Принципи редакторської обробки визначень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статтi окреслено базові аспекти роботи редактора з текстом визначень, наголошено на обумовленості редагування визначень предметним змістом, цільовим призначенням i читацькою адресою видання.
В статье описаны базовые аспекты работы редактора с текстом определений, акцентировано на обусловленности редактирования определений предметным содержанием, целевым предназначением и читательской аудиторией издания.
The article depicts basic aspects of editor's work with the definitions text, reveals definitions editing dependence on subject matter, intent and issue audience.
Опис
Ключові слова
термін, дефініція, логічні правила визначення поняття, термин, дефиниция, логические правила определения понятия, term, definition, definition logical rules
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК