Паралельні світи реклами

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті зіставляються міфологічний, художній та рекламний типи творчого мислення. Визначається специфіка рекламного контенту. Вона вбачається у високій цілісності, яка дає змогу досягти підсвідомості реципієнта.
В статье сопоставляются мифологический, художественный и рекламный типы творческого мышления. Определяется специфика рекламного контента. Она усматривается в высокой целостности, позволяющей достичь подсознания реципиента.
The mythological, artistic and advertising types of creative thinking are compared in the article. Characteristics of advertising content are also defined. The characteristics are seen in profound wholeness which allows reaching the subconsciousness of the recipient.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012.
Ключові слова
тип творчого мислення, реклама, артикуляція та синтез, тип творческого мышления, артикуляция и синтез, type of creative thinking, advertisement, articulation and synthesis
Бібліографічний опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК