Заклад вищої освіти як економічна корпорація та об’єкт діяльності професійного менеджменту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються проблеми розвитку закладу вищої освіти як економічної корпорації. Визначаються стратегічні напрямки професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти. Аналізуються ключові параметри розвитку закладів вищої освіти в Україні. Розглядаються особливості поведінки викладачів і студентів в умовах розвитку корпоративних відносин. Особлива увага приділяється розгляду смислової динаміки процесу формування професійного менеджменту закладу вищої освіти. Звертається увага на основні концептуальні підходи до формування та історичного розвитку закладів вищої освіти. Показана важливість інноваційної динаміки системи менеджменту та умови зменшення трансакційних затрат, які стримують розвиток цифрової економіки. Розглядаються підходи і методи управлінської діяльності університетів, які створюють «нову нормальність» професійного університетського менеджменту. Доказується необхідність трансформації професійного менеджменту закладу вищої освіти та його відповідальність за розвиток інноваційної економіки. Акцентується увага на професійних якостях кадрів менеджменту, які повинні відповідати умовам розвитку університетів третього покоління. Розглядаються основні принципи сучасного розвитку університетської освіти з позицій капіталізації професійних знань. Доводиться необхідність інноваційного розвитку університетської науки та формування нових форм освітянської діяльності. Визначається необхідність фундаментальної підготовки студентів як основи для їх орієнтація на системність розвитку професії, інноваційність і креативність, інтелектуальну і професійну спроможність до швидкого професійного навчання на протязі усієї кар’єри, що стає об’єктивним викликом цифрової економіки
В статье рассматриваются проблемы развития учреждения высшего образования как экономической корпорации. Определяются стратегические направления профессионализации менеджмента учреждения высшего образования. Анализируются ключевые параметры развития учреждений высшего образования в Украине. Рассматриваются особенности поведения преподавателей и студентов в условиях развития корпоративных отношений. Особое внимание уделяется рассмотрению смысловой динамики процесса формирования профессионального менеджмента учреждения высшего образования. Обращается внимание на основные концептуальные подходы к формированию и исторического развития высших учебных заведений. Показана важность инновационной динамики системы менеджмента и условия уменьшения трансакционных затрат, которые сдерживают развитие цифровой экономики. Рассматриваются подходы и методы управленческой деятельности университетов, которые создают «новую нормальность» профессионального университетского менеджмента. Доказывается необходимость трансформации профессионального менеджмента учреждения высшего образования и его ответственность за развитие инновационной экономики. Акцентируется внимание на профессиональных качествах кадров менеджмента, которые должны соответствовать условиям развития университетов третьего поколения. Рассматриваются основные принципы современного развития университетского образования с позиций капитализации профессиональных знаний. Доказывается необходимость инновационного развития университетской науки и формирования новых форм образовательной деятельности. Определяется необходимость фундаментальной подготовки студентов как основы для их ориентации на системность развития профессии, инновационность и креативность, интеллектуальную и профессиональную способность к быстрому профессиональному обучению на протяжении всей карьеры, что становится объективным вызовом цифровой экономики.
The article considers the problems of development of a higher education institution as an economic corporation. Strategic directions of professionalization of higher education institution management are determined. The key parameters of the development of higher education institutions in Ukraine are analyzed. Features of behavior of teachers and students in the conditions of development of corporate relations are considered. Particular attention is paid to the semantic dynamics of the process of formation of professional management of higher education. Attention is paid to the main conceptual approaches to the formation and historical development of higher education institutions. The importance of innovative dynamics of the management system and the conditions for reducing transaction costs that hinder the development of the digital economy are shown. Approaches and methods of university management activities that create a “new normality” of professional university management are considered. The necessity of transformation of professional management of a higher education institution and its responsibility for the development of innovative economy is proved. Emphasis is placed on the professional qualities of management staff, which must meet the conditions of development of third generation universities. The basic principles of modern development of university education from the standpoint of capitalization of professional knowledge are considered. The necessity of innovative development of university science and formation of new forms of educational activity is proved. The need for fundamental training of students as a basis for their focus on the systematic development of the profession, innovation and creativity, intellectual and professional capacity for rapid vocational training throughout the career, which becomes an objective challenge of the digital economy.
Опис
Ключові слова
професійний менеджмент, економічна корпорація, механізм економічної корпорації, професіоналізація менеджменту університету, інноваційний розвиток, інноваційна характеристика сучасної освіти, історія формування університетів, університети третього покоління, контур управлінського процесу, фундаментальність освіти, формування професійних компетенцій, взаємодія системи «студент-викладач», професійна якість управлінської діяльності, профессиональный менеджмент, экономическая корпорация, механизм экономической корпорации, профессионализация менеджмента университета, инновационное развитие, инновационная характеристика современного образования, история формирования университетов, университеты третьего поколения, контур управленческого процесса, фундаментальность образования, формирование профессиональных компетенций, взаимодействие системы «студент-преподаватель», профессиональное качество управленческой деятельности, professional management, economic corporation, mechanism of economic corporation, professionalization of university management, innovative development, innovative characteristic of modern education, history of universities formation, third generation universities, management process contour, fundamentality of education, formation of professional competencies, student-teacher interaction, the professional quality of management
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice