Деякі аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України в контексті сучасних реалій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Аналізуючи пріоритетні напрямки інноваційно-инвестиційного розвитку економіки України на сучасному етапі, автор зазначає недостатньо високий рівень цієї діяльності, звертає увагу на відсутність належного контролю з боку держави, на необхідність створення умов для формування якісно нового бізнес-середовища у нашій країні. Зроблено висновок про необхідність здійснення нової моделі національної інноваційної системи, яка функціонує на безперервному циклі робіт: функціональні дослідження — НІОКР — технології виробництва — ринкова реалізація.
Анализируя приоритетные направления инновационно-инвестиционного развития экономики Украины на современном этапе, автор отмечает недостаточно высокий уровень этой деятельности, обращает внимание на отсутствие должного контроля со стороны государства, необходимость создания условий для формирования качественно новой бизнес-среды в нашей стране. Сделан вывод о необходимости проведения новой модели национальной инновационной системы, которая функционирует на непрерывном цикле работ: функциональные исследования – НИОКР – технологии производства – рыночная реализация.
Analyzing the priority directions of innovative investment of Ukrainian economics' development at the present period, the author notes not very high level of such activity, pays attention to the lack of control otth state, to necessity of forming new business-area in our state. It was made a conclusion about necessity of constructing a new model of national innovative system, which is functioning on the base of non-stop turnaround: functional research — NIOKR — production methods — market selling.
Опис
Ключові слова
інноваційна діяльність, інноваційно-інвестиційний розвиток, економіка, пріоритет, инновационная деятельность, инновационно-инвестиционное развитие, экономика, приоритет, innovative activity, innovative investment development, economics, priority
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК