Linear-inversive prn’s generator with power of two modulus

Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Generalization of the inversive congruential generator of pseudorandom numbers with prime-power modules is considered and the trigonometrical sums on sequence of pseudorandom numbers are estimated.
Розглянуто узагальнення інверсного конгруентного генератора псевдовипадкових чисел за модулем ступеня простого числа. Отримані оцінки експоненційних сум на послідовності псевдовипадкових чисел.
Рассмотрено обобщение инверсного конгруэнтного генератора псевдослучайных чисел по модулю степени простого числа. Даны оценки экспоненциальных сумм на последовательности псевдослучайных чисел.
Опис
Ключові слова
inversive congruential pseudorandom numbers, exponential sum, discrepancy, інверсні конгруентні псевдовипадкові числа, експоненційні суми, дискрепансія, инверсные конгруэнтные псевдослучайные числа, экспоненциальные суммы, дискрепансия
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК