Людський капітал країни та вплив на його розвиток державної податкової політики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджено теоретичні і методологічні засади людського капіталу як чинника розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Визначено взаємозв’язок проблеми людського капіталу та економічного розвитку країни. Проаналізовано парадигму еволюційного розвитку людського капіталу як фактора економічного зростання країни. Наведено основні показники вимірювання рівня розвитку людського капіталу країни. Виявлено, що людський капітал в Україні характеризується відносно низьким рівнем розвитку порівняно з розвиненими країнами світу. Встановлено вплив податкової політики держави на стимулювання розвитку людського капіталу країни. З’ясовано та обґрунтовано, що поточна податкова політика України не здійснює суттєвого стимулювання розвитку людського капіталу. Запропоновано концепцію реформування державної податкової політики України з метою підвищення рівня розвитку людського капіталу в країні.
В статье исследованы теоретические и методологические основы человеческого капитала как фактора развития национальной экономики в условиях глобализации. Определена взаимосвязь проблемы человеческого капитала и экономического развития страны. Проанализирована парадигма эволюционного развития человеческого капитала как фактора экономического роста страны. Приведены основные показатели измерения уровня развития человеческого капитала страны. Выявлено, что человеческий капитал в Украине характеризуется относительно низким уровнем развития по сравнению с развитыми странами мира. Установлено влияние налоговой политики государства на стимулирование развития человеческого капитала страны. Выяснено и обосновано, что текущая налоговая политика Украины не осуществляет существенного стимулирования развития человеческого капитала. Предложена концепция реформирования государственной налоговой политики Украины с целью повышения уровня развития человеческого капитала в стране.
The article explores the theoretical and methodological foundations of human capital as a factor in the development of the national economy in the context of globalization. The relationship between the problem of human capital and the economic development of the country has been determined. The paradigm of evolutionary development of human capital as a factor of economic growth of the country has been analyzed. The main indicators of measuring the level of human capital development of a country are presented. It has been revealed that human capital in Ukraine is characterized by a relatively low level of development compared to the developed countries of the world. The influence of the state’s tax policy on stimulating the development of the country’s human capital has been established. It is found out and justified that the current tax policy of Ukraine does not carry out a significant incentive for the development of human capital. The concept of reforming Ukraine’s state tax policy in order to increase the level of human capital development in the country has been proposed.
Опис
Ключові слова
людський капітал, податкова політика, людські ресурси, економічний розвиток, глобалізація, податкова система, человеческий капитал, налоговая политика, человеческие ресурсы, экономическое развитие, глобализация, налоговая система, human capital, tax policy, human resources, economic development, globalization, tax system
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК