Міжмовні семантичні співвідношення фразеологізмів, що характеризують людину в українській, російській та німецькій мовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена зіставному вивченню фразеологічних одиниць, що характеризують людину в російській, українській та німецькій мовах. Розглядаються типи співвідношень фразеологізмів з огляду на структурно-семантичні та функціональні особливості цієї мікросистеми у кожній із мов. Досліджуються еквівалентні, частково еквівалентні, а також безеквівалентні фразеологізми, що представлені лакунами в інших мовах. Аналізуються парадигматичні групи (синонімічні ряди, антонімічні пари) у різних типах семантичних співвідношень фразеологізмів.
Статья посвящена сопоставительному изучению фразеологических единиц, характеризующих человека в украинском, русском и немецком языках. Анализируются типы соотношений фразеологизмов, исходя из структурно-семантических и функциональных особенностей данной микросистемы в каждом из языков. Исследуются эквивалентные, частично эквивалентные, а также безэквивалентные фразеологизмы, представленные лакунами в другом языке. Анализируются парадигматические группы (синонимические ряда, антонимические пары) в различных типах соотношений фразеологизмов.
The article is dedicated to the comparative study of Russian, Ukrainian and German phraseological units characterizing a person. It deals with different types of phraseological unit correlations, their structural, semantic and functional features. The author examines equivalent, semi-equivalent and non- equivalent phraseological units, presented by lacunas in another language, and analyzes paradigmatic groups (synonymic series, antonymic pairs) in different types of phraseological unit correlations.
Опис
Ключові слова
фразеологізм, еквівалентність, лакуна, парадигма, лінгвокультурний простір, фразеологизм, эквивалентность, лингвокультурное пространство, phraseological unit, equivalence, lacuna, paradigm, linguacultural space
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК