Якість життя сільського населення регіону: географічні підходи та методи дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянуто географічні підходи та методи дослідження якості життя сільського населення, висвітлена історія даного питання. Запропонована методика оцінювання якості життя та апробована на прикладі сільського населення Одесь- кого регіону
В статье рассмотрены географические подходы и методы исследования качества жизни сельского населении, рассмотрена история данного вопроса. Предложеная методика оценивания качества жизни апробирована на примере сельского населения Одесского региона.
In the article the geographical approaches and methods of research of quality of life the village population are considered, the history of the given question is considered. The method of es- timation of quality of life is offered and an attempt of its approbation on an example of village population of the Odessa region is undertaken.
Опис
Ключові слова
сільське населення, якість життя, Одеський регіон, метод, розрахунок, сельськое население, качество жизни, Одесский регион, метод, расчет, rural population, quality of life, Odesa region, method, calculation
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК