Дослідницькі університети: ключові фактори конкурентоспроможності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються проблеми конкурентоздатності сучасних університетів. Визначаються ключові фактори конкурентоздатності, які формують дослідницьких статус та забезпечують реальний розвиток університетів ХХІ століття. Звертається увага і пропонується управлінська характеристика трьох ключових факторів конкурентоспроможності дослідницького університету, а саме концентрація талантів професорсько-викладацького складу і студентів, формування необмеженої ресурсної бази (необхідна і достатня їх кількість), а також становлення професійного менеджменту університету, адаптованого до нових умов інноваційної економіки. Пропонується розгорнута управлінська характеристика формування ключових факторів конкурентоспроможності. Визначається особлива роль професійного менеджменту в системі формування і розвитку дослідницького університету. Пропонується впровадження механізмів мотивації науково-дослідної діяльності, які формують можливості реалізації повного інноваційного циклу. Доводиться необхідність створення освітніх програм, які відповідають сучасному рівню розвитку світової науки. Звертається увага на необхідність якісного управлінського супроводу повного інноваційного циклу. Доводиться необхідність формування якісної системи професійного менеджменту, яка розглядається як системна взаємодія ефективності і результативності управлінських дій щодо управління дослідницькими університетами
В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности современных университетов. Определяются ключевые факторы конкурентоспособности, формирующих исследовательских статус и обеспечивают реальное развитие университетов XXI века. Обращается внимание и предлагается управленческая характеристика трех ключевых факторов конкурентоспособности исследовательского университета, а именно концентрация талантов профессорско-преподавательского состава и студентов, формирования неограниченного ресурсной базы (необходимое и достаточное их количество), а также становление профессионального менеджмента университета, адаптированного к новым условиям инновационной экономики. Предлагается развернутая управленческая характеристика формирования ключевых факторов конкурентоспособности. Определяется особая роль профессионального менеджмента в системе формирования и развития исследовательского университета. Предлагается внедрение механизмов мотивации научно-исследовательской деятельности, которые формируют возможности реализации полного инновационного цикла. Доказывается необходимость создания образовательных программ, соответствующих современному уровню развития мировой науки. Обращается внимание на необходимость качественного управленческого сопровождения полного инновационного цикла. Доказывается необходимость формирования качественной системы профессионального менеджмента, которая рассматривается как системное взаимодействие эффективности и результативности управленческих действий по управлению исследовательскими университетами.
The article deals with the problems of competitiveness of modern universities. The key factors of competitiveness are determined, which shape the research status and ensure the real development of the universities of the 21st century. The management characteristics of the three key factors of competitiveness of the research university, namely concentration of talents of the teaching staff and students, formation of an unlimited resource base (necessary and sufficient number of them), as well as the development of professional management of the university, adapted to new economics, are considered and offered. The detailed managerial characteristic of formation of key factors of competitiveness is offered. The special role of professional management in the system of formation and development of a research university is determined. It is proposed to introduce mechanisms of research motivation, which form the possibilities of realization of the full innovation cycle. It is necessary to create educational programs that meet the current level of development of world science. Attention is drawn to the need for quality management support for the full innovation cycle. The necessity of forming a qualitative system of professional management is considered, which is considered as a systematic interaction of efficiency and effectiveness of management actions in the management of research universities.
Опис
Ключові слова
дослідницький університет, ключові фактори конкурентоздатності, університетська наука, концентрація талантів, необмежені ресурси, управлінський процес, контур управління, компоненти управлінського процесу, професійний менеджмент університету, управлінська команда, необхідність і достатність ресурсів, повний інноваційний цикл, ефективність і результативність управлінської діяльності, системний розвиток, исследовательский университет, ключевые факторы конкурентоспособности, университетская наука, концентрация талантов, неограниченные ресурсы, управленческий процесс, контур управление, компоненты управленческого процесса, профессиональный менеджмент университета, управленческая команда, необходимость и достаточность ресурсов, полный инновационный цикл, эффективность и результативность управленческой деятельности, системное развитие, research university, key factors of competitiveness, university science, concentration of talents, unlimited resources, management process, management circuit, components of management process, professional management of the university, management team, necessity and sufficiency of resources, complete innovation cycle, efficiency and effectiveness of activity, system development
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК