ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРАКЦИИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В статье раскрыты механизмы влияния организационной культуры на работу органов власти. Автор исследует взаимосвязь парламентских структур с различными типами организационной культуры как фактор повышения их эффективности.
У статті досліджені основні поняття організаційної культури закордонних і вітчизняних дослідників. Розкрито вплив організаційної культури на роботу представницьких органів влади в контексті сучасних українських реалій. Проаналізовано систему ефективної взаємодії в парламентських структурах з урахуванням їх складно-структурованої управлінської культури.
In article the basic concepts of organizational culture of foreign and domestic researchers are investigated. It is opened influences of organizational culture on work of representative bodies of the government in a context of modern Ukrainian realities. The system of effective interaction in parliamentary structures is analyzed taking into account their difficult-structured administrative culture.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип. 13: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
организационная культура, парламентаризм, организационная тсруктура, організаційна культура, парламентаризм, організаційна структура, organizational culture, organizational structures, parliamentarism
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК