Статті та доповіді ФХФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 482
 • Документ
  Взаємодія діоксиду сірки з водними розчинами амонієвих цитратів моноетаноламіну та поліетиленполіаміну
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Циганенко, К. В.; Хома, Руслан Євгенійович; Khoma, Ruslan E.
  Цитратні буферні системи широко застосовують в хімічному аналізі, для інгібування гліколізу при виконанні діагностичних тестів на цукровий діабет, при уловлюванні токсичних кислих газів (зокрема SO2) та ін. В останній час велика увага дослідників приділена цитратним сполукам для уловлення діоксиду сірки, оскільки вони продемонстрували високу реакційну здатність щодо вказаного токсиканту, є екологічно чистими та демонструють інші сприятливі властивості, такі як низькі летючість та токсичність. Одними із перспективним хемосорбентів SO2 є амонієві цитрати N-вмісних органічних сполук. Здійснено рН-редокс- та кондуктометричне дослідження взаємодії діоксиду сірки з модельними водними 0,1 М розчинами амонієвих цитратів моноетаноламіну (MEA) та поліетиленполіаміну (PEPA) при 273 – 313 К.
 • Документ
  Спектрофотометричне визначення аскорбінової кислоти з використанням 18-молібдодифосфорної кислоти
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Станчева, О. В.; Снігур, Денис Васильович; Snigur, Denys V.
  Завдяки антиоксидантним властивостям аскорбінова кислота (АК) знайшла широке використання у виробництві харчових продуктів, фруктових напоїв, препаратів лікувально-профілактичного призначення, вітамінно-мінеральних комплексів. Методи визначення АК засновані на використанні її відновних властивостей. На увагу заслуговують гетерополікомплекси (ГПК) із структурою Кеггіна та Доусона, які здатні відновлюватися АК з утворенням інтенсивно забарвлених сполук. Цікавим представником такого класу сполук є 18-молібдодифосфат (18-МФК), який легко одержати методами препаративного синтезу. Метою даної роботи є вивчення взаємодії АК з водним розчином ГПК 18-молібдодифосфату та розробка відповідної спектрофотометричної методики її визначення.
 • Документ
  Композиції на основі Pd(II), Cu(II) і синтетичних носіїв для зниження токсичної дії карбон(II) оксиду
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Слободяник, І. О.; Ракитська, Тетяна Леонідівна; Кіосе, Тетяна Олександрівна; Rakytska, Tetiana L.; Kiose, Tetiana O.
  Карбон(ІІ) оксид (СО) є найбільш розповсюдженим токсичним газом, з яким людина стикається повсякденно та в професійній діяльності. Вміст СО у повітрі залежить від джерела надходження та може коливатися від 0,01 ppm (0,112 мг/м3) – природний базовий рівень до 30000 ppm (33600 мг/м3) – сигаретний дим. Високий відсоток отруєння монооксидом карбону посилюється тим, що цей газ немає запаху та кольору, тобто не визначається органолептично та охарактеризований як «тихий вбивця». Майже 50 років тому рідиннофазний каталізатор, який містить водорозчинні сполуки паладію(II) та купруму(II), був отриманий методом імпрегнування на різних носіях (Al2O3, SiO2, кізельгур, молекулярне сито та інші) і досліджений в реакції низькотемпературного окиснення СО. Реакція окиснення СО киснем в присутності Pd(II)-Cu(II) – каталізатора є ідеальним прикладом прояву синергізму дії двох компонентів каталізатора.
 • Документ
  Вивчення флокуляції суспензій композиціями природних високомолекулярних сполук
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Пуріч, А. Д.; Тимчук, Алла Федорівна; Tymchuk, Alla F.
  Процес флокуляції широко використовується в процесах очищення води з метою поліпшення фільтрації, розділення та видалення токсичних речовин. Використання полімерних сполук у флокуляції значно підвищує ефективність цих процесів, зменшує витрати на обладнання та знижує вплив шкідливих речовин на навколишнє середовище. Дослідження способів оптимізації процесів флокуляції є актуальним питанням, що розглядається як в теоретичних, так і в практичних дослідженнях. У процесах флокуляції часто використовують синтетичні флокулянти, деякі з них є токсичними. Природні полімерні сполуки відрізня-ються від синтетичних з точки зору безпеки та екологічності. Особлива увага приділяється вивченню впливу природних полімерних сполук на стабільність дисперсних систем. Дослідження спрямовані на аналіз процесу флокуляції суспензій з використанням природних високомолекулярних сполук, таких як альгінат натрію (АН) та хітозан (ХТЗ).
 • Документ
  Синтез та властивості продуктів амінолізу заміщених нафталевих ангідридів біогенними амінами
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Мілінчук, К. С.; Ластеженко, В. В.; Федько, Надія Федорівна; Fedko, Nadiia F.
  В наш час активно ведеться пошук нових лікарських засобів із заданими фармакологічними властивостями модифікацією відомих біологічно активних речовин новими фармакофорами з подальшим дослідженням їх біологічної активності. Актуальним є отримання люмінесцентних похідних іміду 1,8-нафталіндикарбонової кислоти – продуктів конденсації заміщених нафталевих ангідридів з біогенними амінами – продуктами декарбоксилювання амінокислот.
 • Документ
  Структура – біологічна активність препаратів магнію
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Мержан, А. В.; Александрова, Олександра Ігорівна; Aleksandrova, Oleksandra I.
  Магній є одним з основних елементів, за допомогою якого відбувається підтримання процесів збудження / гальмування в роботі центральної нервової системи. Магній приймає активну участь в синтезі мелатоніну – основного гормону адаптації, що робить його дуже важливим елементом при подоланні стресових ситуацій завдяки нормалізації адаптаційних процесів організму. В реаліях нашого часу, що пов’язано з перебуванням у стресових ситуаціях, відбувається постійне виснаження запасу магнію, що, у свою чергу, призводить до порушень в роботі центральної нервової системи. Для поповнення цього запасу потрібно додатково вживати препарати магнію, оскільки надходження цього елементу з їжею та напоями є недостатнім. Залежно від того, у якій формі потрапляє магній до шлунково кишкового тракту буде змінюватися його біодоступність та засвоєння. Мета нашого дослідження полягала в аналізі експериментальних даних наукової літератури щодо впливу хімічної структури сполук магнію на процес його надходження до внутрішнього середовища організму.
 • Документ
  ІЧ-люмінесценція ізомерних комплексів ЕДТА-похідних тетрафенілпорфірину з лантанідами
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Лінник, В. В.; Семенішин, М. М.
  Актуальність дослідження і синтезу сполук, що випромінюють у ближньому ІЧ-діапазоні, пов’язана з перспективами подальшого використання у техніці та біомедицині. Одними з таких сполук є комплекси лантанідів (Yb, Nd) з різноманітними органічними хромофорами. Порфірини виявляють характерне і ефективне світлопоглинання та здатні сенсибілізувати іони лантанідів за рахунок низько розташованих донорних триплетних рівнів. Проте комплекси лантанідів з порфіринами відомі своєю лабільністю. У попередніх роботах був запропонований спосіб уникнення проблеми нестабільності комплексів через зв’язування іона металу з тетрафенілпорфірином, що був модифікований по пара-положенню одного з фенольних кілець етилендiамінтетраоцтовою кислотою (Н4ЕДТА). У цій роботі порфірин був модифікований Н4едта не тільки по пара-, але й по орто-положенню.
 • Документ
  Розробка ментальних карт до курсу «Аналітична хімія», розділ «Титриметрія»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Левкович, Я. Ю.; Гузенко, Олена Михайлівна; Guzenko, Olena M.
  Сучасний здобувач освіти (ЗО) повинен бути здатним самостійно набувати знання та застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних проблем; працювати з різними джерелами інформації, аналізувати, узагальнювати отримані результати; критично мислити, шукати раціональні шляхи у вирішенні проблем. Основне завдання викладача полягає в тому, щоб залучити ЗО до активної творчої діяльності, де учасники навчального процесу (НП) активно взаємодіють один з одним, будують діалоги та самостійно отримують знання. Величезне значення у НП приділяється розвитку у ЗО таких якостей, як рефлексія, цілепокладання, планування та оцінка. Для того, щоб ефективно організувати НП, навчити швидко запам'ятовувати великі обсяги інформації, необхідно створити особливі умови для розвитку логічного мислення у ЗО. Одним із продуктивних засобів для розвитку розумових операцій є використання ментальних карт, які є візуальним представленням різноманітної інформації: думок, ідей та подій. Метою даної роботи є створення комплекту ментальних карт (МК) до курсу «Аналітична хімія» за розділом «Титриметричні методи аналізу» для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.
 • Документ
  Аналіз адсорбції хлориду дециламонію і децилсульфату натрію парафіном
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кравченко, О. О.; Стрельцова, Олена Олексіївна; Streltsova, Olena O.
  Цікавість до вивчення адсорбції іоногенних та неіоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР) значно зросла в останні десятиліття, що зв'язано з їхнім широким використанням у фармацевтичній, косметичній, лакофарбовій, харчовій галузях промисловості, а також в медицині. Основна частина робіт у цьому напрямку присвячена вивченню адсорбції ПАР на гідрофільних адсорбентах. Адсорбція ПАР на гідрофобних адсорбентах недостатньо вивчена. Одним з основних етапів досліджування закономірностей адсорбції ПАР є вивчення рівноваги сорбції з використанням сучасних сорбційних моделей, що описують ізотерми адсорбції та дають змогу обчислити основні параметри процесу. В представленій роботі досліджувана адсорбція іоногенних ПАР різного типу (хлорид дециламонію (ХДА), децилсульфат натрію (ДСН)) парафіном і проведено моделювання за допомогою найбільш розповсюджених рівнянь ізотерм адсорбції.
 • Документ
  Синтез похідних 9-амінотриптантрину – потенційних інтеркаляторів ДНК
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Колесников, В. І.; Карпенко, О. С.; Ведута, Віра Василівна; Veduta, Vira V.
  Потенціал речовини до інтеркаляції (молекулярне явище, при якому молекула-інтеркалятор влаштовується між двома сусідніми парами ДНК) є значною основою для очікування у речовині потенційних противірусних та протипухлинних властивостей. Похідні природного алкалоїду триптантрину (індоло[2,1-b]хіназолін-6,12-діону) цілком відповідають вимогам до інтеркаляторів ДНК та вже продемонстрували низку корисних терапевтичних властивостей: антиоксидантні, протизапальні, протиалергенні, протипухлинні, антибактеріальні, протипаразитарні. Однак, противірусні властивості триптантринів, що реалізуються через інтеркаляцію, наразі вивчені не були. На основі багаторічних досліджень, що проводяться у Фізико-хімічному інституті імені О. В. Богатського НАН України, спрямованих на синтез та вивчення противірусної активності потенційних інтеркаляторів ДНК, були вису- нуті структурні вимоги до таких речовин.
 • Документ
  Координаційні сполуки циннаматів 3d-металів з тіосемікарбазидом
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Ковальов, А. Ю.; Кокшарова, Тетяна Володимирівна; Koksharova, Tetiana V.
  Координаційні сполуки 3d-металів мають важливе значення в сучасній синтетичній органічній хімії та біохімії. Особливий інтерес викликають ліганди, які суттєво впливають на стабільність та реакційність внутрішньої координаційної сфери комплексу. Тіосемікарбазид та його похідні є перспективними лігандами через те, що вони утворюють досить стабільні комплекси, мають велику селективність та можуть утворювати макроциклічні ліганди. Тіосемікарбазид є амбідентатним лігандом, здатним формувати п'ятичленні металоцикли або зв'язуватися монодентатно через атом сірки. Ця здатність до амбідентності робить його цікавим для різноманітних координаційних сполук та каталізу хімічних реакцій. У представленій роботі розроблено методики синтезу координаційних сполук купруму, кобальту та нікелю з тіосемікарбазидом (L). Досліджено вплив співвідношення реагентів, температури, природи розчинника.
 • Документ
  Фізико-хімічні властивості композиту на основі делігнізованих стрижнів кукурудзи, що містить Fe(OH)3, та його складових
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Карімова, М. Е.; Перлова, Ольга Вікторівна; Perlova, Olha V.
  Останні роки актуальності набувають дослідження природних сорбентів для вилучення іонів важких металів, барвників, пестицидів та фармацевтичних препаратів з водних розчинів. Вчені багатьох країн пропонують застосовувати у якості сорбентів відходи агропромисловості, які характерні для їх регіону. Кукурудза є однією з основних зернових культур в Україні, також Україна посідає провідне місце у світі за виробництвом та експортом кукурудзи. Стрижні кукурудзи є побічною продукцією рослинництва. Делігнізовані стрижні кукурудзи (ДСК) вирізняються більшою пористістю порівняно з необробленими стрижнями. Стрижні кукурудзи, делігнізовані 5% розчином NaOH, складаються на 38,00% з целюлози, 36,80% з геміце-люлози і 14,40% з лігніну. Модифікування рослинних сорбентів неорганічними компонентами призводить до збільшення сорбційної здатності, підвищення селективності, розширення області оптимальних рН тощо. Мета роботи – визначити деякі фізико-хімічні властивості делігнізованих стрижнів кукурудзи, дрібнодисперсного Fe(OH)3 та композиту ДСК/Fe(OH)3.
 • Документ
  Фітохімічний аналіз та антиоксидантний потенціал екстрактів Persea americana L.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Дубиняк, Т. В.; Цісак (Кобернік), Альона Олександрівна; Tsisak (Kobernik), Alona O.
  Фенольні сполуки – найчисельніша і найбільш вивчена група рослинних біологічно активних речовин. Вони беруть участь у різноманітних метаболічних процесах, що зумовлює їхню біологічну активність. Природні поліфенольні сполуки малотоксичні, вони виявляють широкий спектр дії на організм людини. Сьогодні найперспективнішим напрямом прикладних досліджень є вивчення антиоксидантних, антибактеріальних, цитотоксичних властивостей поліфенольних сполук з метою отримання безпечних препаратів природного походження для фармацевтичної промисловості. Пошук нових джерел поліфенольних сполук рослинного походження може бути ефективною, екологічно та економічно вигідною альтернативою їхнім синтетичним аналогам. Метою роботи було порівняльне дослідження вмісту сполук поліфенольної природи в зразках екстрактів м'якоті плодів та кісточки авокадо, технологія виготовлення та стандартизація густих екстрактів, визначення їх антиоксидантної активності.
 • Документ
  Дослідження впливу мікрохвиль на процес вилучення каротиноїдів та хлорофілу з сировини Plantago major L.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Дем’янова, О. А.; Александрова, Олександра Ігорівна; Aleksandrova, Oleksandra I.
  Каротиноїди та хлорофіл є основними пігментами, що відіграють важливу роль у процесі фотосинтезу, який є ключовим процесом для виробництва органічних речовин у рослинах. В якості біологічно активних речовин каротиноїди та хлорофіл володіють потужними антиоксидантними властивостями, захищаючи клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Вилучені з рослинної сировини пігменти, завдяки своїм властивостям, активно застосовуються в складі лікарських, косметичних засобів та БАДів. Мета нашого дослідження полягала у вивченні впливу мікрохвиль на процес вилучення пігментів зі свіжого листя та насіння Plantago major L.
 • Документ
  Комплексоутворення та спектрофотометричне визначення Bi(III) й Sb(III) з солями 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-карбоксилбензопірилію та катіонними ПАР
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Гребенюк, Д. Р.; Топоров, Сергій Васильович; Снігур, Денис Васильович; Toporov, Serhii V.; Snigur, Denys V.
  Простим і доступним методом визначення Sb(III) та Ві(ІІІ) є спектрофотометрія, проте описані в літературі реагенти та методики на їх основі малочутливі та мало селективні. Задача пошуку нових чутливих і вибіркових реагентів для фотометричного визначення Sb(III) та Ві(ІІІ) залишається актуальною. Метою даної роботи є розробка методики спектрофотометричного визначення Sb(III) та Bi(III) з перхлоратом 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-карбоксилбензопірилію (КДХ) та катіонними ПАР (кПАР).
 • Документ
  Спектрофотометричне та люмінісцентне дослідження комплексоутворення іонів Ln(III) з 1,2,4-триазолвмісними основами Шиффа та β-, ϒ-піридиноїлгідразонами
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Галущенко, В. С.; Шматкова, Наталя Володимирівна; Смола, С. С.; Shmatkova, Natalia V.
  Іони лантанідів мають унікальні люмінесцентні властивості, що зумовлює їх використання для рішення актуальних задач, зокрема з хімії і біології. Для посилення характеристики світловипромінювання іони лантанідів зазвичай зв'язують з хелантами, які мають набагато ширші та інтенсивніші смуги поглинання. У таких системах інтенсивне світіння може бути отримано за допомогою «ефекту фотоантени», який визначається як процес перетворення світла через послідовність поглинання − передачі енергії − випромінювання: ліганд фотоантена − поглинає і іон металу − випромінює. Похідні основ Шиффу є привабливими флуорофорами та можуть функціонувати як лінкери між двома або більше молекулярними фрагментами та фотоантенами для сенсибілізації люмінесценції лантанідів одночасно. Можна очікувати, що в комплексах лантанідів з основами Шиффа з відповідним набором донорних центрів буде отримано нові перспективні системи для практичного використання.
 • Документ
  Сорбція амінокислот різної природи сорбентами медичного призначення
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Богданенко, А. В.; Рахлицька, Олена Михайлівна; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Шестакова, М. В.; Rakhlytska, Olena M.; Shcherbakova, Tetiana M.
  У зв'язку з розвитком досліджень у галузі біохімії, фармацевтичної хімії та медицини останнім часом особлива увага приділяється сорбції біологічно активних речовин сорбентами різної природи. Ці питання є важливими для розробки оптимальних умов розділення, концентрування та очищення біологічно активних речовин, створення ефективних лікарських препаратів. Великий інтерес представляє вивчення сорбції амінокислот сорбентами медичного призначення, які в силу своїх медико-біологічних властивостей можуть використовуватися як носії та пролонгатори дії лікарських речовин різної природи. Тому метою даної роботи є вивчення особливостей сорбції амінокислот різних класів (триптофану, фенілаланіну, аланіну, гліцину, лізину, аспарагінової кислоти) сорбентами медичного призначення: Сорбекс, Смекта та Атоксіл.
 • Документ
  Вплив кислот на процес вилучення та зберігання антоціанів в екстрактах Hibiscus sabdariffa L.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Бачуріна, М. О.; Александрова, Олександра Ігорівна; Aleksandrova, Oleksandra I.
  Визначення фітохімічного складу пелюсток Hibiscus sabdariffa L., за багатьма дослідженнями, показав наявність в них наступних антоціанів: ціанідин-3-О-глюкозид, ціанідин-3-О-самбубіозид, дельфінідин-3-О-самбубіозид, мальвідин-3-О-глюкозид петунідин-3-О-глюкозид, дельфінідин-3-О-глюкозид. Присутність антоціанів в складі пелюстків рослини надає їй інтенсивне червоне забарвлення. Антоціани володіють антиоксидантною активністю, що призводить до зниження пероксидного окиснення та знешкодження вільних радикалів. Найбільш широке застосування екстрагентів для вилучення антоціанів з відповідної сировини знайшли такі розчинники, як вода, метанол, етанол та водно-етанольна суміш з додаванням певної кількості хлористоводневої кислоти. Використання кислот у водно-етанольній суміші сприяє проникненню розчинника у тканини рослин, крім того відбувається збільшення стабільності екстрактів, перешкоджаючи появі грибів, які руйнують антоціани шляхом їх розщеплення. Кисле середовище екстрактів призводить до того, що антоціани переважно знаходяться у формі катіону флавілію. В нашій експериментальній роботі в якості екстрагента використовувався етиловий спирт 70%, в який для підкислювання середовища додавали певну кількість відповідних кислот. В роботі були використані наступні кислоти: хлористоводнева, лимонна, аскорбінова та саліцилова. Вміст антоціанів в відповідних екстрактах визначали спектрофотометричним методом за стандартною методикою.
 • Документ
  Екстракційне концентрування додецилсульфату натрію у вигляді його іонного асоціату із хінальдіновим червоним
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Балан, В. В.; Снігур, Денис Васильович; Snigur, Denys V.
  У зв’язку з широким використанням поверхнево-активних речовин (ПАР) практично у всіх галузях виробництва, медицині та в побуті вони стали у ряд пріоритетних забруднювачів гідросфери. В результаті виникає необхідність контролю їх вмісту у природних водах. В основі більшої частини відомих методик аналізу незалежно від методу детектування (спектрофотометрія, спектро-флуориметрія, електрохімічні методи) лежать реакції утворення іонних асоціатів (ІА) між іонами ПАР та відповідно катіонними та аніонними барвниками. Метою даної роботи є оптимізація умов утворення та вилучення ІА хінальдінового червоного з додецилсульфатом натрію та розробка екстракційно-фотометричного методу його визначення.
 • Документ
  Пріоритетні напрямки підготовки фахівців фармацевтичної сфери
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Нефьодов, О. О.; Менчук, Василь Васильович; Раскола, Людмила Анатоліївна; Menchuk, Vasyl V.; Raskola, Liudmyla A.
  Фахова підготовка фармацевтів в сучасних умовах має пріоритетне значення, належить до фундаментальних основ забезпечення розвитку знань, спрямованих на пошук та вдосконалення засобів для лікування, збереження й зміцнення здоров’я людини та запобігання різноманітним захворюванням. Фармацевту надається значна та відповідальна роль в оптимізації фармакотерапії, клінічних підходах до взаємодії з пошукачем фармацевтичних послуг. Орієнтування в низці проблем, вирішуваних лікарем при призначенні та проведенні фармакотерапії, закладає підвалини до кваліфікованого розв'язання фармацевтичним працівником важливих завдань підвищення ефективності та доступності призначених та рекомендованих лікарських засобів.