації щодо оптимізації земле- і ґрунтокористування, підвищення їх продуктивності аграріям є необхідною передумовою продовольчої безпеки та сталого розвитку. Однак, підготовка таких спеціалістів в реаліях сьогодення має свої особливості та проблеми.
 • Документ
  Міждисциплінарні підходи при вивчені дисциплін природничого циклу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Адобовська, Марія Володимирівна; Adobovska, Mariya V.
  Інтеграція у світовий освітній простір є пріоритетним напрямком реформування освіти і передбачає зменшення фактологічності, посилення цілісності і фундаменталізації знань. Одним з провідних методологічних принципів освіти є процес створення цілісної та багатовимірної картини світу, що відповідає реаліям науково-технічного і соціального розвитку, на основі сприйняття явищ об’єктивної дійсності. Міжпредметна інтеграція є відображенням інтеграційних процесів між різними областями наукових знань і означає, перш за все, пошук єдиного підстави для об’єднання різнорідних елементів знання.
 • Документ
  Компетентнісний підхід в сучасній географічній освіті
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Домусчи, Світлана Василівна; Стоян, Олександр Олександрович; Domuschy, Svitlana V.; Stoian, Oleksandr O.
  Сучасна шкільна географічна освіта все більше набуває практичної спрямованості та орієнтує вчителя на особистісно діяльнісний підхід у вивченні географії. Компетентнісний підхід до формування змісту та організації навчального процесу покладено в основу створення Державного стандарту повної загальної середньої освіти, навчальних програм з географії, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід – найкращий вибір для навчального процесу, у якому втілюються найновіші досягнення, що стосуються особистісного підходу та адаптативного навчання. Його реалізація в навчальному процесі забезпечує розвиток особистості школярів, оволодіння ними комплексом умінь, формування здібностей використовувати засвоєні знання, вміння і способи діяльності в реальному житті для вирішення практичних завдань, пов’язаних насамперед з актуальними проблемами свого району, регіону, країни [1, 3, 5, 7].
 • Документ
  Міждисциплінарні підходи при вивченні ландшафтної оболонки землі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Шашеро, Антоніна Миколаївна; Shashero, Antonina M.
  Останнім часом разом з традиційним поділом географії на дві головні гілки – фізичну (природничу) та суспільну (соціально-економічну) географії. Формується інтегрований поєднаний варіант – загальна географія. Донедавна комплексні характеристики на рівні напрямів географічної науки не представлялись. Новим науковим напрямом сучасної географії є розгляд земної оболонки як єдиної і цілісної одиниці – ландшафтної оболонки.
 • Документ
  Міждисциплінарний підхід при викладанні навчального курсу «Правові основи використання грунтово-земельних ресурсів»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Тригуб, Валентина Іванівна; Trigub, Valentina I.
  Сучасна освіта пов’язана з формуванням нових підходів, які ґрунтуються на інтеграції різних наук, спеціальностей, галузей знань. Під міждисциплінарними дослідженнями розуміється комплексне вивчення єдиного предмета досліджень представниками різних наукових дисциплін [1]. Основними чинниками розвитку міждисциплінарності як в науці, так і освіті є комплексність природи і суспільства; неможливість якісного дослідження об’єкта чи проблемних питань в межах однієї дисципліни [4]. Застосування міждисциплінарних підходів у сучасних грунтознавчо- географічних дослідженнях передбачає інтеграцію різних наук з метою спільного та більш якісного дослідження певних об’єктів, дає можливість отримати нові знання на значно вищому рівні.
 • Документ
  Проблеми збереження проблемних основ географії у контексті міждисциплінарних досліджень
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Топчієв, Олександр Григорович; Яворська, Вікторія Володимирівна; Григор’єв, О. В.; Topchiiev, Oleksandr H.; Yavorska, Viktoriia V.; Hryhoriev, Alexander V.
  Чи не найдавніша серед наук географія протягом своєї більш ніж двотисячолітньої історії пережила чимало змін і різноманітних трансформацій. У різні часи географи обслуговували різні запити й потреби суспільства, що постійно змінювались, більшою чи меншою коригувались новими загальнонауковими підходами і концепціями, змінювали і розвивали свою теорію та методологію, методичні засоби та інструментарій дослідження. Наукознавці говорять про закономірну зміну загально- і конкретно-наукових підходів і методологій, про розроблення все нових напрямків пізнання, наукових концепцій і парадигм.
 • Документ
  Фактори формування бенчів у береговій зоні морів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Шуйський, Юрій Дмитрович; Shuiskyi, Yurii D.
  Дослідження берегової зони морів здавна супроводжуються синхронними інструментальними роботами в її надводній та підводній частинах. Разом із тим, навіть до початку XXI століття у більшості берегових публікацій йдеться тільки про кліфи у надводній частині. Сьогодні дуже рідко зустрічаються роботи про підводний схил моря, скажемо, в роботах Н. А. Айбулатова, Ю. В. Артюхіна, Е. И. Ігнатова, З. Прушака, Д. Інмена. А коли і зустрічаються, то мало який автор спроможний виконати науковий аналіз морфології та динамики, будови та наслідків розвитку підводного схилу. Тому навіть сьогодні спостерігаємо певний дісбаланс. Він створює деякі значні труднощі для розробки теоретичних положень науки, з одного боку, а з іншого, - її практичних засобів із застосуванням на узбережжі України, крайньою мірою [5]. Корисні матеріали наведені в монографії В. Л. Максимчука [1], але вони стосуються берегів водосховищ, де діють інші природні механізми, фактори, процеси, умови.
 • Документ
  Про формування штучних піщаних пляжів на берегах Чорного моря
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Шуйський, Юрій Дмитрович; Муркалов, О. Б.; Орган, Л. В.; Shuiskyi, Yurii D.
  Берегова зона неприпливних морів, в тому числі Чорного та Азовського, зазнає розвитку під впливом механічної гідрогенної енергії, переважно вітрових хвиль та хвильових течій. Прибережно- морське поле енергії в осередку її дисипації на прибережних обмілинах має надзвичайно велику напругу. Тому в береговій зоні руйнуються будь-які найстійкіші гірські породи. При цьому утворюються абразійні процеси, якими виробляються абразійні форми рельєфу: кліфи (надводні форми) та бенчі (підводні форми). Глобальна довжина абразійних берегів Світового океану становить майже 65 % від загальної. На Чорному морі вони дорівнюють 47,7 %, а на Азовському - 22,6 %, на Балтійському - 20,1 %, на Охотському - 44,8 % тощо. Відтак, тема нашої роботи є актуальною.
 • Документ
  Геоінформаційні технології – сучасна інформаційна технологія географії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Світличний, Олександр Олексійович; П'яткова, Алла Вікторівна; Муркалов, О. Б.; Svitlychnyi, Oleksandr O.; Piatkova, Alla V.
  Геоінформаційні технології як автоматизовані засоби та способи автоматизованого збору, зберігання, обробки, аналізу та подання просторово координованої інформації, зародившись близько шістдесяти років, тому знаходять все більш широке застосування в різних сферах людської діяльності, пов'язаних з використанням просторово розподіленої та просторово координованої інформації. Географія є сферою людської діяльності, в якій ця типова для неї інформація проходить повний цикл від збору до застосування.
 • Документ
  Провідні результати фізико-географічного дослідження Причорноморської низовини та їх значення
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Шуйський, Юрій Дмитрович; Вихованець, Галина Володимирівна; Світличний, Олександр Олексійович; Стоян, О. О.; Муркалов, О. Б.; П'яткова, Алла Вікторівна; Гижко, Л. В.; Зелененко, О. Г.; Орган, Л. В.; Shuiskyi, Yurii D.; Svitlychnyi, Oleksandr O.; Piatkova, Alla V.
  В основу представленої доповіді покладені результати фізико- географічних досліджень протягом 2015-2020 років території Причорноморської низовини. В першу чергу найбільш актуальні питання визначалися для досліджень. На відміну від інших публікацій, до змісту досліджень були залучені дослідження на південній окрайці, де детально вивчалися дельти річок та класичні лиманний та лопатевий типи узбережжя Чорного та Азовського морів. Відповідно була розроблена програма робіт. Для отримання висновків, матеріали попередніх досліджень були використані в публікаціях попередників та авторів статті, шляхом географічних співставлень. В програмі визначалися найбільш актуальні питання для раціонального природокористування. В переліку цих питань були: а) матеріали та методи досліджень; б) природні комплекси на класичному узбережжі лиманного та лопатевого типів; в) абразійні та акумулятивні форми берегового рельєфу; г) сучасний розвиток Кілійської дельти Дунаю; д) змив грунтів та гідрометеорологічний режим; є) зміни клімату, вітро- хвильового режиму та водного балансу морів; е) стан приморських національних парків та заповідників; ж) вплив деяких видів антропогенного фактору на природу Причорноморської низовини. Ця доповідь є оглядовою. В роботах брали участь всі викладачі кафедри.
 • Документ
  Spatial analysis of natural reserve fund of the Zakarpatska Oblast
  (2021) Yavorska, Viktoriia V.; Chyr, Nadiia V.; Melnyk, Andriy V.; Hevko, Ihor V.; Chubr, Oleksandra S.; Hryhoriev, Alexander V.; Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Чир, Н. В.; Мельник, А. В.; Гевко, І. В.; Чубрей, О. С.; Григор’єв, О. В.
  The article brings light to the study of the nature reserve fund (NRF) of Zakarpatska oblast as a component of the national heritage of the country. Representativeness is considered to be one of the main principles of spatial formation of the NRF object network. Therefore, to determine the current state and ensure further effective development of the region’s nature reserve fund, it is necessary to analyze its territorial and internal structural indicators. The purpose of the study is to analyze the current status of the region’s nature reserve fund with the reference to the possibility of introduction of the further new management practices. The article is based on information and statistical materials, the provisions of regional programs for the formation of the ecological network and environmental legislation of Ukraine. To solve the assigned tasks, there has been done a comprehensive analysis of statistical reporting data and materials of the NRF Register in Zakarpatska oblast of the Department of Ecology of Natural Resources of Zakarpattia Regional State Administration within the period of 2019, and reporting documents of environmental institutions for the same period. The considered indicator is the territorial distribution of nature reserve areas and region areas by administrative districts (before the formation and implementation of changes to the administrative- territorial structure of the Zakarpatska oblast), which is presented in the form of the division into four groups. The spatial distribution of the territory and the NFR objects do not sufficiently meet the criteria of local representativeness, so their spatial structure needs significant improvement, be specific – the creation of nature reserves, especially in the lowlands of the region. The average density of nature protection objects in the region (36 units / 1000 km2) is almost three times higher than the corresponding indicator in the neighboring Lviv region. The average value of the reserve factor in the region makes 14.17 %. It has been found that the reserve ratio demonstrates geographically the largest disproportion in Zakarpatska oblast. It is the highest indicator in turns of administrative entities in the districts of Mizhhiria, Velyky Bereznyi and Rakhiv. The lowest one is in Svaliava and Berehove districts, respectively. In addition, the reserve ratio compared to the national average indicator and in other European countries has been carried out. The quality of the nature reserve network is determined by the insularity coefficient, which indicates the size of the NRF objects and their stability. Further expansion of the network of nature protection objects in Zakarpatska oblast is possible due to the creation of Latorytsa, Shaian and Uzhok landscape parks. A big assumption can be made that by 2020 it will be possible to create new and expand existing areas of NRF in the region up to 100–120 thousand hectares, which will increase the protected area up to 20–22 %. The key issues of nature reserves to be developed in Zakarpatska oblast are primarily related to the imperfection of the management system. To handle this problem, there is an urgent need to develop a strategy, which will envisage the perception of the NRF as a holistic anthropogenic and natural unit in order to put into practice the environmental, scientific, educational and recreational functions.
 • Документ
  Methodological principles of systematics of recreational goods
  (2021) Topchiiev, Oleksandr H.; Sych, Vitalii A.; Yavorska, Viktoriia V.; Kolomiyets, Kateryna V.; Hryhoriev, Alexander V.; Hevko, Ihor V.; Яворська, Вікторія Володимирівна; Яворская, Виктория Владимировна; Топчієв, Олександр Григорович; Топчиев, Александр Григорьевич; Сич, Віталій Андрійович; Сыч, Виталий Андреевич; Коломієць, К. В.; Григор’єв, О. В.; Гевко, І.  В.
  The article presents an overview of modern directions and approaches to systematics of recreational resources (goods). The purpose of our study is to develop methodological principles of systematics of recreational goods, taking into account their subject specificity and modern research approaches to the systematics of natural, historical, cultural and socio- economic conditions and resources. The article has been used development by domestic and foreign scientists, as well as preliminary author’s studies. Working-out of a scheme of recreational goods systematics took place on the basis of a dialectical approach, which requires all phenomena and processes in their development, interconnection, and interdependence. The article presents an overview of modern directions and approaches to the systematics of recreational goods and provides a general methodological scheme of systematics of recreational goods. The proposed scheme includes the division of recreational goods to natural, cultural and historical and socio- economic, as well as directions of use by recreational goods – public, collective and personality. The intersections of these categories are marked by the main methodological approaches to the evaluation of recreational conditions and recreational resources. For each direction of the classification and systematics of recreational goods, it is necessary to develop methodological principles and methodological means of inventory and assessing the corresponding combination of recreational conditions and resources with forms of use by recreation goods. Such justification also requires enclosed blocks of recreational conditions and resources and social varieties of use. Recreational conditions and resources of public usage are available for all users without restrictions of property rights; they are considered as global civilization goods as the “property” of the world community; they do not have the content of the goods and do not form appropriate market relations, as a rule, a global or regional spatial scale. Recreational conditions and resources of collective usage form natural and geographical objects and phenomena with different forms of ownership (state, corporate) and collective (group) use. They can be shared by common goods, do not have a form of commodity and not take part in market commodity- money circulation. Recreational conditions and resources of individual usage are private or group property of vacationers. They remain outside the economic assessment, but can also form their market environments with competitive relations and be objects of commodity- money circulation.
 • Документ
  Anthropogenic impact on the shores and the bottom of the Jebriyan bay in the Northwestern part of the Black Sea
  (2021) Shuiskyi, Yurii D.; Vykhovanetz, Galina V.; Organ, Ludmila V.; Moto, Mukete Theophilus N.; Шуйський, Юрій Дмитрович; Шуйский, Юрий Дмитриевич; Вихованець, Галина В.; Орган, Людмила В.; Мото, Мукете Теофiлус Н.
  The Jebriyan Bay is located in the northern part of the Kiliya Danube Delta, at a junction of the delta cone and the indigenous coast. This is a zone of very high anthropogenic impact on the Danube Biosphere Reserve. The two opposite shores of this bay are fundamentally different. Along the northern shore, the Northwest coastal sand sediment flows discharge from the Cape of the Great Fontanne to the Jebriyan Bay. That is why the northern coast of the bay is made up of sandy forms of coastal topography (marine accumulative terrace and spit). The southern coast is deltaic; composed of a mixture of muddy, siltstone and sandy sediments. The area of the bay is limited to isobaths –11 m and is about 80 km2. The bottom of the bay has a gentle relief, made up of smooth outlines, with an average depth of 6.2 m. The shape of the transverse profile of the underwater slope is mostly convex. The natural system of the bay was affected by fishing, recreation, shipping and industrial sand production on coastal accumulative landforms. Coastal fishing uses a system of fixed bottom seines and small motorized floating equipment. Recreational facilities are designed to serve about 350 thousand people during the warm period each year. The impact of shipping was expressed in the construction and operation of the seaport of Ust- Dunaysk, together with suitable canal and the technical canal between the sea and the branch of the delta breakthrough the system of the large Ochakov branch. The ladle port had an area of about 1.5 km2, a maximal depth of 16 m, and an average depth of 13.7 m. The trough was connected to the Ochakov branch of the Danube Delta by a technical canal with a depth of 4 m. Vessels could enter the harbor of Ust- Danube through an access navigation channel with a depth of 11–12 m and a bottom width of 125 m. The port was used for the transshipment of large containers, general forest cargo from ocean vessels (displacement of 60–100 thousand tons) on regular sea lines from the countries of Southeast Asia to the Black Sea, to the Danube and further to the countries of Central Europe and to the ports of the North and the Baltic Seas. But it was unfortunate that the port construction site did not last as expected. Between 1980–2010 the harbor and approach canal of Ust- Dunaysk were filled with Danube river sediments. The example of Jebriyan Bay has shown that when executing any type of sustainable nature management project, it is very important to take into account the natural milieu.
 • Документ
  Ice sheet velocity tracking by Sentinel-1 satellite images at Graham Coast Kyiv Peninsula
  (2021) Kadurin, Serhii V.; Andrieieva, K.; Кадурін, Сергій Володимирович; Кадурин, Сергей Владимирович; Андрєєва, К.
  The study of Antarctic glaciers and ice sheets velocity is one of the most discussed topics. Such high interest in this topic is primarily because the ice from the Antarctic glaciers, which gets to the ocean, significantly affects the ocean level and the global climate. Development of modern satellite technologies for Earth remote sensing made it possible to elaborate a number of methods for ice sheets’ displacements estimation and calculation of such displacements velocities. This work uses remote sensing data from the satellite system Copernicus Sentinel-1 to estimate the ice cover velocities in the Kyiv Peninsula in the time interval from December 2020 to March 2021. To this end, 10 radar images of the study area from early December to the end of March were used with an interval of 12–14 days. All selected images were analyzed in pairs to establish changes on the surface for the selected time interval. GRD-format images from Copernicus Sentinel-1 satellite, corrected for Earth's ellipsoid shape, were used. Based on the offset tracking operation, we calculated the speeds of ice cover movements within the Kyiv Peninsula for each pair of images with approximately two weeks' time difference. As a result, the speed of ice movements varies considerably and at the glacier mouth can reach 3.5–4 meters per day. Also, the rate of ice displacement in the glacier body changed over time. Thus, the highest ice velocities were in the glacier's mouth. However, short-term time intervals of intensification were recorded for the rear and even the marginal parts of the glaciers in contact with the ice sheet. Thus, the lowest part of the glacier activating sequence leads to the upper part shifting. Notably, this increase in the displacement of ice cover was recorded in February, one of the warmest months in this part of Antarctica.