Об'єкт та предмет соціології соціальної політики як галузевої соціології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності розробки соціології соціальної політики як галузі соціологічної науки. Головними аргументами накористь наукової і практичної значущості появи ще однієї області соціо- логічного знання є: актуалізація напряму діяльності держави, що іменується “соціальна політика”; зростаюча пріоритетність соціальної сфери в XXI столітті; відсутність у вітчизняній науці адекватної теорії, аналогічної тим, які забезпечують економічну політику або загальнодержавну політику (політологія). Для побудови теорії соціальної політики пропонується використовувати фундаментальні категорії соціології — “соціальні відносини” і “соціальна структура”. У статті показано також значення даних соціологічних досліджень, які разом з офіційною статистикою грають роль емпіричної бази соціології соціальної політики
Статья посвящена обоснованию необходимости разработки социологии социальной политики как отрасли социологической науки. Главными аргументами в пользу научной и практической значимости появления еще одной области социологического знания являются: актуализация направления деятельности государства, именуемого “социальная политика”; возрастающая приоритетность социальной сферы в ХХI веке; отсутствие в отечественной науке адекватной теории, анало-гичной тем, которые обеспечивают экономическую политику или общегосударс- твенную политику (политология). Для построения теории социальной политики предлагается использовать фундаментальные категории социологии — “социальные отношения” и “социальная структура”. В статье показано также значение данных социологических исследований, которые наряду с официальной статистикой играют роль эмпирической базы социологии социальной политики
The article is devoted to grounding necessity of development of the social politics sociology as the branch of the sociological science. Main arguments of it are following: priority and significance of social sphere in the XXI century; absence the adequate theory in the native science. It is expediently to apply fundamental categories of sociology “social relations” and “social structure “to construct such a theory. It is displayed how to use sociological data which are empirical basis of the social politics sociology
Опис
Ключові слова
соціологія соціальної політики, соціальні відносини, соціальна структура, социология социальной политики, социальные отношения, социальная структура, social politics sociology, social relations, social structure
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университет
DOI
ORCID:
УДК