Соціально-психологічні концепції часу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається проблема соціально-психологічного часу з урахуванням культурних, історичних і економічних факторів. Відзначаються якісні відмінності й особливості концепцій часу, що сформувалися в рамках соціально-психологічного підходу. Підкреслюється неоднорідність соціально-психологічного часу й робляться висновки про важливість категорії часу на соціально-світоглядному рівні.
В статье рассматривается проблема социально-психологического времени с учетом культурных, исторических и экономических факторов. Отмечаются качественные различия и особенности концепций времени, сформировавшихся в рамках социально-психологического подхода. Подчеркивается неоднородность социально-психологического времени и делаются выводы о важности категории времени на социальномировоззренческом уровне.
In the article the problem of socially-psychological time is examined taking into account cultural, historical and economic factors. Distinctions and features of conceptions of time, formed within the framework of socially-psychological approach are marked. Heterogeneity of socially-psychological time is underlined and conclusions are drawn about importance of category of time at world socially-view level.
Опис
Ключові слова
соціальний час, економічний аспект вивчення часу, концепція актуального часу особистості, культурно-історичний аспект, социальное время, экономический аспект изучения времени, концепция актуального времени личности, культурно-исторический аспект, social time, economic aspect of study of time, budgets of time, conception of actual time of personality, cultural and historical aspect
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК