Статті та доповіді ЕПФ, економічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 220
 • Документ
  Український економічний вимір: четверта промислова революція
  (2023) Крючкова, Наталія Михайлівна; Гацька, Людмила Павлівна; Лук`яненко, Наталія Едуардівна; Єжелий, Юрій Олексійович; Kriuchkova, Nataliia M.
  Індустрія 4.0 є рушійною силою прогресивного розвитку економіки України, що формує потенційну можливість для діджиталізації економічного простору, досягнення синергетичного ефекту через впровадження інноваційних технологій і їх впливу на стратегічний економічний розвиток. Запровадження змін технологічних укладів, формування глобальних інтегрованих промислових мережевих потоків створюють передумови для Четвертої промислової революції в економіці України в сучасних умовах трансформацій глобалізаційних рішень. У статті розглянуто можливості вирішення проблем підвищення технологічної конкурентоспроможності економіки країни завдяки створенню привабливого інвестиційного клімату, діджиталізації, проведенні форсайтних досліджень технологічних процесів.
 • Документ
  Вплив економічних криз на ефективність українського бізнесу: статистичний аналіз під час рецесій
  (2023) Крючкова, Наталія Михайлівна; Kriuchkova, Nataliia M.
  Ефективна господарська діяльність значною мірою залежить від раціонального вибору обсягу та структури фінансування. Здатність підприємств протистояти негативним впливам зовнішнього середовища та вживати заходів для планомірного фінансового розвитку залежить від того, наскільки раціонально та системно здійснюється антикризове управління. Однак в умовах воєнного стану та кризи в економіці загалом підприємства стикаються зі значними викликами, які вони повинні подолати, щоб адаптуватися до нових умов виживання. Оцінка ефективності антикризового управління є важливим способом забезпечення ефективності функціонування підприємств, збільшення обсягів виробництва та капіталізації, підвищення незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Водночас аналіз статистичних даних може допомогти виявити перші ознаки кризових явищ в економіці, що також є актуальним в умовах загального спаду виробництва і зниження економічної активності. Метою дослідження є визначення впливу кризових явищ на результативність бізнесу в Україні, яке базується на аналізі статистичних даних. У результаті визначено сутність кризи та рецесії, а також конкретизовано їх потенційний вплив на економіку; здійснено аналіз статистичного матеріалу з визначенням основних чинників ризику для розвитку українського бізнесу; сформовано рекомендації для представників бізнесу щодо подолання наслідків кризи та способів адаптації до умов нестабільного зовнішнього середовища в умовах воєнного стану, а саме – розроблено підходи до антикризового фінансового управління для сучасного українського бізнесу. Було узагальнено сучасні методичні підходи до діагностики глибини кризових явищ в діяльності бізнесу, розроблені як зарубіжними, так і вітчизняними вченими, виявлено їхні переваги та недоліки, що дає змогу своєчасно ідентифікувати чинники, які сигналізують про можливе настання кризової ситуації, погіршення у показниках його внутрішніх і зовнішніх параметрів.
 • Документ
  Прогнозування і вплив зміни податкової політики на соціально-економічні показники України
  (2023) Крючкова, Наталія Михайлівна; Kriuchkova, Nataliia M.
  Здійснюючи аналіз впливу податкової політики на соціально‐економічні показники України виникає потреба у виявленні тенденцій і прогнозів в умовах сучасності. Метою статті є дослідження особливостей та показників процесу оподаткування в умовах трансформації сучасного економічного та соціального життя. Використано методи: аналітичні та статистичні, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, абстрагування та узагальнення, порівняння та верифікації цифрових тенденцій. Розглянуто соціально‐економічний розвиток держави як багатогранний складний процес, діяльність інститутів влади, їх співпрацю (партнерство) з бізнесом та громадами. Визначено, що податкова політика є важливим компонентом такої співпраці. Результативність та ефективність податкової політики напряму залежить від вирішення економічних та соціальних завдань і функцій, які держава ставить перед собою на певному етапі розвитку. У статті проаналізовано питання вдосконалення економіки завдяки вдосконаленню податкової системи з позитивним впливом на структурні елементи з одночасним підвищенням якості життя суспільства. Важливо, що завдяки регулюванню податкового навантаження за окремими видами економічної діяльності держава здійснює важливі кроки у формуванні кон‘юктури ринку, зменшення тінізації економіки і створення умов для модернізації її галузей. Встановлено, що дана політика сприяє лібералізації, оптимізації здійснення податкової політики. Виявлено основні напрямки та зміст даного процесу. Побудовано економіко‐математичний прогноз та на основі даних подано рекомендації щодо підвищення стану соціально‐економічного розвитку України відповідно до результатів моделювання. Висновки здійснено на основні результатів і подальших наукових пошуків, пов‘язаних із вдосконаленням податкової політики відповідно до врахування соціально‐економічних показників.
 • Документ
  Ensuring economic stability in Ukraine under COVID-19 pandemy conditions: ongoing issues and improvement perspective
  (2022) Franchuk, L.; Marushchak, O.; Kriuchkova, Nataliia M.; Artiukh, T.; Chуrva, O.; Франчук, Л.; Крючкова, Наталія Михайлівна; Марущак, О.; Артюх, Т.; Чирва, О.
  Paper offers a look at the problems of ensuring economic stability in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic. A thorough analysis of research papers from developed and developing countries is performed in terms of socio-economic consequences of the coronacrisis and ways to increase economic stability in the context of the COVID-19 pandemic. The key drivers of the corona-crisis and its impact on the world economy in general and Ukraine in particular are considered. The major socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic are highlighted. Examples of measures implemented by governments around the world to restore economic stability in the context of the COVID-19 pandemic are presented. Paper’s special focus is on causation in the development of corona-crisis. Emphasis is placed on the atypical course of the corona-crisis in comparison with the «traditional» financial and socio-economic crises. The peculiarities of the governments’ measures around the world under corona-crisis conditions are presented, with a special focus on the levers of social support and digitalization. The best practices for overcoming the negative socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic, aimed at strengthening economic stability, are summarized. Examples of measures of social support and digitalization in the context of overcoming the negative consequences of the corona-crisis are given. A review of a set of measures taken by the Government of Ukraine is performed, aimed at strengthening the economic stability of Ukraine. Relevant decisions on overcoming the negative socio-economic consequences of the corona-crisis are highlighted, with a special focus on Ukrainian peculiarities. Potential risk areas of financial and socio-economic nature in the context of the corona-crisis in Ukraine are identified, based on the peculiarities of Ukraine’s national economy. Priority areas for the Government of Ukraine measures in the context of socio-economic consequences due to the COVID-19 pandemic are identified. Authors’ view of measures in terms of social support and digitalization in Ukraine are presented. Authors emphasize on maintaining a balance between measures aimed at containing COVID-19 spread and measures aimed at stimulating economic growth.
 • Документ
  Assessment of the performance of the financial architecture of Ukrainian economy: budgetary, stock and social aspects
  (2021) Melnyk, Viktor; Zhytar, Maksym; Shchur, Roman; Kriuchkova, Nataliia M.; Solodzhuk, Tetiana; Крючкова, Наталія Михайлівна
  The article describes the scientific and methodological approach to assessing the effectiveness of the financial architecture of Ukraine's economy on the basis of recommended values of the system of indicators, determining their type, allowable intervals of values taking into account micro- and macrofinancial levels of the hierarchy. The comparative analysis of the corresponding indicators on the countries of the EU and Ukraine for 2009-2018 is presented. The future directions of dynamics of indicators of efficiency of functioning of financial architecture of economy of Ukraine are offered.
 • Документ
  Перспективні тенденції для соціально-економічного розвитку: аналіз макро й мікро рівнів
  (2023) Матюк, Тетяна Володимирiвна; Суліма, Н. М.; Фурса, Т. П.; Крючкова, Наталія Михайлівна; Matiuk, Tetiana V.; Kriuchkova, Nataliia M.
  В умовах воєнного стану для української економіки характерним є дотримання базових вимог розвитку соціальної і фінансової сфери. У статті визначено поточні тенденції розвитку національної економіки й перспективи розвитку в умовах воєнного стану за допомогою аналізу макроекономічної статистики та визначення причин і наслідків змін певних, найбільш критичних показників. Очевидно, що соціально-економічна сфера в державі насамперед залежить від стабільності й потенціалу економічного розвитку держави загалом. З огляду на це в статті основну увагу приділено аналізу статистичних даних із подальшим виокремленням чинників, що впливають на соціально-економічний розвиток, для чого використано інструментарій PEST-аналізу, який дає змогу виокремлювати та систематизувати політичні, економічні, соціальні й технологічні чинники розвитку соціально-економічної сфери в умовах економічної нестабільності, зокрема, в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Taxation strategy for small businesses in the context of digitalization
  (2023) Verbivska, Liudmyla; Kriuchkova, Nataliia M.; Melnychenko, Ruslan; Bak, Nataliia; Yakushko, Inna; Вербівська, Л.; Крючкова, Наталія Михайлівна; Мельниченко, Р.; Бак, Н.; Якушко, І.
  The article examines the current problems of innovation, which in modern conditions acquire an important economic direction. The processes of globalization and digitization began in 2018 and continue to this day. These processes constantly affect all spheres of society, in particular the sphere of taxation. The article clarifies the main issues related to the implementation and practical use of popular development trends and the improvement of innovative technology strategies in the process of taxation of small business entities in Ukraine. The key purpose of the study is the analysis of advanced strategies for the taxation of small business entities and their direct impact on the accounting and bookkeeping process in general. It was revealed that the main tasks of the research are as follows: the main requirements for the implementation of digitization in taxation are analyzed, the current state of taxation in Ukraine is considered, and we propose methods for the implementation and development of the accounting process at enterprises. This research is extremely insufficient in terms of theoretical and methodological aspects, the development of this issue and its growing practical importance. It is proven that the issue of taxation is being considered - the analysis of the effectiveness and necessity of digital technologies in tax accounting, the determination of their synthesis in auditing activities and the analysis of the prospects for the development of digital technologies in general. Ways of further development of the most effective technologies are also described. The materials of foreign experts have been studied, which ensures the comprehensive importance of the implementation of digitalization of auditing activities in modern conditions. The conclusions of the study indicate the key strategies of taxation of small business entities, taking into account modern trends in this field. Information from the article can be used in the practice of improving the taxation process in Ukraine.
 • Документ
  Еко-інновації в системі міжнародного проєктного фінансування
  (ПУЕТ, 2024) Савастєєва, Оксана Миколаївна; Savastieieva, Oksana M.
  Євроінтеграційний вектор розвитку України в контексті повоєнної відбудові має бути націлений на формування зеленої економіки і сталого розвитку, що, в свою чергу, визначає потрібні умови для реалізації еко-інноваційних проєктів в регіонах. Запровадження даних проєктів сприяє збільшенню нових робочих місць, розвитку інноваційних видів підприємництва і залученню додаткових інвестиційних ресурсів. Саме на регіональному рівні побудова ефективних систем управління еко-інноваційними проєктами виступає запорукою забезпечення ефективності і відповідальності щодо подолання екологічних викликів у відповідністю із метою Європейської зеленої угоди. Зазначене дуже актуально в умовах війни, коли перед регіонами постає завдання подолання наслідків російського екоциду і активного відтворення навколишнього середовища. Відповідно до Європейської зеленої угоди під еко-інноваціями розуміють будь-які інновації, що забезпечують розвиток екологічної економіки через зниження негативного тиску на навколишнє природне середовище, зростання стійкості або більш ефективне використання наявних природних ресурсів.
 • Документ
  Сучасний стан та перспективи вдосконалення співпраці закладів вищої освіти та бізнесу на основі прелімінарингу
  (ДНУ Інститут освітньої аналітики, 2024) Максимова, Юлія Олександрівна; Рудик, Олег Григорович; Максимов, Олександр Семенович; Задорожний, Є. М.; Maksymova, Yuliia O.; Rudyk, Oleg G.; Maksymov, Oleksandr S.; Zadorozhnyi, Yevhenii M.
  У статті розглянуто питання та проаналізовано проблеми взаємовідносин закладів вищої освіти й бізнесу. Мета дослідження полягає у визначенні ефективної стратегії співпраці між закладами освіти та підприємствами для майбутнього розвитку економіки України. Значну увагу приділено загальним принципам взаємодії, ролі й методам співпраці закладів вищої освіти в Україні і світі, окреслено переваги та перспективи такої співпраці. Проведено аналіз сучасних методів співпраці закладів вищої освіти й підприємств. Розглянуто досвід їхньої співпраці у США, Німеччині, Великій Британії та Україні. Наголошено на важливості застосування моделі потрійної спіралі й сучасної технології прелімінарингу, яка полягає в пошуку співробітників серед здобувачів і випускників закладів вищої освіти та бізнес-шкіл; розглянуто, які переваги в майбутньому можуть отримати підприємства, упроваджуючи вказану технологію у свою діяльність. Розроблено сучасні практичні рекомендації для ефективної співпраці закладів вищої освіти й підприємств усіх сфер діяльності, виконано аналіз витрат здобувачів на навчання та строки окупності цих витрат після працевлаштування. Встановлено, які спеціальності наразі є найактуальнішими та як наявність вищої освіти впливає на отримання найкращих пропозицій з працевлаштування. Зроблено висновки, що на сьогоднішній день в Україні для забезпечення ефективного навчання висококваліфікованих співробітників необхідно забезпечити постійну співпрацю закладів вищої освіти та підприємств у напрямку обміну як теоретичним, так і практичним досвідом із залученням здобувачів до роботи підприємств не тільки в період виробничої практики, а й під час викладання фахових дисциплін.
 • Документ
  Інвестиційна складова розвитку ІТ/ІТК сектору в країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Чехії та Польщі)
  (2024) Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Алексеєвська, Галина Сергіївна; Lomachynska, Iryna A.; Alekseievska, Halyna S.
  У статті досліджено розвиток сектору інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних послуг країн Центральної та Східної Європи на прикладі Польщі та Чехії на основі інвестиційної складової. Визначено, що прямі іноземні інвестиції протягом усього історичного періоду сприяють розвитку ІКТ-сектору Чехії та Польщі. Розглянуто окремі показники, включаючи доходи компаній, кількість підприємств з іноземним капіталом, кількість зайнятих. Узагальнено збільшення доданої вартості, доходу, прибутку у цьому секторі для обох досліджуваних країн у результаті притоку ПІІ, що свідчить про його стабільний та перспективний розвиток. Здійснено аналіз ефективності компаній з іноземним капіталом та національних підприємств, а також їхнього внеску у загальний дохід сектору. Зроблено висновок, що перспективи подальшого розвитку ІКТ-сектору Польщі та Чехії та його конкурентоспроможність залежить від притоку прямих іноземних інвестицій та оптимізації ї структури, що потребує подальшого стимулювання та удосконалення інвестиційної політики держави.
 • Документ
  Порівняльне оцінювання конкурентоспроможності українських та зарубіжних підприємств страхового бізнесу
  (Одеський національний економічний університет, 2023) Дем'янчук, Марина Афанасіївна; Маслій, Наталя Дмитрівна; Кулікова, Є. О.; Demianchuk, Maryna A.; Maslii, Natalia D.; Kulikova, Yelizaveta
  Страхові компанії є ключовими учасниками фінансового ринку країни і питання їхньої конкурентоспроможності відіграють важливу роль для національного страхового ринку в умовах посиленої конкуренції та глобалізації. Попередні дослідження показують доволі неоднозначні результати щодо розвитку страхового ринку України в порівнянні зі страховими ринками інших країн, оскільки превалює ринок ризикового страхування. Стаття присвячена проведенню порівняльного оцінювання конкурентоспроможності українських та зарубіжних підприємств страхового бізнесу на основі ретроспективних даних із застосуванням інтегрального підходу для визначення можливостей підвищення конкурентоспроможності аналізованих підприємств. Дослідження сприрається на результати проведених розрахунків основних складових елементів коефіцієнту конкуреноспроможності підприємств страхового бізнесу, а також вивчає взаємозв’язок між конкурентоспроможністю та обсягами валового прибутку для ідентифікації сильних і слабких місць та знайти потенційні можливості для підвищення їх рівня.
 • Документ
  Оптимізація витрат фармацевтичного підприємства з використанням сучасних інформаційних технологій
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Максимова, Юлія Олександрівна; Maksymova, Yuliia O.
  Фармацевтична галузь є однією із перспективних напрямів розвитку економіки України. В умовах війни фармацевтичні підприємства стикаються з великою кількістю перешкод та труднощів. Оптимізація витрат стає однією з основних цілей фармацевтичних підприємств. Ефективність діяльності сучасного фармацевтичного підприємства залежить від автоматизації усіх бізнес-процесів, починаючи від розробки лікарських засобів до їх транспортування. За допомогою технологій RPA та АІ, виробники ліків можуть пришвидшити виведення нових продуктів на ринок, скоротити витрати та покращити якість своєї продукції.
 • Документ
  Використання сучасних інформаційних технологій для оптимізації роботи фармацевтичного підприємства
  (НФаУ, 2024) Максимова, Юлія Олександрівна; Максимов, Олександр Семенович; Maksymova, Yuliia O.; Maksymov, Oleksandr S.
  Сучасний світ вимагає від бізнесу постійних змін. Автоматизація бізнес процесів на підприємствах, віртуалізація підприємницької діяльності, використання сучасних методів та підходів у виробництві та просуванні товарів на ринок, все це впливає на вартість готового продукту або послуги. Слід зазначити, що інформаційні технології та автоматизація стали важливою складавою діяльності не тільки комерційних підприємств, але і значно впливають на сферу виробництва. Фармацевтичні компанії по всьому світу з кожним роком все частіше використовують інформаційні технології на всіх етапах виробництва та збуту лікарських засобів.
 • Документ
  Використання технологій штучного інтелекту в системі управлінського обліку бізнес-суб`єктів
  (2024) Савастєєва, Оксана Миколаївна; Savastieieva, Oksana M.
  В умовах сучасного світу, в якому цифрові технології швидко трансформують ландшафт бізнес-середовища, нового тлумачення набуває й організація управлінського обліку в умовах цифрових трансформацій. Зазначені питання стають надзвичайно актуальними в контексті сьогоднішніх реалій, які обумовлюють необхідність застосування значних суттєвих коректив щодо стандартних бізнес-процесів та трансформаційні зміни бізнес-середовища, потребуючи від суб’єктів підприємництва оперативного переосмислення і адаптації власних стратегій, в тому числі в площині організації управлінського обліку.
 • Документ
  Формування та функціонування моделей обліку ПДВ
  (Олді+, 2023) Беріна, Орина Ігорівна; Побережець, Ольга Валеріївна; Poberezhets, Olha V.
  У сучасних умовах податок на додану вартість є одним з основних бюджетоутворюючих податків України. Своєчасна сплата податку запобігає включенню підприємств до переліку ризикових платників і допомагає уникнути штрафних санкцій з боку контролюючих органів. Проте досі невирішеною залишається проблема відсутності єдиної методики фінансового та податкового обліку податку на додану вартість. З одного боку, це ускладнює правильність визначення суми податку, яка підлягає перерахуванню до бюджету, що впливає на кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства, а з іншого – унеможливлює проведення незалежної перевірки з метою виявлення порушень. Таким чином, актуалізується необхідність пошуку механізмів уніфікації і гармонізації фінансового та податкового обліку податку на додану вартість з метою підвищення ефективності діяльності і здійснення контролю за показниками економічної активності суб’єктів господарювання.
 • Документ
  Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах глобалізації
  (Олді+, 2023) Безік, Юлія Андріївна; Кіртока, Руслан Гордійович; Kirtoka, Ruslan H.
  Зовнішньоекономічна діяльність має вирішальне значення для функціонування підприємства. Зовнішньоекономічною діяльністю підприємства вважається сфера господарської діяльності, пов’язана з міжнародним виробничим, науково-технічним співробітництвом, експортом та імпортом товарів, участю підприємства на зовнішніх ринках, придбанням іноземних активів.
 • Документ
  Lean production is a tool for regulating socio and economic processes
  (Олді+, 2023) Sadchenko, Olena V.; Zalubinska, Ludmila; Садченко, Олена Василівна
  According to the United Nations Environment and Development Program (UNEP), a green economy aims to improve people’s living standards and ensure social justice, while significantly reducing the negative impact on the environment and preventing its depletion. In other words, a green economy is one that minimizes waste, uses natural resources efficiently and meets the needs of the whole society. The lean manufacturing includes economic activities that contribute to improving the quality of life and the environment, while modernizing and increasing productivity. In different countries, official documents emphasize different aspects of the green economy: in developed countries, competition and job creation, in developing countries, sustainable development, poverty reduction, social justice and civic participation.
 • Документ
  China’s environmental protection product marketing
  (Олді+, 2023) Sadchenko, Olena V.; Wang, Maomei; Садченко, Олена Василівна
  Since the 1990s, with the increasing severity of global environmental problems and the increasing awareness of environmental protection, a “green revolution” has appeared in the world. As the product of the “green revolution”, environmental marketing has attracted more and more people’s attention, and has been developed rapidly. Environmental marketing is developed on the basis of traditional marketing. It is a new marketing concept put forward to realize the sustainable development of human beings under the conditions of the rapid development of modern science and technology, the deteriorating ecological environment and the threat of human survival.
 • Документ
  Analysis of motivational mechanisms for improving management efficiency
  (Олді+, 2023) Radchenko, Oleksandr P.; Tao, Tao; Радченко, Олександр Петрович
  In the context of the contemporary challenges posed by globalization, rapid technological changes, and unstable market conditions, the importance of effective management in organizations of varying sizes and fields of operation has become increasingly paramount. Within this framework, motivational mechanisms play a crucial role in boosting productivity and enhancing managerial efficiency.
 • Документ
  Стратегія управління проєктами в сучасних умовах глобального ринку
  (Олді+, 2023) Радченко, Олександр Петрович; Мотуз, Юрій Іванович; Radchenko, Oleksandr P.
  В сучасних умовах глобального світу, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, а ринки та вимоги клієнтів постійно змінюються, стратегія управління проєктами стає необхідністю для бізнесу будь-якої масштабності та спрямованості.Проєкти – це ключ до інновацій, розвитку та зростання компаній у сучасному світі. Ось чому ефективне управління проектами стає невід’ємною частиною успішної стратегії будь-якого підприємства. Зважаючи на різноманітність проєктів та їх унікальні вимоги, існують різні методології та підходи до управління проектами в сучасних умовах.