Психологічні особливості адаптації дітей в умовах війни та еміграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті зазначається, що не зважаючи на досить широке вивчення проблема дослідження особливостей психологічної адаптації дітей-емігрантів в сучасних умовах набуває особливої актуальності через війну, яка зараз триває в Україні. Міграційні процеси призводять до виникнення цілого комплексу проблем, що характеризуються певною специфікою та вимагають свого невідкладного та детального вирішення. У психологічній науці проблематика адаптації біженців і вимушених переселенців знайшла широке розповсюдження, але не зважаючи на досить широке вивчення проблема дослідження особливостей психологічної адаптації дітей-емігрантів в сучасних умовах набуває особливої актуальності. Мета статті – провести теоретичне та емпіричне дослідження психологічних особливостей адаптації дітей в умовах війни та еміграції. Адаптація дітей-емігрантів до умов нової країни залежить від різних факторів, таких як вік, стать, попередній досвід міжнародної мобільності, рівень підтримки від близьких та соціального середовища. На підставі проведеного дослідження, варто дійти висновку, що адаптація дітей в умовах еміграції є складним процесом, що вимагає спеціального уваги та підходу. Дослідження показали, що діти-емігранти мають свої унікальні психологічні особливості, пов'язані зі зміною середовища, культурного контексту та мовної ситуації. Важливо розробити методичні підходи та інструменти для вивчення та підтримки адаптації цих дітей, забезпечуючи їм психологічну підтримку та ресурси для успішної інтеграції. Порівняльний аналіз дітей-емігрантів та дітей, що навчаються на території України, дозволяє зрозуміти специфіку їхнього розвитку, виявити схожі та відмінні фактори адаптації, що можуть бути використані для побудови ефективних програм та підходів у сфері освіти та психологічної підтримки.
The article notes that, despite a fairly wide study, the problem of researching the peculiarities of the psychological adaptation of emigrant children in modern conditions is gaining special relevance due to the war that is currently ongoing in Ukraine. Migration processes lead to the emergence of a whole set of problems, which are characterized by a certain specificity and require their immediate and detailed solution. In psychological science, the problem of adaptation of refugees and forced migrants has become widespread, but despite a fairly wide study, the problem of researching the peculiarities of the psychological adaptation of immigrant children in modern conditions is gaining special relevance. The purpose of the article is to conduct a theoretical and empirical study of the psychological features of children's adaptation in the conditions of war and emigration. Adaptation of immigrant children to the conditions of a new country depends on various factors, such as age, gender, previous experience of international mobility, level of support from relatives and social environment. Based on the conducted research, it is worth coming to the conclusion that the adaptation of children in conditions of emigration is a complex process that requires special attention and approach. Studies have shown that immigrant children have their own unique psychological characteristics associated with a change in environment, cultural context, and language situation. It is important to develop methodological approaches and tools to study and support the adaptation of these children, providing them with psychological support and resources for successful integration. A comparative analysis of emigrant children and children studying on the territory of Ukraine allows to understand the specifics of their development, to identify similar and different factors of adaptation that can be used to build effective programs and approaches in the field of education and psychological support.
Опис
Ключові слова
адаптація, міграція, інтеграція, особистість, соціальне середовище, «мовний шок», психологічний стрес, психологічна підтримка, adaptation, migration, integration, personality, social environment, "language shock", psychological stress, psychological support
Бібліографічний опис
Психологія та соціальна робота
ORCID:
УДК