Номінація граматичної категорії роду в граматиках і словниках польської мови XVI — I пол. XX ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета статті — з’ясувати особливості термінологічної номінації назв граматичної категорії роду в граматиках і словниках польської мови середньопольського та новопольського періодів (XVI-I пол. XX ст.). Об’єктом дослідження є лінгвістична термінологія польської мови. Предметом — спеціальні лексеми на позначення граматичної категорії роду, зафіксовані у граматиках і словниках середньопольського та новопольського періодів. Результатом дослідження стало виокремлення продуктивних способів номінації (семантичного, синтаксичного, складання) з урахуванням внутрішньо- та позамовних чинників формування лінгвістичної термінології. У роботі застосовано описовий компаративний методи, а також методи компонентного та морфемно-словотвірного аналізу. Висновки: за античною мовознавчою традицією, у польській мові виокремлювали три роди та послуговувалися запозиченими, в тому числі калькованими, термінами на їх позначення. Кодифікація питомих термінів, які засвоїлися в сучасній термінології, відбувається із виходом праць О. Копчинського. Кількість родів збільшується у зв’язку із формуванням граматичної категорії чоловічої особи (персональності). Виникли чоловічоособовий і речовий роди. У сучасній полоністиці спостерігаємо чималу кількість лексем для номінації граматичної категорії роду у зв’язку з необхідністю виокремлення граматичних категорій чоловічої особи та істот / неістот.
Цель статьи — определить особенности терминологической номинации названий грамматической категории рода в грамматиках и словарях польского языка среднепольского и новопольского периодов (XVI — I пол. XX в.). Результатом исследования является лингвистическая терминология польского языка. Предметом — специальные лексемы для обозначения грамматической категории рода, зафиксированные в грамматиках и словарях середнепольского и новопольского периодов. Результатом исследования стало выделение продуктивных способов номинации (семантического, синтаксического, сложения) с учётом внутри- и внеязыковых факторов формирования лингвистической терминологии, в работе использованы описательный и компаративный методы, методы компонентного и морфемно-словообразовательного анализа. Выводы, в соответствии с античной языковедческой традицией, в польском языке выделялись три грамматических рода; для их именования использовались заимствованные, в том числе калькированные, термины. Кодификация исконно польских терминов, которые усвоились в современной терминологии, происходит после выхода работ О. Копчинского. Количество родов увеличивается в связи с формированием грамматической категории мужского лица (личности). Появились лично-мужской род и вещный род. В современной полонистике наблюдаем больше лексем для номинации грамматической категории рода в связи с потребностью выделения грамматических категорий личности и одушевлённости / неодушевлённости.
The purpose of the article is to find out the features of terminological nomination of names in grammatical category of gender in grammar books and dictionaries of Middle and New Polish periods (XVIdirst half of the XX century). The object is a linguistic terminology of Polish. The subject is special tokens to indicate grammatical category of gender recorded in grammar books and dictionaries of Middle and New Polish periods. The separation of productive ways of nomination (semantic, syntactic, compounding) taking into consideration the intra- and extra-linguistic factors of the formation of linguistic terminology was the result of our research. It was used descriptive and comparative methods, component and morphemic-derivational analysis in our research. Conclusion: three genders which demonstrated borrowings and calqued terms in their nominations were emphasised like in the ancient linguistic tradition. Codhication of spechic terms, which were digested in modern terminology, happens with the release of works by 0. Kopczynski. Number of genders increases due to the formation of grammatical category of personality that had led to emerge of male-personnel and material genders. It can be found a considerable number of tokens for the nomination of grammatical category of gender in connection with the deepening of knowledge, need to allocate personality and separated grammatical category of animated / inanimated in modern linguistics.
Опис
Ключові слова
граматична категорія роду, граматична категорія чоловічої особи (персональності), лінгвістична термінологія, польська мова, грамматическая категория рода, грамматическая категория мужского лица (личности), лингвистическая терминология, польский язык, grammatical category of gender, grammatical category of personality, linguistic terminology, the Polish language
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання