Кримські татари в складі Османського козацького війська (1853 – 1877)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Бондаренко М. О.
Анотація
Східна війна (1853 – 1856) стала важливим вододілом в історії українського та кримськотатарського народів, утворивши нові реалії для їхнього співробітництва в боротьбі з російським великодержавним імперіалізмом. Одним з яскравих прикладів такої співпраці став бойовий шлях кримських татар в складі 1-го полку османських козаків. Османські козаки – військовий підрозділ на чолі з Михайлом Чайковським (Мехмед Садикпаша), який об’єднав представників багатьох поневолених народів в боротьбі за визволення в союзі з європейськими державами та в складі ліберально-реформованої османської армії. Османське козацтво мало інтелектуальний вплив на націотворення в європейській частині Османської імперії. Вперше поневолені народи отримали покровительство у вищому керівництві Османської імперії, що знайшло своє відображення насамперед у створенні Козацької бригади і у формулюванні ідеї козацької автономії у південно-східній Європі.
The Eastern War (1853 – 1856) was an important watershed in the history of the Ukrainian and Crimean Tatar peoples, creating new realities for their cooperation in the fight against Russian imperialism. One of the most striking examples of such cooperation was the participation of the Crimean Tatars at the 1st Regiment of the Ottoman Cossacks actions. The Ottoman Cossacks were a military unit led by Mykhailo Chaikovskyi (Mehmed Sadyk Pasha), who united representatives of many enslaved peoples in the struggle for liberation in alliance with European powers and as part of the liberal-reformed Ottoman army. The Ottoman Cossacks had an intellectual influence on nation-building in the European part of the Ottoman Empire. The unit's leadership believed that liberation was possible with the participation of the Ottoman Empire. For the first time, the enslaved peoples received patronage from the top leadership of the Ottoman Empire, which was reflected primarily in the creation of the Cossack Brigade and the formulation of the idea of Cossack autonomy in South East Europe.
Опис
Ключові слова
Східна війна, кримські татари, османські козаки, Михайло Чайковський, Eastern War, Crimean Tatars, Ottoman Cossacks, Mykhailo Chaikovskyi
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України
ORCID:
УДК