Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 82
 • Документ
  Історія українського козацтва та його світових аналогів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Бачинська, Олена Анатоліївна; Bachynska, Olena A.
  Навчально-методичний посібник “Історія українського козацтва та його світових аналогів. XV-ХХ ст.” присвячений проблемам виникнення, існування та трансформаціям в середовищі українського козацтва, показано його роль в історії України, розглянуто історію козацтва “післякозацької доби”, надано методичні поради щодо опанування курсу студентами, тематику лекційного матеріалу, список джерел і літератури, питання для самоконтролю, тестові питання. Розраховано на викладачів і студентів.
 • Документ
  Актуальні питання історії та культури України
  (Олді Плюс, 2024) Синявська, Олена Олександрівна; Лопуга, Ореста Іванівна; Syniavska, Olena O.; Lopuha, Oresta I.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика та рекомендації до практичних занять. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, перелік тем для презентацій, форми контролю, критерії оцінювання, перелік контрольних питань. Для здобувачів біологічного факультету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014.05 «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)», 091 «Біологія та біохімія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 206 «Садово-паркове господарство».
 • Документ
  Історія України в Новий час
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Хмарський, Вадим Михайлович; Khmarskyi, Vadym M.
  Методичні рекомендації, укладені згідно з програмою курсу «Історія в Новий час. Ч. 2 (кінець XVIII – початок ХХ ст.)», орієнтовані для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 032 Історія та археологія. До уваги читачів пропонується стислий огляд змісту курсу, тематика лекцій, практичних занять, рекомендована література та питання для підсумкового оцінювання.
 • Документ
  Історія Одеського університету
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Хмарський, Вадим Михайлович; Khmarskyi, Vadym M.
  Методичні рекомендації, укладені згідно з програмою курсу «Історія Одеського університету», орієнтовані для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 032 Історія та археологія. До уваги читачів пропонуються стислий огляд змісту курсу, тематика лекцій, практичних занять, рекомендована література та питання для підсумкового оцінювання.
 • Документ
  Вступ до фаху
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Хмарський, Вадим Михайлович; Khmarskyi, Vadym M.
  Методичні рекомендації укладено згідно з програмою курсу «Вступ до фаху» орієнтовані для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 032 Історія та археологія. До уваги читачів пропонується стислий огляд змісту курсу, тематика лекцій, практичних занять, рекомендована література та питання для підсумкового оцінювання.
 • Документ
  Історія України [для ЕПФ]
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Левченко, Галина Сергіївна; Levchenko, Halyna S.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика семінарських занять та рекомендації щодо підготовки до них. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, перелік тем для презентацій і есе, форми контролю, критерії оцінювання, перелік контрольних питань та таблиці формувального оцінювання. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економіко-правового факультету за спеціальностями 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент.
 • Документ
  Історія України [для філол. ф-ту]
  (Одеський національний університет імені І. І, Мечникова, 2024) Левченко, Галина Сергіївна; Levchenko, Halyna S.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються рекомендації для опанування лекційним матеріалом, тематика семінарських занять та вказівки для кращого їх засвоєння. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, перелік тем для рефератів/ презентацій, есе, форми контролю, критерії оцінювання, перелік контрольних питань. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 035.01 «Українська мова та література».
 • Документ
  Риторика. Змістовий модуль 2. Усне та письмове мовлення як форми комунікації. Тема 4. Робота над промовою.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Райхерт, Костянтин Вільгельмович; Raikhert, Kostiantyn V.
  Методичні вказівки включають теоретичні відомості та практичні інструкції щодо проведення семінарських занять за темою «Робота над промовою» змістового модулю «Усне та письмове мовлення як форми комунікації». Методичні вказівки до семінарських занять призначені для здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія».
 • Документ
  Історія України та української культури
  (Бондаренко М. О., 2024) Вінцковський, Тарас Степанович; Гончарук, Тарас Григорович; Полторак, Володимир Миколайович; Юраш, Євгеній Олександрович; Vintskovskyi, Taras S.; Honcharuk, Taras H.; Poltorak, Volodymyr M.; Yurash, Yevhenii O.
  У курсі «Історія України та української культури» висвітлюються різні аспекти історії України від палеоліту до сучасності. Особлива увага приділяється головним подіям в історії українського суспільства та державності, становленню та історії української політичної нації. Методичні рекомендації містять опис курсу, поради відносно засвоєння лекційного матеріалу, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 – «Філологія», спеціалізацій: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька; 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська; 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька.
 • Документ
  Актуальні питання історії та культури України
  (Бондаренко М. О., 2024) Бачинська, Олена Анатоліївна; Юраш, Євгеній Олександрович; Bachynska, Olena A.; Yurash, Yevhenii O.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, надано вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика практичних занять. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, перелік тем для презентацій, форми контролю, критерії оцінювання, перелік контрольних питань. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 – «Середня освіта (Хімія)», 102 – «Хімія» (освітньо-професійні програми «Хімія» та «Фармацевтична хімія»), другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 – «Фармація, промислова фармація».
 • Документ
  Основи герметики
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Бевзюк, Наталя Петрівна; Bevzyuk, Natalia P.
  Методичні вказівки присвячені основним питанням філософської герменевтики. Розглядаються питання розуміння як предмета герменевтики, тексту як об’єкту герменевтиничного аналізу. Історія герменевтичних вчень аналізується через особливості етапів формування герменевтики. Методичні вказівки рекомендовані студентам, викладачам та всім, хто вивчає герменевтику та філософію.
 • Документ
  Філософія. Змістовий модуль 1. Світоглядна природа філософії. Тема 1. Предмет філософії, склад проблем і основні розділи
  (Астропринт, 2023) Карпенко, Мирослава Вікторівна; Karpenko, Miroslava V.
  У запропонованому виданні подано роз’яснення з першої теми першого змістового модулю дисципліни «Філософія». Робоча програма дисципліни «Філософія» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія. Метою навчальної дисципліни «Філософія» є розширення світогляду здобувачів вищої освіти у сфері духовної культури, розкриття світоглядної природи філософського знання, визначення місця і значущості філософського знання в контексті духовного буття людини.
 • Документ
  Методика викладання історії
  (Олді+, 2023) Левченко, Галина Сергіївна; Levchenko, Halina S.
  Методичні вказівки підготовлені відповідно з програмою з нормативного курсу «Методика викладання історії» для здобувачів факультету історії та філософії першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія». Матеріал методичних вказівок спрямований на вдосконалення ефективності підготовки здобувачів-істориків до семінарських занять з навчальної дисципліни. Надана інформація може бути корисною при засвоєнні студентами лекційного курсу, у процесі виконання індивідуального самостійного завдання. Видання містить огляд сутності предмету, що вивчається, розгорнуті рекомендації щодо особливостей оволодіння навчальним матеріалом до кожного семінарського заняття, список рекомендованих джерел та літератури. Вказівки адресовані здобувачам факультету історії та філософії.
 • Документ
  Етнополітологія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Стоянова, Галина Миколаївна; Stoianova, Halyna M.
  Дані методичні рекомендації допоможуть студентам у засвоєнні курсу «Етнополітологія». Вони зорієнтують студентів щодо підготовки до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання індивідуального навчально-дослідного завданнях в межах даної роботи, а також у підготовці до заліку з даної дисципліни. Тут також міститься основний понятійно-категоріальний апарат та рекомендована література для поглибленого вивчення курсу.
 • Документ
  Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя. Ч. 1
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017) Нємченко, Ірина Вікторівна; Чепіженко, Вадим Віталійович; Niemchenko, Iryna V.; Chepizhenko, Vadym V.
  Навчально-методичний посібник присвячений наступним темам з нормативного курсу «Історія пізнього середньовіччя»: «Основні тенденції історичного розвитку Західної Європи в XVI – першій половині XVII ст.», «Великі географічні відкриття», «Історичний розвиток Німеччини у XVI – першій половині XVII ст.». Посібник містить методичні матеріали та тексти джерел, призначені для засвоєння змісту лекцій, підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів. Для студентів ІІ курсу історичного факультету та студентів старших курсів спеціалізації «Європейські студії».
 • Документ
  Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя. Ч. 2
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Нємченко, Ірина Вікторівна; Чепіженко, Вадим Віталійович; Niemchenko, Iryna V.; Chepizhenko, Vadym V.
  Навчально-методичний посібник «Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя. Частина ІI» присвячений історичному розвитку Англії та Франції у XVI – першій половині XVII ст., що вивчається в межах нормативного курсу «Історія пізнього середньовіччя». Посібник містить методичні матеріали та тексти джерел, призначені для засвоєння змісту лекцій, підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів. Для студентів ІІ курсу факультету історії та філософії, а також студентів старших курсів спеціалізації «Європейські студії».
 • Документ
  Історія освіти і науки в Україні. Частина 1. Традиції освіти та накопичення наукових знань у домодерний період
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Синявська, Олена Олександрівна; Syniavska, Olena O.
  Навчальний посібник спрямований на вдосконалення ефективності підготовки здобувачів з навчальної дисципліни «Історія освіти та науки в Україні». Видання вміщує навчальні матеріали, тексти історичних джерел, біографічні довідки про освітніх та наукових діячів, запитання та завдання для самостійної роботи студентів, зразки тестових завдань, списки рекомендованої та використаної літератури. Видання адресовано здобувачам гуманітарних спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Документ
  Політична культура української еліти середньовіччя та модерної доби
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Бачинська, Олена Анатоліївна; Гончарук, Тарас Григорович; Bachynska, Olena A.; Honcharuk, Taras H.
  Методичні вказівки з курсу “Політична культура української еліти середньовіччя та модерної доби” орієнтовані для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 032 Історія та археологія. До уваги читачів пропонується стислий огляд змісту курсу, тематика лекцій, семінарських/практичних занять, рекомендована література та зразки тестових завдань для підсумкового оцінювання.
 • Документ
  Історія етнічних (національних) меншин в Україні. Змістовий модуль 2. Історія окремих етнічних (національних) меншин в Україні
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Новікова, Людмила Володимирівна; Novikova, Liudmyla V.
  Видання містить лекції з вибіркового курсу для студентів другого рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 032 «Історія та археологія» факультету історії та філософії. У курсі лекцій розкриваються різні аспекти історії окремих етнічних (національних) меншин в Україні. Зокрема, приділяється увага історіографії, причинам переселення на територію України окремих груп, їх правовому, економічному становищу, участі їх представників у суспільно-політичному житті, роль у розвитку культури в Україні, відображенню в художній літературі різних аспектів життя національних громад. Видання призначене для студентів, викладачів та всіх тих, хто має інтерес до тематики курсу.
 • Документ
  Архівна практика
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Синявська, Олена Олександрівна; Syniavska, Olena O.
  У вказівках подаються рекомендації щодо організації та проходження архівної практики на базі Державного архіву Одеської області. Наведено стислий огляд практики, визначено її мету й завдання, зміст, форми і методи контролю, методичні вказівки до практичної роботи в архіві, рекомендовані інформаційні ресурси. У додатках вміщено зразки документації. Для студентів бакалаврату спеціальності 032 «Історія та археологія» денної та заочної форми навчання факультету історії та філософії ОНУ імені І. І. Мечникова.