К основам небесной механики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Строго математически, не прибегая к непосредственному интегрированию дифференциально­го уравнения динамики, построено решение обратной задачи Ньютона — о движении свободной материальной точки под действием силы центрального притяжения.
Строго математично, без застосування інтегрування диференціальних рівнянь динаміки, побудовано розв’язок зворотної задачі Ньютона — про рух вільної матеріальної частинки, що знаходиться під дією сил центрального тяжіння.
Strictly mathematically, without the use of direct integration of differential equalization of dynamics, the solution of reverse task of Newton is obtained — about motion of free material point under the action of force of world gravitation.
Опис
Ключові слова
спутник, орбита, законы И. Кеплера, сила всемирного тяготения, задача Ньютона, супутник, орбіта, закони І. Кеплера, сила всесвітнього тяжіння, за­дача Ньютона, satellite, Kepler’s laws of planetary motion, Newton’s law of universal gravitation, Newton’s task of orbit
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald