Цивілізаційні параметри азіатських соціумів (теоретико- методологічний ракурс)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті представлено обґрунтування застосування цивілізаційного підходу до історії азіатських соціумів, аналіз основ просторово-часових параметрів і динаміки азійських регіональних цивілізацій.
В статье представлено обоснование применения цивилизационного подхода к истории азиатских социумов, анализ основ, пространственно-временных параметров и динамики азиатских региональных цивилизаций.
The article presents the point of applying the civilization approach to the history of Asian sociums, analysis of the foundations, time-space parameters and dynamics of the Asian regional civilizations.
Опис
«Записки історичного факультету» 25 випуск : наукове видання / Колектив авторів – Одеса : «Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова», 2014.
Ключові слова
азіатські соціуми, цивілізаційний підхід, регіональні цивілізації, синтезовані світоглядні системи, Asian sociums, civilization approach, regional civilizations, synthesized world-outlook systems, азиатские социумы, цивилизационный подход, региональные цивилизации, синтезированные мировоззренческие системы
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК