Статті та доповіді ЕПФ, економічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 212
 • Документ
  Сучасний стан та перспективи вдосконалення співпраці закладів вищої освіти та бізнесу на основі прелімінарингу
  (ДНУ Інститут освітньої аналітики, 2024) Максимова, Юлія Олександрівна; Рудик, Олег Григорович; Максимов, Олександр Семенович; Задорожний, Є. М.; Maksymova, Yuliia O.; Rudyk, Oleg G.; Maksymov, Oleksandr S.; Zadorozhnyi, Yevhenii M.
  У статті розглянуто питання та проаналізовано проблеми взаємовідносин закладів вищої освіти й бізнесу. Мета дослідження полягає у визначенні ефективної стратегії співпраці між закладами освіти та підприємствами для майбутнього розвитку економіки України. Значну увагу приділено загальним принципам взаємодії, ролі й методам співпраці закладів вищої освіти в Україні і світі, окреслено переваги та перспективи такої співпраці. Проведено аналіз сучасних методів співпраці закладів вищої освіти й підприємств. Розглянуто досвід їхньої співпраці у США, Німеччині, Великій Британії та Україні. Наголошено на важливості застосування моделі потрійної спіралі й сучасної технології прелімінарингу, яка полягає в пошуку співробітників серед здобувачів і випускників закладів вищої освіти та бізнес-шкіл; розглянуто, які переваги в майбутньому можуть отримати підприємства, упроваджуючи вказану технологію у свою діяльність. Розроблено сучасні практичні рекомендації для ефективної співпраці закладів вищої освіти й підприємств усіх сфер діяльності, виконано аналіз витрат здобувачів на навчання та строки окупності цих витрат після працевлаштування. Встановлено, які спеціальності наразі є найактуальнішими та як наявність вищої освіти впливає на отримання найкращих пропозицій з працевлаштування. Зроблено висновки, що на сьогоднішній день в Україні для забезпечення ефективного навчання висококваліфікованих співробітників необхідно забезпечити постійну співпрацю закладів вищої освіти та підприємств у напрямку обміну як теоретичним, так і практичним досвідом із залученням здобувачів до роботи підприємств не тільки в період виробничої практики, а й під час викладання фахових дисциплін.
 • Документ
  Інвестиційна складова розвитку ІТ/ІТК сектору в країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Чехії та Польщі)
  (2024) Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Алексеєвська, Галина Сергіївна; Lomachynska, Iryna A.; Alekseievska, Halyna S.
  У статті досліджено розвиток сектору інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних послуг країн Центральної та Східної Європи на прикладі Польщі та Чехії на основі інвестиційної складової. Визначено, що прямі іноземні інвестиції протягом усього історичного періоду сприяють розвитку ІКТ-сектору Чехії та Польщі. Розглянуто окремі показники, включаючи доходи компаній, кількість підприємств з іноземним капіталом, кількість зайнятих. Узагальнено збільшення доданої вартості, доходу, прибутку у цьому секторі для обох досліджуваних країн у результаті притоку ПІІ, що свідчить про його стабільний та перспективний розвиток. Здійснено аналіз ефективності компаній з іноземним капіталом та національних підприємств, а також їхнього внеску у загальний дохід сектору. Зроблено висновок, що перспективи подальшого розвитку ІКТ-сектору Польщі та Чехії та його конкурентоспроможність залежить від притоку прямих іноземних інвестицій та оптимізації ї структури, що потребує подальшого стимулювання та удосконалення інвестиційної політики держави.
 • Документ
  Порівняльне оцінювання конкурентоспроможності українських та зарубіжних підприємств страхового бізнесу
  (Одеський національний економічний університет, 2023) Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Маслій, Наталя Дмитрівна; Кулікова, Є. О.; Demianchuk, Maryna A.; Maslii, Natalia D.; Kulikova, Yelizaveta
  Страхові компанії є ключовими учасниками фінансового ринку країни і питання їхньої конкурентоспроможності відіграють важливу роль для національного страхового ринку в умовах посиленої конкуренції та глобалізації. Попередні дослідження показують доволі неоднозначні результати щодо розвитку страхового ринку України в порівнянні зі страховими ринками інших країн, оскільки превалює ринок ризикового страхування. Стаття присвячена проведенню порівняльного оцінювання конкурентоспроможності українських та зарубіжних підприємств страхового бізнесу на основі ретроспективних даних із застосуванням інтегрального підходу для визначення можливостей підвищення конкурентоспроможності аналізованих підприємств. Дослідження сприрається на результати проведених розрахунків основних складових елементів коефіцієнту конкуреноспроможності підприємств страхового бізнесу, а також вивчає взаємозв’язок між конкурентоспроможністю та обсягами валового прибутку для ідентифікації сильних і слабких місць та знайти потенційні можливості для підвищення їх рівня.
 • Документ
  Оптимізація витрат фармацевтичного підприємства з використанням сучасних інформаційних технологій
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Максимова, Юлія Олександрівна; Maksymova, Yuliia O.
  Фармацевтична галузь є однією із перспективних напрямів розвитку економіки України. В умовах війни фармацевтичні підприємства стикаються з великою кількістю перешкод та труднощів. Оптимізація витрат стає однією з основних цілей фармацевтичних підприємств. Ефективність діяльності сучасного фармацевтичного підприємства залежить від автоматизації усіх бізнес-процесів, починаючи від розробки лікарських засобів до їх транспортування. За допомогою технологій RPA та АІ, виробники ліків можуть пришвидшити виведення нових продуктів на ринок, скоротити витрати та покращити якість своєї продукції.
 • Документ
  Використання сучасних інформаційних технологій для оптимізації роботи фармацевтичного підприємства
  (НФаУ, 2024) Максимова, Юлія Олександрівна; Максимов, Олександр Семенович; Maksymova, Yuliia O.; Maksymov, Oleksandr S.
  Сучасний світ вимагає від бізнесу постійних змін. Автоматизація бізнес процесів на підприємствах, віртуалізація підприємницької діяльності, використання сучасних методів та підходів у виробництві та просуванні товарів на ринок, все це впливає на вартість готового продукту або послуги. Слід зазначити, що інформаційні технології та автоматизація стали важливою складавою діяльності не тільки комерційних підприємств, але і значно впливають на сферу виробництва. Фармацевтичні компанії по всьому світу з кожним роком все частіше використовують інформаційні технології на всіх етапах виробництва та збуту лікарських засобів.
 • Документ
  Використання технологій штучного інтелекту в системі управлінського обліку бізнес-суб`єктів
  (2024) Савастєєва, Оксана Миколаївна; Savastieieva, Oksana M.
  В умовах сучасного світу, в якому цифрові технології швидко трансформують ландшафт бізнес-середовища, нового тлумачення набуває й організація управлінського обліку в умовах цифрових трансформацій. Зазначені питання стають надзвичайно актуальними в контексті сьогоднішніх реалій, які обумовлюють необхідність застосування значних суттєвих коректив щодо стандартних бізнес-процесів та трансформаційні зміни бізнес-середовища, потребуючи від суб’єктів підприємництва оперативного переосмислення і адаптації власних стратегій, в тому числі в площині організації управлінського обліку.
 • Документ
  Формування та функціонування моделей обліку ПДВ
  (Олді+, 2023) Беріна, Орина Ігорівна; Побережець, Ольга Валеріївна; Poberezhets, Olha V.
  У сучасних умовах податок на додану вартість є одним з основних бюджетоутворюючих податків України. Своєчасна сплата податку запобігає включенню підприємств до переліку ризикових платників і допомагає уникнути штрафних санкцій з боку контролюючих органів. Проте досі невирішеною залишається проблема відсутності єдиної методики фінансового та податкового обліку податку на додану вартість. З одного боку, це ускладнює правильність визначення суми податку, яка підлягає перерахуванню до бюджету, що впливає на кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства, а з іншого – унеможливлює проведення незалежної перевірки з метою виявлення порушень. Таким чином, актуалізується необхідність пошуку механізмів уніфікації і гармонізації фінансового та податкового обліку податку на додану вартість з метою підвищення ефективності діяльності і здійснення контролю за показниками економічної активності суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах глобалізації
  (Олді+, 2023) Безік, Юлія Андріївна; Кіртока, Руслан Гордійович; Kirtoka, Ruslan H.
  Зовнішньоекономічна діяльність має вирішальне значення для функціонування підприємства. Зовнішньоекономічною діяльністю підприємства вважається сфера господарської діяльності, пов’язана з міжнародним виробничим, науково-технічним співробітництвом, експортом та імпортом товарів, участю підприємства на зовнішніх ринках, придбанням іноземних активів.
 • Документ
  Lean production is a tool for regulating socio and economic processes
  (Олді+, 2023) Sadchenko, Olena V.; Zalubinska, Ludmila; Садченко, Олена Василівна
  According to the United Nations Environment and Development Program (UNEP), a green economy aims to improve people’s living standards and ensure social justice, while significantly reducing the negative impact on the environment and preventing its depletion. In other words, a green economy is one that minimizes waste, uses natural resources efficiently and meets the needs of the whole society. The lean manufacturing includes economic activities that contribute to improving the quality of life and the environment, while modernizing and increasing productivity. In different countries, official documents emphasize different aspects of the green economy: in developed countries, competition and job creation, in developing countries, sustainable development, poverty reduction, social justice and civic participation.
 • Документ
  China’s environmental protection product marketing
  (Олді+, 2023) Sadchenko, Olena V.; Wang, Maomei; Садченко, Олена Василівна
  Since the 1990s, with the increasing severity of global environmental problems and the increasing awareness of environmental protection, a “green revolution” has appeared in the world. As the product of the “green revolution”, environmental marketing has attracted more and more people’s attention, and has been developed rapidly. Environmental marketing is developed on the basis of traditional marketing. It is a new marketing concept put forward to realize the sustainable development of human beings under the conditions of the rapid development of modern science and technology, the deteriorating ecological environment and the threat of human survival.
 • Документ
  Analysis of motivational mechanisms for improving management efficiency
  (Олді+, 2023) Radchenko, Oleksandr P.; Tao, Tao; Радченко, Олександр Петрович
  In the context of the contemporary challenges posed by globalization, rapid technological changes, and unstable market conditions, the importance of effective management in organizations of varying sizes and fields of operation has become increasingly paramount. Within this framework, motivational mechanisms play a crucial role in boosting productivity and enhancing managerial efficiency.
 • Документ
  Стратегія управління проєктами в сучасних умовах глобального ринку
  (Олді+, 2023) Радченко, Олександр Петрович; Мотуз, Юрій Іванович; Radchenko, Oleksandr P.
  В сучасних умовах глобального світу, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, а ринки та вимоги клієнтів постійно змінюються, стратегія управління проєктами стає необхідністю для бізнесу будь-якої масштабності та спрямованості.Проєкти – це ключ до інновацій, розвитку та зростання компаній у сучасному світі. Ось чому ефективне управління проектами стає невід’ємною частиною успішної стратегії будь-якого підприємства. Зважаючи на різноманітність проєктів та їх унікальні вимоги, існують різні методології та підходи до управління проектами в сучасних умовах.
 • Документ
  Людський капітал, як ключовий чинник розвитку конкурентоспроможності підприємства
  (Олді+, 2023) Радченко, Олександр Петрович; Деркач, Катерина Дмитрівна; Radchenko, Oleksandr P.
  Людський капітал відіграє критичну роль у конкурентоспроможності підприємства, служачи фундаментом для трансформації знань, навичок і компетенцій у економічну вартість. Наше дослідження було сфокусовано на аналізі специфікацій і функціоналу людського капіталу як ключового чинника конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації.
 • Документ
  Внутрішній аудит у системі управління підприємством в умовах глобальних викликів
  (Олді+, 2023) Попенко, Олександр Олександрович; Масленніков, Євген Іванович; Maslennikov, Yevhen I.
  Внутрішній аудит є принципово важливою складовою ефективної системи управління підприємством. З його допомогою топ-менеджмент підприємства здатен приймати управлінські рішення спираючись на максимально достовірні і якісні оцінки ефективності та результативності бізнес-системи, управляти ризиками, покращувати процеси, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства та внутрішніх політик і регламентів.
 • Документ
  Трансформація соціально-економічних процесів у повоєнній Україні
  (Олді+, 2023) Побережець, Ольга Валеріївна; Калантарідіс, Христос; Poberezhets, Olha V.; Kalantaridis, Christos
  Сучасний стан соціально-економічних процесів потребує системного дослідження, а також діагностики та прогнозування щодо періоду повоєнного відновлення національної економіки України. Забезпечувати функціонування важливих галузей та напрямків під час війни можливо за умови синтезованої роботи всіх ланок управління та адаптації під впливом контрольованих та неконтрольованих факторів. Крім того, важливим є процес мобілізації потенціалу національної економіки, у тому числі, виробничого, енергетичного, ресурсного, людського, що надає можливість оперативно боротися із загрозами та вирішувати виникаючі проблеми.
 • Документ
  Доходи державного бюджету України в умовах воєнного стану
  (Олді+, 2023) Осадчук, Світлана Вікторівна; Osadchuk, Svitlana V.
  Надходження державного бюджету країни є основою доходів держави. В умовах воєнного стану доходи державного бюджету зазнали значних змін. Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» [1] було затверджено держбюджет за доходами у сумі 1323,9 млрд грн, Протягом 2022 року до головного фінансового документу країни чотирнадцять разів вносились зміни. З урахуванням схвалених протягом 2022 року змін показники доходів державного бюджету становили 1553 млрд грн.
 • Документ
  Питання оцінки корпоративної соціальної відповідальності в умовах сучасності
  (Олді+, 2023) Масленніков, Євген Іванович; Задворний, Ярослав Ігорович; Maslennikov, Yevhen I.
  Двадцять перше століття характеризується надшвидкими темпами глобалізації. Саме тому на перший план для урядів країн та представників великого та середнього бізнесу виходять питання відповідальності у екологічному та соціальному вимірах, подальшої сталості розвитку людства у цілому. Ці ініціативи були скомпоновані та висвітлені у Глобальному Договорі ООН, в рамках якого створюються умови для співпраці бізнесу з установами ООН, профспілками, неурядовими організаціями для втілення в життя загальних принципів соціальної рівності та збереження довкілля.
 • Документ
  Formation of an algorithm for building a strategic planning system in BBMG corporation LTD
  (Олді+, 2023) Maslennikov, Yevhen I.; Liuyin, Deng; Масленніков, Євген Іванович
  Currently, the strategic planning of modern organizations has changed significantly. They manifested themselves, firstly, in the system of interaction between organizations and other economic entities, and secondly, in the internal principles of functioning of the organizations themselves. These changes have somewhat improved financial work in modern organizations, but also created a lot of problems at different stages of its implementation: strategic planning, strategic analysis, strategic control. Today there is no doubt that the well-being of a company primarily depends on its good organization. A company cannot count on prosperity without using modern management technologies, developing financial plans and monitoring their implementation.
 • Документ
  Власний капітал підприємства як економічна категорія
  (Олді+, 2023) Масіна, Людмила Олександрівна; Масін, Віктор Миколайович; Masina, Liudmyla O.; Masin, Viktor M.
  Основою ринкової економіки є відносини власності, які в системі бухгалтерського обліку виражені категорією «власний капітал». Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства. Незважаючи на дослідження теми в різних її аспектах, вона досі є актуальною. Правове регулювання обліку власного капіталу підприємства здійснюється на підставі норм Податкового, Господарського та Цивільного кодексів, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) обліку, Міжнародних стандартів обліку і звітності, тощо. На рівні підприємства відображення інформації по власному капіталу в юридичному та обліковому аспектах можна побачити в статуті підприємства, наказі про облікову політику, річній фінансовій звітності й інших звітах управлінського складу підприємства.
 • Документ
  Деякі питання оцінки ринкової вартості колісного транспортного засобу
  (Олді+, 2023) Мазур, Олена Євгеніївна; Mazur, Olena Ye.
  Як показує практика, найбільші складнощі зі встановленням ринкової вартості транспортного об’єкта пов’язані з особливостями ринку машин, який характеризується обмеженістю та специфічністю. В порівнянні, наприклад, з ринком нерухомості, ринок машин невпинно оновлюється, тобто на заміну застарілих зразків з’являються новітні та більш досконалі. Відтак при визначенні вартості певної застарілої моделі транспортного засобу дедалі частіше неможливо знайти на ринку ідентичну модель, яку можна прийняти за базу оцінки. Водночас є інформація про аналогічні моделі, рівень схожості яких потрібно кваліфіковано співвіднести з оцінюваною моделлю та вартість яких відповідно скоригувати, щоб отримати об’єктивну кінцеву оцінку. Отже, проблема пошуку адекватної бази (баз) для оцінки та вдосконалення методики корегування її вартості є нагальною та поки що невирішеною.