Вісник Одеського національного університету. Хімія

Постійне посилання зібрання

Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки. DOI 10.18524/2304-0947 Сайт видання: http://heraldchem.onu.edu.ua

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 415
 • Документ
  Низькотемпературна аналітична міцелярна екстракція. Повідомлення 1: протолітичні властивості кислотних ініціаторів у організованих середовищах
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Жуковецька, Олена Михайлівна; Гузенко, Олена Михайлівна; Снігур, Денис Васильович; Zhukovetska, O. M.; Snigur, Denys V.; Guzenko, Olena M.
  У даній роботі методом потенціометричного титрування визначені константи іонізації (рK ) бензойної, 4-хлорбензойної, о-нітробензойної, 2,4-дигідроксибензойна, о-, м-, п-толуїлових та саліцилової кислот у водних розчинах та організованих середовищах на основі нейоногенної поверхнево-активної речовини Тритону Х-100 при різних концентраціях останнього в системі. Показано, що на характер та ступінь зміни кислотно-основних властивостей досліджуваних сполук впливають їх природа і фізико-хімічні властивості середовища. Запропоновано критерії вибору ініціаторів міцелярної екстракції, які дозволяють проводити аналітичне концентрування за кімнатної температури.
 • Документ
  Склад та відносна стійкість продуктів взаємодії оксиду сірки(IV) з водними розчинами таурату калію та моноетаноламонію. Хемосорбент пролонгованої дії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Хома, Руслан Євгенійович; Беньковська, Т. С.; Гельмбольдт, В. О.; Клімов, Д. Г.; Горліченко, М. Г.; Khoma, Ruslan Ye.; Bienkovska, T. S.; Gelmboldt, V. O.; Klimov, D. G.; Horlichenko, M. G.
  Здійснено рН-, редокс та кондуктометричне дослідження хемосорбції оксиду сірки (IV) водними 0,1 моль/л розчинами таурату калію (TauK) і моноетаноламонію (TauMEA) в області температур 293 ÷ 313 К. Виявлено склад утворених при цьому сполук. Розраховано йон-молекулярний склад системи SO2 – TauK – H2O, концентраційні та термодинамічні константи утворення сульфітних та гідросульфітних асоціатів. Запропоновано склади просочуючих розчинів на основі MEA та TauK для отримання хемосорбентів пролонгованої дії респіраторного призначення.
 • Документ
  Екзо-лігандні комплекси діетилентриамінпентаацетатогерманатної(IV) кислоти
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Марцинко, Олена Едуардівна; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Кочман, Марія Григоріївна; Фінік, О. А.; Пєсарогло, О. Г.; Martsynko, Olena E.; Seifullina, Inna Y.; Kochman, M. G.; Finik, O. A.; Pesaroglo, O. G.
  Розроблено методики та проведено синтез комплексів на основі діетилентриамінпента-ацетатогерманатної(IV) кислоти та низки екзо-лігандів. Встановлено їх склад, термічну стійкість, спосіб координації діетилентриамінпентаоцтової кислоти (H5Dtpa) та протонування екзо-лігандів – ізоніазиду (Ind), дифенілгуанідину (Dphg), пірацетаму (Pam), імідазолу (Im), цитозину (Ctz), 1,10´-фенантроліну (Phen), 2,2´-біпіридину (Bipy). Запропоновано схему будови та молекулярну формулу одержаних сполук (HL)[Ge(OH) (HDtpa)]·nH2O, де L = Ind, n = 0 (1), Dphg, n = 8 (2), Pam, n = 4 (3), Im, n = 2 (4), Ctz, n = 2 (5), Phen, n = 5 (6), Bipy, n = 4 (7). Одержані сполуки представляють інтерес як перспективні засоби біомедичного призначення.
 • Документ
  Каталізатор на основі сполук паладію(II), купруму(II) та термічно-модифікованого трепелу для спорядження засобів органів дихання від монооксиду карбону в умовах надзвичайних ситуацій
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кіосе, Тетяна Олександрівна; Ракитська, Тетяна Леонідівна; Голубчик, Х. О.; Kiose, Tetiana O.; Rakitskaya, Tatiana L.; Holubchyk, K. О.
  Досліджено перспективність використання каталізатора на основі сполук паладію(ІІ), купруму(ІІ) та термічно-модифікованого трепелу для низькотемпературного окиснення монооксиду карбону киснем повітря. Встановлено, що низькотемпературний каталізатор складу Pd(ІІ)-Cu(ІІ)/300-Тр при СП СО = 1000 мг/м3 лише за умови τ´ = 1,13 с забезпечує очистку повітря нижче проскокової концентрації СО (СК СО = 200 мг/м3) і може бути рекомендований для спорядження засобів індивідуального захисту органів дихання від монооксиду карбону.
 • Документ
  Внесок асоціації високомолекулярних сполук природного походження у підвищення ефективності флокуляційних процесів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Тимчук, Алла Федорівна; Стрельцова, Олена Олексіївна; Пуріч, А. Д.; Tymchuk, Alla F.; Streltsova, Olena O.; Purich, A. D.
  Природні високомолекулярні сполуки знаходять широке використання в процесах очистки та підготовки води, мають переваги завдяки екологічності, безпеці та можливості біологічного розкладання в природних умовах. Тому дослідження систем, що містять природні високомолекулярні сполуки та їх композиції є актуальним питанням в теоретичному та практичному плані. Було вивчено процес флокуляції суспензій бентоніту з використанням композицій високомолекулярних сполук природного походження. Показано, що використання в якості флокулянтів хітозану та альгінату натрію як окремо, а також у вигляді композицій, є гідною альтернативою синтетичним флокулянтам та коагулянтам. Експериментально доведено, що досліджені природні високомолекулярні сполуки, що утворюють полімер- колоїдні комплекси в розчинах, діють як ефективні флокулянти. Ступінь освітлення досягає 90–98%. На ефективність процесу флокуляції впливає природа полімеру та асоціація макромолекул, що сприяє швидкому утворенню флокул. Використання полімерних композицій дозволяє прискорити флокуляційний процес, підвищити його ефективність та зробити більш екологічним.
 • Документ
  Cорбція сполук скандію та ітрію цирконій-кремнеземним наносорбентом
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Перлова, Ольга Вікторівна; Овчаренко, А. О.; Ширикалова, А. О.; Perlova, Olha V.; Ovcharenko, A. O.; Shуrykalova, A. O.
  Встановлено деякі фізико-хімічні закономірності сорбційного вилучення сполук скандію та ітрію з розбавлених водних розчинів цирконій-кремнеземним наносорбентом (питома поверхня 900-1000 м2/г, радіус пор 3,5-7,6 нм, вміст ZrO2 29 %). Встановлено, що досліджуваний сорбент ефективно (> 99%) вилучає скандій та ітрій при рН 8 – 10 (Sc) і 9 – 10,5 (Y), при витраті сорбенту 0,4 г/дм3 і часі сорбції 240 хв (Sc) та 210 хв (Y). Сорбція перебігає у змішанодифузійному режимі і підпорядковуються моделі псевдодругого порядку. Ізотерми сорбції описуються моделями Фрейндліха, Фрумкіна-Фаулера-Гуггенгейма і Дубініна-Радушкевича. За даних умов дослідів сорбційна ємність сорбенту складає 7,65 мг Sc/г і 17,09 мг Y/г.
 • Документ
  Вплив температури на кінетику екстракції антоціанів з пелюсток червоної троянди
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Солдаткіна, Людмила Михайлівна; Літвінова, В. Е.; Soldatkina, Liudmyla M.; Litvinova, V. E.
  Досліджено вплив часу екстракції на вилучення антоціанів з сухих пелюсток червоної троянди при температурах 293, 313 і 333 К. Встановлено, що за ефективністю вилучення антоціанів червоної троянди 0,1 М водні розчини кислот можна розмістити в наступний ряд: лимонна < етанова < хлоридна. Отримано і проаналізовано експериментальні кінетичні криві екстракції антоціанів за допомогою водного розчину хлоридної кислоти при різних температурах за допомогою кінетичних моделей першого і другого порядку, моделі Пелега і степеневої моделі. Встановлено, що кінетична модель другого порядку найкраще описує експериментальні кінетичні криві екстракції антоціанів з пелюсток червоної троянди. Розрахована енергія активації процесу екстракції антоціанів, яка склала 39,3 кДж/моль.
 • Документ
  Синтез та властивості нових 1-гідразинокарбонілметил-7-бром-5-феніл-3-ариліден1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Бачинський, С. Ю.; Буренкова, Н. А.; Андронаті, Сергій Андрійович; Ішков, Юрій Васильович; Bachinsky, S. Yu.; Burenkova, N. A.; Andronati, Sergey A.; Ishkov, Yurii V.
  Синтезовано низку раніше не описаних 1-гідразинокарбонілметил-7-бром-5-феніл-3ариліден-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів. Показано, що застосована методика гідразинолізу забезпечує високі виходи очікуваних сполук. Будову синтезованих сполук підтверджено методами мас-спектрометрії і Н1 ЯМР спектроскопії. Вивчено інгібування зв’язування радіолігандів [3H]флумазеніла і [3H]PK 11195 до центральних бензодіазепінових рецепторів ЦНС (ЦБДР) та TSPO рецепторів синтезованих сполук.
 • Документ
  Кислотно-основна та електрохімічна поведінка розчинів лимонна кислота – цитрат натрію – вода
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Хома, Руслан Євгенійович; Бєньковська, Т. С.; Осадчий, Л. Т.; Ішков, Юрій Васильович; Khoma, Ruslan Ye.; Bienkovska, T. S.; Osadchiy, L. T.; Ishkov, Yurii V.
  Здійснено рН- та кондуктометричне дослідження протеолітичних рівноваг в системі H3Cit – Na3Cit – H2O при сумарному вмісті цитратних форм (лимонна кислота, дигідроцитрат, гідроцитрат та цитрат аніонів) 1,0 М в області температур 293 ÷ 313 К. Оцінено концентраційну та температурну поведінку питомої електропровідності. Розраховані іон-молекулярний склад та йонну силу досліджених розчинів. Проведено оцінку концентраційних та термодинамічних констант дисоціації лимонної кислоти за першим, другим та третім ступенем.
 • Документ
  Синергетичні ефекти сполук паладію(ІІ) і купруму(ІІ), закріплених на модифікованому флогопіті, в реакції з діоксидом сульфуру
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кіосе, Тетяна Олександрівна; Назар, Анна Павлівна; Ракитська, Тетяна Леонідівна; Kiose, Tetiana O.; Nazar, Anna P.; Rakytska, Tetiana L.
  Досліджено кінетику взаємодії діоксиду сульфуру з моно- та біметальними композиціями на основі сполук паладію(ІІ), купруму(ІІ) і кислотно- модифікованого природного (Phl) та термічно- спученого (ТС-Phl) флогопіту. Доведено, що біметальні композиції Pd(II)Cu(II)-KBr/ ( = 6H-Phl-1; H-TC-Phl-1, = 1, 2, 3, 6 M HNO3) в реакції з SO2 виявляють синергетичний ефект з коефіцієнтом КS >> 1, що призводить до збільшення часу захисної дії зразків та кількості поглиненого діоксиду сульфуру.
 • Документ
  Гібридні органо-неорганічні ансамблі на основі координаційних метал-лігандних фрагментів: синтез, властивості, застосування у хроматографії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Марцинко, Олена Едуардівна; Цимбалюк, К. К.; Martsynko, Olena E.; Tsymbalyuk, К. K.
  В роботі систематизовано дані щодо методів синтезу метал-органічних каркасних структур (MOF – metal- organic framework) на основі координаційних сполук металів, в тому числі Германію, з полідентатними ароматичними кислотами, їх властивостей та застосування у якості стаціонарної фази у хроматографії, сорбентів для твердофазної екстракції та мікроекстракції, а також магнітної твердофазної екстракції. Означено перспективу використання гібридних органо-неорганічних ансамблів на основі координаційно метал-лігандних фрагментів для визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів – високотоксичних органічних забруднюючих речовин.
 • Документ
  Поліфенольний статус та антиоксидантна активність трави Thymus serpyllum L.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ларіонов, В. Б.; Цісак (Кобернік), Альона Олександрівна; Бєнєт, Станіслав Сергійович; Larionov, V. B.; Tsisak (Kobernik), Alona O.; Bieniet, S. S.
  Фенольні сполуки – найчисельніша і найбільш вивчена група рослинних біологічно активних речовин. Вони беруть участь у різноманітних метаболічних процесах, що зумовлює їхню біологічну активність. Природні поліфенольні сполуки малотоксичні, вони виявляють широкий спектр дії на організм людини. Сьогодні найперспективнішим напрямом прикладних досліджень є вивчення антиоксидантних, антибактеріальних, цитотоксичних властивостей поліфенольних сполук з метою отримання безпечних препаратів природного походження для фармацевтичної промисловості. Пошук нових джерел поліфенольних сполук рослинного походження може бути ефективною, екологічно та економічно вигідною альтернативою їхнім синтетичним аналогам. В результаті проведених досліджень визначено кількісний вміст ряду біологічно активних речовин (суму поліфенольних сполук, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот) в екстрактах Thymus serpyllum L. При дослідженні антиоксидантної активності було виявлено достатньо високий її рівень в екстракті трави чебрецю, показники склали 50% на початку експозиції, зросли до 57,45% через 15 с. Було розраховано, що швидкість реакції автоокиснення адреналіну в дослідній пробі з додаванням екстракту чебрецю повзучого склала 0,0310 опт. од./хв, проти контрольної проби – 0,0446 опт. од./хв, де було використано чистий адреналін, при цьому показник відсотку інгібування реакції при використанні досліджуваного екстракту склав 30,33%.
 • Документ
  Сорбційне вилучення аполярних рідин природними високомолекулярними сполуками
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Тимчук, Алла Федорівна; Стрельцова, Олена Олексіївна; Пуріч, А. Д.; Tymchuk, Alla F.; Streltsova, Olena O.; Purich, A. D.
  Вивчено процес сорбції аполярних рідин – вазелінової олії, автомобільної оливи та дизельного палива. Показано, що використання в якості сорбентів полімерів природного походження хітину та хітозану є гідною альтернативою синтетичним сорбентам. Природні сорбенти мають переваги завдяки екологічності, безпеці та біологічному розкладанню. Експериментально доведено, що досліджені природні полімери сорбують органічні забруднювачі з ефективністю до 98%. На ефективність процесу сорбції впливає природа полімеру та спосіб його введення. Сорбцію можна описати за допомогою сорбційних рівнянь Ленгмюра та Фрейндліха. З термодинамічної точки зору процес відбувається самовільно, протікає за фізичним механізмом з невеликими значеннями негативного теплового ефекту.
 • Документ
  Іонізація етаноламінів у водно-органічних середовищах
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Снігур, Денис Васильович; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Рахлицька, Олена Михайлівна; Шаповаленко, В. В.; Snigur, Denys V.; Chebotaryov, Oleksandr N.; Shcherbakova, Tetiana M.; Rakhlytska, Olena M.; Shapovalenko, V. V.
  У даній роботі методом потенціометричного титрування визначені константи іонізації (рКа) моноетаноламіну, діетаноламіну та триетаноламіну у водно-етанольних, водно-ацетонітрильних та водно-ацетонових середовищах при різних концентраціях органічного розчинника в системі. Показано, що природа та фізико-хімічні властивості середовища впливають на характер та ступінь зміни електронодонорної здатності досліджуваних нітрогеновмісних органічних основ. Встановлено, що для досліджених сполук при переході від водного середовища до органічного (етанолу, ацетонітрилу або ацетону) величини рКа закономірно зменшуються при збільшенні вмісту органічного розчинника в системі. Показано, що залежність величин pKa досліджуваних нітрогеновмісних органічних основ від зворотної величини діелектричної проникності водно-етанольних і водно-ацетонових розчинів прагне до лінійної, що узгоджується з теорією Ізмайлова.
 • Документ
  Кополімеризація ненасичених олігоестерів, що модифіковані нітрогенвмісними сполуками, з метилметакрилатом
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кіосе, Тетяна Олександрівна; Савін, Сергій Миколайович; Kiose, Tetiana O.; Savin, Serhii M.
  В представленій роботі досліджено кінетику радикальної кополімеризації у розчині на початкових стадіях поліглікольмалеїнатфталатів, що модифіковані нітрогенвмісними сполуками, з метилметакрилатом у співвідношенні 1:1. В якості розчинника було застосовано циклогексанон, в якості ініціатора – пероксид бензоїлу. Дослідження проведено при температурах 50 та 600С методом дилатометрії з використанням розбірних дилатометрів та центрифуги. В якості модифікаторів було обрано 13 аміновмісних сполук різних типів. Також, для порівняння, була перевірена можливість застосування у якості модифікаторів амідів та гідразинів. Поліконденсацію проводили на масляній бані при 175 0 С та при інтенсивному перемішуванні з відбором води до досягнення постійного кислотного числа. Показано, що додавання 0,1 моль/л модифікатора при поліконденсації суміші малеїнового та фталевого ангідридів з етиленгліколем дозволяє отримати ненасичений олігоестер для якого температурний коефіцієнт реакції його кополімеризації з метилметакрилатом суттєво знижується. Це дозволяє при неізотермічному відтвердженні збільшити об’єм кополімерного блоку без ризику його перегріву та руйнування. Із досліджених амінів найбільш ефективним виявився пара-аміноацетофенон; його застосування в якості модифікатора дозволяє знизити температурний коефіцієнт реакції з 2,1 до 1,7. Швидкість кополімеризації на початкових стадіях для досліджених модифікованих систем знижується від двох до 20 раз. Результати роботи дозволяють запропонувати технологію отримання полімерних матеріалів при їх формуванні у блоках значно більших розмірів, ніж з використанням традиційних ненасичених олігомерів. Також, були проведені розрахунки за спеціальною методикою і визначено максимальний розмір кополімерного блоку у вигляді циліндру, в якого висота дорівнює радіусу, який можна отримати шляхом його формування в неізотермічному режимі у тонкошаровій формі за умов конвекційного повітряного охолодження та максимально допустимій температурі в системі 90 0С. Показано, що об’єм такого блоку, при застосуванні деяких модифікованих олігомерів, суттєво збільшується. Були визначені деякі фізико-механічні характеристики отриманих кополімерів з метилметакрилатом і показано, що модифікація нітрогенвмісними сполуками не покращує і не погіршує досліджені характеристики.
 • Документ
  Хемосорбційні композиції на основі флогопіту для низькотемпературної очистки повітря від діоксиду сульфуру
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кіосе, Тетяна Олександрівна; Назар, Анна Павлівна; Раскола, Людмила Анатоліївна; Kiose, Tetiana O.; Nazar, Anna P.; Raskola, Liudmyla A.
  Досліджено перспективність використання природного та хімічно-модифікованого флогопіту для хемосорбційного знешкодження діоксиду сульфуру за умови його низької концентрації (150 мг/м3 ) у повітрі. Встановлено, що монокомпонентні композиції на основі NaOH і ГМТА, закріплені на природному флогопіті поглинають діоксид сульфуру, але за умови їх сумісної дії при певному співвідношенні компонентів спостерігається синергетичний ефект, який проявляється у збільшенні часу захисної дії та адсорбційної ємності композицій.
 • Документ
  Вплив полівінілового спирту на поверхневі властивості сумішей іоногенна ПАР – Твін
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Стрельцова, Олена Олексіївна; Волювач, Ольга В'ячеславівна; Тимчук, Алла Федорівна; Менчук, Василь Васильович; Streltsova, Olena O.; Voliuvach, Olha V.; Tymchuk, Alla F.; Menchuk, Vasyl V.
  Використано колоїдно-хімічний підхід до опису процесу поверхневого концентрування Тw‑60, Тw‑80, ДДСН, ХДДА із багатокомпонентних водних розчинів. Підтверджена можливість збільшення ступеня флотаційного вилучення ДДСН і ХДДА при їх спільному находженні в розчині з Твінами у присутності полівінілового спирту. Відповідно до моделі Розена розраховано склад змішаних адсорбційних шарів на межі поділу фаз розчин – повітря, а також параметри міжмолекулярної взаємодії ПАР в адсорбційних шарах. Показана доцільність використання параметра міжмолекулярної взаємодії поверхнево-активних речовин в змішаних адсорбційних шарах для прогнозування їх поверхневого концентрування при вилученні із багатокомпонентних водних розчинів і стічних вод.
 • Документ
  Кислотно-основні властивості й леткість фторидів s-, p-, d- металів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Зінченко, В. Ф.; Менчук, Василь Васильович; Дога, П. Г.; Menchuk, Vasyl V.
  Виявлено кореляцію між кислотно-основними властивостями фторидів металів та параметрами їхньої леткості – температурою і ентальпією випаровування. Фториди багатовалентних металів від Ti(IV) до Re(VII) з низькими значеннями основності є легко леткими, натомість фториди металів низької валентності від Li(I) до Sc(III) є слабколеткими, а фториди Zr(IV), Hf(IV), Al(III) займають проміжне становище. Встановлено роль ентропії випаровування як критерію конгруентності процесу. Заміна йона F– на багатозарядні аніони призводить до різкого зростання температури випаровування через суттєве зростання основності. Отже, фактор основності може слугувати для якісної оцінки леткості бінарних сполук й оптимізації пошуку й виявлення на їхній базі матеріалів для інтерференційних покриттів.
 • Документ
  Synthesis and structure of coordination compound of cobalt(ii) 5-Sulfosalicylate with benzohydrazide
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Koksharova, Tetiana V.; Slyvka, Y. I.; Savchenko, O. A.; Mandzii, T. V.; Кокшарова, Тетяна Володимирівна; Сливка, Ю. І.; Савченко, О. А.; Мандзій, Т. В.
  The new 5-sulfosalicylato cobalt coordination compound [Co(Bhz)3]3(HSSal)3×7.5Н2О (where Bhz – benzohydrazide, HSSal2– – 5-sulfosalicylate anion) has been synthesized and studied by elemental analysis, IR and diffuse reflectance spectroscopy and single-crystal X‑ray diffraction.
 • Документ
  Хелати 3-алілпентан‑2,4-діону для синтезу розгалуженого термостійкого поліметилметакрилату
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Shevchenko, О. V.; Burenkova, К. V.; Шевченко, Ольга Володимирівна; Буренкова, Катерина Вікторівна
  Radical polymerization of methyl methacrylate with the addition of Cu(II), Ni(II), Co(II) 3-allylpentan‑2,4-dione chelates was carried out. It is shown that in the case of the cobalt complex, the process occurs at rates comparable to those of the traditional radical initiator, benzoyl peroxide. The resulting polymethyl methacrylate has large molecular weights and contains fragments of β-diketonates in the polymer, which graft side chains. The branched structure of the polymer is proven based on the calculation of the Zimm-Stockmeier factor. It has been established that the branched polymethyl methacrylate obtained on the basis of chelates has a higher thermal stability compared to the sample obtained using benzoyl peroxide.