Особливості соціально-психологічної безпеки особистості старої людини в умовах трансформації соціальних відносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті описані уявлення про літню людину у різновікових групах. Представлено аналіз асоціацій про літній вік, а також роль і місце людини похилого віку в суспільстві. Показано, що відношення до літньої людини має гендерну специфіку — жінки більш позитивно уявляють старість. Їх лякають такі моменти, як втрата краси, молодості, здоров’я, але в цілому вони більш доброзичливі в своєму відношенні. Ставлення до літньої людини має вікову специфіку — толерантними виявилися люди середнього та похилого віку. Молоді люди ще не замислюються про перспективи в старшому віці і всіляко заперечують право на їх існування. Вимагає спеціального наукового осмислення і обґрунтування розробка практичних технологій по роботі з віковими і гендерними стереотипами.
В статье описаны представления о пожилом человеке в разновозрастных группах. Представлен анализ ассоциаций о пожилом возрасте, а также о роли и месте пожилого человека в обществе. Показано, что отношение к пожилому человеку имеет гендерную специфику — женщины более положительно представляют старость. Их пугают такие моменты, как потеря красоты, молодости, здоровья, но в целом они более доброжелательны в своем отношении к старости. Отношение к пожилому человеку имеет возрастную специфику — толерантными оказались люди среднего и пожилого возраста. Молодые люди еще не задумываются о перспективах в старшем возрасте и всячески отрицают право на их существование. Требует специального научного осмысления и обоснования разработка практических технологий по работе с возрастными и гендерными стереотипами.
The article deals with such aspects of gerontological perspective as the specifics of relationships of older people and society. The analysis of the notions of the elderly man in different age groups of men and women. The data of the author’s questionnaire concerning perceptions of old age, and role and place of the elderly in society. It is concluded that the treatment of the elderly person has a gender specific — women are more positive aging and welcoming in their attitude to the elderly. The men were more critical, more pragmatic and less emotional in their judgment of the elderly. It has been shown that the treatment of the elderly person is age specificity — tolerant people were middle-aged and elderly. They note that an elderly person — is the wisdom, perseverance, experience, support in contrast to the youth, who was more critical in their responses. Young people are not thinking about the prospects of the older and denies the right of its existence and avoid joining with them. People of middle age, considering the prospect of approaching age, and think about it. Older people tend to try to take your age and find it positive aspects. The results allow us to state that, under certain socio -psychological conditions, as a result of practices of generations of interaction can change attitude to old age as an important stage of human life.
Опис
Ключові слова
старість, молодість, міжпоколінна взаємодія, стереотипи, толерантність, старость, молодость, межпоколенное взаимодействие, стереотипы, толерантность, age, youth, generational interaction, stereotypes, tolerance
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК