Особливості розвитку психологічної захищеності особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу проблеми розвитку феномену психологічної захищеності як базової потреби особистості. Показано, що психологічну захищеність особистості можна розглядати як поєднання двох груп змінних (внутрішньої позиції і зовнішніх умов), яке динамічно залежить від простору і часу, а сама психологічна захищеність є результатом успішної адаптації особистості до нових умов її розвитку.
Статья посвящена анализу проблемы развития феномена психологической защищенности как базовой потребности личности. Показано, что психологическую защищенность личности можно рассматривать как сочетание двух групп переменных(внутренней позиции и внешних условий),которое динамически зависит от пространства и времени, а сама психологическая защищенность является результатом успешной адаптации личности к новым условиям ее развития
The article is devoted the analysis of problem of development of the phenomenon of psychological protected as base necessity of personality. It is rotined that the psychological protected of personality can be examined as combination of two groups of variables (internal position and external terms), which dinamically depends on space and time, and the psychological protected is the result of successful adaptation of personality to the new terms of its development.
Опис
Ключові слова
психологічна захищеність, особистість, адаптація, психологическая защищенность, личность, адаптация, psychological protected, personality, adaptation
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК