Inversive congruential generator of the complex pseudo-random numbers

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Consider the distribution of elements of the sequence on pseudo-random complex numbers generated by linear-inversive generator modulo prime power number p, p = 3 (mod 4), in sectorial regions from unit ball of complex plane.
Розглядається розподілення елементів послідовності псевдовипадкових комплексних чисел, породжених лінійно-інверсним генератором за модулем степені простого числа р, р = 3 (mod 4), в секторіальних областях одиничного кола комплексної площини.
Рассматривается распределение элементов последовательности псевдослучайных комплексных чисел, порожденных линейно-инверсным генератором по модулю степени простого числа р, р = 3 (mod 4), в секториальных областях единичного круга комплексной плоскости.
Опис
Ключові слова
pseudo-random numbers, discrepancy, exponential sum, псевдовипадкові числа, дискріпансія, експоненційні суми, псевдослучайные числа, дескрипансия, экспоненциальные суммы
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК