Характеристика молочнокислих бактерій губок Чорного моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета. Виділити молочнокислі бактерії з губок Чорного моря та дослідити їх основні біологічні властивості. Методи. Виділення штамів лактобацил та визначення їх чисельності у губках проводили, використовуючи середовища MRS і GYPB. Морфологію колоній та клітин, тінкторіальні властивості, каталазну та оксидазну активності, здатність до утворення індолу, сірководню, нітратредукції, окиснення/ферментації глюкози вивчали за загальноприйнятими методиками. Виділення метилових ефірів жирних кислот проводили відповідно до стандартного протоколу Sherlock Microbial Identification System. Ідентифікацію штамів за жирнокислотним складом проводили методом газової хроматографії з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (база даних бібліотеки RTSBA 6 версія 6.2). Стійкість до морської солі визначали за інтенсивністю росту у MRS-бульйоні. Кислотоутворення визначали за активною і титрованою кислотністю у молоці. Результати. Кількість представників молочнокислих бактерій в досліджених чорноморських губках коливалася від 1,87 × 105 до 1,4 × 109 КУО/г залежно від губки. Серед жирних кислот бактерій, віднесених до видів Lactobacillus vaccinostercus, L. parabuchneri та L. bifermentans, переважали гексадеканова, нондеценова і 9-октадеценова кислоти. Оптимуми концентрації морської солі для росту досліджених штамів визначені у межах 2,5–5,0%. Через 24 год культивування титрована кислотність 74,5% штамів становила 26–46 °Т, а через 48 год 6,4% штамів демонстрували кислотність від 20 до 30 °Т, 78,6% – від 30 до 90 °Т, а 15,0% – більш, ніж 90 °Т. Більшість штамів закислювали середовище до pH 4,0– 4,5. Висновки. При дослідженні молочнокислих бактерій чорноморських губок Haliclona sp. виявлено наявність в них представників роду Lactobacillus: L. vaccinostercus, L. parabuchneri і L. bifermentans та вивчено основні біологічні характеристики виділених бактерій.
Целью работы было выделить молочнокислые бактерии из губок Черного моря и исследовать их основные биологические свойства. Методы. Выделение штаммов лактобацилл и определения их численности в губках проводили, используя среды MRS и GYPB. Морфологию колоний и клеток, тинкториальные свойства, каталазную и оксидазную активности, способность к образованию индола, сероводорода, к нитратредукции, к окислению/ферментации глюкозы изучали по общепринятым методикам. Выделение метиловых эфиров жирных кислот проводили в соответствии со стандартным протоколом Sherlock Microbial Identification System. Идентификацию штаммов по жирнокислотному составу проводили методом газовой хроматографии с использованием автоматической системы идентификации микроорганизмов MIDI Sherlock (база данных библиотеки RTSBA 6 версия 6.2). Устойчивость к морской соли определяли по интенсивности роста в MRS-бульоне. Кислотообразование определяли по активной и титруемой кислотности в молоке. Результаты. Количество представителей молочнокислых бактерий в исследованных черноморских губках колебалось от 1,87 × 105 до 1,4 × 109 КОЕ/г в зависимости от губки. Среди жирных кислот бактерий, отнесенных к видам Lactobacillus vaccinostercus, L. parabuchneri и L. bifermentans, преобладали гексадекановая, нондеценовая и 9-октадеценовая кислоты. Оптимумы концентрации морской соли для роста исследованных штаммов определены в пределах 2,5–5,0%. Через 24 ч культивирования титруемая кислотность 74,5% штаммов составляла 26–46 °Т, а через 48 ч 6,4% штаммов демонстрировали кислотность от 20 до 30 °Т, 78,6% – от 30 до 90 °Т, а 15,0% – более 90 °Т. Большинство штаммов окисляли среду до pH 4,0–4,5. Выводы. При исследовании молочнокислых бактерий черноморских губок Haliclona sp. выявлено наличие в них представителей рода Lactobacillus: L. vaccinostercus, L. parabuchneri и L. bifermentans, изучены основные биологические характеристики выделенных бактерий.
The aim of the work was to isolate the lactic acid bacteria from the Black Sea sponges and to investigate some of their biological properties. Methods. Isolation of lactobacilli strains and determination of their abundance in sponges was performed using MRS and GYPB media. Colony and cell morphology, tinctorial properties, catalase and oxidase activity, ability to form indole, hydrogen sulfide, nitrate reduction, glucose oxidation/fermentation were studied using standard methods. Fatty acid methyl esters was carried out according to the standard Sherlock Microbial Identification System protocol. The identification of strains by fatty acid composition was performed by gas chromatography using an automatic MIDI Sherlock microorganism identification system (RTSBA 6 library version 6.2). Sea salt resistance was determined by the growth rate in MRS broth. The acid production was determined by the active and titrated acidity in milk. Results. The number of representatives of lactic acid bacteria in the tested Black Sea sponges ranged from 1.87 × 105 to 1.4 × 109 CFU/g depending on the sponge. Among the fatty acids of bacteria belonging to the species Lactobacillus vaccinostercus, L. parabuchneri and L. bifermentans, hexadecanoic, nondecenoic and 9-octadecenoic acids prevailed.The optimal concentration of sea salt for the growth of the studied strains was determined in the range of 2.5–5.0%. After 24 h of cultivation, the titrated acidity of 74.5% of the strains was 26–46 °T, and after 48 h, 6.4% of the strains showed acidity from 20 to 30 °T, 78.6% – from 30 to 90 °T, and 15.0% – more than 90 °T. The acidification of the medium by most strains occurred at pH 4.0–4.5. Conclusions. In the study of the lactic acid bacteria of the Black Sea sponges Haliclona sp. the presence of representatives of the genus Lactobacillus:L. vaccinostercus, L. parabuchneri, and L. bifermentans were determined and the basic biological characteristics of the isolated bacteria were investigated.
Опис
Ключові слова
Lactobacillus, біологічні властивості, губки Чорного моря, биологические свойства, губки Черного моря, biological properties, Black Sea sponges
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія
DOI
ORCID:
УДК