Автореферати ФІФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Українська школа підводного мореплавства ХІХ - початку ХХ ст.: формування, діяльність, персоналії
  (2021) Калініченко, Олександр Олександрович; Kalinichenko, Oleksandr O.; Калиниченко, Александр Александрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 - Історія та археологія. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, 2021. В дисертації наведено авторську медальну та вербальну схеми військово-морської історії України, як однієї з складових морської пам’яті морського коду української нації. Встановлено місце зародження і становлення української наукової школи мореплавства в історичному розвитку воєнно-морської історії України та визначено її роль взагалі і підводної складової зокрема. Проведено кліометричні дослідження світового розвитку підводного мореплавства XV-XIX ст., зародження підводної справи в Російській імперії на протязі ХІХ ст. та впровадження глайдерів. На основі кліометричних досліджень: виявлено два піки бойового застосування штурмових засобів з-під води (географічно: чорноморський та тихоокеанський), які всебічно досліджено на предмет ідентифікації українського чинника підводного мореплавства. Окреслено національні школи (німецьку, польську, українську, американську, російську) наукового підводного мореплавства, які існували в Російській імперії з ХІХ ст. і до її розпаду. Згадано підводників вірогідного українського походження Австро-Угорської імперії. Виокремлено та всебічно проаналізовано діяльність Одеського осередку підводників останньої чверті ХІХ ст. Оприлюднено три концепції розвитку підводного мореплавства представників української школи та зроблено порівняння за визначеними критеріями українського та російського напрямків підводного мореплавства в означений період. Зроблено акцент на винаході руху під водою без застосування будь-яких механічних рушіїв В.П.Кремінським та встановлено його світовий приорітет. Надано авторські приклади аварійності атомних підводних човнів, що ведуть до непоправних наслідків, внаслідок концептуального ігнорування винаходу Кремінського В.П.
 • Документ
  Роси та варанги у Візантії Х-ХII ст.: формування та структурна роль найманого військового контингенту
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008) Луговий, Олег Михайлович; Lugovyi, Oleg M.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. У дисертації на основі вивчення широкого комплексу джерел та наукової літератури аналізується процес формування військового найманого контингенту зі Східної та Північної Європи у складі візантійської армії Х-ХІ ст., його структурно-функціональні характеристики та роль у внутрішній та зовнішній політиці Візантії. Досліджено етимологію та походження термінології, яка використовувалась для позначення вказаного іноземного контингенту: „рос”, „варанги”, „кульпінги” та інші. Проблеми найму вояків до візантійської армії розглянуто в контексті міжнародних відносин Х-ХІІ ст. Показано значення у політиці Русі, країн Скандинавії та Британських островів угод з Візантією щодо військового найму. Виділено типові форми організації наймання. Досліджено низку факторів, які забезпечували стабільність існування контингенту: функції підрозділів, систему підпорядкування, юридичний статус, розміщення, оплату особового складу та інші фактори матеріальної мотивації, духовний вплив на іноземних вояків з боку візантійської церкви, образ найманців у свідомості мешканців Візантійської імперії. Доведено особливе піклування візантійських імператорів про боєздатність саме цього іноземного контингенту, який використовувався як у складі польових армій, так і в гарнізонній службі, та з якого набиралися гвардійські частини. Визначено етапи діяльності контингенту росів та варангів за змінами в його етнічному складі та структурних характеристиках.
 • Документ
  Діалогова конституція ідентичності [автореф.]
  (2012) Худенко, Андрій Володимирович; Худенко, Андрей Владимирович; Khudenko, Аndrii V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, 2012. У дисертації досліджено проблему конституювання ідентичності як основоположного феномена культури. Розроблено культурно-онтологічну концепцію діалогової конституції ідентичності, яка по-новому розкриває і онтологічний зміст ідентичності, долаючи попередню домінанту тотожності при її встановленні, і функціональний діапазон діалогу в онтології культури, визначаючи діалог як онтологічно засадний конститутивний принцип ідентичності як феномену культури. Запропонована авторська концепція діалогової конституції ідентичності відкриває новий напрям її філософського та міждисциплінарного дослідження, де перипетії руху виявлення, ствердження і здійснення дещо як ідентичного осмислюються як власний шлях культури. Обґрунтовано, що дещо як ідентичне не підпорядковується імперативу рівності, але суть кінестазіс спряження рухомого, яке стикається у місці зустрічі. Рухомий спокій зустрічі визначено як діалог із такими принциповими компонентами, як межа, боротьба і турбота. Діалог підпорядковується імперативу межі і утверджує своє конституційне верховенство як енергія зіткнення і спряження протилежного. Визначено, що енергією спряження дещо здійснюється як ідентичне.
 • Документ
  Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (XIX — початок XX ст.)
  (Астропринт, 2007) Білоусова, Лілія Григорівна; Белоусова, Л. Г.; Bilousova, Liliya
  Дисертація є першим комплексним дослідженням історії династії грецьких купців Петрококіно, вихідців з о. Хіоса, які переселилися на початку XIX ст. до Російської імперії. На прикладі декількох поколінь династії проаналізовано причини імміграції греків у Росію, законодавчі засади і умови їх інтеграції в економіку та соціальну структуру в місцях проживання (Одеса, Таганрог, Керч, Маріуполь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург та ін.). Висвітлено внесок Петрококіно у міжнародну торгівлю, підприємництво, банківську і страхову справу, золотодобувну і сталеливарну промисловість, заснування торгових домів і акціонерних товариств. Показано участь окремих представників династії в органах самоврядування, наукових і благодійних товариствах, літературно-художньому і спортивному житті Російської імперії. Встановлено родинні зв’язки між понад 400 особами династії „російських” Петрококіно
 • Документ
  Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1985 -1991 рр.
  (Астропринт, 2007) Іванов, Є. В.; Иванов, Е. В.; Ivanov, Y. V.
  В дисертації на основі архівних матеріалів з Центрального державного архіву Республіки Болгарія і Дипломатичного архіву Міністерства зовнішніх справ Республіки Болгарія, а також опублікованих джерел і літератури комплексно досліджено еволюцію зовнішньої політики Болгарії в 1985 - 1991 рр., та виділено її основні етапи: 1985 - 1987 рр., 1988 - 1989 рр., 1990-1991 рр. Висвітлено розвиток відносин країни в політичній, економічній та науковій сферах з провідними державами світу: СРСР, США, ФРН, Францією, Великобританією тощо. Проаналізовано переорієнтацію зовнішньої політики Болгарії на ЄС і НАТО в 1989 - 1991 рр. внаслідок впливу економічних, політичних та міжнародних факторів. Простежено трансформацію зовнішньої політики НРБ на Балканах, міждержавні протиріччя, що впливали на зовнішньополітичний курс країни, співробітництво балканських країн.
 • Документ
  Наукова, публіцистична та державна діяльність О.І. Георгієвського.
  (Астропринт, 2011) Ліхачова, О. Є.; Лихачева, О. Е.; Likhachova, О. Е.
  У дисертації вперше висвітлено біографію та інтелектуальну спадщину О.І. Георгієвського. Визначено основні чинники формування його суспільно-політичних поглядів. Проаналізовано його історичні праці, визначена їх наукова спрямованість та місце у загальному розвитку історичної науки XIX ст. Розглянуті основні етапи його реформаторської діяльності у МНП, визначено його внесок у наукове обґрунтування та втілення у життя класичної системи освіти у Російській імперії у 70-80-х pp. XIX ст. З’ясовано специфіку його діяльності на посаді сенатора. Доказано його значний внесок у розвиток регіональної, центральної та наукової періодики другої половини XIX ст. Представлено генезис його соціальних уподобань від ліберальних до поглядів переконаногодержавника
 • Документ
  Еволюція Державної ради в системі російської монархії (1905-1917 рр.).
  (ФОП "Д.С. Кім", 2009) Зінченко, О. В.; Зинченко, Е. В.; Zinchenko, Y. V.
  В дисертації комплексно досліджується еволюція Державної ради Російської імперії 1905-1917 рр. З’ясовуються причини та сутність розподілу еволюційних змін на структурні та орієнтаційні. Розглядається чітко виражена тенденція поетапного скорочення у процесі реформування повноважень Державної ради за рахунок розширення прерогатив монарха. Висвітлюються причини та сутність обмежень законодавчих, бюджетних та наглядових повноважень верхньої палати народного представництва та заперечливі особливості їїкомплектування особовим складом. Розкривається роль державних радників у створенні, ідейно-теоретичному озброєнні громадських формувань різного політичного спрямування та у практичному керівництві їхньою діяльністю. Аналізується законодавча діяльність Державної ради упродовж 1906-1917 рр., встановлюються її етапи та особливості. Відтворюється процес розколу особового складу Державної ради, утворення двох непримиренних блоків, їх боротьба за владу та її наслідки.
 • Документ
  Політичний та економічний розвиток Сполучених Штатів Америки другої половини XIX ст. в оцінці періодичної преси Російської імперії (за матеріалами Херсонської та Бессарабської губерній).
  (Астропринт, 2011) Сидун, Ірина Володимирівна; Сидун, Ирина Владимировна; Sydun, Iryna V.
  У дисертації досліджуються оцінки періодичної преси Херсонської та Бессарабської губерній політичного та економічного розвитку Сполучених Штатів Америки другої половини ХІХ ст. В роботі висвітлено реакцію населення півдня Російської імперії на найбільш визначні події внутрішньополітичного життя СІЛА другої половини XIX ст. Визначено місце та роль регіональної преси у відображенні суспільної думки населення Північно-Західного Причорномор’я. З’ясовані особливості загальноприйнятих в Російській імперії стереотипів про Новий світ. Проведено порівняльний аналіз регіональної періодики та центральноросійських журналів різних політичних напрямків. Розглянуто механізм висвітлення американських реалій на сторінках регіональної преси. Простежено еволюцію поглядів громадськості Північного Причорномор’я на Америку та американців. Реконструйовано процес формування колективних уявлень населення Херсонської та Бессарабської губерній щодо соціально-економічного та політичного життя американців.
 • Документ
  Жінки у становленні державного піклування і громадської благодійності на європейському півдні Російської імперії (перша половина XIX ст.)
  (Астропринт, 2008) Накаєва, С. А.; Накаева, С. А.; Nakaeva, S. A.
  У дисертації аналізується участь жінок у роботі закладів державного піклування і створенні в першій половині XIX ст. благодійних товариств на європейському півдні Російської імперії. В дослідженні розкрито передумови формування основних об'єктів добродійної практики в процесі заселення і соціокультурного освоєння південних територій;виявлено ступінь участі жінок у Приказах громадської опіки і напівофіційних добродійних товариствах (тюремних комітетах, закладах Відомства імператриці Марії, Людинолюбного товариства); розглянуто діяльність жіночих благодійних організацій в містах півдня імперії.
 • Документ
  Олександр Григорович Тройницький: вчений і державний діяч
  (Астропринт, 2011) Картелян, О. Д.; Картелян, А. Д.; Kartelyan, O. D.
  Дисертація є першим в українській історіографії комплексним дослідженням наукової, державної та суспільної діяльності О.Г. Тройницького. У роботі відтворено біографію вченого та визначено комплекс чинників, які вплинули на формування світогляду О.Г. Тройницького та становлення його наукових інтересів. Значну увагу в дисертації приділено з’ясуванню впливу наукової діяльності О.Г. Тройницького на розвиток адміністративної статистики Російської імперії другої половини XIX ст. Відзначено зв’язки вченого з відомими науковцями, державними та суспільними, діячами. В дисертації реконструйовані не тільки невідомі досі сторінки життя О.Г. Тройницького, але і аспекти державної політики, суспільного та соціально-економічного становища в країні.
 • Документ
  Діалог: соціокомунікативиі та дискурсивні аспекти.
  ("Аркуш", 2007) Чорба, О. П.; Чорба, Е. Л.; Chorba, E. P.
  У дисертації проаналізовано співвідношення понять діалогу і дискурсу у сучасних соціокомунікативних процесах, визначено умови, при яких вони забезпечують гармонізацію соціальних структур, дозволяють формувати стратегію дій окремих індивідів і спільнот. Новизна дослідження полягає у тому, що діалог досліджується у співвідношенні з поняттям дискурсу, це дозволяє встановити їх взаємообумовленість і побачити нові особливості їхнього функціонування в сучасних соціокомунікативних процесах. Дискурс репрезентується як завершений діалог, консенсус, якого досягай в процесі діалогу і втілюють в життя. Класифікація типів та форм діалогу та дискурсу привела до висновку, що діалогова форма дискурсу є найбільш життєздатною як для інституціональної, так і неінституціональної взаємодії. Показано особливості функціонування діалогової форми дискурсу в засобах масової інформації, педагогіці релігії, політиці, економіці та міжкультурній взаємодії. В сучасних умовах педагогічний дискурс констатує перехід від репродуктивних форм педагогіки до продуктивних; в сучасному релігійному дискурсі основним моментом є релігійний плюралізм, не направлений на знищення релігійних відмінностей; діалогова форма політичного і економічного дискурсу виявляється найбільш приоритетною для відкритого суспільства, на відміну від монологічної форми суспільства тоталітарного, сприяє здійсненню успішних політико-економічних проектів, що без сумніву актуально для сучасної України. Показано, що культура свої власні позиції визначає тільки в діалозі з іншими культурами, що обумовлює необхідність діалогу культур і в умовах глобалізації потребує формування нового дискурсу цивілізаційних відносин.
 • Документ
  Країни Тропічної Африки в зовнішній політиці Держави Ізраїль (1954-2007 рр.)
  (Видавець Прокопчук Т.Ю., 2010) Божкова, Г. Л.; Божкова, А. Л.; Bozhkova, Hanna
  У дисертації досліджується еволюція взаємовідносин Ізраїлю та країн Тропічної Африки впродовж періоду 1954-2007 рр.Виділено основні етапи розвитку відносин, проаналізовано причини формування африканського вектору зовнішньої політики Ізраїлю та умови його реалізації. З’ясовано шляхи налагодження стосунків. Розкрито головні форми та методи спів-робітництва. Проаналізовано специфіку взаємовідносин з окремими країнами регіону'. Визначено характер та ступінь впливу міжнародної ситуації на розвиток зв’язків між Ізраїлем та країнами Тропічної Африки.
 • Документ
  Діяльність статистичних комітетів на Одещині у XIX - на початку XX століття.
  (Хорс, 2002) Котова, Н. О.; Kotova, N. O.
  Дисертація присвячена діяльності місцевих статистичних комітетів, що існували на території Одещини з другої третини XIX - на початку XX ст. Велика увага приділена історіографії питання. Структура даної дисертаційної роботи ґрунтується на прийнятті положення про необхідність звернутися до теоретичних аспектів розвитку статистичних досліджень у Російській імперії взагалі. На основі широкого кола джерел визначені основні напрямки, форми і методи роботи місцевих статистичних комітетів на території Одещини і їх вклад у дослідження краю. Доведено, що місцеві статистичні комітети були складовою ланкою краєзнавчого руху України. Праця містить важливий матеріал, що дає можливість переглянути й розширити уявлення про діяльність цих установ
 • Документ
  Періодична преса в суспільному розвитку Південного степового регіону Російської імперії (1820-1865).
  (Астропринт, 2002) Грєбцова, Ірена Світозарівна; Hriebtsova, Irena S.; Гребцова, Ирэна Светозаровна
  У дисертації на основі комплексного аналізу усієї сукупності періодичної преси і почасових видань Південного степового регіону Російської імперії виявлено роль і місце регіональної преси в соціально-економічному розвитку, політичному і культурному житті як країни загалом, так і південних губерній та областей. Простежено еволюцію регіональної періодики з часів зародження в 1820 р. першої газети до цензурної реформи 1865 p., яка зруйнувала взаємозв’язок преси даного регіону. Охарактеризовано процес формування системи регіональної періодики як складової частини системи російської преси, становлення місцевих кадрів видавців, редакторів, журналістів. Проаналізовано механізм участі періодики в обговоренні найважливіших реформ - селянської і судової, реформування місцевого самоврядування, цензури та інших сфер. Розглянуто ступінь і форми впливу публікацій преси на читацьку аудиторію.
 • Документ
  Історія сарматів Карпато-Дніпровського регіону
  (Астропринт, 2003) Дзиговський, Олександр Миколайович; Dzyhovskyi, Oleksandr M.; Дзиговский, Александр Николаевич
  В дисертації, на основі комплексного аналізу усієї сукупності джерел досліджується історія сарматів Карпато-Дніпровського регіону. Встановлено, що ці кочовики з'являються на землях західніше Дніпра вже близько середини III ст. до н.е. Починаючи з цього часу і аж до початку гунської епохи, в різні хронологічні періоди, панівне становище тут перемінно займали та відігравали помітну роль сарматські племена сіраків, язигів, аланів, роксоланів і знову аланів. Динаміка проникнення сарматів в даний регіон та етапи його заселення ними, вибір територій для мешкання і його характер, взаємовідносини номадів з місцевими варварськими племенами та населенням античних полісів Північно-Західного і Західного Понту визначалися і обумовлювалися, насамперед, політичною ситуацією на цих землях, де завжди відчувався значний вплив фракійського світу, а починаючи з останньої третини І ст. до н.е. і Стародавнього Риму.
 • Документ
  Колонізація українським населенням Придунайських земель. XVIII - початок XX ст.
  (Астропринт, 2002) Бачинська, Олена Анатоліївна; Бачинская, Елена Анатольевна; Bachynska, Olena A.
  Дисертація є першим у вітчизняній та іноземній історіографії комплексним дослідженням на основі архівних документів історії колонізації українським населенням Придунайських земель у контексті міжнародних і внутрішньополітичних відносин. У роботі підкреслюється, що це було важливою складовою частиною загального процесу заселення й економічного освоєння регіону. Визначаються причини і території міграцій, етапи колонізації Придунайських земель протягом XVIII - початку XX ст. З'ясовуються чисельність і демографічні зміни в структурі українського населення, соціальні, майнові й верствові групи, які брали участь у колонізації. Аналізується роль українського козацтва в заселенні регіону. Характеризуються питання взаємовпливів у культурі, побуті, звичаях і традиціях між українцями й іншими національностями.
 • Документ
  Російська "політика покровительства" щодо греків- іммігрантів в кінці XVIII - першій третині XIX ст. (на матеріалах Херсонської губернії).
  (Астропринт, 2007) Уварова, О. О.; Уварова, Е. А.; Uvarova, О. О.
  У дисертації проаналізовано російську "політику покровительства" щодо греків-іммігрантів у кінці XVIII - першій третині XIX ст.: з'ясовано вплив міжнародної ситуації, суспільно-політичних процесів, що розгорталися в Османській та Російській імперіях на передумови, хід, результати переселення греків. Визначено фактори, що вплинули на формування окремого напрямку зовнішньополітичного курсу Російської імперії у вирішенні Східного питання - "політики покровительства" православним підданим Туреччини. Доведено мінливий, залежний від устремлінь російського уряду та європейської політичної картини характер "політики покровительства". Розкрито головні напрями, загальні й специфічні тенденції розвитку міських грецьких громад; простежено дії загальноросійської та місцевої адміністрації щодо сприяння грецьким переселенцям. Ґрунтуючись на нововведених архівних відомостях відтворено перебіг подій, пов'язаних зі створенням та розвитком греко-болгарських колоній на теренах Херсонської губернії. Показано, що діяльність грецьких іммігрантів проходила в тісному зв'язку з громадсько-політичним, економічним та культурним життям в Російській імперії.
 • Документ
  Історик О. І. Маркевич: життя та творчість
  (Астропринт, 2001) Синявська, Олена Олександрівна; Синявская, Елена Александровна; Syniavska, Olena O.
  У дисертації вперше у цілісності всебічно висвітлено творчий шлях та громадську діяльність О.І.Маркевича (1847-1903) - одного з представників славетного роду Марковичів-Маркевичів, з якого вийшло немало видатних діячів культури і науки. На основі вивчення його творчої спадщини, нових матеріалів, виявлених автором в архівосховищах, опублікованих раніше різних груп джерел та залучення дослідницької літератури проаналізовано всі аспекти наукової діяльності О.І.Маркевича як історика, археографа, відомого краєзнавця Південної України, запропоновано періодизацію його життя та творчості . Відзначено зв'язки вченого з відомими українськими науковцями та громадськими діячами. Значну увагу в дисертації приділено просвітницькій діяльності О.І.Маркевича, визначено його місце і роль в українському національному русі останньої чверті XIX - перших років XX ст.
 • Документ
  Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в XIX ст.: організація, склад, служба.
  (Астропринт, 2007) Стоянов, Ф. Ф.; Stoyanov, F.F.
  У дисертації вперше досліджено проблему використання російською владою воєнного потенціалу «малоросійського козацтва» та змін соціально-правового становища козаків Полтавської і Чернігівської губерній в XIX ст., що залежали від масштабів служби Малоросійських кінних козацьких полків. Визначено чотири етапи служби Малоросійських кінних козацьких полків, пов'язані з організацією відсічі наполеонівській армії в 1812-1814 pp., Кримською війною 1853-1856 pp., активізацією польського національно-визвольного руху в 1830- 1831 та 1863 pp. З'ясовано, що їх служба носила охоронно-поліцейський характер, вони брали учать у бойових діях лише в 1812-1814 pp. Визначено, що протягом існування Малоросійських кінних козацьких полків чисельність добровольців в них скоротилася, а кількість полків зменшилась. Встановлено, що служба «малоросійських козаків» у створених власним коштом іррегулярних формуваннях впливала на зміну їх соціально-правового становища в Російській імперії.
 • Документ
  Соціальні механізми формування правосвідомості
  (Печатный дом, 2013) Шевцов, Сергій Павлович; Шевцов, Сергей Павлович; Shevtsov, Serhii P.
  Автор починає з розгляду біологічних основ нормативної поведінки у тваринних спільнотах. Наступним етапом виступають первісні спільноти. Автор пропонує логічну модель, згідно з якою розвиток правових відносин визначається стадіями вивільнення індивіда з первинної зв'язності. Робота розкриває пряму залежність між правом і формою самоідентифікації людини. Формування і розвиток правосвідомості здійснюється за допомогою функціонування правових інститутів старого соціуму. Рушійним мотивом перетворення правосвідомості виявляється зміна зовнішніх умов існування суспільства і виникнення перед ним нових завдань. Механізмом перетворення структури суспільства, його самоідентифікації та правосвідомості виступає розчленування раніше злитих форм діяльності та з'єднання їх заново в іншому порядку.