Магістри

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 803
 • Документ
  Ефективність препаратів цитокініну за вирощування винограду на півдні України
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Степаненко, Надія Ігорівна
  Проведено дослідження ефективності використання препаратів X-Cyte та MC Set Valagro, які містять цитокініни, фізіологічного стану, росту й врожайності винограду сорту Сухолиманський білий. Обробку препаратами здійснювали шляхом чотириразового обприскування протягом вегетації. Показано підвищення вмісту фотосинтетичних пігментів в листках, інтенсивності дихання, покращення показників водного режиму листків, збільшення кількості пагонів та кількості вузлів у пагонах, зростання площі асиміляційної поверхні. Обробка цитокінінами підвищує врожайність винограду Сухолиманський білий на 29 та 37 %, за рахунок маси грон, маси та об’єму 100 ягід. Наявне покращення якості соку технічного сорту біолого винограду: зменшення вмісту сухої речовини цукру та збільшення титрованої кислотності. Обробка сприяла кращому визріванню пагонів та підвищувала вміст вуглеводах у зимовій лозі. Кращу ефективність показав препарат з зеатиним MC Set Valagro.
 • Документ
  Оптимізація умов синтезу біосурфактантів бактеріями роду Bacillus, виділених з різних джерел Чорного моря
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гелета, Ернест Вадимович
  В рамках цієї роботи досліджувалась здатність бактерій роду Bacillus, котрі були ізольовані з води біля узбережжя Чорного моря в м. Одесі, синтезувати біосурфактанти, як клас екзометаболітів. Дослідження були проведені згідно експериментів по визначенню індексу емульгування і дроп-тесту. В якості досліджуваних параметрів оптимізації були обрані температура, рівень рН та ступінь аерації середовища. За допомогою індексу емульгування отримано результати рівня оптимізації.
 • Документ
  Оптимізація складу поживних середовищ для культивування морських актинобактерій
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Бідник, Марина Юріївна
  Проведено оптимізацію складу поживних середовищ для культивування морських актинобактерій задля отримання більшої кількості антибіотиків з меншими економічними витратами. Визначено антимікробні властивості вторинних метаболітів, виділених досліджуваним штамом Streptomyces ambofaciens Myt7 щодо тест-штамів умовно-патогенних мікроорганізмів. Здійснено біоінформатичний пошук у базах даних для прогнозування можливого спектру антимікробних метаболітів досліджуваного мікроорганізму та розроблено підходи до оптимізації шляхів їх отримання.
 • Документ
  Біотехнологічний потенціал мікроорганізмів Куяльницького лиману
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Артеменко, Олексій Олександрович
  Відібрані три ізоляти бацил з найвищою продукцією вторинних метаболітів: Bacillus sp. KE3, Bacillus sp. KE7 та Bacillus sp. KE9. Встановлена здатність вторинних метаболітів відібраних ізолятів бацил до пригнічення росту тест-штамів умовно-патогенних бактерій та формування ними біоплівок. Доведена висока емульгувальна активність вторинних метаболітів Bacillus sp. з Куяльницького лиману. Показано, що Bacillus sp. KE3 та Bacillus sp. KE7 є активними продуцентами позаклітинних протеаз. Визначено, що вміст у середовищі культивування 3% натрію хлориду є оптимальним для отримання найбільшої кількості вторинних метаболітів. Підвищенні вмісту NaCl до 12% призводить до суттєвого зменшення ефективності синтезу вторинних метаболітів та їх біологічної активності. Доведено, що найбільш перспективним для поглибленого дослідження є Bacillus sp. KE7.
 • Документ
  Мікробний склад поверхні зубів із каріозним ураженням у пацієнтів стоматологічної клініки "Медіан" впродовж 2020-2023 рр.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Юзік, Валерія Валеріївна
  В роботі було проведено порівняння частоти виявлення окремих видів мікроорганізмів на поверхні каріозних зубів пацієнтів впродовж 2020-2023 років в стоматологічної клініки «Медіан». Впродовж чотирьох років при дослідженні мікробіоти поверхні зубів, що зазнавали карієс, було взято зразки від 242 (у 2020 р.), 189 (у 2021 р.), 215 (у 2022 р.) та 247 (у 2023 р.) пацієнтів обох статей у віці від 20 до 60 років.
 • Документ
  Обгрунтування профілактики порушень в головному мозку щурів при хронічній алкогольній інтоксикації
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Єзерова, Алла Едуардівна
  Проведено експериментальне дослідження стану головного мозку при хронічній алкогольній інтоксикації та здатності профілактичних комплексів попереджувати негативний вплив алкоголю на головний мозок самиць щурів. Хронічне вживання алкоголю призвело до розвитку запалення в головному мозку (підвищення рівня активності еластази та кислої фосфатази), розвитку оксидативного стресу (зниження активності каталази та збільшення концентрації малонового діальдегіду), підвищення активності уреази, що свідчить про накопичення аміаку, який негативно впливає на функціонування клітин мозку.
 • Документ
  Вплив умов культивування та утворення антимікробних речовин представниками роду Bacillus, ізольованими з гідробіонтів Чорного моря
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Єрмак, Юлія Юріївна
  Досліджено антибіотичну активність екзометаболітів, що продуку-ються штамами Bacillus subtilis МН6, Bacillus cereus МН9 та Bacillus atrophaeus МН4 щодо тест-мікроорганізмів Staphylococcus aureus ONU 536 та Escherichia coli ONU 458.
 • Документ
  Антагоністична активність донних актинобактерій Чорного моря
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Яворська, Анна Сергіївна
  Метою дослідження була оцінка антагоністичної активності морських актинобактерій, виділених з донних осадів Чорного моря. Встановлено, що метаболіти морських актинобактерій виявили здатність ефективно пригнічувати ріст як грампозитивних (Kocuria rhizophila, Bacillus subtilis), так і грамнегативних (Escherichia coli, Pseudomonas putida) бактерій та дріждоподібних грибів Candida albicans. Показано, що ступінь вираженості антагоністичної активності є штамоспецифічною ознакою та що склад середовища є визначальним для її прояву. Кореляційним аналізом встановлено, що максимально сприяє прояву антагоністичної активності досліджених штамів актиноміцетів наявність у живильних середовищах неорганічних компонентів (нітрату калію, солі кальцію, фосфату калію). У деяких випадках визначальними були органічні компоненти (крохмаль, пептон, глюкоза).
 • Документ
  Антибіотикорезистентність збудників нозокоміальних інфекцій
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ярмошевич, Вероніка Вячеславівна
  У даній роботі ізольовано та ідентифіковано з поверхонь гнійних, опікових, травматичних ран, післяопераційних ускладнень та предметів медичного призначення у стаціонарі 83 штами стафілококів, вивчено їх антилізоцимну активність, також складено антибіотикограму.
 • Документ
  Характеристика мікробіому кишечника дітей з дисбіозами шлунково-кишкового тракту та засоби його корекції
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Василенко, Юлія Олександрівна
  У роботі визначали кількісний та якісний склад кишкової мікробіоти дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Експериментальна частина роботи виконувалась на базі бактеріологічної лабораторії Одеської обласної дитячої лікарні. Виявлені домінуючі мікроорганізми придисбактеріозах, ступінь дисбактеріозу і частота виявлення дисбіотичних порушень кишечника у дітей різних вікових груп.
 • Документ
  Поведінкові реакції щурів у лабіринті Барнса на тлі інтоксикації алюмінієм і прийомі мінеральних комплексів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Тиняна Маргарита Юріївна
  Досліджено особливості поведінкових реакцій щурів у лабіринті Барнса на тліінтоксикації хлоридом алюмінію та при застосуванні профілактичних засобів. Встановлено, що тривала інтоксикація хлоридом алюмінію у щурів вплинула на характер поведінкових реакцій щурів: збільшився час виконання завдання, підвищилась кількість помилок, при цьому змінилась стратегія вирішення завдання. Вживання профілактичних препаратів позитивно вплинуло на характер поведінкових реакцій щурів: кількість помилок знизилась, час пошуку «рятівної» лунки скоротився, порівняно з групою з інтоксикацією. Щури користувались усіма видами стратегій.
 • Документ
  Активність ацетилхолінестерази і піруватдегідрогеназного комплексу в структурах головного мозку щурів за умов введення тіаміну та його похідних
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ткач, Анастасія Сергіївна
  Проведено дослідження активності ацетилхолінестерази та піруватдегідрогеназного комплексу в структурах кори і гіпокампу головного мозку щурів різного віку через 2 години після введення тіаміну та його метаболітів: тіохрому та тіазолу.
 • Документ
  Поширення збудника Borrelia burgdorferi серед населення Одеської області протягом 2021-2022 років
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Танасів, Тетяна Богданівна
  Проведено скринінгові серологічні дослідження сироваток крові людей, які були вкушені кліщами впродовж всіх сезонів року, до антитіл класу Ig M до Borrelia burgdorferi на території Одеської області. Висвітлено основні питання етіології хвороби, подано характеристику збудника, його властивості. Встановлено залежність кількості звернень і частку позитивних проб від сезонної активності кліщів. Виявлено, що циркуляція збудника B. burgdorferi в екосистемі досліджуваного регіону перебуває в активному стані. Показано, відсутність залежності кількості захворювань від статі. За допомогою статистичних розрахунків визначено межі довірчого інтервалу для генеральної частки ймовірного зараження від укусу кліща.
 • Документ
  Дія тіохрому на стан вільнорадикальних процесів в органах щурів із парацетомоловою інтоксикацією
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Смирна, Наталя Олександрівна
  Інтенсивність перекисного окислення ліпідів у плазмі крові та гомогенатах печінки щурів при моделюванні гострої печінкової недостатності була підвищеною, що підтверджують отримані дані: спостерігався підйом рівня дієнових кон´югатів, триєнових кон´югатів та основ Шифа у плазмі та гомогенатах печінки щодо показників групи «інтактні тварини». Відзначено статистично значуще збільшення продуктів окисної модифікації білків, зокрема, карбонільних похідних, що відповідають пізнім маркерам окисної модифікації білків, що говорить про інтенсивний окислювальний стрес. Отримані дані дозволяють припустити, що розроблена модель гострої печінкової недостатності експериментальних досліджень є застосовною. При внутрішньочеревному введенні 1,1 г/кг ін'єкційного розчину парацетамолу відбувалася патологічна активація процесів вільнорадикального окиснення та розвиток оксидативного стресу.
 • Документ
  Залежність продукції сидерофорів при утворенні біоплівок мікроорганізмами від їх видового складу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Швець, Ольга Сергіївна
  Досліджено здатність Bacillus subtilis МБ1 та Bacillus subtilis ОНУ 481, а також Pseudomonas chlororaphis ONU 301 та Pseudomonas fluorescens ATCC 13225 синтезувати сидерофори під час окремого культи-вування та під час формування асоціацій.
 • Документ
  Флора антропогенно перетворених ділянок м. Березівка
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Шеванова, Анастасія Анатоліївна
  Досліджували флору антропогенно перетворених ділянок м. Березівка. Встановлено наявність 129 видів рослин з 104 родів, що представляють флору всіх урболандшафтів міста.
 • Документ
  Показники сироватки крові щурів в умовах моделювання поєднаної патології і її профілактики
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Шамієва, Олександра Миколаївна
  Проведено дослідження стану сироватки крові щурів під впливом алюмінієвої інтоксикації. Моделювання патології призвело до зростання біохімічних показників у сироватці крові, включаючи вірогідне збільшення "печінкових" маркерів, маркерів запалення, активності прооксидантної системи, параметрів ліпідного обміну та зниження рівня антиоксидантного захисту.
 • Документ
  Філогенетичний аналіз актиноміцетів Одеської затоки Чорного моря
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Сарженюк, Аліна Сергіївна
  Проведено філогенетичний аналіз послідовностей гену 16S rRNA штамів актиноміцетів, ізольованих з поверхні обростання черепашнику, зануреного в Чорне море. Дослідження проведено у Біотехнологічному науково-навчальному центрі при ОНУ імені І.І. Мечникова в рамках теми № 598 «Біологічна різноманітність актинобактерій Чорного моря, їх біотехнологічний потенціал та пошук продуцентів нових антимікробних сполук».
 • Документ
  Оцінка впливу рідини для електронних сигарет в тестах на D. melanogaster
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Сачалко, Валерія Олександрівна
  Метою дослідження було вивчення генотоксичного впливу синтетич-ного нікотину та суміші для електронних сигарет на життєздатність Dr. melanogaster. Встановлено, що як нікотиновмісні, так і суміші без нікотину негативно впливають на показники життездатності і становлять генотоксич-ний ефект різного ступеню інтенсивності.
 • Документ
  Фізіологічні особливості молодших школярів з вадами психічного розвитку
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ригорчук, Валерія Олегівна
  Досліджено функціональний стан фізичного розвитку та серцево-судинної системи молодших школярів з вадами психічного розвитку з використанням інструментального та розрахункового дослідження. Доведено, що молодші школярі з вадами характеризуються значною гетерохронією фізичного розвитку. Аналіз системної гемодинаміки дітей молодшого шкільного віку з різним темпом психічного розвитку виявив, що діти з ЗПР характеризуються достовірно вищими показниками систолічного та діастолічного артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, хвилинного об’єму крові (у хлопчиків) та нижчими показниками систолічного об’єму крові (у дівчаток); зниженням адаптаційних можливостей системи кровообігу.